Materie : recurs contencios administrativ. anulare proces verbal de constatare întocmit de a.p.i.a. -art.7 lit.c din o.u.g. nr.125/2006; -art.51 alin.1 din Regulamentul c.e. nr.796/2004; -art.25 din Regulamentul c.e. nr.796/2004; -art.50 alin.3, 4 şi 5 di

Decizie 3762 din 21.10.2013


SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL.

Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ANULARE PROCES VERBAL DE CONSTATARE ÎNTOCMIT DE A.P.I.A.

-art.7 lit.c din O.U.G. nr.125/2006;

-art.51 alin.1 din Regulamentul C.E. nr.796/2004;

-art.25 din Regulamentul C.E. nr.796/2004;

-art.50 alin.3, 4 şi 5 din Regulamentul C.E. nr.796/2004.

Referitor la procesul verbal de constatare atacat, s-a constatat de către instanţă că în mod corect a reţinut prima instanţă legalitatea acestuia. Nu se poate reţine nemotivarea acestuia, în măsura în care din cuprinsul procesului verbal rezultă că obiectul verificării l-a reprezentat stabilirea corectitudinii autorizării cererilor de plată iar în urma controlului documentelor s-a stabilit că recurentul nu a respectat obligaţiile şi îndatoririle din cererea de plată, cerere prin care s-a angajat să declare date reale şi complete precum şi să comunice intimatei în 10 zile orice modificare privind suprafaţa agricolă utilizată, conform prev.art.7 lit.c din OUG 125/2006 (f.19).

Intimatul pârât a procedat la verificarea conformităţii suprafeţelor declarate de recurent pentru care a solicitat sprijin, cu cele efectiv cultivate, rezultând o diferenţă de parcele necultivate mai mare decât cea permisă, conform înscrisurilor de la dosar (f.39-44).

Conform art.51 alin.1 din Regulamentul CE nr.796/2004, în cazul în care suprafaţa declarată în cadrul uneia din schemele  de ajutor pe suprafaţă este mai mare decât suprafaţa determinată conform art.50 alin.3, 4 şi 5 din regulament, suma ajutorului se calculează pe baza suprafeţei determinate, din care se scade dublul suprafeţei constatate, în cazul în care aceasta depăşeşte 3% sau 2 ha.

Recurentului i s-a adus la cunoştinţă neregulile constatate iar acesta a completat o declaraţie prin care a arătat că a făcut modificări ale parcelelor declarate în cererea de plată.

Totodată şi raportul de teledetecţie a fost adus la cunoştinţa recurentului care a semnat de primire pentru un exemplar (fila 42).

În această situaţie nu se poate reţine neinformarea recurentului despre neregulile constatate iar o corespondenţă anterioară emiterii actului administrativ purtată între autoritatea emitentă şi recurent suplineşte condiţia motivării actului, astfel cum a stabilit şi ICCJ, prin decizia 4331/2006.

Referitor la controlul efectuat, acesta a avut la bază tehnicile de teledetecţie permise de Regulamentul CE nr.796/2004 iar controlul are loc inopinat, conform art.25 din regulament.

Decizia nr.3762/CA/21.10.2013 a Curţii de Apel Oradea - Secţia a II –a civilă,  de contencios administrativ şi fiscal.

Prin sentinţa nr.2605/CA/1.04.2013 Tribunalul Bihor a respins acţiunea formulată de către reclamantul B. F.  în contradictoriu cu pârâta  A. P. I. A. – C.  J. B. A constatat că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa astfel, instanţa de fond a avut în vedere următoarele :

Obiectul dedus judecăţii îl reprezintă plângerea formulată de reclamant  împotriva deciziei de soluţionare a contestaţiei administrative şi a procesului verbal de constatare nr. 7132 din data de 10.02.2011, prin care s-a reţinut că reclamantul a beneficiat de o sumă necuvenită, întrucât a solicitat acordarea unei subvenţii de agricultor pentru o suprafaţă de teren declarată, care s-a dovedit a nu fi confirmată, sens în care i s-a imputat plata suma de 1.056, 06 lei.

Împotriva acestui act constatator, reclamantul a formulat plângere prealabilă, care a fost respinsă.

