Dreptul caselor teritoriale de pensii de a verifica şi cenzura datele atestate de adeverinţele eliberate de angajatori privind activitatea desfăşurată în locurile de muncă încadrate în grupele i sau ii

Decizie 1066 din 28.09.2010


Prin cererea adresată iniţial Judecătoriei Botoşani, înregistrată sub nr. 12240/193/2009, reclamantul A. D. a chemat în judecată pe pârâta Casa Judeţeană de Pensii Botoşani, solicitând reconstituirea vechimii în muncă prin recunoaşterea activităţii prestată în perioada lucrată la SC Alimentaţie Publică Botoşani şi la SC Emma Star SRL Botoşani ca fiind încadrată în grupa a II-a de muncă.

 În fapt, reclamantul a arătat că în perioada 1.05.1977-1.01.1988 a fost salariatul SC Alimentaţie Publică Botoşani în funcţia de fochist şi a beneficiat de grupa a II-a de muncă. Această perioadă a fost înscrisă în carnetul său de muncă şi a fost luată în considerare ca stagiu de cotizare, dar nu în grupa a II-a de muncă.

 În acest sens a depus adeverinţa nr. 29 din 16 mai 2005, care respectă din punctul de vedere al formei dispoziţiile Ordinului nr.50/1990, însă nu a fost luată în considerare de către pârâtă. Reclamantul a precizat şi că societatea a fost lichidată, adeverinţa fiindu-i eliberată în perioada când funcţiona şi existau persoane abilitate să-i semneze un astfel de act.

 Referitor la perioada 15.04.1997- 1.12.1998, reclamantul a arătat că a lucrat la SC EMMA STAR SRL în calitate de fochist, pârâta neluându-i în calcul adeverinţa nr. 392 din 15.07.2009 eliberată de acest angajator şi care dovedeşte încadrarea sa în grupa a II-a de muncă.

 În susţinerea cererii sale, reclamantul a făcut referire şi la art. 6 din Ordinul nr. 590/2008, conform căruia adeverinţele eliberate anterior intrării în vigoare a acestui ordin se utilizează la stabilirea drepturilor de pensie chiar dacă nu sunt conforme cu modelul din anexă.

 În drept, reclamantul a invocat disp. art. 14-17 din Decretul nr. 92/1976.

 Pârâta Casa Judeţeană de Pensii Botoşani a formulat întâmpinare la cererea reclamantului prin care a invocat excepţia prematurităţii formulării acţiunii şi excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive întrucât conform D.L nr.92/1976 cererile de reconstituire a vechimii în muncă se adresează Comisiei de reconstituire a vechimi în muncă  de pe lângă Consiliul Judeţean Botoşani şi nu Casei Judeţene de Pensii Botoşani, care soluţionează potrivit art.87 din Legea 19/2000 contestaţiile împotriva deciziilor de pensionare.

 Prin sentinţa civilă nr. 5597/3.11.2009, Judecătoria Botoşani a admis excepţia necompetenţei sale materiale invocată din oficiu şi a declinat competenţa de soluţionare a cererii reclamantului în favoarea Tribunalului Botoşani, reţinând că obiectul acesteia îl constituie un  litigiu  de asigurări sociale, criticându-se cuantumul pensiei care nu reflectă grupa de muncă deja stabilită şi înscrisă în adeverinţe şi carnetul de muncă.

 Învestit astfel în dosarul nr. 5265/40/2009, tribunalul a reţinut că pârâta CJP Botoşani a formulat, prin întâmpinarea depusă la primul termen de judecată, şi apărări de fond împotriva cererii reclamantului, solicitând respingerea acesteia ca nefondată.

 Astfel, pârâta a arătat că prin decizia nr. 102441/2.10.2007 a admis cererea reclamantului nr. 8998/12.09.2007 şi i-a acordat acestuia pensie pentru limită de vârstă în temeiul Legii 19/2000. Totodată, că prin cererea din 23.07.2009, acesta a solicitat recalcularea pensiei prin valorificarea perioadelor lucrate în grupa a II-a de muncă pe baza adeverinţei nr. 392/15.07.2009 eliberată de SC PRODALCOM SA Botoşani şi adeverinţei nr. 29/16.05.2005 eliberată de SC ALIMENTAŢIE PUBLICĂ SA Botoşani.

Urmare acestui demers, s-a comunicat petentului că adeverinţele depuse la dosarul de pensie nu au fost corect întocmite, motiv pentru care nu pot fi valorificate la stabilirea drepturilor de pensie.

