Conflict negativ de competenta. Dizolvarea urmata de lichidarea asociatiei profesionale fara scop patrimonial.

Sentinţă civilă 44 din 23.04.2012


Conflict negativ de competenta. Dizolvarea urmata de lichidarea asociatiei profesionale fara scop patrimonial.

- Legea nr. 1/2005, art. 121 alin. 10 raportat la art. 84 alin. 1

- Legea nr.85/2006, art. 6

- OG nr. 26/2000, art. 56 alin. 2

Potrivit art.6 lit. c Legea 1/2005 prin asociatie profesionala se întelege persoana juridica fara scop patrimonial constituita de catre societati cooperatiste în conformitate cu prevederile O.G.26/2000.

Potrivit art.56 alin.2 O.G 26/2000 instanta competenta sa hotarasca dizolvarea  este judecatoria în circumscriptia careia asociatia îsi are sediul.

Întrucât prin încheierea de la 23.06.2008, pronuntata de Judecatoria Sector 6 Bucuresti în dosar 1490/303/2008 s-a luat act de modificarea sediului Asociatiei CUNCC în Bucuresti, în Calea Plevnei nr.46-48, sector 1, asociatia figurând înregistrata, în prezent, în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa de pe lânga Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, nr.11/2009, competenta de solutionare a cauzei revine Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Dispozitiile art.6 Lg.85/2006 nu sunt incidente în cauza întrucât dizolvarea si lichidarea asociatiei nu au fost motivata de insolventa acesteia, ci de neîndeplinirea unei obligatii legale prevazute de art.121 alin.1 Legea 1/2005, respectiv de reorganizare si modificare a statutului în termenul prevazut de lege, fiind solicitata în temeiul art.121 alin.10 Legea 1/2005.

În cauza nu sunt incidente dispozitiile de drept comun referitoare la competenta prevazute de Legea nr.1/2005, ca urmare a constituirii asociatiei conform O.G 26/2000, devin incidente dispozitiile speciale ce reglementeaza competenta absoluta în materie de asociatii, respectiv art. 56 alin. 2 OG 26/2000.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A VI-A CIVILA

SENTINTA CIVILA nr. 44 din 23.04.2012) - Domeniu - Conflict negativ de competenta.

Prin cererea, înregistrata sub nr.2831/2009, pe rolul Judecatoriei sectorului 1 Bucuresti, reclamanta S.C. F T a chemat în judecata pârâta UNCCCB solicitând instantei sa constate dizolvarea de drept a pârâtei, conform dispozitiilor art.121 alin.10 Lg.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei; sa constate deschisa procedura de lichidare a pârâtei, conform art.84 alin.1 Legea 1/2005.

În motivarea cererii s-a învederat ca pârâta a fost înfiintata în temeiul dispozitiilor Legii nr.109/1996, reclamanta având calitatea de membru asociat.

Ulterior adoptarii Lg.1/2005, pârâta nu si-a îndeplinit obligatia legala prevazuta în art.121 Lg.1/2005 privind reorganizarea, în termenul de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii.

Prin întâmpinarea formulata, pârâta UNCCCB a invocat exceptia lipsei de interes si a lipsei procesual active a reclamantei, învederând ca aceasta nu are calitatea de membru asociat, nefiind succesoare în drepturi a S.C. F T.

Pe fondul cauzei s-a solicitat respingerea ca neîntemeiata a cererii, sustinându-se ca obligatia legala prevazuta de art.121 Lg.1/2005 a fost îndeplinita, aspect constatat prin încheierea de la 31.08.2006 pronuntata de Judecatoria Sectorului IV Bucuresti.

Prin sentinta civila nr.8811/29.04.2010, Judecatoria sectorului 1 Bucuresti a admis exceptia necompetentei materiale a judecatoriei; a dispus declinarea competentei cauzei spre competenta solutionare în favoarea Tribunalului Bucuresti.

Pentru a hotarî astfel, instanta a retinut incidenta dispozitiilor art.137 si art.158 C.pr.civ. raportat la art.6 Lg.85/2006, apreciind ca obiectul cererii dizolvarea societatii cooperative având ca efect deschiderea procedurii de lichidare atrage competenta de solutionare a sectiei de insolventa a Tribunalului.

Împotriva acestei sentinte a formulat recurs, în termen legal reclamanta pentru motive de nelegalitate, circumscrise dispozitiilor art.304 pct.9 C.pr.civ.

S-a sustinut ca în mod gresit instanta a apreciat ca dispozitiile Lg.1/2005 se completeaza cu dreptul comun în materia lichidarii societatilor aflate în insolventa.