Din dosarul administrativ care a stat la baza acordării subvenţiei pentru agricultură, aflat la dosarul cauzei, s-a constatat că reclamantul a solicitat, în anul 2009, acordarea unei subvenţii pentru suprafaţa de 5,81 ha. teren. În urma controlului prin teledetecţie, s-au constatat anumite erori, după cum rezultă din solicitarea de clarificare nr.  49/05.01.2010,  adresată reclamantului(fila 22), de a se prezenta la sediul pârâtei în scopul clarificării cererii de sprijin depusă. S-a solicitat reclamantului să prezinte acte doveditoare utilizării terenului declarat.

Din declaraţia dată de reclamant în dat de 19.01.2010, ( fila 22 verso), a rezultat că aceasta a luat la cunoştinţă de faptul că parcelele agricole înscrise în cererea de sprijin nr. 11725, face obiectul controlului prin teledetecţie şi că a primit solicitarea de clarificări nr. 49/05.01.2010.

Din actul ce se regăseşte la dosar la fila 23, 24, intitulat corectare 2009, a rezultat că în urma controlului efectuat, reclamantul a făcut mai multe  corecturi prin care a modificat atât amplasamentul unor parcele cât şi cultura aferentă acestora.

În acest context, în care s-a purtat o adevărată corespondenţă între pârâtă şi reclamant, referitoare la controlul efectuat, nu se pot reţine ca întemeiate susţinerile reclamantului, că nu i s-a adus la cunoştinţa ca fata de cererea sa de alocare plaţi se fac verificări, nu i s-au cerut lămuriri, sau acte suplimentare.

Instanţa a reţinut şi că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia nr. 4331 din 05.12.2006, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, a stabilit că existenţa unei corespondenţe anterioare între autoritatea emitentă şi reclamantă în care, acesteia din urmă, i-au fost prezentate consecinţele unei eventuale neconformări la cerinţele legale, suplineşte condiţia motivării actului administrativ.

Conform art.51 al. l şi 2 din Regulamentul CE nr.796/2004, în cazul în care suprafaţa declarată în cadrul uneia dintre schemele de ajutor pe suprafaţă este mai mare decât suprafaţa determinată în conformitate cu art. 50 alin.3, 4 şi 5 din prezentul regulament, suma ajutorului se calculează pe baza suprafeţei determinate, din care se scade dublul diferenţei constatate, în cazul în care aceasta depăşeşte 3 % sau 2 ha, fără a depăşi însă 20 % din suprafaţa determinată. În cazul în care diferenţa constatată este mai mare de 20 % din suprafaţa determinată, nu se acordă nici un ajutor pe suprafaţă pentru grupa de culturi în cauză. în cazul în care suprafaţa declarată depăşeşte cu mai mult de 30% suprafaţa determinată în conformitate cu art. 50 al.3, 4 şi 5 din prezentul regulament, agricultorului i se refuză accesul la schemele de ajutor de care ar fi putut beneficia în conformitate cu art.50 al.3, 4 şi 5 din prezentul regulament pentru anul calendaristic în cauză.

Referitor la cuantumul debitului imputat, instanţa a constatat că  în anexa la HG 1211/2009 este menţionat cuantumul maxim al plăţilor acordate în sectorul vegetal în cadrul schemelor de plată pentru anul 2009. De  asemenea, instanţa a constatat că în conformitate cu art.71 al. l lit. a din  Regulamentul CE nr.796/2004, dacă se constată că valoarea suprafeţelor declarate şi eligibile pentru care se va acorda sprijin comunitar este mai mare decât valoarea care a fost stabilită pentru România se aplică o reducere liniară proporţională a sumelor rezultate după aplicarea sancţiunilor de supradeclarare, întârziere şi nedeclarare a tuturor parcelelor pentru toţi fermierii eligibili la plată pentru schema de sprijin respectivă.

Faţă de aceste dispoziţii legale şi ţinând cont de constatările reţinute de  către pârâtă prin controlul de teledetecţie, coroborate cu declaraţiile reclamantului, cuprinse în dosarul administrativ, instanţa a constatat temeinicia şi legalitatea măsurilor dispuse prin actele administrative atacate şi a respins ca nefondată acţiunea formulată.

A constatat că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată din partea pârâtei.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs recurentul reclamant B. F. solicitând admiterea recursului, casarea sentinţei atacate şi rejudecarea cauzei.

