Tichete de călătorie simple cu reducere de 50% conform Legii nr. 147/2000. Acordarea acestor tichete şi pensionarilor care beneficiază de pensie de serviciu.

Decizie 727 din 11.06.2009


Tichete de călătorie simple cu reducere de 50% conform Legii nr. 147/2000. Acordarea acestor tichete şi pensionarilor care beneficiază de pensie de serviciu.

Persoana care este beneficiara unei pensii de serviciu nu este exclusă de la beneficiul dreptului la 6 călătorii gratuite prevăzut de Legea nr. 147/2004, atâta vreme cât această lege prevede expres acordarea acestui beneficiu şi în favoarea pensionarilor din  alte sisteme proprii de asigurării, singura excludere fiind de a nu beneficia de acest drept în baza unei legi speciale.

Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale – Decizia civilă nr. 727/11  iunie  2009

Prin acţiunea de asigurări sociale înregistrată la Tribunalul Hunedoara sub nr. 5848/97/2008, reclamanta AR a chemat în judecată CJP Hunedoara şi CNPAS Bucureşti şi a solicitat obligarea pârâtelor la remiterea către reclamantă a taloanelor de călătorie simple, cu reducerea de 50 % pe anul 2008 conform cu Legea nr. 147/2000.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că potrivit Legii nr. 147/2000 trebuia să-i fie remise până cel mai târziu în luna decembrie 2007 cele 6 taloane  speciale pentru călătorii simple cu reducere de 50 % din tariful stabilit pentru călătoriile cu trenul de persoane la clasa a II-a, însă solicitarea sa a fost respinsă fără temei legal, doar cu motivaţia că nu beneficiază  de pensie din sistemul asigurărilor sociale de stat ci de pensie de serviciu , în temeiul Legii nr. 567/2004, privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, modificată şi completată.

Prin întâmpinare, pârâta CNPAS  Bucureşti a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, iar pe fond a solicitat respingerea acţiunii reclamantei, reclamanta neavând calitatea de pensionar din sistemul public de pensii şi astfel nu poate beneficia de facilităţile prevăzute de art. 1 alin. 1 din Legea nr. 147/2000.

CJP Hunedoara a solicitat respingerea acţiunii motivat de faptul că reclamanta fiind beneficiară pensie de serviciu în temeiul Legii nr. 567/2004 nu are calitatea de pensionar  în sistemul public de pensie şi astfel nu poate beneficia de taloanele de călătorie acordate de Legea nr. 147/2000.

Prin sentinţa civilă nr. 1646/LM/02.12.2008 pronunţată de Tribunalul Hunedoara sub dosar nr. 5848/97/2008 s-a admis acţiunea de asigurări sociale formulată de reclamanta ARE împotriva pârâtelor şi în consecinţă:

Au fost obligate pârâtele să remită reclamantei taloanele de călătorie simple cu reducere de 50% pe anul 2008, potrivit art.1 din Legea nr. 147/2000.

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţa a reţinut cu referire la probele dosarului şi dispoziţiile legale incidente că, cu toate că reclamanta este beneficiara unei pensii de serviciu, acest lucru nu este de natură să o excludă din categoria pensionarilor care beneficiază anual de un total de 6 călătorii simple cu reducere de 50%, atât timp cât art. 1 din Legea nr.147/2000 face referire şi la pensionarii din alte sisteme de asigurări sociale.

Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a C.N.P.A.S. a fost respinsă în temeiul art. 6 alin.1 şi art. 12 alin.1 din H.G. nr. 2403/2004.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs, în termenul legal, pârâtele solicitând admiterea recursului, modificarea sentinţei atacate în sensul respingerii acţiunii formulate.

În dezvoltarea motivelor de recurs recurenta CJP Hunedoara  arată că sentinţa instanţei de fond este nelegală şi netemeinică, deoarece pentru a beneficia de taloanele de călătorie prevăzute de lege, persoana în cauză trebuie să aibă calitatea de pensionar din sistemul public de pensii, respectiv să aibă stabilită printr-o decizie, una din categoriile de pensii reglementate prin legea pensiilor sistemului public-art.40 din Legea nr.19/2000; or în cazul de faţă reclamanta nu are această calitate, ea fiind beneficiara unei pensii de serviciu potrivit Legii nr.567/2004. În drept s-au invocat dispoziţiile art.304, 312 Cod pr.civilă.

