Data depunerii cererii de acordare a drepturilor prevăzute de o.u.g. nr. 148/2005

Decizie 117 din 25.01.2010


Data depunerii cererii de acordare a drepturilor prevăzute de O.U.G. nr. 148/2005

-  art.9 şi 10 din OUG NR.148/2005

Potrivit art.10 din OUG nr.148/2005 drepturile prevăzute de acest act normativ se acordă şi se plătesc de la unul din momentele enumerate de acest text de lege, lit.d statuează asupra ipotezei – de la data depunerii cererii – neavând relevanţă că respectiva cerere nu a fost depusă la primăria de domiciliu, conform art.9 din ordonanţă, în condiţiile în care cererea a fost depusă şi înregistrată la instituţia ce are atribuţia legală de a o  soluţiona – Agenţia  de Prestaţii  Sociale – judeţului Buzău – data depunerii fiind certă şi necontestată de aceasta.

Decizia nr. 117 din data de 25 ianuarie 2010 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti–Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal

Prin cererea înregistrată sub nr. 2655/114/2009 la data de 29.06.2009 pe rolul Tribunalului Buzău, reclamanta P. Şt. G. a solicitat în contradictoriu cu pârâta Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Buzău, pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună obligarea acesteia la plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului în cuantum de 85 % începând cu 15.01.2009 până la 28.04.2009.

În motivarea cererii s-a învederat că în data de 15.01.2009 a depus la AJPS o cerere înregistrată cu nr. 355 însoţită de 2 adeverinţe de salariu prin care a solicitat acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului în cuantum de 85%, însă întrucât întârzierile plăţilor erau anunţate în toată ţara şi neprimind indemnizaţia până la 27.04.2009 s-a prezentat la sediul instituţiei pentru a cere lămuriri, la acel moment angajata instituţiei a scos cererea pe care era scris lipsă dosar, i-a cerut să completeze dosarul şi după 30 de zile a primit decizia cu nr. 10919 din 21.05.21009 prin care i s-a aprobat plata indemnizaţiei începând cu data de 28.04.2009. Întrucât în decizie lipsea perioada cuprinsă între 15.01 – 28.04.2009 a depus contestaţie înregistrată cu nr.2398 din 28.05.2009 şi a primit răspuns la data de 05.06.2009.

Pârâta Agenţia de Prestaţii Sociale a Judeţului Buzău a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată, având în vedere că din analiza dosarului depus de către reclamantă la AJPS Buzău s-a apreciat că decizia de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului se emite începând cu data de 29.04.2009 şi nu cu data de 15.01.2009 aşa cum se solicită, întrucât dosarul depus de către reclamantă la Primăria Buzău a fost înregistrat cu nr. P 336 în data de 29.04.2009, lucru certificat prin semnătura şi ştampila Primarului, condiţii impuse de OUG nr. 148/2005, a fost înaintat către AJPS în data de 29.04.2009, iar acordarea dreptului reprezentând indemnizaţia pentru creşterea copilului, se face cu respectarea dispoziţiilor art. 10 lit. d din OUG nr. 148/2005.

După administrarea probei cu înscrisuri, prin sentinţa nr.1223 din data de 27.10.2009, Tribunalul Buzău a admis cererea formulată de reclamanta P. G., în contradictoriu cu Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale, obligând  pârâta să acorde reclamantei indemnizaţia pentru creşterea copilului pentru perioada 15.01.2009-28.04.2009.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut că la data de 15.01.2009 reclamanta a depus la AJPS – Buzău o cerere însoţită de două adeverinţe de salariu prin care a solicitat acordarea indemnizaţiei în cuantum de 85 % până la împlinirea vârstei de 2 ani a fiicei sale P. A. – I., născută la data de 24.08.2008. Deşi a depus cererea şi cele două adeverinţe în data de 15.01.2009, fiind înregistrată sub nr. 355/15.01.2009, pe cerere fiind făcute menţiunile „Se aprobă” şi „nu are dosar”, pârâta Agenţia de Prestaţii Sociale a judeţului Buzău i-a acordat acest drept începând cu data de 29.04.2009, astfel că perioada contestată este reprezentată de intervalul 15.01.2009 – 29.04.2009.

De asemenea, Tribunalul Buzău, a constatat că potrivit dispoziţiilor art. 9 din OUG 148/2005 cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de acest act normativ şi documentele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordarea acestor drepturi se depun la primăria în raza căreia îşi are domiciliul, reclamanta nu a depus-o la primărie, ci s-a adresat direct pârâtei, unde urma să fie transmisă cererea de către primărie, neprimind niciun răspuns  la cererea din 15.01.2009, reclamanta s-a adresat cu o altă cerere la Primăria Buzău, înregistrată sub nr. P 336 în data de 29.04.2009, dată de la care a primit indemnizaţia de stat în vederea creşterii copilului.

Instanţa a apreciat că reclamanta a solicitat acordarea indemnizaţiei de stat în vederea creşterii copilului la data de 15.01.2009, fiind nevoită să revină cu cererea din 29.04.2009, neprimind în acest interval decizie de admitere sau respingere

emisă de directorul executiv al pârâtei, astfel că a concluzionat că P. G. este îndreptăţită să primească indemnizaţia pentru creşterea copilului de la data de 15 ianuarie 2009.

Împotriva acestei sentinţe, a declarat recurs pârâta, criticând hotărârea instanţei de fond, pentru nelegalitate şi netemeinicie, solicitându-se admiterea căii de atac, iar pe fond respingerea acţiunii ca neîntemeiate.

