Cerere de apel înregistrată la administraţia locului de deţinere. Apel formulat în termen. Revenirea inculpatului de la declaraţia asupra renunţării la calea de atac.

Decizie 17 din 13.01.2010


Prin sentinţa penală nr. 572 din 03.07.2009 a Judecătoriei Rădăuţi s-a dispus condamnarea inculpatului JAA la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art.208 alin.1, art.209 alin.1 lit. i Cod penal, cu aplicarea art.41, 42 Cod penal şi a art.37 lit. a Cod penal.

S-au descontopit şi repus în individualitatea lor:  restul de pedeapsă de 547 de zile rămas de executat din pedeapsa de 2 ani şi 2 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.184/14.02.2006 a Judecătoriei Rădăuţi, pedepsele de 4 ani închisoare, 2 ani închisoare şi 1 an închisoare aplicate şi contopite prin sentinţa penală nr.137/3.04.2008 a Judecătoriei Târgu Neamţ, definitivă prin decizia penală nr.177/A/28.05.2008 a Tribunalului Neam precum şi pedepsele de 1 an închisoare, 3 ani închisoare şi 3 ani închisoare aplicate prin sentinţa penală nr.630/18.09.,2008 a Judecătoriei Rădăuţi, toate aceste pedepse contopite prin aceasta din urmă sentinţă şi, în baza art. 36, 33 lit. a şi 34 lit. b Cod penal, s-au contopit aceste pedepse cu pedeapsa aplicată prin prezenta hotărâre, inculpatul urmând că execute pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare.

Pe durata executării pedepsei, s-a dispus ca inculpatul să fie lipsit de drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a Cod penal şi lit. b Cod penal în condiţiile prev. de art.71 alin. 2 Cod penal.

În baza art. 88 Cod penal, s-a dedus din durata pedepsei închisorii pronunţate, durata reţinerii preventive de la 12.11.2006 – 13.11.2006 şi apoi a reţinerii şi arestării preventive începând cu data de 11.12.2007, până la zi.

În baza art.36 alin. 3 Cod penal, s-a scăzut din durata pedepsei închisorii pronunţate, perioada executată din pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 630/18.09.2008.

S-a anulat şi s-a retras mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 720/2008 al Judecătoriei Rădăuţi şi s-a dispus emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii.

În baza art. 346 Cod procedură penală  raportat la art.998 Cod civil, a fost obligat inculpatul să plătească părţilor civile: CID suma de 4.400 lei şi SI suma de 400 de lei.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut, în esenţă, că la data de 15.09.2007 inculpatul a pătruns în locuinţa părţii vătămate CID prin forţarea unui geam, de unde a sustras 950 de euro şi 750 de lei.

Tot în aceeaşi zi, inculpatul a pătruns în locuinţa părţii vătămate SI, prin forţarea uşii de la bucătărie care era încuiată, în timp ce proprietarul era plecat la cules cartofi, de unde a sustras un telefon mobil marca Nokia 2110 şi suma de 400 lei.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel inculpatul JAA criticând-o pentru netemeinicie, sub aspectul cuantumului pedepsei aplicate, raportat la circumstanţele sale personale.

Analizând apelul, Tribunalul Suceava a  constatat că apelul este tardiv şi, în consecinţă, prin decizia penală nr. 255 din 16.11.2009 l-a respins ca atare, reţinând următoarele:

Potrivit art. 363 Cod procedură penală, termenul de apel este de 10 zile dacă legea nu dispune altfel şi curge, de la pronunţare, pentru părţile prezente la dezbateri sau la pronunţare şi de la comunicarea copiei de pe dispozitiv, pentru părţile care au lipsit ori pentru inculpatul deţinut. 

Din procesul-verbal de îndeplinire a procedurii de comunicare rezultă că dispozitivul i-a fost comunicat inculpatului în Penitenciarul Bacău la data de 20.07.2009, acesta declarând apel abia la data de 03.08.2009 (data de pe ştampila poştei), deci după termenul de 10 zile prevăzut de lege.

