Uzucapiune - calitate procesuală pasivă

Sentinţă civilă 7215 din 13.11.2006


Uzucapiune - calitate procesuală pasivă

Uzucapiunea, ca fapt juridic, reprezintă un mod originar de dobândire a dreptului de proprietate, conceput de legiuitor ca o sancţiune a pasivităţii adevăratului proprietar, care, dezinteresându-se vreme îndelungată de bunul său, creează o aparenţă a dreptului de proprietate în beneficiul unei terţe persoane, care se comportă, la rândul său, ca un veritabil titular al dreptului real asupra imobilului. Prin urmare, pentru ca instituţia uzucapiunii să îşi atingă finalitatea, se impune ca acţiunea în justiţie să fie promovată în contradictoriu cu

adevăratul proprietar al imobilului.

În speţă, din piesele probatorii ale dosarului, nu rezultă că pârâţii  sunt  titularii dreptului de proprietate asupra intregului  imobilului ce interesează cauza de faţă, reclamanta neproducând niciun titlu care să legitimeze calitatea de proprietar a pârâţilor cu privire la  suprafaţa de 658,88 mp.

Prin sentinţa civilă nr. 7215/13.11.2006 a Judecătoriei sectorului 5, rămasă definitivă şi irevocabilă prin decizia civilă nr. 448 R/30.03.2007 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă , s-a admis în parte cererea formulată de reclamanta M. E. in contradictoriu cu pârâţii I. F. şi I. I. , constatându-se că reclamanta a dobândit, prin uzucapiunea de lungă durată, dreptul de proprietate asupra terenului situat în Bucureşti, str. O. nr. 16 sector 5, in suprafaţă de 200 mp, precum şi prin accesiune imobiliară artificială dreptul de proprietate asupra construcţiilor edificate pe acesta, respectiv casa de locuit compusă din 3 camere, marchiza, bucătărie şi cămară – in suprafaţă utilă de 48,57 mp, alt corp – compus din hol şi bucătărie, in suprafaţă utilă de 14,70 mp, întregul imobil – teren şi construcţii – având următoarele vecinătăţi: latura de N – pe o lungime de 47,77 ml – imobilul din str. O.  nr. 14; latura de S- pe o lungime de 46,72 ml – imobilul din str. O.  nr. 18; latura de E – pe o lungime de 20,00 ml- str. O. , latura de V – pe o lungime de 16,40 ml - teren în posesia proprietarului din str. O.  nr. 18. Totodată s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată din oficiu cu privire la cererea reclamantei de constatare a dobândirii dreptului de proprietate asupra suprafeţei de teren de 658,88 mp din Bucureşti, str. O.  nr. 16, sector 5 şi, in consecinţă, s-a respins această cerere ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a avut in vedere că prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 06.09.2006, sub nr. 11984/302/2006, reclamanta M. E. a chemat în judecată pe pârâţii I.F. şi I.I., solicitând instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să constate dobândirea dreptului de proprietate asupra terenului situat în Bucureşti, str. O. nr. 16 sector 5, ca efect al uzucapiunii de 30 de ani, precum şi asupra construcţiei edificate pe acest teren  compusă din 3 camere, un hol, două bucătării, bai şi garaj, ca efect al accesiunii imobiliare artificiale, fără cheltuieli de judecată.

In motivarea acţiunii,  reclamanta a arătat că prin înscrisul sub semnătură privată încheiat la data de 12.07.1967 şi intitulat „chitanţă”, a cumpărat de la I.D. un teren in suprafaţă de 200 mp situat în Bucureşti, str. O. nr. 16 sector 5, la preţul de 4000 lei. Reclamanta precizează că I. D. a decedat la data de 23.11.1971, motiv pentru care i-a chemat in judecată pe moştenitorii acesteia, respectiv pârâţii şi că din relaţiile primite de la Camrea Notarilor Publici rezultă că nu s-a dezbătut succesiunea de pe urma defunctei I. D.  Reclamanta mai arată că la data semnării înscrisului sub semnătură privată intitulat „chitanţă”, a achitat preţul pentru teren şi a intrat in posesia acestuia, dată de la care a posedat in mod continuu, neintrerupt, netulburat, ca adevărat proprietar. Se mai precizează că după achiziţionarea terenului, reclamanta a edificat pe acesta o construcţie compusă din 3 camere, un hol, magazie şi WC şi ulterior o construit o camera şi două holuri.

