Asigurări sociale. Persoană având calitate de pensionar şi respectiv de persoană fizică autorizată. Contribuţie lunară pentru asigurările de sănătate calculată asupra veniturilor realizate din activitatea de taximetrie desfăşurată, sancţiunea operând doar

Hotărâre 5512 din 28.11.2013


ASIGURĂRI SOCIALE. Persoană având calitate de pensionar şi respectiv de persoană fizică autorizată. Contribuţie lunară pentru asigurările de sănătate calculată asupra veniturilor realizate din activitatea de taximetrie desfăşurată, sancţiunea operând doar pentru veniturile realizate din pensie.

Art.6 alin.1 lit.e din OUG nr.150/2002

Art.51  alin.2 din OUG nr.150/2002

OUG nr.107/2007

În aplicarea dispoziţiilor art.51 alin.1 din OUG nr.150/2002 care prevede că persoana asigurată are obligaţia plăţii unei contribuţii băneşti lunare pentru asigurările de sănătate, cu excepţia persoanelor prevăzute la art.6 alin.1 care statuează la lit.e că beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei pensionarii de asigurări sociale, este evident că reclamantul datora contribuţie calculată asupra veniturilor realizate din activitatea de taximetrie desfăşurată, scutirea de contribuţie de asigurări sociale operând doar pentru veniturile realizate din pensie.

Prin modificarea textului art.6 alin.1 lit.e din OUG nr.150/2002, intervenită prin OUG nr.107/2007 s-a adus o precizare expresă, în sensul că sunt exceptate de la plata contribuţiei doar veniturile din  pensie, iar inserarea acestei precizări nu înseamnă nicidecum că anterior survenienţei ei, toate veniturile realizate de pensionari ar fi fost supuse scutirii, modificările aduse fiind adoptate pentru clarificarea formei iniţiale a textului în discuţie, intenţia legiuitorului şi înainte de modificare fiind acea de-a fi avute în vedere veniturile specifice calităţii de pensionar şi nu altele, respectiv cum este cazul în speţă, provenind din activităţi independente. .

 

 DECIZIA CIVILĂ NR. 5512/2013-R  din 28.11.2013 (dosar nr. 13595/111/2011*)

Prin sentinţa civilă nr. 173/LM din data de 26.03.2013, pronunţată de Tribunalul Bihor, în dosar nr. 13595/111/2011*, s-a respins acţiunea formulată de reclamantul B. C., în contradictoriu cu pârâta C. DE A. DE S. B..

Fără cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a avut în vedere următoarele considerente:

Cu chitanţa nr.1039276 seria CASBH  din data de 09.02.2010,reclamantul a achitat paratei suma de 504 lei reprezentând fond sănătate restanta pe anul 2005  ca liber profesionist în sumă de 187 lei, majorări 304 lei si penalităţi 13 lei pentru perioada 01.01.2005-20.05.2005.

Din conţinutul adresei nr. 96783 din 2005 emisa de Primăria Municipiului Oradea, instanţa a reţinut că începând cu data de 20.05.2005 s-a operat anularea autorizaţiei nr. 1804 din 21.11.2003 de taximetrie.

Din înscrisurile depuse la dosar, respectiv talonul mandat plata pensie, instanţa a retinut ca reclamantul in acea perioada avea si calitatea de pensionar .

Potrivit art. 51 din OUG nr. 150/2002 în vigoare în perioada în litigiu, ce constituia temeiul legal al plăţii contribuţiei de asigurări de sănătate începând cu anul 2003, persoana asigurată are obligaţia plăţii unei contribuţii băneşti lunare pentru asigurările de sănătate, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1).

În art. 6 al. 1 lit. e din acelaşi act normativ, se prevede că sunt scutite de la plata contribuţiei pentru asigurările de sănătate, pensionarii de asigurări sociale, pensionarii militari, pensionarii I.O.V.R si alte categorii de pensionari.

In raport de prevederile imperative si inderogabile ale art. 51 lit. b din OUG nr. 150/2002 o persoana liberala are obligaţia de a plăti contribuţia de asigurări sociale de sănătate de 6,5 % la veniturile realizate suplimentar si instanţa apreciază ca scutirea prevăzută de art. 6 lit. e din ordonanţa se refera la drepturile băneşti provenite din pensii si nicidecum pentru celelalte venituri obţinute din activităţi independente sau profesii liberale.

