Sporuri salariale - sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare art. 5 alin. 2 din Legea 330/2009

Decizie 1670 din 15.09.2011


Prin Decizia nr. 1670/15.09.2011 Curtea de Apel Ploiesti -  Sectia I Civila a respins recursul formulat ca nefondat.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre instanta de recurs a retinut ca posibilitatea acordarii sporului  pentru conditii periculoase sau vatamatoare, anterior acordat în baza Legii bibliotecilor nr.334/2001,  este reglementata  si prin noua lege de salarizare nr. 330/2009, cu conditia parcurgerii procedurii speciale detaliate de art. 5 alin. 2 (Anexa nr. I) din aceeasi lege, în  raport de care, poate fi acordat personalului salarizat potrivit anexelor nr. II/1.1 - II/14,  inclusiv cel din unitatile de învatamânt si cultura, un spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare, de pâna la 15% din salariul de baza, însa locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a acestui spor, precum si conditiile de acordare a acestuia, se stabilesc prin regulament de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor si se aproba prin hotarâre a Guvernului.

Pentru aceste considerente, în lipsa unor dovezi în sensul ca s-ar fi finalizat procedura speciala  prevazuta de noua lege de salarizare pentru acordarea în continuare a sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare, Curtea, în baza disp. art. 312 si art. 3041 C.pr.civ, a respins recursul formulat ca nefondat.