Pârâta CNPAS Bucureşti a solicitat a se constata netemeinicia sentinţei atacate, admiterea recursului său, modificarea hotărârii şi, pe fond, respingerea acţiunii ca neîntemeiată şi, pe excepţie, ca fiind îndreptată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Pe excepţie a invocat aplicarea eronată a dispoziţiilor art.6 alin.1 din H.G. nr.2403/2004 şi a O.U.G. nr.71/2004, susţinând că instanţa şi-a depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti, adăugând la lege prin aceea că a inclus-o pe reclamantă în categoria pensionarilor din sistemul public.

Mai arată că CNPAS gestionează sistemul de pensii la nivel naţional şi nu individual, neavând atribuţiuni în stabilirea şi plata drepturilor individuale de pensie.

Pe fond, reiterând dispoziţiile art.1 alin.1 din Legea nr.147/2000, susţine că reclamanta beneficiind de pensie deserviciu în baza Legii nr.567/2004 modificată prin O.G. nr.100/2007, nu beneficiază de facilităţile prevăzute de lege.

CURTEA, analizând sentinţa atacată prin prisma criticilor formulate cât şi din oficiu conform cerinţelor art. 304 indice 1 Cod procedură civilă, în limitele statuate de art. 306 alin. 2 Cod procedură civilă, a constatat că recursurile pârâtelor sunt nefondate.

Astfel, potrivit art. 1 din Legea nr. 147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern (1) Pensionarii din sistemul public de pensii, precum şi pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale beneficiază anual de un total de 6 călătorii simple cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru călătoriile pe calea ferată cu trenuri de persoane ori accelerate fără regim de rezervare clasa a II-a, cu mijloace auto sau cu navele de călători clasa a II-a, la transportul intern în comun, între localităţi….

(3) De facilitatea prevăzută la alin. (1) nu beneficiază pensionarii care au dreptul la călătorii gratuite, stabilite în baza altor prevederi legale.

În acelaşi sens sunt şi Normele Metodologice pentru aplicarea Legii nr.147/2000 - art. 1, Normele metodologice ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative venind în aplicarea legii şi nu în interpretarea sau completarea acesteia.

În speţă, intimata reclamantă este beneficiara unei pensii de serviciu stabilite în baza Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, conform deciziei nr. 202719/09.07.2008.

Legea specială de pensionare nr.567/2004, nu cuprinde dispoziţii vizând dreptul la călătorii gratuite. Aşa fiind, în mod corect prima instanţă, a reţinut incidenţa în cazul reclamantei a prevederilor alin. 3 al art. 1 din Legea nr. 146/2007. Faptul că reclamanta este beneficiara unei pensii de serviciu nu o exclude de la beneficiul dreptului la 6 călătorii gratuite prevăzut de Legea nr. 147/2004, atâta vreme cât această lege prevede expres acordarea acestui beneficiu şi în favoarea pensionarilor din  alte sisteme proprii de asigurării, singura excludere fiind de a nu beneficia de acest drept în baza unei legi speciale ( ceea ce nu este cazul intimatei).

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată din nou şi prin intermediul motivelor de recurs de către pârâta CNPAS, este a se reţine că aceasta a fost corect soluţionată de instanţa de fond şi aceasta nu pentru că s-ar nega faptul că recurenta nu are atribuţii în privinţa stabilirii şi plăţii drepturilor individuale de pensie, ci datorită faptului că, faţă de obiectul pricinii dedusă judecăţii – acordarea taloanelor de călătorie simple cu reducere 50% - în speţă devin incidente dispoziţiile art.6 alin.1 şi 12 alin.1din H.G. nr.2403/2004 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.147/2000, care instituie obligaţia CNPAS Bucureşti de a asigura transmiterea taloanelor speciale la fiecare pensionar beneficiar al acestora, în parte.