OUG nr. 150/2002, art. 8 prevede că obligaţia virării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanei juridice sau fizice care angajează persoane pe baza de contract individual de munca sau in baza unui statut special prevăzut de lege, precum si persoanelor fizice, după caz, iar al. 2 se referă la persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii sunt obligate sa depună lunar la casele de asigurări alese in mod liber de asiguraţi declaraţii nominale privind obligaţiile ce le revin fata de fond si dovada plăţii contribuţiilor.

Potrivit al. 3 al textului legal de mai sus, prevederile alin. 1 si 2 se aplica si persoanelor care exercita profesii liberale sau celor care sunt autorizate, potrivit legii, sa desfăşoare activităţi independente. Astfel, potrivit art. 51 alin. 2 lit. b din OUG nr. 150/2002 si art. 257 alin. l si alin 2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii, datorează contribuţii băneşti lunare pentru asigurările sociale de sănătate persoanele care realizează venituri impozabile din activităţi independente care se supun impozitului pe profit, afara de cazul in care intra in categoria persoanelor scutite de plata acestei contribuţii. Or, pensionarii sunt scutiţi de plata acestor contribuţii numai atât timp cat nu realizează venituri impozabile din activităţi independente cum prevede in mod expres art. 213 din Legea 95/2006 si art. 6 din OUG 150/2002.

Ulterior, prin OUG nr. 107/2007 a fost modificat atât conţinutul art. 6 alin.1 lit. e cat si art. 51 din OUG nr. 150/2002.

Noua reglementare a art. 6 alin. 1 lit. e prevede că următoarele categorii de persoane beneficiază de asigurare fără plata contribuţiei, respectiv pensionarii de asigurări sociale, pensionarii militari, pensionarii si alte categorii de pensionari, numai pentru veniturile obţinute din pensii.

Din interpretarea celor doua texte rezulta ca pana la data intrării în vigoare a OUG nr. 107/2007, legiuitorul a înţeles sa exonereze pensionarii de obligaţia de plata a contribuţiei la fondul asigurărilor de sănătate numai asupra  veniturilor drepturilor din pensie, nu şi pe cele provenind din activităţi independente.

De asemenea conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din OUG 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, persoanelor asigurate in alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cat si persoanelor care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii nu le sunt aplicabile prevederile art. III din ordonanţa de urgenta.

Prin urmare, pensionarilor din sistemul public de pensii care, în acelaşi timp realizează venituri profesionale, nu li se aplica prevederile OUG 58/2010, însa, veniturile obţinute din activităţi independente de către o persoana fizica autorizata care, in acelaşi timp are si calitatea de pensionar, sunt supuse in ceea ce priveşte contribuţia la asigurările sociale de sănătate dispoziţiilor Legii 95/2006. Potrivit art. 215 alin. 3 din aceasta lege, obligaţia plaţii contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate revine si persoanelor care exercita profesii libere sau celor care sunt autorizate, potrivit legii, sa desfăşoare activităţi independente.

Astfel cum prevede art. 257 alin. 3 din aceiaşi lege, contribuţia la sistemul asigurărilor sociale de sănătate se calculează asupra tuturor veniturilor in cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente si venituri din pensii, indiferent de nivelul pensiei.

Prin urmare, calitatea de pensionar in sistemul public de pensii va exclude de la aplicarea prevederilor OUG 58/2010, insa nu si de la aplicarea prevederilor Legii 95/2006 ceea ce înseamnă ca, in continuare se datorează contribuţia la sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Reglementările legale privind modalităţile de declarare a veniturilor obţinute si de plata a contribuţiei de sănătate, aplicabile in interiorul perioadei de prescripţie de 5 ani, conduc la concluzia ca sunt scutiţi de plata contribuţiei la fondul de sănătate doar asupra veniturilor obţinute din pensie.

Referitor la plata penalităţilor de întârziere, instanţa a reţinut că  sunt incidente prevederile art. 12-18 din O.G. nr. 61/2002 si art. 115, 116 si 121 din O.G. nr. 92 /2003 republicata, acte normative in vigoare in perioada 2003-2005 si care stabilesc ca plata cu întârziere a obligaţiilor determina si obligaţia din partea debitorului de a plăti majorări, penalităţi de întârziere.

Fata de aceste considerente, instanţa a respins acţiunea formulata de reclamant ca nefondata si a luat act de faptul ca pârâta nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Asistenţii judiciari – participând la constituirea completului de judecată în condiţiile art. 55 alin 1 din Legea nr.  304 /2004 cu vot consultativ - au exprimat aceeaşi opinie.

