Contestatie formulata de creditoare în referire la înscrierea creantei sale în tabelul creantelor împotriva averii debitoarei. Tardivitate formulare cerere de admitere a creantei.

Decizie 257/COM/ din 24.03.2008


Prin contestatia înregistrata la Tribunalului Constanta – Sectia comerciala sub nr. 8791/118/2007, creditoarea SC S.R. SRL, în contradictoriu cu intimata C.T. IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC A.S.S. SRL, a solicitat înscrierea creantei sale în valoare de 74.220,30 Ron în tabelul creantelor împotriva averii debitoarei.

În motivare, contestatoarea a sustinut ca a aflat cu totul întâmplator despre existenta dosarului de insolventa, neprimind nici o notificare din partea administratorului judiciar privitoare la deschiderea procedurii si la termenele de depunere si solutionare a cererilor de admitere a creantelor.

În baza contractului de vânzare-cumparare nr. 530, contestatoarea creditoare a livrat debitoarei o serie de bunuri pentru încasarea contravalorii carora a emis facturile fiscale nr. B YEW 3430468/11.12.2006 în cuantum de 67.767,76 lei (ron) si nr. B YEW 3430796/13.12.2006 în cuantum de 6452,54 ron. Pentru garantarea platii celor doua facturi debitoarea a emis doua cecuri de valoarea celor doua facturi acestea fiind refuzate pentru lipsa totala de disponibil.

Contestatoarea creditoare a mai sustinut ca nu-i apartine culpa pentru faptul ca nu a fost notificata conform Codului de procedura civila astfel ca cererea sa de admitere a creantei nu poate fi respinsa, ca tardiv depusa.

De asemenea, se sustine ca nu poate fi opus contestatoarei creditoare faptul ca administratorul judiciar a realizat publicitatea printr-un ziar de larga circulatie si prin Buletinul insolventei deoarece art. 61 alin. 3 stabileste ca aceste obligatii sunt suplimentare fata de cea a notificarii conform Codului de procedura civila.

Asa fiind, contestatoarea creditoare sustine ca se afla în termenul de depunere a cererii de admitere a creantei.

Intimata C.T. IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC A.S.S. SRL, prin întâmpinare, a solicitat respingerea contestatiei ca nefondata.

Intimata a sustinut ca este tardiv formulata cererea de admitere a creantei deoarece, potentialii creditori au fost notificati conform art. 61 alin. 1 si 3 din Legea nr. 85/2006 prin cotidianul Ziua din 7.06.2007 si Buletinul procedurilor de insolventa nr. 1431/8.06.2007.

Au fost anexate întâmpinarii, sentinta civila nr.3009/28.05.2007, copia cotidianului Ziua nr. 3949/7.06.2007, dovada de îndeplinire a procedurii de publicare în Buletinul procedurilor de insolventa nr. 1431/8.06.2007, adresa nr. 727/4.09.2007.

Prin sentinta civila nr. 5641 din 30 octombrie 2007, Tribunalul Constanta a respins ca nefondata, contestatia formulata creditoarea SC S.R. SA Bucuresti.

Pentru a pronunta în acest sens judecatorul sindic  a retinut urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 3009/28.05.2007, Tribunalului Constanta – Sectia comerciala judecatorul sindic a dispus deschiderea procedurii insolventei fata de debitoarea SC A.S.S. SRL, a desemnat în calitate de administrator judiciar pe C.T. IPURL Constanta. Termenul limita pentru înregistrarea cererilor de admitere a creantelor a fost stabilit ca fiind data de 23.07.2007.

Intimatul administrator judiciar, în temeiul art. 61 din Legea 85/2006, a publicat notificarea cu continutul prevazut de art. 62, în cotidianul Ziua nr. 3949/07.06.2007, precum si în Buletinul procedurilor de insolventa nr. 1431/08.06.2007.