Pe cale de excepţie, a solicitat să se constate ca actele criticate emise de APIA, nu îndeplinesc condiţia de legalitate privind o motivare completa şi precisa, ceea ce echivalează cu lipsa motivării. Instanţa de fond a omis acest aspect, invocând "corespondenta" purtata anterior intre parti şi din care rezulta ca avea cunoştinţa de controlul/ măsurătorile ce se efectuează în teren. Apreciază insa ca a avea cunoştinţa de efectuarea unui control şi a cunoaşte motivul unei sancţiuni aplicate, sunt aspecte esenţial diferite.

De altfel, atât din susţinerile sale, din actele depuse cat şi din declaraţiile celor doi martori audiaţi, rezulta modul deficitar în care reprezentanţii APIA au comunicat cu fermierii, lipsa informaţiilor şi a lămuririlor chiar şi pana la inducerea în eroare a acestora, raportat la motivele şi consecinţele modificării declaraţiilor iniţiale. Corespondenta purtata consta efectiv intr-o convocare (a tuturor fermierilor deodată) şi semnarea unei declaraţii pretiparite şi prezentate cu ocazia acestei convocări, fara posibilitatea de a explica sau dovedi contrariul celor imputate.

Motivele sancţiunii nu au fost invocate de către parata în procesul-verbal sau în decizia - răspuns la contestaţia formulata.

Pe fond, sancţiunea aplicata este nejustificata, nefiind dovedita lipsa ori micşorarea unor suprafeţe declarate la plata iniţiala ori schimbarea culturilor declarate iniţial. Actele aduse în susţinerea imputării sunt contradictorii şi nu au fost depuse documente care ar clarifica pe deplin situaţia .

Declaraţia de modificare invocata nu cuprinde modificări/referiri la unele modificări de suprafaţa sau în ce ar consta acestea şi nici reamplasarea parcelelor în alt bloc fizic.

De asemenea, arată că plata SAPS aferenta anului 2009 s-a efectuat în vara anului 2010, adică mult dupa solicitarea de clarificare şi declaraţiile de modificare datate în 19.01.2010.

Astfel, chiar daca ar fi luate de bune aceste modificări şi clarificări ele au fost datate înaintea plaţii efective.

Clarificările datate în 18.11.2010 sunt aferente cererilor de plata pe anul următor (2010) şi nu sunt incidente în cauza.

Chiar şi în aceste condiţii, motivele sancţionării nu au fost invocate insa de către parata în actul criticat.

Parata nu specifica nici alte aspecte esenţiale, cum ar fi în ce a constat controlul, locul şi data efectuării, care a fost temeiul efectuării acestuia, care au fost obiectivele dispuse, contractul de execuţie lucrări, aparatele de măsura utilizate şi dovada omologării lor metrologice. Parata nu face nicio referire la modul în care au fost măsurate terenurile în cauza în momentul înscrierii lor în cererea unica de ajutor pentru agricultura (SAPS); de asemenea, nu indica posibilele neconcordante sau erori de măsurare, având în vedere cele doua sisteme total diferite ca tehnica dar şi ca aplicare, nu indica posibilele erori acceptate, marje de eroare scuzabile/ explicabile, toleranta etc.

Probele edificatoare ar fi fost hărţile şi fotografiile obţinute prin teledetectie precum şi confruntarea acestora cu hărţile iniţiale pe care fermierii si-au indicat parcelele cultivate la începutul anului 2009 - aceste acte nu au fost insa furnizate niciodată de către parata. Cu toate acestea, parata susţine ca a modificat declaraţia iniţiala, arătând diferenţe pe care nu le-a indicat, nu le-a cunoscut şi nu sunt reale.

Recursul nu e motivat în drept cu referire la prevederile art.304 Cod procedură civilă.

Intimata APIA Bihor prin întâmpinare a solicitat respingerea recursului şi menţinerea ca legală şi temeinică a sentinţei atacate.

Solicită respingerea excepţiei având în vedere faptul că recurentului i s-a adus la cunoştinţă neregulile constatate prin confruntarea Raportului de teledetectie şi clarificare cu fermierul din data de 19.01.2010, recurentul asumându-şi constatările cuprinse în acest raport prin semnarea sa, iar un exemplar al raportului i-a fost înmânat.

În urma raportului de teledetectie şi clarificare cu fermierul, recurentul a completat Anexa 6 - Declaraţie şi formularele Sl - Corectare 2009 prin care arată că a efectuat în cunoştinţă de cauză modificări de amplasare, schimbare de cultură şi suprafaţă.

