Recurs contencios administrativ. achizitie publica nerespectarea cerintei impuse în caietul de sarcini

Decizie 265 din 10.02.2014


SECTIA A II – A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL.

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ACHIZITIE PUBLICA NERESPECTAREA CERINTEI IMPUSE ÎN CAIETUL DE SARCINI.

-art.35 alin.1 si 2 din O.U.G. nr.34/2006;

-art.36 alin.2 lit.a din H.G. nr.925/2006.

În fisa de date (IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii financiare), s-a precizat ca „ ofertantii vor prezenta oferte pentru sistemul de supraveghere video cu control pe internet în functie de dotarile si specificatiile producatorului”.

În oferta tehnica a petentei nu s-a precizat initial ce tip de suporti oferteaza pentru camerele de supraveghere, situatie în care autoritatea contractanta a solicitat clarificari.

Prin raspunsul dat petenta a aratat ca pentru tipul de camera FD8362E a optat pentru suportul AM-214 produs de catre Vivotek.

Din informatiile furnizate de catre producatorul Vivotek pe site-ul oficial al acestuia, rezult faptul ca suportul AM-214 este destinat numai pentru camerele care se monteaza pe pereti iar suportii adecvati pentru montarea pe stâlpi sunt AM-518 si AM-212.

Solutia de compromis propusa de petenta, privind prinderea suportului AM-214 pe stâlp cu ajutorul unor bride , în mod legal nu a fost acceptata de catre autoritatea contractanta, din moment ce producatorul acestui tip de suport precizeaza faptul ca acest tip de suport nu este compatibil pentru prinderea pe stâlpi.

În situatia în care în caietul de sarcini s-au mentionat expres ca vor fi avute în vedere dotarile si specificatiile producatorului, în mod corect autoritatea contractanta a considerat neconforma oferta petentei, întrucât nu îndeplinea cerintele din caietul de sarcini, conform prev.art.35 al.1 si 2 din OUG 34/2006.

CNSC a retinut în mod întemeiat faptul ca produsul ofertat de petenta nu corespunde cerintei impuse în caietul de sarcini si a respins contestatia formulata împotriva rezultatului procedurii.

Decizia nr.265/CA/10.02.2014 a Curtii de Apel Oradea - Sectia a II –a civila,  de contencios administrativ si fiscal.

Asupra plângerii în contencios administrativ de fata, a constatat urmatoarele :

Prin Decizia nr.4354/C2/4445, 4451, 4460 din 2.12.2013 CNSC a admis exceptia lipsei de interes invocata de autoritatea contractanta, a  respins ca lipsita de interes contestatia formulata de catre S.C. C S.R.L., în contradictoriu cu A.I.O.

A respins ca nefondate contestatiile formulate de S.C. B T S.R.L si S.C. P T S.R.L, în contradictoriu cu A.I.O, a dispus continuarea procedurii de atribuire.

Pentru a se pronunta astfel, CNSC a avut în vedere urmatoarele :

În calitate de participant la procedura, contestatorul a primit adresa de comunicare a rezultatului procedurii în care autoritatea contractanta a mentionat ca oferta acestuia a fost declarata neconforma, în baza art. 36 alin. (2) Ut. a) din H.G. nr. 925/2006, motivul respingerii ofertei contestatorului fiind nerespectarea unei cerinte din caietul de sarcini.

Având a verifica legalitatea motivului declararii ofertei depuse de S.C. B.T  S.R.L., ca fiind neconforma, Consiliul a constatat urmatoarele:

 „Propunerea tehnica se va elabora, astfel încât sa se ofere posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu cerintele prevazute în Caietul de sarcini.

Prin propunerea tehnica depusa, operatorul economic are obligatia de a face dovada conformitatii produselor care urmeaza a fi furnizate cu cerintele prevazute în caietul de sarcini. Operatorul economic trebuie sa respecte în totalitate cerintele din Caietul de sarcini, care sunt considerate cerinte minimale si obligatorii. Ofertantii vor prezenta oferte pentru "sistemul de supraveghere video cu control pe internet' în functie de dotarile si specificatiile producatorului, (...)

Cerintele prevazute în caietul de sarcini atasat sunt cerinte minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinte urmând a fi considerate ca neconforme".

În caietul de sarcini autoritatea contractanta a precizat, printre altele, urmatoarea ,cerinta:„în locatiile alese de institutie, pe stâlpi, vor fi montate camere video IP de exterior cu ajutorul unor suporti".

În propunerea tehnica contestatorul a ofertat:

-camera video IP exterior dome, model Vivotek FD 8362E,

-camera video IP exterior speed dome, model Vivotek SD 8362E, fara a, mentiona ce suporti va folosi pentru montarea camerelor video pe stâlpi.

Pentru a clarifica acest aspect, prin adresa nr. 207535 din 30.09.2013, autoritatea contractanta a solicitat  contestatorului sa precizeze ce suporti va folosi pentru camerele de mai sus.

Contestatorul a raspuns prin adresa nr. 194/01.10.2013 precizând ca suportii folositi sunt model AM-214, produsi de Vivotek.