Prin decizia civila nr.1831R/01.07.2011, Tribunalul Bucuresti a respins ca nefondat recursul.

Pentru a hotarî astfel, instanta a apreciat ca în mod corect prima instanta a retinut incidenta art.6 Lg.85/2006 potrivit caruia procedurile cuprinse în textul legii sunt de competenta sectiei de insolventa a tribunalului.

Dizolvarea societatii cooperatiste si deschiderea procedurii de lichidare se efectueaza printr-o procedura unitara reglementata de Lg.1/2005 ce se completeaza cu prevederile Lg.85/2006 ce atrage competenta de solutionare a cauzei de catre Tribunalul Bucuresti - Sectia de insolventa.

Dosarul a fost înregistrat sub nr.59313/3/2011 pe rolul Tribunalului Bucuresti.

Prin sentinta comerciala nr.4510/10.04.2012 a fost admisa exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Bucuresti; s-a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei sectorului 1 Bucuresti; s-a constatat intervenit conflict negativ de competenta; în temeiul art.21 C.pr.civ. s-a dispus suspendarea cauzei si înaintarea cauzei instantei ierarhic superioare.

Pentru a hotarî astfel instanta a retinut ca în cauza reclamanta nu a invocat calitatea de creditoare si nu a solicitat lichidarea judiciara a societatii ci lichidarea persoanei juridice cooperativa de consum, în procedura de drept comun reglementata de Legea nr.1/2005; faptul ca pârâta s-a reorganizat în temeiul O.G.26/2000 figurând înregistrata în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti sub nr.11/2008 astfel ca, potrivit art.56 alin.2 O.G 26/2000, instanta competenta sa dispuna dizolvarea si lichidarea este Judecatoria în circumscriptia careia asociatia îsi are sediul.

Examinând actele si lucrarile dosarului, Curtea constata urmatoarele:

Reclamanta S.C. F T a solicitat în contradictoriu cu UNCCCB constatarea dizolvarii de drept conform dispozitiilor art.121 alin.10 Lg.1/2005 si a deschiderii procedurii de lichidare conform art.84 alin.1 Lg.1/2005.

A rezultat ca pârâta C-UNCC prin încheierea de la 31.08.2008, pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti a dobândit personalitate juridica, fiind înregistrata în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei sectorului 6, în calitate de  asociatie de drept privat, fara scop patrimonial, nonguvernamentala, având ca scop, în esenta, reprezentarea si apararea intereselor membrilor asociati în relatia cu administratia publica, autoritatea de stat, alte persoane fizice sau juridice, publice sau private, organisme internationale sau asociatii internationale echivalente.

S-a retinut incidenta dispozitiilor art.121 alin.1 referitor la art.89 alin.6 Lg.1/2005, potrivit carora petenta a optat pentru reorganizarea în forma asociatiei fiind supusa înregistrarii în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor deschis la grefa Judecatoriei în circumscriptia teritoriala în care îsi au sediul.

Potrivit art.6 lit. c Legea 1/2005 prin asociatie profesionala se întelege persoana juridica fara scop patrimonial constituita de catre societati cooperatiste în conformitate cu prevederile O.G.26/2000.

Potrivit art.56 alin.2 O.G 26/2000 instanta competenta sa hotarasca dizolvarea  este judecatoria în circumscriptia careia asociatia îsi are sediul.

Întrucât prin încheierea de la 23.06.2008, pronuntata de Judecatoria Sector 6 Bucuresti în dosar 1490/303/2008 s-a luat act de modificarea sediului Asociatiei CUNCCB, în Calea Plevnei nr.46-48, sector 1 asociatia figurând înregistrata, în prezent, în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa de pe lânga Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, nr.11/2009, competenta de solutionare a cauzei revine Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Dispozitiile art.6 Lg.85/2006 nu sunt incidente în cauza întrucât dizolvarea si lichidarea asociatiei nu au fost motivata de insolventa acesteia, ci de neîndeplinirea unei obligatii legale prevazute de art.121 alin.1 Legea 1/2005, respectiv de reorganizare si modificare a statutului, fiind solicitata în temeiul art.121 alin.10 Legea 1/2005.

În cauza nu sunt incidente dispozitiile de drept comun referitoare la competenta prevazute de Legea nr.1/2005, ca urmare a constituirii asociatiei conform O.G 26/2000, devin incidente dispozitiile speciale ce reglementeaza competenta absoluta în materie de asociatii, respectiv art. 56 alin. 2 OG 26/2000.

In consecinta, în temeiul art.22 alin.2 C.pr.civ., a stabilit competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.