Astfel, în adeverinţa eliberată de SC ALIMENTAŢIE PUBLICĂ SA nu se menţionează perioada lucrată în grupa a II-a  de muncă, temeiul legal pe baza căruia s-a făcut această încadrare precum şi menţiunea dacă s-au reţinut şi achitat contribuţiile de asigurări sociale de stat.

De asemenea, în adeverinţa nr. 392/15.07.2009 se indică ca temei legal pct. 117 din anexa 2 a Ordinului 50/1990, or, conform înregistrărilor din fişa de pensie şi carnetul de muncă rezultă că meseria petentului a fost fochist şi nu are legătură cu prevederea legală arătată, în sensul că se acordă grupa a II – a de muncă pentru „prepararea pastelor şi a lacurilor pentru încălţăminte de cauciuc” Totodată, a precizat pârâta că adeverinţele eliberate după data intrării în vigoare a Ordinului nr. 590/2008 trebuie să respecte forma prevăzută de actul normativ invocat, fapt nerespectat de angajator la data completării adeverinţei.

Din buletinul de calculul al deciziei de pensie pentru limită de vârstă rezultă că reclamantul are un stagiu de cotizare realizat în grupa a II – a de muncă de 4 ani, 8 luni şi 28 de zile aşa cum rezultă din fişa de pensie întocmită de ITM Botoşani şi valorificat de casa judeţeană de Pensii Botoşani.

În şedinţa publică din 16 februarie 2010, instanţa a pus în discuţie şi a calificat cererea reclamantului ca fiind una de revizuire a deciziei nr. 102441 din 2.10.2007, întemeiată pe disp. art.89 alin.1 şi art. 155 lit. f din Legea 19/2000.

Prin sentinţa civilă nr. 306 din 16 martie 2010, Tribunalul Botoşani a admis cererea de revizuire a deciziei nr. 102441/2.10.2007 formulată de reclamantul A.D., a modificat decizia nr. 102441/2.10.2007, în sensul că a obligat pârâta să recalculeze pensia reclamantului cu luarea în considerare şi a perioadelor 1.02.1977-1.01.1988 şi 15.04.1977-1.12.1998 ca fiind lucrate în grupa a II a de muncă în procent de 100%, drepturile de pensie recalculate urmând a fi plătite de la data de 23.07.2009.

Prin încheierea de şedinţă nr. 226 din 3 mai 2010 Tribunalul Botoşani a dispus îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul sentinţei civile nr. 306 din 16 martie 2010,  în sensul că cea de-a doua perioadă stabilită ca fiind  lucrată în grupa a II-a de muncă este 15.04.1997 – 1.12.1998, în loc de „15.04.1977 – 1.12.1998”.

Pentru a hotărî astfel,  tribunalul a reţinut următoarele:

Prin decizia a cărei revizuire se solicită (f. 9 ds), pârâta a acordat reclamantului pensie pentru limită de vârstă începând cu data de 1.10.2007, în urma cererii acestuia nr. 8998/12.09.2007 de trecere de la pensie de  invaliditate la pensie pentru limită de vârstă.

La cererea pensionarului din 23.07.2009, pârâta nu a recunoscut realizarea de către acesta, ca stagii de cotizare în grupa a II-a de muncă şi a perioadelor 1.02.1977 – 1.01.1988 şi 15.04.1997 – 1.12.1998, susţinând că adeverinţele nr. 29/16.05.2005 eliberată de SC ALIMENTAŢIE PUBLICĂ SA  şi nr. 392 din 15.07.2009 eliberată de SC PRODALCOM SA Botoşani nu au fost corect întocmite şi nu respectă prevederile Ordinului nr. 590/2008.

Tribunalul a constatat că aceste apărări sunt nefondate din considerentele ce urmează.

Adeverinţa nr. 29 a fost eliberată de SC ALIMENTAŢIE PUBLICĂ SA  la data de 16.05.2005 (f.41), deci anterior intrării în vigoare a Procedurii aprobată prin Ordinul MMFES NR. 590/2008. Or, conform pct. 6 din această Procedură: „Adeverinţele nevalorificate la stabilirea şi/sau recalcularea pensiilor, întocmite şi eliberate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, se utilizează la stabilirea şi /sau modificarea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condiţiile legale de valabilitate, chiar dacă nu sunt conforme cu modelul din anexă.”