Comisia de evaluare, analizând site-ul producatorului Vivotek, a constatat ca suportii AM-214 nu sunt adecvati pentru montarea pe stâlpi, acestia fiind destinati numai pentru montarea pe pereti, Acest lucru reiese si din manualul producatorului, atasat de autoritatea contractanta la punctul sau de vedere, unde se precizeaza ca suportii adecvati pentru montarea pe stâlpi sunt AM-518 si AM-212.

Contestatorul a recunoscut aceasta neconcordanta cu cerinta din caietul de sarcini însa a mentionat în contestatie ca prinderea suportului AM-214 se va face folosind bride de prindere pe stâlp, oferind astfel o „solutie de compromis".

Din cele de mai sus, rezulta ca operatorul economic contestator nu îndeplineste aceasta cerinta din caietul de sarcini, respectiv cea referitoare la suportul de montare a camerei pe stâlp.

Astfel, reiese clar ca operatorul economic contestator a ofertat un alt produs decât cel solicitat de autoritatea contractanta prin caietul de sarcini, deci oferta este neconforma.

Raportat la propunerea tehnica depusa, si tinând seama ca printre atributiile comisiei de evaluare sunt si cele de verificare a propunerilor tehnice prezentate de ofertanti, din punct de vedere al modului în care acestea corespund cerintelor minime din caietul de sarcini, asa cum este prevazut la art.72 alin. (2) lit. f) din Hotarârea Guvernului nr. 925/2006, Consiliul a constatat ca aceasta verificare s-a facut cu rigurozitatea impusa de legislatia în domeniu si, pe cale de consecinta, critica contestatorului privind nelegalitatea evaluarii ofertei sale este nefondata, sens în care a fost respinsa de Consiliu.

Conform art. 35 alin. 2) din OUG nr. 34/2006, specificatiile tehnice reprezinta cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare sa fie descris, în mod obiectiv, în asa maniera încât sa corespunda necesitatii autoritatii contractante.

Potrivit art. 34 alin. (2) si (3) din Hotarârea Guvernului nr. 925/2006 „(2) comisia de evaluare are obligatia de a analiza si de a verifica fiecare oferta atât din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cât si din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. (3) propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor prevazute în caietul de sarcini", Oferta care nu satisface cerintele caietului de sarcini este considerata o oferta neconforma (art. 36 alin. (2) lit. a) din hotarâre), iar comisia de evaluare are obligatia de a respinge ofertele neconforme (art. 81 din hotarâre).

Necesitatea sau oportunitatea achizitionarii de produse de o anumita performanta, precum si caracteristicile tehnice impuse pentru acestea, sunt stabilite de fiecare autoritate contractanta în parte, în functie de necesitatile obiective si prioritatile comunicate de compartimentele din cadrul autoritatii contractante, relevante în acest caz fiind dispozitiile art. 3 alin, (1) lit. a) si art. 4 alin. (3) lît. a) din Hotarârea Guvernului nr. 925/2006.

În aceste conditii, Consiliul a considerat ca, în cazul de fata, definirea cerintei tehnice a fost realizata în scopul de a permite descrierea obiectiva a produsului ce urmeaza a se achizitiona, conform necesitatii autoritatii contractante si fara restrictionarea participarii în procedura de atribuire, cu respectarea prevederilor coroborate ale art. 35 alin. (2) si (5) din O.U.G. nr. 34/2006.

Continutul documentatiei de atribuire, asa cum acesta este întocmit de autoritatea contractanta, este obligatoriu atât pentru operatorii economici participanti la procedura care au obligatia de a-si elabora ofertele în conformitate cu prevederile acesteia (art. 170 din O.U.G. nr. 34/2006), cât si pentru autoritatea contractanta, aceasta fiind obligata ca în desfasurarea procedurii de achizitie publica sa respecte atât dispozitiile legale aplicabile în acest domeniu, cât si prevederile propriei documentatii de atribuire care stabileste regulile ce trebuie respectate de ambele parti în derularea procesului competitiv.

Daca ar fi declarat admisibila o oferta neconforma, autoritatea contractanta ar fi încalcat atât prevederile art. 36 alin. (2) lit. a), art. 37 alin. (2) [oferta câstigatoare se stabileste numai dintre ofertele admisibile], art. 81 din Hotarârea Guvernului nr. 925/2006, cât si pe cele ale art. 72 alin. (2) lît f), fi) si i) din hotarâre care stabilesc printre atributiile comisiei de evaluare pe cele de verificare a propunerilor tehnice prezentate de ofertanti, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerintelor minime din caietul de sarcini, de stabilire a ofertelor inacceptabile sau neconforme si a motivelor care stau la baza încadrarii ofertelor respective în aceasta categorie si de stabilire a ofertelor admisibile.

În considerarea celor antementionate, cerinta S.C. B T S.R.L. vizând anularea deciziei de respingere a ofertei acestuia apare ca neîntemeiata, sens în care Consiliul a respins-o.

Impunerea acestei cerinte nu are ca efect introducerea unor obstacole nejustificate, de natura sa restrânga concurenta între operatorii economici si nici nu are ca efect favorizarea / eliminarea participarii la procedura de atribuire a anumitor operatori economici / a anumitor produse (cu exceptia celor care nu corespund necesitatilor obiective ale autoritatii).

Contestatorul nu poate obliga autoritatea contractanta sa achizitioneze alt produs echivalent, întrucât s-ar limita dreptul autoritatii contractante de a contracta produsele care corespund întocmai necesitatii sale obiective, prevazute la art. 35 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006.

