Dispoziţiile art. 11 alin. 3 din oug nr. 27/2003 care prevăd că „hotărârile pronunţate de instanţă în cadrul acestei proceduri sunt irevocabile”, se aplică numai hotărârilor pronunţate asupra fondului cauzei, în sensul art. 11 alin. 1 sau 2 din ace...

Decizie -- din 27.04.2011


Prin sentinta nr. 615 din 15 decembrie 2010, Tribunalul Prahova a admis exceptia lipsei de calitate procesuala activa invocata de intimata APMP, a constatat ca Primaria S nu are calitate procesuala activa în prezenta cauza, a respins actiunea formulata de reclamantii Primaria S - prin Primar si Orasul S prin Primar, în contradictoriu cu APMP, ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, tribunalul a retinut ca raportat la dispozitiile legale aplicabile spetei, respectiv art. 77  si art. 20 alin. 1, precum si art. 21  din Legea 215/2001, exceptia este întemeiata.

Potrivit dispozitiilor exprese ale textelor mentionate, titulare ale drepturilor si obligatiilor ce decurg din diferite raporturi juridice, inclusiv drepturi si obligatii pe plan procesual, sunt unitatile administrativ – teritoriale care sunt reprezentate în justitie, dupa caz, de catre primar sau de catre Presedintele Consiliului Judetean (art. 21 alin. 2 din lege).

Din dispozitiile legale mai sus citate rezulta ca primarul este reprezentantul legal în justitie al unitatilor administrativ - teritoriale si nu al primariei, astfel cum s-a formulat cererea introductiva la aceasta instanta.

Conform dispozitiilor art. 137 Cod procedura civila, exceptia lipsei de calitate procesuala activa fiind o exceptie de ordine publica, urmeaza sa fie solutionata mai întâi  si având în vedere cele analizate mai sus în cauza exceptia urmeaza sa fie admisa.

Deoarece aceasta exceptie are si un caracter peremptoriu, urmeaza ca în urma pronuntarii asupra admiterii ei, actiunea sa fie respinsa ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala activa.

Fata de aceste considerente, si anume a solutionarii cererii pe exceptia lipsei calitatii procesuale active a petentei, face de prisos atât raspunsul la cea de-a doua exceptie, respectiv aceea de lipsa a capacitatii procesuale de folosinta a Primariei din orasul S., precum si a fondului cauzei.

Împotriva acestei sentintei au declarat recurs reclamantii Orasul S si Primaria S, ambele prin primar, care au criticat-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

A aratat recurenta ca unitatea administrativ teritoriala Orasul S în calitate de reclamant si parte a raportului juridic de drept material dedus în judecata este cel care a formulat însusi recursul administrativ, precum si actiunea în instanta, interesul apartinând acesteia în ceea ce priveste obtinerea acordului de mediu din partea pârâtei  APMP, terminologic impropriu fiind uzitata notiunea de Primaria Orasului S., aspect corectat chiar anterior invocarii exceptiei de catre pârâta.

Promovarea actiunii de catre PS, aspect relevant de natura a stabili ca titularul actiunii este unitatea administrativ teritoriala respectiv Orasul S. reprezentat  prin primar VO, face ca admiterea exceptiei lipsei calitatii procesual active a PS si respingerea actiunii pe acest temei  sa conduca la pronuntarea unei sentinte netemeinice si nelegale.

În continuare s-a sustinut ca la termenul de judecata din 19 august 2010, respectiv anterior invocarii exceptiilor de catre pârâta A. pentru P. M. P. prin întâmpinare, a avut loc o precizare certa a titularului actiunii ca fiind Orasul S si nu Primaria S, cum în mod eronat s-a retinut de catre instanta de fond.

De altfel, au aratat recurentele ca exceptia invocata prin întâmpinare de pârâta dupa corectarea si introducerea din oficiu a titularului actiunii în persoana Orasului S prin primar, face ca aceasta exceptie sa ramâna fara obiect.

De asemenea, mai arata ca prin încheierea de sedinta din 21 octombrie 2010, instanta de fond din oficiu în baza art. 161 din Legea nr. 544/2004 a introdus în cauza din oficiu Orasul S prin primar.

Sub acest aspect, arata recurentele ca instanta de fond în mod eronat a avut în vedere faptul ca Primaria S nu are calitate procesuala activa.

Drept urmare s-a avut în vedere ca primarul este reprezentantul legal în justitie al unitatilor administrativ-teritoriale si nu al primariei, astfel cum s-a promovat cererea introductiva, aceasta împrejurare rezultând cu relevanta însasi din încheierea de sedinta din 21.10.2010.

Se solicita admiterea recursului, asa cum a fost formulat.

Intimata APMP a invocat  pe cale de întâmpinare exceptia inadmisibilitatii recursului declarat de Primaria  S Orasul S, ambele prin primar, raportat la prevederile  art. 11 alin. 3  din OUG nr.  27/2003.

 Exceptia inadmisibilitatii recursului ca neîntemeiata.

  Intimata APMP a invocat pe cale de întâmpinare exceptia inadmisibilitatii recursului declarat de Primaria S si Orasul S, ambele prin primar, raportat la prevederile  art. 11 alin. 3  din OUG nr.  27/2003.

 Exceptia inadmisibilitatii recursului este neîntemeiata.

  Reclamanta si-a întemeiat actiunea pe dispozitiile OUG nr. 27/2003 care reglementeaza procedura aprobarii tacite ca modalitate alternativa de emitere sau reînnoire a autorizatiilor de catre autoritatile administratiei publice.

Într-adevar, dispozitiile art. 11 alin. 3 din aceasta ordonanta prevad ca hotarârile pronuntate de instanta în cadrul acestei proceduri sunt irevocabile.

Curtea a retinut însa ca aceasta dispozitie imperativa a legii se refera  numai la hotarârile pronuntate de instanta pe fondul cauzei privind aprobarea tacita, întrucât la art. 11 alin. 1 si 2 se prevad solutiile pe care  instanta investita cu o asemenea cauza le poate pronunta.

Astfel, conform art. 11 alin. 1 din OUG nr. 27/2003 daca “instanta constata  existenta raspunsului autoritatii administratiei publice sau, dupa caz a notificarii  transmise potrivit art. 6  alin. 4, [….], respinge cererea reclamantului”.

Tot astfel, conform art. 11 alin. 2 din aceeasi  ordonanta “în cazul în care instanta constata îndeplinirea conditiilor prevazute de prezenta ordonanta privind aprobarea tacita, pronunta o hotarâre prin care obliga autoritatea administratiei publice sa elibereze documentul oficial prin care se permite solicitantului sa desfasoare o anumita activitate, sa presteze un serviciu sau sa exercite o profesie”.

În cauza de fata însa, instanta a pronuntat o hotarâre asupra exceptiei  invocate de intimata si anume a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a Primariei S si pe cale de consecinta a respins actiunea ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala.

În aceste conditii, pronuntându-se asupra exceptiei, instanta nu a pronuntat  o hotarâre asupra fondului dedus judecatii în sensul art. 11 alin.1 sau 2 din OUG nr. 27/2003 astfel încât nu sunt aplicabile disp.art. 11 alin. 3 din aceeasi ordonanta, hotarârea pronuntata nefiind irevocabila, ea supunându-se, deci, cailor de atac prevazute de lege.

Acestea au fost considerentele pentru care Curtea, prin încheierea de sedinta din 27 aprilie 2011, a respins exceptia inadmisibilitatii recursului invocata de intimata APMP pe calea întâmpinarii, ca neîntemeiata.