Contestatoarea creditoare S.C. S.R. S.R.L. a formulat la data de 20.08.2007 cererea de admitere a creantei sale în valoare de 74.220,30 ron reprezentând contravaloare marfa si 30.343,15 ron reprezentând penalitati de întârziere.

Cererea a fost formulata cu depasirea termenului limita pentru înregistrarea cererilor de admitere a creantelor stabilit la 23.07.2007, astfel ca intimatul administrator judiciar în mod legal a înlaturat creanta creditoarei contestatoare din tabelul preliminar, ca tardiv formulata.

Este adevarat ca, potrivit art. 7 alin. 3 din Legea 85/2006, notificarea deschiderii procedurii se realizeaza conform Codului de procedura Civila, dar, pentru creditorii care nu au putut fi identificati în lista prevazuta la art. 28 alin. 1 lit. c, procedura notificarii prevazuta la art. 61 va fi considerata îndeplinita daca a fost efectuata prin Buletinul procedurilor de Insolventa.

Iar, conform alineatului 8 al aceluiasi articol, publicarea actelor de procedura sau, dupa caz, a hotarârilor judecatoresti în Buletinul procedurilor de insolventa înlocuieste, de la data publicarii acestora, citarea, convocarea si notificarea actelor de procedura efectuate individual fata de participantii la proces, acestea fiind prezumate a fi îndeplinite la data publicarii.

În speta, debitoarea nu a depus actele prevazute la art. 28, iar notificarea privind deschiderea procedurii a fost publicata în Buletinul procedurilor de insolventa nr. 1431/8.06.2007, astfel cum rezulta din dovada privind îndeplinirea procedurii de publicare nr. 47385/8.06.2007, Asa fiind, în temeiul textului de lege mai sus enuntat se prezuma ca notificarea a fost îndeplinita de la data publicarii.

Si, cum contestatoarea creditoare a formulat cererea de admitere a creantei sale cu depasirea termenului stabilit prin sentinta de deschidere a procedurii insolventei, în mod legal cererea acesteia a fost respinsa de catre administratorul judiciar, ca tardiv formulata.

Împotriva acestei hotarâri, în termen,  a declarat recurs creditoarea S.C. S.R. S.R.L. Bucuresti, în temeiul art.8 al.2 din Legea nr.85/2006 raportat la art.299 si urm. Cod procedura civila, solicitând admiterea recursului, desfiintarea sentintei recurate si pe fond admiterea contestatiei formulate si obligarea administratorului judiciar la înscrierea la masa credala a debitoarei S.C. A.S.S. S.R.L. Constanta reprezentata prin administrator judiciar C.T. IPURL Constanta cu creanta certa, lichida si exigibila în suma de :

- 74.220,30 Ron reprezentând contravaloare marfa livrata în baza Contractului de vânzare-cumparare nr.530/08.12.2006;

- 30.343,15 Ron, reprezentând penalitati de întârziere conform Cap.X din Contract, de la data scadentei facturilor pâna la data deschiderii procedurii, 28 mai 2007 conform art.41 din Legea nr.85/2006;

- plata cheltuielilor de judecata (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu de avocat).

Sustine recurenta ca motivarea sentintei s-a facut prin interpretarea gresita a legii, având în vedere faptul ca dispozitiile art.28 alin.1 lit. c din Legea nr.85/2006, care se refera la lista creditorilor si a creantelor acestora,lista pe care era obligat sa o depuna debitorul o data cu cererea de deschidere a procedurii insolventei. Având în vedere ca cererea de deschidere a procedurii insolventei nu s-a realizat de catre debitor ci de catre un creditor de-al acestuia, considera ca nu sunt sub incidenta normei art.7 alin.3 teza a – II-a, norma de exceptie de strica interpretare.

Având în vedere obligativitatea citarii creditoarei conform Codului de procedura civila, în speta nefiind aplicabile nici dispozitiile art.28 alin.1 lit.c si nici  dispozitiile art.7 alin.8, solutia instantei de fond  este data cu încalcarea si interpretarea gresita a legii.