Împotriva acestei hotărâri, a declarat recurs B. C., solicitând admiterea acestuia, anularea sentinţei.

Prin motivele de recurs au fost invocate următoarele:

-în perioada 01.01.2005 – 20.05.2005, a fost pensionat grupa III şi totodată a desfăşurat  activitate de  taximetrie, iar OUG nr. 150/2002 la art. 6 alin. 1 lit. e prevede foarte clar că beneficiază de asigurare fără plata  contribuţiei pensionarii de asigurări sociale, pensionarii militari,  pensionarii I.O.V.R. şi alte categorii de pensionari;

-art. 51(1) prevede că persoana asigurată are obligaţia plăţii unei contribuţii băneşti lunare pentru asigurări de sănătate, cu excepţia persoanelor  prevăzute la art. 6 alin. 1, precizare de care instanţa trebuia să ţină cont;

-greşit interpretează intimata că art. 51 lit. b se referă la persoană nu la pensie, acest articol referindu-se la veniturile din activităţi desfăşurate de persoane care exercită activităţi liberale şi autorizate potrivit legii să desfăşoare activităţi independente;

-trebuie reţinut că, abia în anul 2007, prin OUG nr. 107/2007 s-a modificat art. 6 alin. 1 lit. e din OUG nr. 150/2002 în sensul că s-a făcut  precizarea expresă privind  exceptarea de la plata  contribuţiei doar pentru veniturile  din pensie, însă în cazul său este  vizată perioada  01.01.2005 – 20.05.2005.

Intimata pârâtă, prin concluziile scrise, a solicitat respingerea recursului şi menţinerea  în totalitate  a sentinţei recurate, arătând că, reclamantul în perioada 01.01.2005 – 20.05.2005 avea calitatea de pensionar  cât şi calitatea de persoană fizică autorizată, pentru  veniturile  din activitatea de taximetrie datora contribuţie  de asigurări sociale de sănătate, fiind  scutit doar de contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile realizate  din pensie.

Examinând hotărârea recurată, prin prisma motivelor invocate cât şi din oficiu, instanţa de recurs a constatat următoarele:

În perioada  01.01.2005 – 20.05.2005, recurentul reclamant a avut  calitatea de pensionar şi respectiv  de persoană fizică autorizată, desfăşurând activitate de taximetrie până la data de  20 mai 2005 când  acesta a suspendat autorizaţia de taximetrie nr. 1804/21.11.2003.

Nu subzistă nici un temei legal pentru a fi acceptate susţinerile  recurentului în sensul că acesta ar fi fost scutit de plata contribuţiei de asigurări sociale datorată pentru veniturile  din activitatea de taximetrie.

Potrivit  art. 51 din OUG nr. 150/2002, persoana asigurată are obligaţia plăţii unei contribuţii băneşti lunare pentru asigurările  de sănătate, cu excepţia persoanelor prevăzute  la art. 6 alin. 1 care statuează la litera e că beneficiază de  asigurare, fără plata  contribuţiei, „pensionarii  de asigurări sociale, pensionarii militari, pensionarii I.O.V.R. şi alte  categorii de pensionari”.

Este evident  că în aplicarea dispoziţiilor art. 51 alin. 2 din actul  normativ  precitat, recurentul reclamant datora contribuţie  calculată asupra veniturilor din activitatea de taximetrie desfăşurată, scutirea de contribuţie de asigurări sociale operând doar pentru veniturile  realizate din pensie.

 Prin modificarea textului art. 6 alin. 1 lit. e din OUG nr. 150/2002 intervenită  prin OUG nr.  107/14 mai 2007, s-a adus o precizare  expresă în sensul că sunt exceptate de la plata  contribuţiei doar veniturile din pensie. Inserarea acestei precizări nu înseamnă nicidecum că anterior survenienţei ei, toate veniturile realizate de pensionari ar fi fost supuse scutirii, modificările aduse fiind adoptate pentru clarificarea  formei iniţiale a textului în discuţie, pentru eliminarea oricărui dubiu de interpretare, fiind evident că intenţia  legiuitorului şi înainte de modificare a fost  aceea de a fi avute  în vedere veniturile specifice calităţii de pensionar şi nu şi altele, respectiv  cum este cazul în speţă, cele  provenind  din  activităţi independente.

Faţă de considerentele ce preced, instanţa, în baza dispoziţiilor art. 312 alin. 1 din Codul de procedură civilă, a respins ca nefondat recursul, sentinţa urmând  a fi menţinută în totul.