Apel anulat ca netimbrat. Neregularitatea procedurii de citare pentru termenul când s-a judecat apelul.

Decizie 50 din 06.02.2008


Afişarea citaţiei în condiţiile în care adresa  consemnată  în cuprinsul acesteia este incompletă şi cu încălcarea prevederilor art. 86 Cod proc. civilă, atrage nulitatea procedurii de comunicare.

La data de 22 martie 2007, reclamanta societatea comercială „R. I.” S.A. din Bucureşti  a solicitat instanţei de judecată ca, în contradictoriu cu pârâtele societatea comercială „V.C.” S.R.L. din localitatea Şcheia, judeţul Suceava şi societatea comercială „C.” S.A. din Botoşani, să radieze din Cartea Funciară nr. 5726 a comunei cadastrale Burdujeni, menţiunile privitoare la înscrierea dreptului de proprietate asupra construcţiilor situate pe parcelele nr. 2, 2, 3, 4, 5, 7 şi 8, componente ale corpului de proprietate 2624, precum şi  menţiunile referitoare la privilegiul pretinsului vânzător, pentru suma de  1443750 euro, înscris în partea a treia a cărţii funciare. Totodată reclamanta a cerut a se dispune notarea  plângerii  până la data când va fi rezolvată irevocabil.

Plângerea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 50 din Legea nr. 7/1996.

În motivare, reclamanta a arătat că în anul 2003, cu contract autentic, a vândut societăţii comerciale „R.” S.A. Botoşani numai terenul aferent construcţiilor menţionate anterior, rămânând proprietara acestora. Ulterior, prin Încheierea nr. 4057 din 2 martie 2007  a Oficiului  de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava, clădirile au fost intabulate pe numele societăţii comerciale „V. C.” S.R.L. Şcheia cu care nu a încheiat nici un act translativ de proprietate.

Cum clădirile îi aparţin, iar eventualele acte de transfer al proprietăţii  nu pot emana decât de la un neproprietar şi  sunt nule, reclamanta s-a considerat îndreptăţită să se adreseze instanţei de judecată pentru desfiinţarea încheierii.  Judecătoria Suceava, prin sentinţa civilă nr. 3094 din 7 septembrie 2007 a respins excepţia de inadmisibilitate a plângerii, invocată de prima pârâtă, iar pe fond a respins  aceeaşi plângere ca neîntemeiată.

Prin decizia civilă nr. 487 din 13 noiembrie 2oo7, Tribunalul Suceava a anulat ca netimbrat apelul reclamantei, cu motivarea că deşi legal citată şi încunoştinţată cu privire la necesitatea achitării taxei judiciare de timbru de 4 lei şi a timbrului judiciar în valoare de 0,3 lei, apelanta nu s-a conformat, încât devin incidente dispoziţiile art. 20 din Legea nr. 146/1997.

Reclamanta a declarat recurs împotriva acestei decizii despre care a susţinut că este dată cu nesocotirea dispoziţiilor legale privitoare la desfăşurarea procesului civil. În dezvoltare a arătat că la termenul din 13 noiembrie 2007, când au avut loc dezbaterile apelului, a fost nelegal citată prin afişare, la o adresă incompletă, iar această deficienţă de îndeplinire a procedurii i-a afectat grav dreptul la apărare.

Recursul se încadrează în motivul de casare prevăzut  de art. 304 pct. 5 Cod proc. civilă şi se dovedeşte a fi întemeiat, potrivit celor ce se vor arăta în continuare.

Într-adevăr, examinarea dosarului  şi în special a dovezii de îndeplinire a procedurii de citare cu recurenta pentru termenul din data de 13 noiembrie 2007, când a fost soluţionat apelul (fila 10 dosar apel ), relevă faptul că citaţia a fost afişată de factorul poştal „ pe uşa principală a locuinţei destinatarului”, respectiv o societate comercială cu sediul într-un apartament dintr-un bloc de locuinţe cu  mai multe etaje, deşi în adresă nu era specificat numărul apartamentului.

Această modalitate de îndeplinire a procedurii de citare este contrară legii sub două aspecte, anume prin emiterea citaţiei la o adresă incompletă (a se vedea şi fila 16 dosar  apel), urmată de afişarea pe uşa unui apartament necunoscut, dar şi prin încălcarea dispoziţiilor imperative cuprinse în art. 86 alin.3 din Codul de procedură civilă, ce exclud afişarea actelor procedurale atunci când, în mod excepţional, comunicarea lor se face prin poştă.

Nelegalitatea îndeplinirii procedurii de citare, în conţinutul căreia se regăsea şi notificarea obligaţiei de timbrare a apelului, prezumă un prejudiciu de natură procedurală cauzat reclamantei - lipsă la dezbaterile apelului - prin necunoaşterea termenului şi imposibilitatea obiectivă de achitare a taxelor datorate. O astfel de neregularitate, neobservată de instanţa de apel, încalcă, sub sancţiunea nulităţii, dispoziţiile art. 107 din Codul de procedură civilă şi este de natură să împieteze asupra dreptului  de a avea un acces efectiv la o instanţă, în condiţii de neafectare a însuşi dreptului dedus judecăţii, garanţie asigurată şi prin dispoziţiile art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Situaţia mai sus expusă şi dispoziţiile art. 106 alin.1 Cod proc. civilă, obligă la constatarea  nulităţii derivate a deciziei recurate, motiv pentru care, Curtea, găsind întemeiată critica invocată, în temeiul art. 312 alin. 3 Cod proc. civilă a admis recursul, a casat decizia şi, prin raportare la dispoziţiile art. 312 alin. 5 Cod proc. civilă, a trimis cauza aceluiaşi tribunal pentru  rejudecarea apelului.