Arata recurenta ca nu are culpa, motivat de existenta a numeroase acte din care rezulta existenta calitatii de creditor cunoscut si în consecinta exista obligatia notificarii conform Codului de procedura civila.

Necomunicarea actelor contabile ale societatii sau necercetarea acestora, desi existau suficiente indicii referitoare la existenta acestui creditor, nu poate absolvi administratorul judiciar de obligatia notificarii conform Codului de procedura civila. Nu poate fi opus nici faptul ca administratorul judiciar a realizat publicitatea printr-un ziar de larga circulatie si Buletinul insolventei, deoarece art.61 alin. 3 stabileste aceste obligatii suplimentar fata de obligatia notificarii conform Codul de procedura civila.

Având în vedere ca nu au fost notificati procedural, considera recurenta ca este în termenul de depunere al cererii de admitere a creantei la masa credala, acest termen curgând abia de la  luarea la cunostinta de existenta dosarului de insolventa al debitoarei.

Verificând legalitatea si temeinicia hotarârii recurate, în raport de criticile aduse acesteia, se constata ca recursul este nefondat din urmatoarele considerente:

Din probatoriul administrat în cauza rezulta faptul ca administratorul judiciar a publicat notificarea atat într-un cotidian cu tiraj national, respectiv „Ziua” în data de 07.06.2007 cat si în Buletinul procedurilor de insolventa la data de 8.06.2007, recurenta crditoare S.C. S.R. S.R.L. a formulat cererea de admitere a creantei sale la data de 20.08.2007 cu depasirea termenului limita pentru înregistrarea cererilor de admitere a creantelor stabilit la 23.07.2007.

In aceste conditii instanta de fond a constatat faptul ca intimatul administrator judiciar a înlaturat creanta creditoarei recurente din tabelul preliminar, ca tardiv formulata.

Critica formulata de aceasta în sensul ca în cauza ar fi incidente normele din Codul de procedura civila si nicidecum cele prevazute de art.28 alin.1 lit.c si nici dispozitiile art.7 alin.8 din Legea 85/2006 nu este întemeiata deoarece, desi notificarea deschiderii procedurii se realizeaza conform Codului de procedura Civila, exceptia o reprezinta creditorii care nu au putut fi identificati în lista prevazuta la art. 28 alin. 1 lit. c,pentru acestia procedura notificarii prevazuta la art. 61 va fi considerata îndeplinita daca a fost efectuata prin Buletinul procedurilor de Insolventa.

Astfel alin. 8 al aceluiasi text de lege,stripuleaza expres faptul ca publicarea actelor de procedura sau, dupa caz, a hotarârilor judecatoresti în Buletinul procedurilor de insolventa înlocuieste, de la data publicarii acestora, citarea, convocarea si notificarea actelor de procedura efectuate individual fata de participantii la proces, acestea fiind prezumate a fi îndeplinite la data publicarii.

În cauza dedusa judecatii recurenta debitoare nu a depus actele prevazute la art. 28 din lege iar notificarea a fost îndeplinita de la data publicarii actelor de procedura respectiv aceea de 08.06.2006.

In aceste conditii, asertiunile recurentei creditoare legate de faptul ca ea nu ar avea nici o culpa procesuala, motivat de simpla existenta a unor acte din care ar rezulta calitatea sa de creditoare cunoscuta a debitoarei fapt ce ar atrage cu necesitate obligatia notificarii sale conform normelor de drept comun prevazute de Codului de procedura civila,sunt nerelevante.

Raportat la considerentele mai sus expuse si analizate de instanta de judecata se apreciaza ca solutia instantei de fond este legala si temeinica în sensul ca aceasta a statuat în mod corect faptul ca recurenta creditoare a formulat cererea de admitere a creantei sale peste termenul stabilit prin sentinta de deschidere a procedurii insolventei, ca în mod legal solicitarea sa tardiva a fost respinsa de catre administratorul judiciar, astfel ca se dispune respingerea recursului ca nefondat, de catre instanta de control.