Aceasta cerinta tehnica nu a fost contestata de participantii la procedura, iar prin depunerea ofertelor pentru procedura în cauza, operatorii economici au acceptat conditiile impuse de autoritatea contractanta. Nemodificata anterior datei limita de depunere a ofertelor, documentatia de atribuire (inclusiv caiet de sarcini) devine obligatorie atât pentru autoritate, cât si pentru ofertanti care trebuie sa o respecte întocmai.

Riscul întocmirii ofertelor, inclusiv ne respecta rea unor cerinte solicitate în cadrul documentatiei de atribuire, cade în sarcina operatorului economic el neputând sa îsi invoce propria culpa ca motiv al întocmirii neconforme a ofertei potrivit principiului „nemo a ud i tur propriam turpitudinem allegans", iar pe de alta parte autoritatea contractanta a mentionat în mod expres, în cadrul caietului de sarcini, care sunt cerintele tehnice pe care orice operator economic participant trebuie sa le îndeplineasca.

Raportat la cele evocate si tinând seama ca printre atributiile comisiei de evaluare sunt si cele de verificare a propunerilor tehnice prezentate de ofertanti, din punct de vedere al modului în care acestea corespund cerintelor din caietul de sarcini, asa cum este prevazut la art. 72 alin. (2) lit. f) din HG nr. 925/2006, Consiliul a constatat ca aceasta verificare s-a facut cu rigurozitatea impusa de legislatia în  domeniu si, pe cale de consecinta, critica contestatorului privind nelegalitatea evaluarii ofertei depuse de catre a fost apreciata nefondata, sens în care a fost respinsa.

Având în vedere prevederile art. 278 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, Consiliul urmeaza sa se pronunte cu întâietate asupra exceptiei lipsei de interes invocata de catre autoritatea contractanta în cadrul punctului de vedere depus în cadrul dosarului, fata de contestatia depusa de S.C. C. S.R.L,

Astfel potrivit prevederilor art. 255 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 „orice persoana care se considera vatamata într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, prin încalcarea dispozitiilor legale în materia achizitiilor publice, poate solicita anularea actului, obligarea autoritatii contractante de a emite un act, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdictionala, în conditiile prezentei ordonante de urgenta".

Fata de aceste aspecte coroborat cu alin. (2) din articolul antementionat rezulta „ipso facto" ca persoana care formuleaza o contestatie, deci care se considera vatamata, trebuie sa îndeplineasca cumulativ doua conditii si anume: are sau a avut un interes legitim în legatura cu procedura de atribuire si a suferit, sufera sau risca sa sufere vreun prejudiciu urmare a actului autoritatii contractante.

Astfel interesul este folosul practic, imediat pe care-1 are o parte pentru a justifica punerea în miscare a procedurii de solutionare a contestatiei.

Pentru a justifica contestatia depusa la Consiliul, interesul contestatorului trebuie, la rândul sau, sa îndeplineasca cumulativ anumite conditii astfel el trebuie sa fie legitim, sa fie personal si direct adica folosul practic urmarit prin declansarea procedurii de solutionare a contestatiilor sa apartina celui care recurge la formularea contestatiei si sa fie nascut si actual deci sa existe în momentul în care este formulata contestatia, deoarece rolul Consiliului este de a solutiona litigii deja nascute.

Rezulta fara putinta de tagada faptul ca prin declansarea unei procedurii de solutionare a contestatiei nu este îngaduit unei persoane sa apere interesul altei persoane si deci nici interesul colectiv, deoarece cerinta ca interesul sa fie personal celui care actioneaza reprezinta aspectul subiectiv al conditiilor de exercitiu ale actiunii de a contesta.

De asemenea, Consiliul a retinut faptul ca în literatura de specialitate se precizeaza ca interesul este actual, în sensul ca daca cel interesat nu ar recurge la actiune în momentul respectiv s-ar expune prin aceasta la un prejudiciu. Astfel rezulta ca un interes eventual ca si un interes care a trecut, a fost depasit nu poate fi luat în considerare,

Din actele depuse la dosar rezulta ca în data de 15.10.2013 autoritatea contractanta a solicitat SC C SRL, prin adresa nr. 218162, prelungirea valabilitatii ofertei si a garantiei de participare pâna la data de 31.01.2014, dat fiind faptul ca atât oferta depusa de catre acesta, cât si scrisoarea de garantie nr. 0098478 avea termenul de valabilitate pâna în data de 18.10.2013, în adresa s-a mentionat faptul ca în cazul în care documentele nu vor fi depuse pâna la data de 18.10,2013, SC C SRL îsi va pierde calitatea de participant la procedura.

Dat fiind faptul ca SC C SRL nu a depus nici un document prin care prelungeste valabilitatea ofertei si a scrisorii de garantie bancara, acesta si-a pierdut calitatea de ofertant în parte procedura, dupa data de 18.10.2013, si prin urmare si interesul de a depune vreo contestatie împotriva deciziei autoritatii contractante cu privire Ia adjudecarea contractului de furnizare, montare, instalare si punere în functiune a unui sistem de supraveghere video cu control pe internet, compus din 52 de camere cu accesorii pentru amplasarea acestora pe principalele artere de circulatie din municipiul Oradea - Etapa II.

