Acţiune în nulitatea unui act juridic civil. Criteriile de stabilire a competenţei materiale a instanţei după valoarea obiectului, atunci când preţul stabilit prin actul a căruia nulitate se cere reprezintă motivul de nulitate.

Decizie 316 din 24.09.2009


Acţiune în nulitatea unui act juridic civil. Criteriile de stabilire a competenţei materiale a instanţei după valoarea obiectului, atunci când preţul stabilit prin actul a căruia nulitate se cere reprezintă motivul de nulitate.

În situaţia  în care preţul din contractul invocat este contestat, la stabilirea competenţei materiale după valoare nu va fi avut în vedere preţul din contract, ci eventual valoarea invocată de titularul acţiunii, conform dispoziţiilor art. 112 pct. 3 cod procedură civilă sau valoarea rezultată din administrarea probelor ce se impun în acest sens.

Secţia civilă - Decizia civilă nr. 316/24 septembrie 2009

Prin sentinţa civilă nr. 556/19.06.2009 a Tribunalului Sibiu – Secţia civilă, a fost declinată competenţa de soluţionare a acţiunii civile formulată de reclamantul BAV în contradictoriu cu pârâţii CM,CC şi ME în favoarea Judecătoriei Sibiu.

S-a reţinut că prin acţiunea civilă înregistrată la Tribunalul Sibiu – la Secţia civilă sub dosar nr. 1293/85/2009 reclamantul BAV a solicitat în contradictoriu cu pârâţii CM, CC şi ME să se constate nulitatea absolută a contractului de vânzare – cumpărare, autentificat sub nr. 680/23.05.2002, iar în subsidiar rezoluţiunea acestuia pentru neplata preţului şi a se radia dreptul de proprietate al pârâţilor din CF 3560 şi 46228 cu nr. top. 612/I, 358/I, 612/I/I şi 388/I/I cu consecinţa reînscrierii dreptului de proprietate pe numele săi.

La termenul de judecată din 19.06.2009 s-a pus în discuţia părţilor excepţia de necompetenţă materială ridicată de pârâţi.

Analizând în contextul art. 137 cod procedură civilă excepţia invocată, instanţa a admis-o, sens în care şi-a declinat competenţa în favoarea Judecătoriei Sibiu.

În argumentarea soluţiei s-a arătat că potrivit art. 2 lit. „b” cod procedură civilă, tribunalele judecă în primă instanţă procesele şi cererile în materie civilă a căror obiect are o valoare peste 500.000 RON.

În materie contractuală a conchis aceiaşi instanţă, când se pune problema anulării sau nulităţii contractului, valoarea care se ia în calcul în stabilirea competenţei materiale, este cea din contract şi nu cea declarată de parte, care în opinia instanţei reprezintă un element de incertitudine, aşa cum s-a stabilit şi de instanţa supremă. Se justifică această situaţie, pentru  că altfel s-ar putea ajunge la situaţia, ca în ciuda unui astfel de element cert, partea să poată alege competenţa prin declararea unei valori diferite de cea stipulată în contract. Prin urmare, prezintă relevanţă valoarea obiectului inserată în cuprinsul actului şi nu alte valori de ordin subiectiv.

Împotriva sentinţei civile  nr. 556/2009 a Tribunalului Sibiu – Secţia civilă a declarat recurs reclamantul, aducându-i critici sub aspectul nelegalităţii ei, solicitând modificarea acesteia în sensul respingerii excepţiei de necompetenţă materială şi trimiterea cauzei pentru rejudecarea fondului la Tribunalul Sibiu.

În expunerea de motive în esenţă, s-a arătat că sentinţa pronunţată este nelegală, instanţa de fond ignorând faptul că preţul consemnat în contract, respectiv valoarea dată la momentul perfectării contractului reprezintă un element distinct de nulitate invocat în acţiunea introductivă.

S-a nesocotit faptul că prin cererea introductivă s-a solicitat nulitatea contractului tocmai pentru că preţul era unul derizoriu, mult mai mic decât cel de pe piaţa imobiliară la acel moment. De fapt eventuala menţinere a unei atari situaţii ar echivala cu o antepronunţare a instanţelor cu privire tocmai la acel motiv de nulitate.

Atunci când însă preţul din contract este contestat ca în speţa de faţă, arată în continuare recurentul, la stabilirea competenţei materiale după valoare nu va fi avut în vedere preţul din contract, ci valoarea invocată, în măsura în care titularul acţiunii a arătat o altă valoare, conform dispoziţiilor art. 112 punct 3 cod procedură civilă.

În speţă, preţul – valoarea obiectului litigiului a fost contestat şi invocat ca motiv de nulitate, astfel că se impunea fine stabilirea competenţei în funcţie de valoarea invocată în acţiune, fie stabilirea competenţei în raport de valoarea rezultată din probaţiunea administrată în acest sens – inclusiv expertiza de evaluare.

În drept s-au invocat dispoziţiile art. 304 punct 9 cod procedură civilă, art. 304/1 cod procedură civilă şi art. 158 alin. 3 cod procedură civilă.

Pârâţii CM şi CC au depus întâmpinare, prin care au solicitat respingerea recursului, cu motivarea că în ambele situaţii invocate de reclamantul recurent în acţiunea introductivă de instanţă, valoarea dedusă judecăţii este aceea înscrisă în actul juridic.

Când obiectul cererii îl reprezintă nulitatea unui act juridic, indiferent de motivul invocat, valoarea este cea înscrisă în actul contestat.

Analizând recursul prin prisma criticilor invocate, în sensul art. 304 punct 9 şi art. 304/1 cod procedură civilă, dar şi din oficiu în limitele conferite de art. 306 alin. 2 cod procedură civilă, Curtea a constatat a fi fondat în considerarea următoarelor aspecte:

Neîndoielnic, la stabilirea competenţei materiale după valoare, în cadrul procesual al acţiunilor în nulitatea unui act juridic civil, trebuie avut în vedere preţul inserat în acel act, pentru că atâta timp cât nu este contestat, preţul reprezintă singurul element de apreciere obiectivă, fiind irelevantă pentru stabilirea competenţei după valoare estimarea acestuia de un organ fiscal sau printr-o expertiză, pentru că altfel stabilirea competenţei ar depinde de un element subiectiv exterior actului juridic a cărui anulare se cere. În acest sens este desigur şi decizia civilă nr. 1593/2002 a I.C.C.J invocată de pârâţi. Din analiza considerentelor acestei decizii însă, rezultă că în situaţia  în care preţul din contractul invocat este contestat, la stabilirea competenţei materiale după valoare nu va fi avut în vedere preţul din contract, ci eventual valoarea invocată de titularul acţiunii, conform dispoziţiilor art. 112 pct. 3 cod procedură civilă sau stabilirea competenţei în funcţie de valoarea rezultată prin administrarea probelor ce se impun în acest sens.

În speţă evident preţul a fost contestat, astfel că se impunea administrarea unor probe concrete cu privire la valoarea litigiului, aşa cum de altfel recurentul a solicitat, însă instanţa nu s-a pronunţat cu privire la chestiunea invocată.

Pentru aceste motive, recursul a fost admis în sensul casării sentinţei recurate şi a trimiterii cauzei spre rejudecare, în vederea administrării probelor ce se impun cu privire la valoarea litigiului.