Evacuarea fostului ginere din imobilul, bun comun Inadmisibilitate de a se decide într-o acţiune în evacuare cu privire la calitatea de bun comun a unui imobil

Decizie 358 din 09.05.2011


Evacuarea fostului ginere din imobilul, bun comun

Inadmisibilitate de a se decide într-o acţiune în evacuare cu privire la calitatea de bun comun a unui imobil

Prin Decizia nr.. 358 din data de 9 mai 2011 s-a admis  recursul declarat de reclamanta R.E., domiciliată în com. P., sat C. jud.  B., împotriva deciziei civile nr. 35/16.02.2011 pronunţată de Tribunalul B., în contradictoriu cu pârâtul B.T., domiciliat  în com. P., sat C., jud. B. şi în consecinţă a fost modificată în tot decizia şi, pe fond, menţinută sentinţa civilă nr. 1578/16.11.2010 pronunţată de Judecătoria Pătârlagele.

Pentru a pronunţa această hotărâre Curtea a reţinut următoarele:

Critica întemeiată pe disp.art. 304 pct.7 Cod  pr.civilă, potrivit căruia hotărârea atacată se sprijină pe motive contradictorii este fondată, întrucât hotărârea ar  putea  fi modificată pentru acest motiv dacă există contradicţie  între  considerente.

Este evident că, aşa cum a precizat şi recurenta, există contradicţie între  considerente: pe de o parte se reţine că în privinţa construcţiilor edificate de  soţi pe terenul proprietatea unuia dintre ei, soţul care nu este proprietar al terenului  dobândeşte un  drept de superficie, iar pe de altă parte, s-a reţinut  că cei doi foşti soţi  au un drept de superficie asupra terenului, contrazicând astfel susţinerea iniţială.

Contradicţia este între faptul că, pe de o parte se susţine că unul dintre soţi este proprietar al terenului, iar celălalt, care nu este proprietar al terenului, dobândeşte dreptul de  superficie, iar pe de  altă parte, s-a reţinut că ambii soţi au obţinut dreptul de superficie.

În ceea ce priveşte motivul de recurs prev. de art.304 pct.9 Cod pr. civilă, Curtea va reţine că acesta este fondat, întrucât recurenta este proprietara terenului conform titlului de proprietate nr.22837/65/1996.

Mai  mult, din  probele administrate în cauză nu rezultă că s-a instituit un drept de superficie în favoarea intimatului-pârât şi al fiicei recurentei.

Cu privire la incidenţa motivului prev. de disp.art.304 pct.8 Cod pr.civilă, Curtea va reţine că acesta este fondat, întrucât instanţa era investită cu acţiune în evacuare şi nu cu o acţiune în partaj bunuri  comune.

Este fondată susţinerea recurentei că fostul său ginere are o atitudine necorespunzătoare faţă de ea, situaţie recunoscută de el prin întâmpinarea depusă în faţa primei instanţe la data de 04.10.2010, astfel că se impune evacuarea intimatului-pârât şi pentru comportamentul necorespunzător al acestuia.

Trebuie avut în vedere şi faptul că pârâtul-intimat nu a opus recurentei-reclamante nici un  drept de proprietate asupra imobilului  în litigiu, astfel că în baza art.480 Cod  civil,  în  mod  corect instanţa de  fond a dispus evacuarea  pârâtului din imobilul proprietatea reclamantei.