Obligarea furnizorului de energie electrica de recalculare a facturii contestate conform raportului de expertiza tehnica efectuat in cauza.

Sentinţă civilă 281 din 29.04.2013


Prin cererea adresată Judecătoriei xxxx şi înregistrată sub nr. xxx la xxxx, reclamanta I.I. P  xxxx a chemat în judecată pârâta C S.A., pentru ca prin sentinţa ce se va pronunţa sa fie obligată la: recalcularea sumei de plată  pe baza unei expertize tehnice de specialitate, sumă inclusă în factura nr. xxxxxx, emisă de societatea pârâtă la data de 30.09.2012 şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de  judecată .

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că la data de xxxx s-au prezentat la societatea reclamantă  reprezentanţi ai NTL xxxxx care au efectuat măsurători ale contorului electric existent, măsurători consemnate  într-o notă de constatare, apreciind că energia  electrică consumată nu este corect înregistrată. Ca urmare a acestor constatări contorul electric a fost  schimbat.

Mai arată că la  xxxxx, la aproximativ o lună, reprezentanţii societăţii pârâte s-au prezentat din nou la sediul societăţii reclamante, motivând că aparatul  de înregistrare, respectiv contorul electric, a fost montat incorect, motiv pentru care s-a întocmit un bon de mişcare şi s-a montat un nou contor electric, care este funcţionabil şi în prezent.

Precizează  că înţeleg să conteste  cantitatea  de energie electrică înregistrată de acesta, ca fiind măsurată incorect şi exagerat de mare, cantitatea de 5400 kw fiind consumată în mod normal  de societatea reclamantă  în aproximativ 7-8 luni cu toţi receptorii  în stare de funcţionare.

Mai precizează că nu este de acord să plătească  aceste înregistrări  eronate.

Cererea nu este motivată în drept.

În dovedirea acţiunii a depus în copie factura nr. xxxxx, bon de mişcare nr.xxxxx dovadă conciliere, proces verbal din xxxxx

Cererea a fost legal timbrată cu 10 lei taxă de timbru şi 0,15 lei timbru judiciar.

La termenul din xxxx  sub aspectul probatoriului, instanţa a încuviinţat pentru reclamantă proba cu înscrisuri şi proba cu expertiză  judiciară în specialitatea  electro-energetică.

Prin serviciul registratură  pârâta a depus precizări prin care  a arătat că pârâtă în cauză este  xxx, iar xxxx a fost din eroare citată în cauză.

La data de xxxx a fost depus la dosar raportul de expertiză dispus în cauză

La termenul din xxxxx instanţa a luat act de precizare şi a dispus citarea în cauză în calitate de pârâtă a  C V.

Prin serviciul registratură la data de xxxx expertul a depus la dosar dovezile de convocare a părţilor la expertiză.

La data de xxxxx prin serviciul registratură pârâta a depus note de şedinţă  şi obiecţiuni  la raportul de expertiză.

Analizând actele si lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

În fapt, reclamantei i s-a emis factura nr.xxxxx  în valoare de 5441 lei pentru perioada xxxxx la obiectivul xxxxxxxx.

În prealabil la xxxx, pârâta a schimbat contorul la obiectivul din xxxx şi eliberat un bon de mişcare a contorului nou instalat la acest obiectiv, fără a fi specificat în acest bon cauza pentru care a fost înlocuit vechiul aparat de măsurare a consumului de energie electrică. xxxx

La xxxxx, reprezentanţii pârâtei au verificat contorul montat la xxxxx şi au constat că acesta a înregistrat eronat consumul de energie, motiv pentru care l-au înlocui din nou eliberând un nou bon de mişcare.

În aceste bonuri de mişcare existente la dosar, instanţa nu a constatat nicio menţiune privitoare la motivul înlocuirii contoarelor, astfel că prezumă faptul că acestea erau defecte şi înregistrau în mod eronat consumul de energie.

Această prezumţie simplă, conduce instanţa la convingerea că şi noul contor instalat la xxxxx a înregistrat eronat consumul de energie electrică pentru care a fost emisă factura nr.xxxxx  în valoare de 5441 lei pentru perioada xxxxxx, cu atât mai mult cu cât perioada de facturare începe la xxxx şi se termină la xxxxxx când au fost schimbate două contoare de către pârâtă.

Prezumţia instanţei este confirmată prin raportul de expertiză tehnică judiciară  specialitatea energetică întocmit de expert BP, potrivit căruia consumul real înregistrat de reclamantă în perioada xxxxxx  - raportat la consumul mediu zilnic facturat în perioada similară a anului anterior  - deci cu aceeaşi consumatori, a fost de 1240 Kwh în valoare de 1105, 05 lei cu TVA.

În raportul de expertiză se arată la pct.8 că ,, pârâta susţine că acest contor a fost înlocuit din motive care nu se impută reclamantei” xxxxx

Deci era firesc ca expertul să calculeze consumul nu în sistem pauşal, ca în ipoteza unui consum fraudulos, ci aşa  cum a fost dispus de instanţă pe baza consumatorilor existenţi la imobilul pârâtei şi comparativ cu perioada de facturare similară a anului anterior.

Faţă de concluziile raportului de expertiză, conform căruia contorul a funcţionat eronat nu din culpa reclamantei, ci a modului de instalare de către reprezentanţii pârâtei, instanţa apreciază întemeiată acţiunea reclamantei urmând să o admită în parte şi să oblige pârâta să recalculeze suma din factură potrivit concluziei expertizei, anume la valoarea de 1105,05 lei pentru un consum de 1240 kwh, iar nu aşa cum în mod nelegal şi neîntemeiat a facturat pârâta prin factura nr.xxxx.

Constatând culpa procesuală a pârâtei, raportat la prev.art.274 alin.(1) C. proc. civilă,  va fi obligată pârâta  la plata cheltuielilor de judecată către reclamantă, în sumă de 510,30 lei reprezentând taxele judiciare de timbru şi onorariul expert, mai puţin onorariul de avocat, la dosar nefiind depusă o chitanţă care să dovedească existenţa unei astfel de cheltuieli.

Fata de cele expuse a fost admisa în parte cererea reclamantei I.I. în contradictoriu cu pârâta  C V, in sensul obligării pârâtei să recalculeze suma din factura  nr.xxxx în sensul conformării ei cu  suma de 1105,05 lei  din raportul de expertiză pe care instanţa îl omologhează.

Sentinta a ramas definitiva prin respingerea apelului.