Suplineşte condiţia motivării actului administrativ existenţa unei corespondenţe anterioare între autoritatea emitentă şi reclamantă, în care acesteia din urmă, i-au fost prezentate consecinţele unei eventuale neconformări la cerinţele legale.

Apreciază că existenţa unei corespondenţe anterioare între intimată şi recurent, precum solicitarea de clarificare nr. 49/05.01.2010, raportul de teledetectie şi clarificare 011 fermierul, anexa 6 - Declaraţie din data de 19.01.2010, formularele Sl-Corectare 2009 prin care recurentul a specificat erorile proprii comise în ceea ce priveşte suprafeţele de teren care au făcut obiectul cererii sale de sprijin financiar, suplineşte^condiţia motivării.

Faptul că, în corespondenţă, s-au utilizat formulare tipizate, asumate prin semnătură de către recurent, pe care aceasta nu le-ar fi citit, nu poate fi invocat în favoarea sa, întrucât ar echivala cu invocarea propriei culpe în apărare.

Precizează că raportul de teledetectie şi clarificare cu fermierul amintit, cuprinde în concret neregulile constatate la parcelele agricole declarate de către recurent în cererea sa de plată, recurentul asumându-şi constatările cuprinse în acest raport prin semnarea sa.

Învederează că în conformitate cu prevederile O. G. nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, procesul verbal de constatare nr. 7132/10.02.2011 emis constituie titlu de creanţă de natură fiscală, aplicându-i-se prevederile O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

În drept a invocat dispoziţiile legale menţionate în întâmpinare.

Examinând sentinţa atacată prin prisma motivelor de recurs invocate, precum şi sub toate aspectele, în baza prevederilor art.3041 Cod procedură civilă, instanţa apreciază recursul declarat de recurentul B. F.  ca fiind nefondat pentru următoarele considerente :

Referitor la procesul verbal de constatare atacat, s-a constatat de către instanţă că în mod corect a reţinut prima instanţă legalitatea acestuia. Nu se poate reţine nemotivarea acestuia, în măsura în care din cuprinsul procesului verbal rezultă că obiectul verificării l-a reprezentat stabilirea corectitudinii autorizării cererilor de plată iar în urma controlului documentelor s-a stabilit că recurentul nu a respectat obligaţiile şi îndatoririle din cererea de plată, cerere prin care s-a angajat să declare date reale şi complete precum şi să comunice intimatei în 10 zile orice modificare privind suprafaţa agricolă utilizată, conform prev.art.7 lit.c din OUG 125/2006 (f.19).

Intimatul pârât a procedat la verificarea conformităţii suprafeţelor declarate de recurent pentru care a solicitat sprijin, cu cele efectiv cultivate, rezultând o diferenţă de parcele necultivate mai mare decât cea permisă, conform înscrisurilor de la dosar (f.39-44).

Conform art.51 alin.1 din Regulamentul CE nr.796/2004, în cazul în care suprafaţa declarată în cadrul uneia din schemele  de ajutor pe suprafaţă este mai mare decât suprafaţa determinată conform art.50 alin.3, 4 şi 5 din regulament, suma ajutorului se calculează pe baza suprafeţei determinate, din care se scade dublul suprafeţei constatate, în cazul în care aceasta depăşeşte 3% sau 2 ha.

Recurentului i s-a adus la cunoştinţă neregulile constatate iar acesta a completat o declaraţie prin care a arătat că a făcut modificări ale parcelelor declarate în cererea de plată.

Totodată şi raportul de teledetecţie a fost adus la cunoştinţa recurentului care a semnat de primire pentru un exemplar (fila 42).

În această situaţie nu se poate reţine neinformarea recurentului despre neregulile constatate iar o corespondenţă anterioară emiterii actului administrativ purtată între autoritatea emitentă şi recurent suplineşte condiţia motivării actului, astfel cum a stabilit şi ICCJ, prin decizia 4331/2006.

Referitor la controlul efectuat, acesta a avut la bază tehnicile de teledetecţie permise de Regulamentul CE nr.796/2004 iar controlul are loc inopinat, conform art.25 din regulament.

Pentru aceste aspecte instanţa de recurs a menţinut hotărârea atacată ca fiind temeinică şi legală şi în baza art.312 alin.1 Cod procedură civilă a respins ca nefondat recursul, fără cheltuieli de judecată.