Rezulta astfel ca societatea contestatoare, prin nedepunerea acestor documente si-a manifestat unilateral intentia de a renunta la calitatea sa de ofertant în cadrul acestei proceduri de atribuire având în vedere faptul ca potrivit art. 431 din O.U.G. nr. 34/2006 coroborat cu art. 84 din H.G. nr. 925/2006 legiuitorul a stabilit în sarcina autoritatii contractante obligatia constituirii garantiei de participare în scopul de a se proteja de riscul unui eventual comportament necorespunzator al ofertantilor pe întreaga perioada derulata pâna la încheierea contractului.

În aceste conditii este evident ca societatea contestatoare, dupa data de 18.10.2013, nu a mai avut un interes legitim în legatura cu respectiva procedura de atribuire, cu actul autoritatii contractante criticat de catre aceasta, desi de natura sa produca efecte juridice, nu este de natura a-i fi produs contestatorului un prejudiciu nici în trecut nici în prezent si nici în viitor, prin urmare nu este îndeplinita conditia cumulativa a vatamarii dreptului ori interesului legitim al contestatoarei ce s-ar fi produs printr-un act considerat nelegal al autoritatii contractante emis cu încalcarea dispozitiilor legale în materia achizitiilor publice, asa cum dispune art. 255 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, deci contestatoarea nu îndeplineste conditia de parte vatamata, solutia ce ar urma a fi pronuntata, neavând deci nici o influenta asupra contestatorului, raporturile dintre acesta si autoritatea contractanta fiind încheiate dupa data de 18.10.2013, datorita neprezentarii documentelor respective, ceea ce echivaleaza cu alegerea contestatorului de a-si retrage contestatia si a imposibilitatii Consiliului de a dispune masuri de remediere în speta.

În raport de cele retinute mai sus, Consiliul a admis exceptia invocata de catre autoritatea contractanta cu privire la contestatia depusa de S.C. C. S.R.L.

Afirmatia contestatorului ca nu a primit adresa nr.218162 din 15.10.2013, nu a fost retinuta de Consiliu în solutionarea contestatiei, deoarece acesta avea cunostinta ca expira valabilitatea ofertei si a garantiei de participare, la data de 18.10.2013, si avea obligatia sa ia masuri pentru prelungirea valabilitatii acestora daca dorea sa îsi pastreze calitatea de ofertant în cadrul procedurii prezentei proceduri de atribuire.

În calitate de participant la procedura S.C. P T S.R.L. a primit adresa de comunicare a rezultatului procedurii în care autoritatea contractanta a mentionat ca oferta acestuia a fost declarata neconforma, în baza art. 36 alin. (2) lit. a) din H.G. nr.925/2006, deoarece propunerea tehnica nu îndeplineste cerintele din caietul de sarcini.

Având a verifica temeinicia criticilor formulate de S.C. P T S.R.L., Consiliul a constatat urmatoarele:

În fisa de date (IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice) se mentioneaza:

"Ofertantii vor prezenta declaratii si/sau orice alte documente care sa ateste respectarea/acreditarea produselor (daca este cazul); Produsele vor fi însotite de: a) declaratii de conformitate;

b) fise tehnice sau orice alte documente care descriu produsul, in limba romana;".

În propunerea tehnica a contestatorului nu se regasesc documentele mentionate mai sus.

Având în vedere acest fapt, prin adresa nr. 187497 din 02.09.2013, autoritatea contractanta a solicitat contestatorului, printre altele, si urmatoarele:

- sa precizeze la ce pagini din propunerea tehnica se afla fisele tehnice ale produselor si declaratiile de conformitate, asa cum au fost acestea solicitate în fisa de date la prezentarea propunerii tehnice".

Ca raspuns la solicitarea de clarificari nr. 187497 din 02.09.2013, SC P.  T.  SRL a trimis urmatoarele documente:

- declaratia de conformitate CE pentru camera IP NVIP-2DN6020SD-2P în limba engleza, fara traducere în limba româna si atasat ei înca doua file în limba poloneza - fara traduceri, autoritatii contractante fiindu-i imposibila citirea acestor din urma doua documente;

- fisa tehnica (preluata de pe site-ul www.astal.ro) a înregistratorului video pentru camerele IP, document intitulat Servere NMS;

- declaratie de conformitate CE pentru camera IP NVIP-2DN4001V/IRH-2P în limba engleza, fara traducere;

- fisa tehnica (preluata de pe site-ul www.astal.ro) a camerei IP NVIP- 2DN4001V/IRH-2P (2 pagini), în limba engleza fara traduceri;

- fisa tehnica (preluata de pe site-ul www.astal.ro) a camerei IP NVIP- 2DN6020SD- 2P (3 pagini), în limba engleza fara traduceri;

- pentru celelalte produse ofertantul a atasat fisele tehnice de pe site-urile producatorilor inclusiv vwtfw.hovus6ctv.com si declaratii de conformitate, toate documentele fiind prezentate în limba engleza fara traduceri.

Având în vedere acest raspuns, autoritatea contractanta trebuia sa declarare drept neconforma oferta contestatorului, respectând prevederile art. 201 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv: „Autoritatea contractanta nu are dreptul ca prin clarificarile/completarile solicitate sa determine aparitia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat".

