Acţiune în contencios administrativ îndreptată împotriva Procesului – verbal de control emis de a.j.o.f.m. şi împotriva Deciziei prin care s-a respins ca tardivă contestaţia administrativă

Decizie 833/R din 09.09.2010


Acţiune în contencios administrativ îndreptată împotriva Procesului – verbal de control emis de A.J.O.F.M. şi împotriva Deciziei prin care s-a respins ca tardivă contestaţia administrativă.

Nerespectarea termenului de 15 zile pentru formularea contestaţiei, termen care curge în acest caz potrivit art. 18 din Ordinul nr. 279/2004 al Preşedintelui A.J.O.F.M., de la data luării la cunoştinţă prin semnarea procesului – verbal.

Prin emiterea somaţiei de plată s-a declanşat procedură executării silite în condiţiile prevăzute de art. 145 Cod proc. fiscală, ca urmare a rămânerii definitive a procesului – verbal ce constituie titlu executoriu, iar, în această situaţie reclamantul avea deschisă cel mult calea contestaţiei la executare reglementată de art. 172 - 174 Cod proc. fiscală, fiind decăzută din dreptul de a formula contestaţie administrativă.

Prin sentinţa civilă nr. 562 din 9 martie 2010, pronunţată de Tribunalul Harghita în dosarul nr. 2295/268/2009, s-a admis acţiunea formulată de reclamanta S.C. E. S.R.L. Odorheiu Secuiesc în contradictoriu cu pârâta A.J.O.F.M. H. şi s-a dispus soluţionarea de către pârâtă a fondului contestaţiei formulate de reclamantă împotriva titlului executoriu – procesul verbal din 21 ianuarie 2009, transmis prin somaţia nr. 14683 din 31 iulie 2009.

În considerente s-a reţinut că prin Decizia nr.16336 din 8 august 2009 emisă de pârâtă, s-a respins contestaţia la executare formulată de reclamantă împotriva titlului executoriu-procesul verbal încheiat la data de 21 ianuarie 2009, transmis prin somaţia nr.14683 din 31 iulie 2009.

Motivul respingerii contestaţiei l-a constituit încălcarea de către reclamantul-contestator a prevederilor art.26 din Ordinul nr.279/2004 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv nerespectarea termenului prevăzut de acest act normativ, sub sancţiunea decăderii, în vederea contestării, pe cale administrativă, a măsurilor dispuse de organele de control.

Instanţa de contencios administrativ, sesizată cu anularea acestei decizii, a constatat că motivul pentru care s-a respins contestaţia reclamantului, respectiv depunerea tardivă a contestaţiei, nu este întemeiat.

În cauză, somaţia nr.14683 din 31 iulie 2009, împreună cu care s-a comunicat reclamantului şi titlul executoriu constând în procesul-verbal încheiat la data de 21 ianuarie 2009, a fost comunicată reclamantului la 10 august 2009, astfel cum rezultă din dovada de comunicare.

Contestaţia împotriva procesului verbal a fost înregistrată la pârâtă la data de 19 august 2009 sub nr.15718 , deci cu respectarea termenului de 15 zile prevăzut de art.26 din Ordinul nr.279/2004 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

În aceste condiţii, constatând că organul administrativ nu s-a pronunţat cu privire la fondul contestaţiei formulate de reclamant, instanţa a admis acţiunea şi a dispus soluţionarea de către pârâtă a fondului contestaţiei formulate de reclamantă împotriva titlului executoriu-procesul verbal încheiat la data de 21 ianuarie 2009, transmis prin somaţia nr.14683 din 31 iulie 2009.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta A.J.O.F.M. H., solicitând modificarea în tot a hotărârii, în sensul respingerii acţiunii reclamantei S.C. E. S.R.L., motivând că hotărârea s-a dat cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii, motiv de modificare prevăzut de art. 304 alin.1  pct. 9 Cod procedură civilă.

În motivarea cererii de recurs se arată că prima instanţă la pronunţarea hotărârii a luat în considerare doar prevederile art. 26 alin. 1 din Ordinul Preşedintelui A.N.O.F.M. care prevede ca termen de depunere a contestaţiilor 15 zile de la comunicarea actului atacat atunci când are ca obiect acte de control ale agenţiilor judeţene. Au fost ignorate cu desăvârşire prevederile art. 18 din acelaşi ordin (279/2004) care prevede că angajatorul ia cunoştinţă de procesul verbal care este şi titlul executoriu la data semnării acestuia ori este evident că administratorul reclamantei a luat la cunoştinţă de existenţa şi prevederile procesului verbal nr. 1271 din 21 ianuarie 2002, la data încheierii lui şi anume pe 21 ianuarie 2009. Ca urmare a acestui fapt, se poate concluziona că, contestaţia a fost înaintată în mod tardiv pe data de 19 august 2009, data limită pentru formularea contestaţiei era 5 februarie 2009.