În acelaşi timp, pct. 3 din Ordinul nr.50/1990 prevede că beneficiază de încadrarea în grupele I şi II de muncă, fără limitarea numărului, personalului în activitate, respectiv muncitori, ingineri, maiştri, tehnicieni, etc., care lucrează efectiv la locurile de muncă şi activităţile prevăzute în anexele 1 şi 2; pct.6 prevede că nominalizarea persoanelor care se  încadrează în grupa I şi II de muncă se face de către conducerea unităţilor împreună cu sindicatele  libere din unităţi, ţinându-se seama de condiţiile deosebite de muncă concrete în care îşi desfăşoară activitatea persoanele respective, iar pct.15 că dovedirea perioadelor din activitate desfăşurate în locurile de muncă şi activităţile ce se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării se face pe baza înregistrării acestora în carnetul de muncă, unităţile având obligaţia să analizeze şi să precizeze situaţia încadrării personalului în grupele I şi II de muncă începând cu 18 martie 1969 şi până în prezent.

Prin urmare, angajatorul (împreună cu sindicatele) avea dreptul  nominalizării persoanelor încadrate în grupe de muncă şi-i revenea în mod corelativ şi obligaţia înscrierii menţiunilor corespunzătoare în carnetele de muncă ale salariaţilor. Neîndeplinirea strictă a acestei obligaţii de către acest angajator nu poate fi imputată reclamantului, însă societatea a eliberat – în temeiul art. 40 alin.2 din Codul muncii – adeverinţa în discuţie, în care a confirmat că pentru perioada 1.02.1977-1.01.1988, în care reclamantul a fost salariatul său în calitate de fochist,  „a beneficiat de grupa a doua de muncă”.

Adeverinţa a fost eliberată pentru a-i servi salariatului „la întocmirea dosarului de pensionare” aşa încât, faţă de cele anterior reţinute tribunalul apreciază că  îndeplineşte condiţiile legale de valabilitate pentru a fi utilizată la recalcularea pensiei reclamantului.  Aceasta cu atât mai mult cu cât nu s-a solicitat  anularea ei, iar conform punctului 117 din Anexa 2 a Ordinului nr. 50/5 martie 1990, emis de MMPS, MS şi  Comisia naţională pentru protecţia muncii, se  în cadrează în grupa a II-a de muncă.:

„Exploatarea, întreţinerea şi repararea cazanelor şi instalaţiilor de alimentare ale acestora cu păcura şi cărbune, cât şi ale instalaţiilor din gospodăriile de cărbune ale centralelor termice şi termoelectrice.”

Adeverinţa nr. 392/15.07.2009 (f.40), a fost eliberată în mod corect  de către SC PRODALCOM SA Botoşani, întrucât faţă de activitatea de fochist desfăşurată de reclamant în perioada  15.04.1997-1.12.1998 la SC EMMA STAR SRL  (ce a fuzionat cu SC PRODALCOM SA Botoşani în luna martie 2000) încadrarea acestuia în Anexa 2 pct.117 a Ordinului nr. 50/1990 este legală.

În plus, potrivit pct.4 din Procedura prevăzută de Ordinul nr. 590/2008: „Angajatorii sau orice alţi deţinători de arhive sunt direct răspunzători de legalitatea, exactitatea şi corectitudinea datelor, elementelor şi informaţiilor înscrise în adeverinţele pe care le întocmesc şi le eliberează”.

Prin urmare, întrucât nu s-a solicitat anularea acestei adeverinţe, are deplină putere doveditoare şi trebuia utilizată la recalcularea pensiei reclamantului.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii Botoşani criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivarea recursului se arată că adeverinţele depuse la dosarul de pensie nu au fost corect întocmite, neputând fi valorificate la stabilirea drepturilor de pensie. Astfel, arată recurenta, în adeverinţa eliberată de S.C. Alimentaţie Publică SA nu se menţionează perioada lucrată în grupa a II-a de muncă, temeiul legal pe baza căruia s-a făcut această încadrare precum şi menţiunea dacă s-au reţinut şi achitat contribuţiile de asigurări sociale de stat.

De asemenea, în adeverinţa nr. 392 din 15.07.2009 se indică ca temei legal pct. 117 din anexa nr. 2 la Ordinul 50/1990 iar din menţiunile efectuate în carnetul de muncă rezultă că meseria reclamantului, de fochist, nu are nicio legătură cu respectivele dispoziţii.

Mai susţine recurenta că adeverinţele eliberate după data intrării în vigoare a Ordinului nr. 590/2008 trebuie să respecte forma prevăzută de actul normativ invocat, fapt nerespectat de angajator la data completării adeverinţei.

În drept recurenta a invocat prevederile art. 304 pct. 9 şi 3041 din Codul de procedură civilă.