Mai mult decât atât, la data de 21.07.2009 (data de pe ştampila poştei), inculpatul a formulat o cerere ce a fost înregistrată la Judecătoria Rădăuţi la data de 22.07.2009, prin care acesta arată că nu declară recurs. 

Împotriva acestei decizii penale a declarat recurs inculpatul JAA arătând că a declarat apelul imediat după ce a primit comunicarea hotărârii de fond la locul de deţinere, astfel încât consideră că a formulat în termen calea de atac împotriva sentinţei de fond. Cu privire la cererea din data de 22.07.2009, prin care se arată că nu declară calea de atac împotriva sentinţei penale a Judecătoriei Rădăuţi, precizează că nu este completată de către el.

Curtea a constatat că recursul este fondat, pentru următoarele considerente:

Constatările instanţei de apel cu privire la momentul în care i-a fost comunicată inculpatului hotărârea de fond şi cel în care acesta a declarat apelul sunt corecte parţial, numai faţă de data primirii comunicării de la instanţă, respectiv 20.07.2009, aşa cum este înscris în procesul-verbal de îndeplinire a procedurii de comunicare a dispozitivului hotărârii de către inculpatul deţinut în Penitenciarul Bacău.

Data declarării apelului nu este însă 03.08.2009, aşa cum a reţinut Tribunalul Suceava, ci 30.07.2009, aspect care rezultă din referatul întocmit de către grefierul de şedinţă, aflat la fila 12 dosar, în care se consemnează că, urmare a discuţiei telefonice cu Penitenciarul Bacău, loc de detenţie în care se afla inculpatul la momentul comunicării hotărârii de fond, declaraţia acestuia de recurs, împotriva sentinţei penale nr. 572/2009 a Judecătoriei Rădăuţi, cu nr. C/45079, a fost expediată la data de 30.07.2009.

Verificând declaraţia de apel, Curtea constată că aceasta poartă nr. C/45079 şi sub acest număr este trecută şi data de 30 iulie, menţiuni înscrise în colţul de sus stânga al cererii, aflată la fila 3 dosar apel.

Aceste verificări erau necesar a fi realizate, deoarece declaraţia de apel, înscrisă într-un formular tipizat al locului de deţinere, a fost expediată de administraţia Penitenciarului Bacău, aspect care rezultă şi din ştampila acestei instituţii aplicată pe plicul de corespondenţă.

În această situaţie, sunt incidente prevederile art. 187 Cod procedură penală, cererea de apel depusă înlăuntrul termenului prevăzut de lege la administraţia locului de deţinere este considerată ca făcută în termen. 

Aşadar, termenul de apel de 10 zile a curs, pentru inculpat, din data de 20.07.2009, dată la care a primit comunicarea hotărârii de fond şi a expirat la data de 31.07.2009.

Cum inculpatul a depus cererea de apel la administraţia Penitenciarului Bacău la data de 30.07.2009, dată la care a şi fost expediată către instanţă, Curtea constată că apelul a fost formulat de către inculpat în termenul legal de 10 zile, calculat conform sistemului zilelor libere, specific termenelor procedurale, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 186 alin. 2 Cod procedură penală.

Pe de altă parte, cererea inculpatului din data de 20.07.2009, aflată la dosarul de fond la fila 161, cu privire la care acesta declară că nu îi aparţine, reprezintă o renunţare la apel conform art. 368 Cod procedură penală, asupra căreia inculpatul a revenit în termenul pentru declararea apelului, respectând astfel prevederile alineatului 2 al textului legal menţionat, tocmai prin declararea apelului în data de 30.07.2009.

Faţă de cele arătate, constatând existenţa cazului de casare prevăzut de art. 3859 pct. 171 teza II Cod procedură penală, Curtea, în temeiul art. 38515 pct. 2 lit. c Cod procedură penală, va admite recursul declarat de către inculpat împotriva deciziei pronunţate nr. 255/16.11.2009 a Tribunalului Suceava, pe care o va casa integral şi va trimite cauza aceleiaşi instanţe pentru judecarea apelului.