Punctul de vedere al instanţei în sensul că procesul verbal care constituie titlul executoriu i-a fost comunicat reclamantei numai odată cu somaţia nr. 14683 din 31 iulie 2009, este eronat, atâta timp cât procesul verbal de control a fost semnat de reprezentanţii societăţii reclamante la data de 21 ianuarie 2009, fiind formulate cu acea ocazie şi obiecţiuni.

Prin întâmpinarea depusă la dosar reclamanta S.C. E. S.R.L. solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea soluţiei primei instanţe, ca temeinică şi legală, arătând că procesul verbal de control ce constituie titlu executoriu, i-a fost comunicat numai o dată cu somaţia de plată, aşa cum corect a reţinut şi prima instanţă. Se arată  în continuare că faptele imputate prin procesul verbal de control sunt fără suport legal, în condiţiile în care şi-a respectat toate angajamentele asumate prin contractul încheiat cu instituţia pârâtă.

Examinând sentinţa atacată prin prisma motivelor invocate şi în limitele prevăzute de art. 3041 Cod procedură civilă, curtea constată că pârâta, prin reprezentanţii săi, în temeiul Legii nr. 202/2006, privind organizarea şi funcţionarea A.N.O.F.M., în data de 21 ianuarie 2009, a efectuat un control de specialitate la societatea reclamantă, obiectivele de control vizând verificarea respectării obligaţiilor prevăzute de lege cu privire la angajarea în muncă şi menţinerea raporturilor de muncă de către angajatorii care beneficiază sau au beneficiat de subvenţii credite, fonduri nerambursabile, scutiri, facilităţi sau ajutoare financiare, ocazie cu care s-a încheiat procesul verbal nr. 1271/2009 în care au fost cuprinse toate neajunsurile constatate. Procesul verbal de control i-a fost comunicat reprezentantului societăţii care a luat la cunoştinţă de conţinutul acestuia prin semnarea procesului verbal, ocazie cu care a formulat obiecţiuni.

Împotriva acestui proces verbal societatea reclamantă a formulat contestaţie, care a fost soluţionată de  pârâta A.J.O.F.M. H., prin decizia nr. 16336 din 28 august 2009, în sensul  respingerii contestaţiei ca tardiv formulată în raport de data la care reclamanta a luat cunoştinţă de conţinutul procesului verbal şi termenul prevăzut în Ordinul nr. 279/2004, emis de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Potrivit dispoziţiilor art. 26 alin. 1 din Ordinul nr. 279/2004 al Preşedintelui ANOFM „contestaţiile se depun, sub sancţiunea decăderii, în termen de 15 zile de la comunicarea actului atacat, la ANOFM, atunci când au ca obiect acte de control încheiate de către organele de control, măsuri active din cadrul acesteia, sau la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, atunci când au ca obiect acte de control încheiate de acestea”, iar art. 18 din acelaşi ordin prevede că „angajatorul ia la cunoştinţă de procesul verbal care este şi titlul executoriu la data semnării acestuia”.

Verificând  procesul verbal contestat, respectiv nr. 1271 din 21 ianuarie 2009, se poate constata că reprezentantul angajatorului a luat la cunoştinţă de conţinutul procesului verbal la data întocmirii acestuia prin semnarea lui şi formularea de obiecţiuni, astfel că termenul de 15 zile prevăzut de art. 26  din Ordinul nr. 279/2004 al preşedintelui ANOFM, avut în vedere şi de către prima instanţă începe să curgă de la această dată, şi nu de la data comunicării somaţiei de plată la care s-a ataşat procesul verbal, aşa cum greşit a reţinut prima instanţă.

Prin emiterea somaţiei de plată, la care face referire prima instanţă, practic s-a declanşat procedura executării silite în condiţiile prevăzute de art. 145 Cod procedură fiscală, ca urmare a rămânerii definitive a procesului verbal ce constituie titlu executoriu şi în această situaţie, reclamantul  avea deschisă cel mult calea contestaţiei la executare reglementată de art. 172-174 Cod procedură fiscală şi nicidecum, calea contestaţiei administrativ jurisdicţionale.

În aceste condiţii, se apreciază că în mod temeinic şi legal autoritatea investită cu soluţionarea contestaţiei la procesul verbal de control a constatat tardivitatea acesteia  şi a soluţionat-o pe calea excepţiei, astfel că în baza dispoziţiilor art. 312 alin. 1 Cod procedură civilă, raportat la art. 304 pct. 9 din acelaşi cod, va admite recursul pârâtei şi va modifica hotărârea primei instanţe, în sensul respingerii acţiunii având ca obiect anularea deciziei 16336 din 8 august 2009.