Obligaţia de plată a unei pensii de întreţinere în bani. Exigibilitate.

Decizie 106 din 09.04.2008


Obligaţia  legală de întreţinere  a părintelui faţă de copilul său, prevăzută de art. 86 alin.1, alin. 3 codul familiei  se execută în natură sau prin plata unei pensii în bani, în conformitate cu art. 93 alin. 1 codul familiei.

Obligaţia de plată a unei pensii în bani devine exigibilă numai la momentul în care se va pune în executare hotărârea judecătorească  de încredinţare spre creştere şi educare.

 

Prin sentinţa civilă nr. 2252 din 6 iunie 2007 pronunţată de Judecătoria Caracal s-a admis acţiunea formulată de reclamanta N.G. împotriva pârâtului M.L. N. şi s-a respins ca neîntemeiată cererea reconvenţională formulată de pârâtul reclamant, fiind încredinţat spre creştere şi educare  minorul M. M.-C. născut la data de 24.10.2002, mamei sale N.G.iar  pârâtul fiind obligat la plata sumei de 100 lei lunar pensie de întreţinere în favoarea minorului, începând cu data introducerii acţiunii 19.03.2007 şi până la majoratul acestuia.

Împotriva acestei sentinţei a declarat apel pârâtul care a susţinut că soluţia instanţei de fond este nelegală şi netemeinică .

Prin decizia nr. 318/12 nov. 2007 Tribunalul Olt a respins ca nefondat apelul  declarat de apelantul pârât M.L.–N,  fapt pentru care acesta a criticat soluţia instanţei de apel prin declararea căii de atac a recursului.

Recursul a fost apreciat ca fondat, dar numai cu privire la critica referitoare la modul  de stabilire a pensiei de întreţinere.

Curtea a constat că, soluţia cu privire pensia de întreţinere cu referire la momentul de la care tatăl  urmează a fi obligat la plată, este greşită, fiind interpretate şi aplicate necorespunzător dispoziţiile legale prev. de art. 93  codul familiei, în această privinţă.

Instanţele de fond au reţinut în mod clar şi fără echivoc, iar reclamantă  a susţinut  acelaşi lucru respectiv  că  minorul se afla în prezent, deci şi la momentul  promovării acţiunii la tată, acesta ocupându-se de creşterea şi îngrijirea lui.

Ori,  obligaţia  legală de întreţinere  a părintelui faţă de copilul său, prev. de art. 86 alin.1, alin. 3 cod familiei se execută în natură sau prin plata unei pensii în bani, în conformitate cu art. 93 alin. 1 codul familiei.

În speţă, câtă vreme copilul s-a aflat la tatăl său, care s-a ocupat de creşterea şi îngrijirea sa, acesta şi-a îndeplinit în natură obligaţia legală de întreţinere la care se referă  disp. legale enunţate,  neexistând astfel nici un temei legal ca, pentru aceiaşi perioadă de timp tatăl să fie socotit ca având în continuare calitatea de  debitor al aceleiaşi  obligaţii de întreţinere  prin  stabilirea unei pensii şi în bani, deşi  această obligaţie s-a stins prin plată,  respectiv prin executare în natură.

Aşadar, obligaţia de plată a unei pensii în bani devine exigibilă numai la momentul în care se va pune în executare hotărârea de încredinţare pronunţată în cauza de faţă, moment care coincide cu  încetarea executării în natură a obligaţiei de întreţinere şi de la care  minorul, ce nu  va mai fi îngrijit de tată, ci de mamă,  va fi pus în situaţia juridică de a fi creditor  al acestei obligaţii,  de această dată în altă modalitate de executare.

În final, Curtea  a  reamintit  ambilor părinţi  că,  principiul  respectării interesului superior al copilului, este impus inclusiv în legătură cu drepturile şi obligaţiile ce revin părinţilor,  în deciziile pe care le iau cu privire la copil, potrivit art. 2 alin. 2 din  Legea 272/2004.

Întrucât potrivit legii,  hotărârile judecătoreşti  pot fi executate voluntar, nefiind obligatorie executarea silită, Curtea  a recomandat în final acestora,  să găsească o modalitate adecvată de punere în executare a hotărârii pronunţate în această cauză, în aşa fel încât copilul a cărui fragilitate psihologică nu mai trebuie demonstrată,  să nu fie supus unor  traume inutile, care ar putea fi evitate  şi care, în caz contrar,  ar avea repercusiuni  nedorite şi dificil sau imposibil  de remediat, asupra personalităţii şi  dezvoltării sale ulterioare.