Înlocuire lichidator judiciar. Procedura privind judecata cererii

Decizie 639 din 23.11.2009


Conform art. 22 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei în orice stadiu al procedurii, judecătorul-sindic, din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor, îl poate înlocui pe administratorul judiciar, prin încheiere motivată, pentru motive temeinice. Încheierea de înlocuire se pronunţă în camera de consiliu, de urgenţă, cu citarea administratorului judiciar şi a comitetului creditorilor”.

Decizia nr. 639/R/23.11.2009 a Curţii de Apel Galaţi

Prin încheierea nr. 55 bis/ 30 septembrie 2009 pronunţată în dosarul nr. 937/113/2006, Tribunalul Brăila, secţia comercială şi de contencios administrativ, a admis cererile privind înlocuirea lichidatorului judiciar şi a dispus înlocuirea lichidatorului judiciar desemnat în cauză cu un alt lichidator în persoana doamnei I.M.

Pentru a hotărî astfel, judecătorul sindic a reţinut că se impune înlocuirea lichidatorului S.Q. S.P.R.L. Bacău, deoarece în activitatea acestuia au apărut deficienţe, constând în refuzul de a furniza informaţii şi documente suplimentare la cererile creditorilor.

Împotriva menţionatei hotărâri, în termen legal, lichidatorul judiciar S.Q. S.P.R.L. Bacău a declarat recurs, invocând, în esenţă, următoarele motive:

- judecătorul sindic nu a fost învestit cu nicio cerere scrisă având ca obiect înlocuirea lichidatorului judiciar, cererile de înlocuire lichidator fiind formulate oral, fără a fi timbrate legal şi au fost soluţionate fără citarea părţilor, contrar dispoziţiilor art. 112, art. 114, art. 85 C.proc. civ., situaţie în care hotărârea recurată este nelegală fiind dată cu încălcarea dispoziţiilor art. 105 alin. 2 C. proc. civ.;

- cererea de înlocuire lichidator nu a fost formulată de Comitetul creditorilor, astfel cum prevede textul art. 22 din Legea nr. 85/2006, ci de creditorii:

  - S.C. F.R.  S.A. – creditor chirografar;

  - S.C. R. Bank – care nu are calitatea de creditor al debitoarei;

  - S.C. D.S.G. S.R.L. – creditor chirografar, reprezentată de av. E.R.V., care era în substituire, nu avea mandat de a formula cerere de înlocuire, mandatul acesteia fiind limitat doar la a reprezenta partea la termenul de raportare, care nu au calitate procesuală activă. Comitetul creditorilor este alcătuit din următorii creditori : S.C. F.R. S.A., Administraţia Finanţelor Publice Brăila, S.C.  R.B.M. S.A. Italia, S.C. M. S.R.L., R. Bank, şi numai acesta are calitate procesuală activă.

- pe fondul cauzei nu a fost contestată nicio măsură dispusă de lichidator.

Curtea de Apel Galaţi prin decizia nr. 639/R/2009 a admis recursul declarat de lichidatorul judiciar S.Q. S.P.R.L. Bacău, al debitoarei S.C. S.I. S.R.L. Brăila împotriva încheierii nr. 55 bis/30.09.2009 pronunţată de Tribunalul Brăila în dosarul nr. 937/113/2006.

A casat încheierea 55 bis/ 30.09.2009 a Tribunalului Brăila şi a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Pentru a hotărî astfel, a reţinut următoarele:

Potrivit art. 22 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 „În orice stadiu al procedurii, judecătorul-sindic, din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor, îl poate înlocui pe administratorul judiciar, prin încheiere motivată, pentru motive temeinice. Încheierea de înlocuire se pronunţă în camera de consiliu, de urgenţă, cu citarea administratorului judiciar şi a comitetului creditorilor”.

Curtea constată că, în speţă, contrar dispoziţiilor legale mai sus citate, judecătorul-sindic, prin încheierea recurată, a procedat la înlocuirea lichidatorului fără să existe o cerere scrisă din partea comitetului creditorilor, pe care să o fi comunicat-o lichidatorului, că nu a dispus citarea acestuia şi a comitetului creditorilor, în scopul respectării principiilor dreptului la apărare, dreptului la un proces echitabil şi principiului contradictorialităţii.

De asemenea, judecătorul – sindic greşit a soluţionat cererea orală a celor trei creditori în şedinţă publică, astfel cum rezultă din încheierea recurată.

Deşi textul citat mai sus prevede că înlocuirea lichidatorului poate avea loc pentru motive temeinice printr-o încheiere motivată, încheierea recurată nu îndeplineşte aceste cerinţe, prevăzute de altfel şi în textul art. 261 alin. 1 pct. 5 C. proc. civ., referitor la obligaţia instanţei de a motiva în fapt şi în drept hotărârea.

În raport de cele expuse mai sus Curtea a admis recursul şi în temeiul art. 304 alin. 1 pct. 5 C. proc. civ. şi art. 312 alin. 3 C. proc. civ. a casat încheierea nr. 55 bis/ 30 septembrie 2009 a Tribunalului Brăila cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

În rejudecare, judecătorul sindic urmează a stabili cine este titularul cererii de înlocuire lichidator şi dacă acesta îndeplineşte condiţiile pentru a fi parte în procesul civil,urmând a comunica cererea lichidatorului şi comitetului creditorilor; se va păşi la soluţionarea cauzei numai după citarea părţilor, astfel cum prevede textul art. 85 C. proc. civ., urmând a verifica satisfacerea cerinţelor privind plata taxei judiciare de timbru şi a soluţiona cauza în cameră de consiliu, de urgenţă, conform dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 85/2006, care încălcate fiind de prima instanţă au avut ca efect nulitatea hotărârii criticate.