Oferta tehnica a contestatorului trebuia sa contina toate elementele care sa conduca la verificarea de catre comisia de evaluare a conformitatii acesteia cu caietul de sarcini, respectiv fisele tehnice si certificatele de conformitate pentru produsele ofertate, care trebuiau sa însoteasca oferta în mod obligatoriu, iar oferta depusa de contestator nu contine aceste documente, deci este incompleta.

Prin prezentarea unei propuneri tehnice cu elemente lipsa fata de cele expres stabilite în fisa de date, contestatorul a încalcat atât cerintele din fisa de date, cât si prevederile art. 170 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 care stabileste în sarcina ofertantilor obligatia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

Riscul întocmirii ofertelor, inclusiv prezentarea unei oferte tehnice incomplete, cade în sarcina operatorului economic, el neputând sa-si invoce propria culpa ca motiv al întocmirii neconforme a propunerii tehnice, iar pe de alta parte autoritatea contractanta a mentionat în mod expres, în cadrul fisei de date, care sunt cerintele pe care orice operator economic participant trebuie sa le respecte pentru prezentarea ofertei.

Asa cum precizeaza si în punctul sau de vedere, autoritatea contractanta putea sa respinga oferta contestatorului ca neconforma, deoarece nu a depus aceste documente la data depunerii ofertei. Cu toate acestea autoritatea contractanta a ales sa analizeze aceste documente, constatând ca produsele ofertate de contestator nu îndeplinesc toate cerintele din caietul de sarcini. Astfel, prin caietul de sarcini autoritatea contractanta a solicitat:

În caietul de sarcini (Necesarul total de echipamente, caracteristici) autoritatea contractanta a solicitat, printre altele, urmatoarele caracteristici tehnice pentru produsul înregistrator video pentru camere IP, respectiv:

„ - Sa permita instalarea de pâna la 8 hard-disk-uri de 3,5", SATA; - Sursa de alimentare redundanta ATX300W;

- înregistratorul sa fie dotat cu hard -disk-uri cu capacitate de minim 14 TB".

În fisa prezentata de catre ofertant, ca urmare a solicitarilor de clarificari, pentru  înregistratorul  video IP, reiese ca înregistratorul prezinta urmatoarele specificatii tehnice: „- Sursa de alimentare redundanta ATX 230 VAC/600W - încorporat pâna la 8 HDD-uri - pâna la 16 TB".

În urma verificarii fisei tehnice, aferente acestui înregistrator, comisia de evaluare a constatat ca site-ul reprezentantului în România al sistemelor de supraveghere video N., respectiv A. S.  T. SRL - www.astal.ro, prezinta specificatii tehnice diferite de cele prezentate de catre ofertantul SC P.T. SRL, ca urmare a solicitarilor de clarificari din adresa nr. 187497 din 02.09.2013, specificatii tehnice mult inferioare celor solicitate în caietul de sarcini.

În urma analizarii celor doua documente (cel prezentat de ofertant si cel postat pe site-ul reprezentantului în România al sistemelor de supraveghere video N. , respectiv A. S. T. SRL - www.astal.ro), care la o prima vedere par identice, acelasi numar de pagina respectiv (169), aceeasi pozitionare în pagina si aceleasi imagini, se poate observa faptul ca în fisa postata de reprezentantul în România al producatorului, sursa de alimentare este PSU 230VAC/600W si nu redundanta, asa cum s-a solicitat prin caietul de sarcini, iar înregistratorul are încorporat pâna la 5 HDD-uri - pâna la 10 TB în total pentru înregistrari, desi în caietul de sarcini s-a cerut ca înregistratorul sa permita instalarea a 8 HDD-uri cu capacitatea de minim 14 TB.

Consiliul a luat în considerare, în solutionarea contestatiei, argumentele prezentate de autoritatea contractanta în punctul sau de vedere, respectiv:

"Din cele aratate mai sus comisia de evaluare a ajuns la concluzia ca in mod intentionat si fraudulos ofertantul a copiat fisa tehnica de pe site si a modificat specificatiile tehnice pentru a corespunde cerintelor minime solicitate in caietul de sarcini. Mai mult, din imaginea ce arata sursa de alimentare a înregistratorului în fisa tehnica, fara a lua în calcul faptul ca specificatiile tehnice au fost modificate, se poate observa ca sursa nu este redundanta. A atasat punctului de vedere o imagine ce arata un înregistrator ce are sursa redundanta pentru a se putea observa diferenta evidenta ce exista între un înregistrator cu sursa redundanta si un înregistrator care nu are o astfel de sursa.

Sursa de alimentare redundanta presupune existenta în mod implicit a minim 2 surse separate ce se pot monta separat si se pot schimba independent în timpul functionarii (în cazul în care una nu mat functioneaza, cealalta functioneaza independent)".

Dupa cum se poate observa caracteristicile produsului ofertat sunt mai mici decât nivelul minim solicitat prin caietul de sarcini.

Din cele de mai sus, rezulta ca operatorul economic contestator nu îndeplineste toate cerintele din caietul de sarcini, respectiv cele referitoare la înregistrator video pentru camere IP.