Prin întâmpinare intimatul a solicitat respingerea recursului ca nefondat întrucât adeverinţa nr. 29 din 16.05.2005 a fost eliberată de S.C. Alimentaţie Publică SA anterior intrării în vigoare a Ordinului 590/2008, iar adeverinţa nr. 392/15.07.2009 a fost eliberată în conformitate cu prevederile Ordinului 590/2008.

Mai arată intimatul că în mod corect a fost calificată cererea sa ca o cerere de revizuire a deciziei nr. 102441/2.10.2007 emisă de Casa Judeţeană de Pensii Botoşani întrucât este vorba de o eroare în stabilirea şi plata drepturilor de pensie.

Analizând recursul sub aspectul  motivelor invocate în raport de prevederile art. 304 pct. 9 şi 3041 din Codul de procedură civilă, Curtea apreciază că sunt nefondate criticile recurentei privind luarea în considerare a adeverinţelor nr. 392/15.07.2009 eliberată de SC Prodalcom SA  Botoşani şi nr. 29/16.05.2005 eliberată de SC Alimentaţie Publică SA Botoşani pentru următoarele considerente :

Potrivit art. 7 din Ordinul 590/2008, pentru a putea fi valorificată o adeverinţă care atestă activitatea desfăşurată în locurile de muncă încadrate în grupele I sau II, eliberată după intrarea în vigoare a acestui act normativ, aceasta trebuie completată obligatoriu la  toate rubricile menţionate în Anexa 1 la procedură.

Potrivit art. 4 din acelaşi act normativ,  angajatorii sau orice alţi deţinători de arhive sunt direct răspunzători de legalitatea, exactitatea şi corectitudinea datelor, elementelor şi informaţiilor înscrise în adeverinţele pe care le întocmesc şi le eliberează.

Nu există nicio dispoziţie legală care să abiliteze casele teritoriale de pensii să verifice şi să cenzureze datele atestate de adeverinţele eliberate de angajatori ci doar completarea acestora cu elementele prevăzute în Anexa 1 la procedură.

Cât timp adeverinţa nr. 392 din 15.07.2009 eliberată de S.C. „Prodalcom” SA nu a fost anulată şi conţinea toate elementele impuse de Ordinul 590/2008, Casa Judeţeană de Pensii nu putea refuza valorificarea ei pe motiv că nu corespunde adevărului, art. 4 din Anexa 1 la Ordinul 590/2008 menţionând că întreaga responsabilitate privind legalitatea, exactitatea şi corectitudinea datelor, elementelor şi informaţiilor înscrise în adeverinţe revine angajatorilor sau deţinătorilor de arhive care le-au întocmit şi  eliberat.

Examinând conţinutul adeverinţei 392/15.07.2009 instanţa constată că aceasta conţine toate elementele impuse de Anexa 1 la Procedura reglementată de Ordinul 590/2008, respectiv perioada lucrată, meseria, grupa de muncă şi temeiul  de drept în baza căruia s-a făcut încadrarea în grupa  de muncă, mai puţin documentul prin care a fost nominalizat ca încadrându-se în grupa a II-a de muncă,  însă lipsa acestei menţiuni a fost complinită printr-o adeverinţă eliberată ulterior, respectiv adeverinţa nr. 102 din 3.03.2010 (f. 74 dosar).

Cât priveşte  adeverinţa nr. 29 din 16.05.2005, eliberată de SC „Alimentaţie Publică” SA în mod corect a  reţinut prima instanţă că aceasta trebuia luată în considerare chiar dacă nu fusese completată conform modelului  din anexa la Ordinul 590/2008 dacă îndeplinea condiţiile de valabilitate,  în acest sens dispunând art. 6 din Anexa 1 la Ordinul 590/2008.

Contrar susţinerilor recurentei instanţa reţine că adeverinţa nr. 29/16.05.2005 menţionează că reclamantul a lucrat în perioada 1.02.1977 – 1.01.1988 ca fochist şi că pentru perioada lucrată a beneficiat de grupa a II-a de muncă. Printr-o altă adeverinţă eliberată la data de 15.07.2009 (f. 73 ds.) se face menţiunea că încadrarea în grupa a II-a de muncă s-a realizat în baza Ordinului 50/1990 Anexa 2.

Chiar dacă nu conţine toate elementele impuse de Ordinul 590/2008 această adeverinţă trebuia valorificată la stabilirea drepturilor de pensie ale reclamantului în conformitate cu prevederile art. 6 din Anexa 1 la acelaşi act normativ, în condiţiile în care valabilitatea respectivei adeverinţe nu a fost contestată.