In  drept, acţiunea a  fost întemeiată pe art.1890 C.civil, art. 492 cod civil.

In dovedirea acţiunii, instanţa a încuviinţat reclamantei proba cu înscrisuri, cu interogatoriul pârâţilor, cea testimonială cu 2 martori şi proba cu expertiză tehnică imobiliară,  care s-a depus la dosarul cauzei la data de 10.11.2006. În sedinta publica din 13.11.2006, instanţa a audiat martorii încuviinţaţi reclamantei, I. V. şi O. I. , declaraţiile acestora fiind consemnate separat şi ataşate la dosarul cauzei.

La teremenul de judecată de faţă, reclamanta şi-a precizat oral acţiunea in sensul majorării  câtimii obiectului cererii la 858,88mp.

La acelaşi termen de judecată, a invocat din oficiu excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor cu privire la cererea reclamantei de constare a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 658,88 mp.

In temeiul art. 137 Cod procedura civila, instanta se va pronunta cu prioritate pe exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, asupra careia a retinut urmatoarele:

Instanta a avut in vedere, in primul rind, ca reclamanta fiind cea care initiaza cererea de chemare in judecata, are obligatia sa faca dovada calitatii procesuale in cauza, inclusiv cea a paratilor, concluzie ce rezulta din art. 112 C.proc.civila, in conditiile in care legitimarea procesuala pasiva presupune existenta unei identitati intre persoana paratului si subiectul pasiv al raportului juridic dedus judecatii.

 Uzucapiunea este reglementată de Codul civil ca fiind o sancţiune ce operează numai  împotriva proprietarului nediligent, astfel încât este admis faptul ca în astfel de cereri de chemare în judecată, calitate procesuală pasivă nu poate avea decât proprietarul nediligent, având în vedere că acesta, prin pasivitatea sa îndelungată,  s-a desesizat de bun,  permiţând intrarea unei alte persoane în posesia acestuia.

In fapt, instanta a retinut ca reclamanta M. ( fostă A. ) E. a dobandit, prin chitanta sub semnatura privata incheiata la data de 12.07.1967, de la numita I. D., posesia unui teren loc de casa in suprafata de 200 mp, situat in Bucuresti, str. O. nr. 16, sector 5.

De asemenea, a mai retinut instanta din adeverinta nr. A/109690/845/6.07.2006 eliberata de Primaria Sectorului 5 -Directia de Taxe si Impozite Locale, ca la rolul fiscal ca titular de rol a figurat A. E. , adica reclamanta, conform chitantei sub semnatura privata din data de 12.07.1967, cu vanzator I. D. Suprafata de teren cu care reclamanta figureaza inregistrata la rolul fiscal este de 200 mp.

Si in evidentele cadastrale ale Primariei Municipiului Bucuresti, intocmite pe baza de declaratii in anul 1986, imobilul situat in str. O. nr. 16, sector 5 a fost inscris cu teren in suprafata de 202 mp, categoria de folosinta  „constructii si curti”, proprietate particulara, cu posesor de parcela la data intocmirii evidentelor A. E.