Astfel, reiese clar ca operatorul economic contestator a ofertat un alt produs decât cel solicitat de autoritatea contractanta prin caietul de sarcini, deci oferta este neconforma.

Raportat la propunerea tehnica depusa, si tinând seama ca printre atributiile comisiei de evaluare sunt si cele de verificare a propunerilor tehnice prezentate de ofertanti, din punct de vedere al modului în care acestea corespund cerintelor minime din caietul de sarcini, asa cum este prevazut la art. 72 alin. (2) lit. f) din Hotarârea Guvernului nr. 925/2006, Consiliul a constatat ca aceasta verificare s-a facut cu rigurozitatea impusa de legislatia în domeniu si, pe cale de consecinta, critica contestatorului privind nelegalitatea evaluarii ofertei sale este nefondata, fiind respinsa de Consiliu.

Operatorul economic contestator nu a îndeplinit aceste cerinte din caietul de sarcini, situatie în care autoritatea contractanta, în mod corect, a respins oferta acestuia ca neconforma.

Se observa astfel ca produsul ofertat de contestator nu corespunde cerintelor impuse în caietul de sarcini, si câta vreme produsul ofertat nu corespunde celor stabilite de autoritatea contractanta, nu se poate sustine ca produsul este conform celor solicitate.

Rationamentul conturat de Consiliu în solutionarea contestatiei formulate de catre S.C. B.T S.R.L. sunt valabile si în cazul conestatiei în discutie.

În ceea ce priveste restul motivelor care au stat la baza deciziei autoritatii contractante de a respinge oferta depusa de S.C. P.T S.R.L. (aspecte consemnate în raportul procedurii si în adresa de comunicare a rezultatului procedurii), Consiliul nu a mai analizat conformitatea acestora, atâta vreme cât din cauza motivelor antementionate nu poate fi înlaturat caracterul de neconformitate al ofertei depuse de contestator.

În temeiul dispozitiilor art. 278 alin. (5) dîn O.U.G. nr. 34/2006, Consiliul a respins ca lipsita de interes contestatia formulata de catre S.C. C S.R.L., în contradictoriu cu AIO.

Fata de cele precizate, în temeiul prevederilor art. 278 alin. (5) si (6) din O.U.G. nr. 34/2006, Consiliul a respins ca nefondate contestatiile formulate de S.C. B.T S.R.L. si S.C. P.T. S.R.L, în contradictoriu cu AIO si a dispus continuarea procedurii de atribuire.

Împotriva acestei decizii a formulat plângere petenta SC B.T SRL solicitând admiterea contestatiei.

Arata ca, C.L.O/A.I.O organizat, in calitate de AC procedura de achizitie publica, derulata prin cerere de oferte pentru atribuirea contractului având ca obiect furnizarea, montarea, instalarea si punerea în functiune a unui sistem de supraveghere video cu control pe internet compus din 52 de camere cu accesorii pentru amplasarea acestora pe principalele artere de circulatie din municipiul Oradea - etapa II, procedura la care au fost depuse, conform Procesului-verbal al sedintei de deschidere nr. 160936/19.07.2013, un numar de 8 oferte dintre care 5 oferte cuprindeau o propunere financiara mai mica decât cea prezentata de catre S.C. T. S.R.L., ofertant declarat câstigator.

Arata faptul ca în Caietul de sarcini publicat în SEAP s-au specificat, asa cum se precizeaza si în Comunicarea privind rezultatul procedurii nr. 214575 din 09.10.2013, urmatoarele cerinte: ,,în locatiile alese de institutie, pe stâlpi, vor fi montate camere video IP de exterior cu ajutorul unor suporti"singura mentiune din Caietul de sarcini si din întreaga documentatie de atribuire referitoare la suportii de montaj a camerelor fiind cea citata.

Drept urmare, luând la cunostinta de cerinta AC precizata in Caietul de sarcini, in oferta tehnica depusa a specificat urmatoarele: „Camerele se vor instala pe stâlpi electrici, la o inaltime care va asigura atat o vizibilitate optima a zonei supravegheate cat si o securitate la tentativele de vandalizare. Camerele nu vor fi usor accesibile, pentru a nu permite interventii neautorizate de repozitionare si modificare a zonei supravegheate. Toate camerele sunt dotate cu carcase de exterior rezistente la intemperii, dotate cu încalzitor si racitor, montate pe stâlpii existenti sau proprii cu suport" tinându-se cont în elaborarea propunerii tehnice de prevederile Caietului de sarcini si de modalitatea de montaj a camerelor.

In conditiile în care AC nu a înteles se precizeze in documentatia de atribuire o anumite solutie dorita pentru montarea pe stâlpi a camerelor (aspect ce poate fi observat de catre instanta la o simpla analiza a Caietului de sarcini), mentiunea din comunicare potrivit careia „suportii adecvati pentru montarea pe stâlpi pentru a asigura o montare cu posibilitatea de reglare intr-o plaja a unui unghi cat mai larg, sunt suportii formati din componentele AM 518 si AM 212"are menirea/scopul de a adauga la cerintele initiale stabilite pentru ofertare, demers ce nu mai este posibil la aceasta data.

Învedereaza faptul ca întelege acum ca AC nu îsi dorea solutia de prindere ofertata, însa la aceasta data AC nu mai are posibilitatea de a o refuza din moment ce nu a limitat, la data publicarii în SEAP a documentatiei de atribuire, posibilitatea de ofertare si a acestei solutii .