În motivarea recursului, s-a arătat că reclamanta a depus la instituţia pârâtă la data de 15 ianuarie 2009, o cerere prin care a solicitat acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, în cuantum de 85%, însă ulterior a depus cerere şi la Primăria Buzău la 29.04.2009, în condiţiile prev. de art. 9 din OUG 148/2005, care stabileşte procedura aplicabilă în această materie, respectiv că cererile pentru acordarea drepturilor se depun la primăria unităţii administrativ - teritorială, iar aceasta, are obligaţia de a o înainta împreună cu documentele justificative la AJPS, acesteia revenindu-i obligaţia de a soluţiona cererile în termen de 15 zile de la data înregistrării, iar drepturile se acordă conform art. 10 din ordonanţă, în ceea ce o priveşte pe reclamantă fiind aplicabilă situaţia reglementată de lit. d, respectiv de la data depunerii cererii, astfel că, în mod corect s-a procedat de către recurentă.

La data de 19 ianuarie 2010, reclamanta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului, întrucât a solicitat plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului la 15.01.2009, cererea a fost depusă la recurentă, care este unitatea plătitoare şi care ar fi primit dosarul de la Primărie, prin neplata indemnizaţie de la data solicitării, fiind prejudiciată.

După analizarea criticilor formulate Curtea de Apel Ploieşti prin Decizia nr.117 din 25 ianuarie 2010 a respins ca nefondat  recursul.

Pentru a decide astfel s-a reţinut că reclamanta P. G., a formulat la data de 15 ianuarie 2009, cererea înregistrată sub nr. 355 la instituţia recurentă, solicitând acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului în cuantum de 85%, cererea sa fiind însoţită de adeverinţa nr.14 din 6 ianuarie 2009, eliberată de Grupul Şcolar C.N. Buzău, pe cerere fiind făcută menţiunea „Se aprobă” şi ” nu are dosar”.

La data de 27.01.2009, cu adresa nr. 627, recurenta a solicitat intimatei să se prezinte la sediul său pentru clarificarea situaţiei privind acordarea dreptului prev. de OUG 148/2005, însă acest demers nu a fost finalizat, nefăcându-se dovada că P. G. a primit această adresă şi nu s-a conformat celor solicitate, cererea înregistrată la recurentă la 15.01.2009, nefiind soluţionată de această instituţie, deşi îi revine această obligaţie legală conform art.9 şi 10 din actul normativ precizat mai sus.

Ulterior, intimata a depus o nouă cerere, pe formular tipizat, privind acordarea aceluiaşi drept ce a fost înregistrată la Primăria Buzău, la 29.04.2009, această cerere şi documentele justificative, respectiv adeverinţa emisă de angajatorul reclamantei au fost înaintate la instituţia recurentă, care a emis decizia 10919/21.05.2009, prin care a aprobat plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului  începând cu data de 29.04.2009.

Potrivit, art. 10 din OUG 148/2005, drepturile prevăzute de acest act normativ se acordă şi se plătesc de la unul din momentele enumerate de acest text de lege, situaţia lui P. G., regăsindu-se în ipoteza statuată de lit. d, respectiv de la data depunerii cererii, în prezenta cauză, intimata a formulat cerere la 15 ianuarie 2009, cererea sa fiind înregistrată la AJPS Buzău, sub nr. 355, astfel că, data de 15.01.2009, este o dată certă, necontestată de către recurentă.

Este adevărat că, potrivit art. 9 din actul normativ precizat mai sus, cererea se depune la primăria unităţii administrativ-teritoriale, în a cărei rază îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul, însă P. G., a depus prima cerere la instituţia recurentă, aceasta a înregistrat-o, astfel că, această neregularitate nu poate fi imputată reclamantei, care este îndreptăţită să primească indemnizaţie pentru creşterea copilului, de la data de 15.01.2009.

În ceea ce priveşte, motivul de recurs, potrivit căruia cererea depusă de reclamantă potrivit dispoziţiilor OUG 148/2005, a fost înregistrată la Primăria Buzău la 29.04.2009, de la această dată P. G., fiind îndreptăţită să primească indemnizaţia pentru creşterea copilului şi nu de la data de 15.01.2009, Curtea constată că nu este fondat, întrucât intimata a formulat cerere la 15.01.2009, de aceasta  AJPS Buzău a avut cunoştinţă, a făcut unele demersuri pentru soluţionare, respectiv, completarea dosarului, însă, nu le-a finalizat, nici nu a remis această cerere către primăria de domiciliau a intimatei, pentru a proceda în consecinţă, astfel că, neregularităţile privind depunerea cererii la recurentă, neadusă la cunoştinţă reclamantei, nu pot imputate acesteia.

Mai mult decât atât, competenţa de soluţionare a acestei cereri revine instituţiei recurente, conform  art. 9 alin. 3 din OUG 148/2005, acest act normativ neprevăzând nicio sancţiune în cazul în care cererea nu este depusă la Primăria de domiciliu, în cazul în care nu se procedează în acest mod, recurenta avea obligaţia de a o îndruma pe reclamantă sau de a remedia neregularităţile ce rezultă din înregistrarea cererii în evidenţele sale, la 15.01.2009.

Faţă de aceste considerente, Curtea a constatat că în mod corect instanţa de fond a concluzionat că reclamanta este îndreptăţită să primească indemnizaţie pentru creşterea copilului de la 15.01.2009, dată certă la care s-a adresat instituţiei recurente, cu cerere în acest sens, sentinţa recurată nu este afectată de nelegalitate sau netemeinicie, recursul nu este fondat, respingându-l în conformitate cu art.312 alin. 1 Cod procedură civilă.