Din declaratia martorei O. I., audiata in cauza sub prestare de juramant religios, instanta a retinut ca „ de la I. D.  reclamanta a cumparat 200 mp si cam prin 1969, reclamanta si-a extins proprietatea, luand teren dintr-un teren viran pe care l-a cultivat”. Martora a mai declarat ca nu stie al cui era terenul pe care s-a extins reclamanta, „respectiv cel alaturat suprafetei de 200 mp cumparata de la I. D. ”

Fata de situatia de fapt mai sus retinuta, instanta considera ca reclamanta nu a facut dovada in cauza, astfel cum o obliga art. 1169 cod civil, a calitatii procesuale pasive cu privire la suprafata de teren de 658,88 mp. Cu alte cuvinte, nu exista nici un indiciu si nici o proba la dosar ca autoarea paratilor sau paratii i-ar fi instrainat reclamantei si restul de 658,88 mp. Dimpotriva, toate probele de la dosar indica ca autoarea paratilor a instrainat reclamantei numai suprafata de teren de 200 mp, diferenta de teren de 658,88 mp fiind luata in stapanire de reclamanta, pur si simplu prin ocupatiune – potrivit martorei O. I. (care foloseste expresia „reclamanta si-a extins proprietatea, lund teren dintr-un teren viran”). Or, atata timp cat nu este dovedit ca autoarea paratilor a avut in proprietate toata suprafata de teren solicitata de reclamanta, respectiv de 858,88 mp (conform masuratorilor expertului numit in cauza), paratii I. F. si I. I. nu au calitate procesuala pasiva cu privire la cererea reclamantei de constatre a dobândirii dreptului de proprietate asupra suprafeţei de teren de 658,88 mp din Bucureşti, str. O. nr. 16, sector 5.

Pe cale de consecinta, instanta va admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată din oficiu cu privire la cererea reclamantei de constatare a dobândirii dreptului de proprietate asupra suprafeţei de teren de 658,88 mp din Bucureşti, str. O. nr. 16, sector 5 şi, in consecinţă, va respinge această cerere, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Pe fond, instanta apreciaza ca actiunea reclamantei este intemeiata in parte. Astfel, din declaraţiile martorelor audiate în cauză, instanţa a reţinut că reclamanta a exercitat si exercita in mod continuu si neintrerupt, sub nume de proprietar, posesia asupra terenului in suprafata de 200 mp, din Bucuresti, str. O. nr. 16 sector 5 din anul 1969 si pana in prezent, inclusiv.

Considerînd îndeplinite condiţiile prev.de art.1847 şi 1890 C.civil şi dovedit faptul că reclamanta a exercitat o posesie utilă, continuă, neîntreruptă, netulburată şi sub nume de proprietara asupra terenului in suprafata de 200 mp, din Bucuresti, str. O. nr. 16 sector 5, instanţa urmează să admită in parte acţiunea acesteia şi să constate că  a dobîndit, prin uzucapiunea de lungă durată, dreptul de proprietate asupra terenului situat în Bucureşti, str. O. nr. 16 sector 5, in suprafaţă de 200 mp. Instanţa a mai avut în vedere, in afara inscrisurilor mai sus mentionate si analizate, si raportul de expertiză tehnică imobiliară întocmit de expert L. G., care a masurat terenul şi vecinătăţile acestuia.

De asemenea,  instanţa a mai reţinut,  atît din declaraţia martorelor, cît şi din raportul de expertiză tehnică întocmit, că reclamanta a construit pe terenul in suprafata de 200 mp o casa de locuit compusă din 3 camere, marchiza, bucătărie şi cămară – in suprafaţă utilă de 48,57 mp, alt corp – , compus din hol şi bucătărie, in suprafaţă utilă de 14,70 mp. Faţă de cele arătate, reţinând caracterul retroactiv al uzucapiunii şi faptul că reclamanta a dovedit că a edificat construcţiile din mijloace proprii, instanţa urmează să constate, în temeiul art. 488 şi 492 C.civil, că aceasta a dobîndit, prin accesiune imobiliară artificială, şi dreptul de proprietate  asupra construcţiei arătate mai sus.

Se  va lua act că nu se solicită cheltuieli de judecată, vazand art. 274 C.p.c..