Mai mult faptul ca AC a declarat oferta neconforma nu pentru ca nu ar fi precizat suportii pentru camere doar în urma unor clarificari primite de la aceasta ci pentru ca suportii în cauza nu sunt doriti de catre aceasta, astfel ca legalitatea si temeinicia deciziei adoptata de catre AC trebuie apreciata in raport cu considerentele si motivele care au stat la baza adoptarii acesteia si învederate petentei prin comunicarea privind rezultatul procedurii.

Arata ca trebuia sa fi fost avut în vedere de catre CNSC în judecarea contestatiei si anume asupra faptului ca niciunde în Caietul de sarcini nu se specifica în mod clar un alt tip de prindere sau nu au fost identificati suporti speciali compusi din mai multe piese, singura mentiune este „cu ajutorul unor suporti" practic ofertantul a avut libertatea de a alege suportul potrivit astfel încât camera sa poata fi montata pe stâlp.

Indus în eroare de afirmatiile AC, CNSC concluzioneaza ca cerinta referitoare la suportii de prindere pentru camere a fost precizata în Caietul de sarcini si ca petenta nu a respectat aceasta cerinta, nerespectare pe care, în opinia CNSC, o si recunoaste în contestatia formulata.

Intimatul CLO prin AIO a depus întâmpinare la dosar solicitând respingerea plângerii formulate împotriva Deciziei C.N.S.C. nr. 4354/C2/4445,4451,4460 ca nefondata.

CLO prin AIO în calitate de autoritate contractanta, a organizat procedura de atribuire, prin „cerere de oferte", pentru atribuirea contractului de achizitie publica de furnizare având ca obiect „Furnizarea, montarea, instalarea si punerea în functiune a unui sistem de supraveghere video cu control pe internet compus din 52 de camere cu accesorii pentru amplasarea acestora pe principalele artere de circulatie din municipiul Oradea - Etapa II".

Prin Decizia nr. 4354/C2/4455.4451, 4460 din 2.12.2013, CNSC a respins ca nefondata contestatia formulata si a dispus continuarea procedurii de atribuire.

Pentru a se pronunta astfel, C.N.S.C. a retinut, în esenta, ca verificarea propunerilor prezentate de ofertanti din punct de vedere al modului în care acestea corespund cerintelor din caietul de sarcini este o atributie ce apartine comisiei de evaluare potrivit art.72 alin.2 lit.f din H.G. nr. 925/2006 conform caruia, comisia de evaluare are ca si atributii printre altele, "verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanti, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerintelor minime din caietul de sarcini sau din documentatia descriptiva"

Or, verificarea comisiei de evaluare s-a facut cu rigurozitatea impusa de legislatia în domeniu,motiv pentru care critica petentei privind nelegalitatea evaluarii ofertei depuse a fost respinsa ca nefondata.

De asemenea, consiliul a retinut faptul ca operatorul economic contestator nu a respectat toate cerintele tehnice din caietul de sarcini transmise de autoritatea contractanta, situatia in care autoritatea contractanta trebuia sa faca aplicarea prevederilor art.36 alin.2 lit.a din H.G.nr. 925/2006 care stipuleaza ca oferta este considerata neconforma in situatia în care nu satisface în mod corespunzator cerintele caietului de sarcini.

Criticile aduse de petenta, deciziei C.N.S.C., prin plângerea formulata, reclama faptul ca C.N.S.C. - ul nu a observat faptul ca autoritatea contractanta a declarat oferta tehnica depusa de petenta în mod nelegal neconforma când, de fapt, aceasta putea fi calificata cel mult neagreata din moment ce includea o solutie de prindere nedorita de autoritatea contractanta în conditiile în care documentatia de atribuire a fost insuficient de detaliata pentru a transpune dorintele sale, care, daca ar fi fost cunoscute ar fi fost cert respectate de catre petenta motiv pentru care se impune a se dispune reevaluarea ofertei tehnice depusa de catre ea.

Petenta recunoaste faptul ca nu a respectat toate cerintele tehnice din caietul de sarcini transmise de autoritatea contractanta motiv pentru care oferta acesteia a fost declarata neconforma , potrivit art. 36 alin.2, lit.a din H.G. nr. 925/2006, "oferta este considerata neconforma când nu satisface în mod corespunzator cerintele caietului de sarcini;".

Nerespectarea tuturor cerintele tehnice din caietul de sarcini transmise de autoritatea contractanta se datoreaza, în opinia petentei, faptului ca autoritatea contractanta nu a detaliat documentatia de atribuire.

Sustinerea petentei este nereala având in vedere faptul ca în fisa de date (IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice) s-a mentionat:

„Propunerea tehnica se va elabora, astfel încât sa se ofere posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu cerintele prevazute în Caietul de sarcini. Prin propunerea tehnica depusa, operatorul economic are obligatia de a face dovada conformitatii produselor care urmeaza a fi furnizate cu cerintele prevazute în caietul de sarcini. Operatorul economic trebuie sa respecte în totalitate cerintele din Caietul de sarcini, care sunt considerate cerinte minimale si obligatorii. Ofertantii vor prezenta oferte pentru "sistemul de supraveghere video cu control pe internet" în functie de dotarile si specificatiile producatorului, (...)

Cerintele prevazute în caietul de sarcini atasat sunt cerinte minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinte urmând a fi considerate ca neconforme".

In caietul de sarcini autoritatea contractanta a precizat, printre altele, urmatoarea cerinta, respectiv:

„în locatiile alese de institutie, pe stâlpi, vor fi montate camere video IP de exterior cu ajutorul unor suporti".

In propunerea sa tehnica petenta a ofertat:

-camera video IP exterior dome, model Vivotek FD 8362E,

-camera video IP exterior speed dome, model Vivotek SD 8362E.

În urma analizarii de catre comisia de evaluare a ofertei tehnice a petentei s-a constatat ca ofertantul nu a precizat ce tip de suporti oferteaza pentru camerele de supraveghere motiv pentru care a solicitat ofertantului prin adresa nr. 207535 din 30.09.2013 clarificarea acestui aspect, respectiv precizarea suportilor ce se vor folosi pentru camerele Vivoteck SD 8362E si FD8362E si pretul aferent acestor suporti intrucat valoarea inserata in oferta financiara aferenta diverselor accesorii - cablaje, suporti, conectica era dubios de mica având in vedere ca suportii pentru aceste camere nu se comercializeaza la un pret derizoriu.

In raspunsul sau (nr. 208421 din 01.10.2013) petenta a aratat faptul ca pretul aferent suportului SD8362E este inclus în pretul total al camerei aratând ca acest suport nu reprezinta un accesoriu distinct deoarece este inclus in pachetul camerei, precizând ca pretul aferent camerei FD8362E este inclus in pretul total al camerei de 3022 lei + TVA având o valoare de 75,2 lei + TVA si evidentiaza faptul ca pentru acest tip de camera a optat pentru suportul AM-214 produs de catre Vivotek.

Asa cum a aratat si în adresa nr. 214575, comunicata petentei, suportii ofertati pentru camerele FD8362E, respectiv suportii AM-214 nu sunt suporti adecvati pentru montarea pe stâlpi asa cum apare si pe site-ul oficial VIVOTEK, sectiunea products/SUPREME SERIES camera FD8362E/Accesories, unde se arata clar ca suportul AM-214 este destinat numai pentru montarea pe pereti (wall mount), acest lucru reiese si din manualul prezentat de catre producator pentru camerele ce sunt montate cu ajutorul suportilor AM-214.

Suportii adecvati pentru montarea pe stâlpi pentru camera FD8362E sunt suportii AM-518 si AM-212, suporti indicati de însusi producatorul camerelor si suportilor.

Suportul AM 214 este destinat doar montarii camerelor pe pereti asa cum reiese din informatiile furnizate de catre producatorul Vivotek.

Autoritatea contractanta nu a respins oferta SC B.T SRL pentru ca a preferat un anumit suport, asa cum sustine petenta, ci pentru ca solutia furnizata de catre aceasta era neviabila, fapt dovedit de însusi producatorul camerelor si suportilor astfel ca o simpla recomandare a UAT Pecica nu are nici o relevanta din acest punct de vedere.

Examinând plângerea formulata, instanta a constatat ca este nefondata.

În fisa de date (IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii financiare), s-a precizat ca „ ofertantii vor prezenta oferte pentru sistemul de supraveghere video cu control pe internet în functie de dotarile si specificatiile producatorului”.

În oferta tehnica a petentei nu s-a precizat initial ce tip de suporti oferteaza pentru camerele de supraveghere, situatie în care autoritatea contractanta a solicitat clarificari.

Prin raspunsul dat petenta a aratat ca pentru tipul de camera FD8362E a optat pentru suportul AM-214 produs de catre Vivotek.

Din informatiile furnizate de catre producatorul Vivotek pe site-ul oficial al acestuia, rezult faptul ca suportul AM-214 este destinat numai pentru camerele care se monteaza pe pereti iar suportii adecvati pentru montarea pe stâlpi sunt AM-518 si AM-212.

Solutia de compromis propusa de petenta, privind prinderea suportului AM-214 pe stâlp cu ajutorul unor bride , în mod legal nu a fost acceptata de catre autoritatea contractanta, din moment ce producatorul acestui tip de suport precizeaza faptul ca acest tip de suport nu este compatibil pentru prinderea pe stâlpi.

În situatia în care în caietul de sarcini s-au mentionat expres ca vor fi avute în vedere dotarile si specificatiile producatorului, în mod corect autoritatea contractanta a considerat neconforma oferta petentei, întrucât nu îndeplinea cerintele din caietul de sarcini, conform prev.art.35 al.1 si 2 din OUG 34/2006.

CNSC a retinut în mod întemeiat faptul ca produsul ofertat de petenta nu corespunde cerintei impuse în caietul de sarcini si a respins contestatia formulata împotriva rezultatului procedurii.

Pentru aceste aspecte, fata de prev.art.36 al.2 lit.a din HG 925/2006 si ale art.35 din OUG 44/2006, instanta a constatat ca decizia pronuntata de CNSC este temeinica si legala, sens în care a fost mentinuta si respinsa ca nefondata plângerea formulata de petenta.

Fara cheltuieli de judecata, nefiind solicitate.