Contesatţie la executare

Sentinţă civilă 2110 din 25.07.2014


Sentinţă civilă  Nr. 2110/2014

Şedinţa publică de la 25 Iulie 2014

Deliberând asupra prezentei contestaţii la executare, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 12.07.2013, contestatoarea …. a formulat contestaţie la executare, solicitând anularea raportului de evaluare nr…..

Ulterior, respectiv la data de …., a formulat cerere completatoare a acţiunii iniţiale, solicitând suspendarea executării silite şi anularea anunţului privind vânzarea pentru bunuri imobile din data de …..

În motivarea contestaţiei la executare, s-a arătat că raportul de evaluare este nelegal, prin prisma preţului estimat de evaluator. Cât priveşte anunţul de vânzare, s-a arătat că acesta este nelegal întrucât cuprinde valorile stabilite prin raportul de expertiză judiciară, deşi acesta nu a fost valorificat prin acţiunea de faţă.

Intimata a formulat întâmpinare. Aceasta a invocat excepţia inadmisibilităţii, arătând faptul că raportul de evaluare nu constituie un act de executare şi prin urmare legalitatea acestuia nu poate fi analizată pe calea contestaţiei la executare. Pe fond, s-a solicitat respingerea contestaţiei la executare, ca nefondată. S-a învederat faptul că, …. nu a achitat obligaţiile către bugetul general consolidat, fapt pentru care s-a procedat la executarea silită a acesteia, conform prev. OG 92/2003. S-a mai arătat că, la data de …. organul de executare a instituit sechestrul asupra bunurilor debitoarei. Aceste bunuri au fost evaluate de un evaluator ANEVAR, la valoarea de 2.632.692 lei.

Faţă de cererea modificatoarea a acţiunii – intimata a formulat la data de …, note scrise prin care a iterat opoziţia sa faţă de completarea contestaţiei la executare. Privitor la cererea de suspendare a executării, s-a arătat că, raportul de evaluare nu constituie un act de executare şi ca atare nu se poate dispune suspendarea privitor la un act ce nu are efecte executorii. S-a mai arătat că, debitoarea-contestatoare nu a făcut dovada prejudiciului cauzat de executarea sa silită.

Privitor la excepţia inadmisibilităţii – aceasta a fost respinsă, prin Încheierea din data de 25.09.2013.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit procesului-verbal de sechestru pentru bunuri imobile din data de 11.07.2012, întocmit în dosarul de executare nr…. – s-a instituit sechestrul asupra terenului intravilan în suprafaţă de 44.400 mp şi a construcţiilor aferente, conform cărţii funciare nr.30406 a oraşului …..

În dosarul de executare, creditoarea intimată a dispus întocmirea unui raport de evaluare cu privire la bunurile debitoarei … şi asupra cărora s-a instituit sechestrul asigurator.

Prin Raportul de evaluare întocmit de evaluator …. – s-a stabilit că valoarea de piaţă a proprietăţii imobiliare evaluate, este (la data de 11.06.2013) de 2.632.692 lei.

Evaluatorul a precizat că, la determinarea acestei valori  a aplicat trei metode, respectiv cea a costului de înlocuire, metoda comparaţiei pentru teren şi metoda randamentului.

Potrivit Raportului de expertiză judiciară întocmit de expertul tehnic …. –  valoarea proprietăţii imobiliare este de 4.205.526 lei.

Procesul de evaluare în întregul său este rezultatul coroborării procedurilor integrate, menite să conducă la o estimare convingătoare şi rezonabilă a valorii proprietăţii imobiliare.

Deşi, raportul de evaluare întocmit de evaluatorul ….este întocmit cu respectarea normelor de evaluare a proprietăţilor imobiliare – cu toate acestea, prin prisma preţului mult inferior celui determinat prin expertiza judiciară, acesta produce debitoarei-contestatoare o vătămare a intereselor legitime şi de aceea se impune anularea sa.

Referitor la cererea completatoare:

Un prim aspect care trebuie precizat este acela că, prezenta contestaţie este supusă prevederilor OG 92/2003 şi a Codului de procedură civilă, anterior.

Potrivit art.24 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă - dispoziţiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare.

Cum, executarea silită provine din anul 2012, rezultă în mod evident că soluţionarea contestaţiei la executare se face ţinând cond de prevederile  Codului de procedură civilă, anterior.

Astfel, văzând prevederile art.132 rap. la art.134 Cod proc.civ. – instanţa opiniază că, contestatoarea a depăşit cu mult, momentul „primei zile de înfăţişare” când putea pretinde completarea/modificarea acţiunii.

Cu toate acestea, nu se pot omite dispoziţiile 172 din OG 92/2003 rap. la art. 399 şi art.401 Cod proc.civ. – potrivit cărora, împotrivă oricărui act de executare se poate formula contestaţie la executare, în termen de 15 zile de la comunicare. 

Iar, cât priveşte cererea de suspendare – aceasta poate fi formulată, pe tot parcursul contestaţiei la executare, conform art.403 Cod proc.civ.

Date fiind cele precizate, întrucât nu se tergiversează soluţionarea cauzei, instanţa consimte asupra modificării cadrului procesual.

Anunţul privind vânzarea pentru bunuri imobile din data de …., cuprinde un număr de 22 de bunuri imobile, aparţinând debitoarei …

Cât priveşte preţul de pornire al licitaţiei, instanţa observă că valorile înscrise sunt cele determinate de expertul .., prin expertiza judiciară şi nicidecum cele stabilite de evaluatorul …..

Acest aspect însă, nu atrage nelegalitatea anunţului de vânzare.

Organul de executare are obligaţia, conform prevederilor art.159 alin.2 Cod proc.fisc., ca  operaţiunile de executare silită să fie realizate astfel încât să se obţină cele mai avantajoase rezultate, ţinând seama atât de interesul legitim şi imediat al creditorului, cât şi de drepturile şi obligaţiile debitorului urmărit.

Nu se poate reţine, nici încălcarea prevederilor art.147 Cod proc.civ. – întrucât bunurile supuse evaluării, fuseseră evaluate.

Criticile contestatoarei asupra preţului de pornire al licitaţiei, sunt neîntemeiate şi sub aspectul că, în ipoteza admiterii acestora, instanţa ar putea dispune cel mult anularea parţială a anunţului de vânzare, în sensul diminuării preţului de pornire al licitaţiei la valorile estimate de evaluatorul …., iar prin aceasta s-ar aduce o vătămare concretă a intereselor debitoarei-contestatoare.

Referitor la aspectul că, evaluarea iniţială nu a inclus trei construcţii speciale, din ansamblul de bunuri imobile deţinute de către debitoarea-contestatoare, instanţa observă următoarele:

Bunurile evaluate de evaluatorul …. şi ulterior de expertul judiciar sunt cele asupra cărora s-a aplicat sechestrul asigurator prin procesul-verbal  din data de …. şi menţionate în cartea funciară nr.…a oraşului ….

Or, verificând extrasul de carte funciară nr…. (care a fost avut în vedere atât de organele de executare cât şi de evaluator) – se observă că cele trei bunuri imobile despre care face referire contestatoarea (estacadele maritime şi fluviale) nu se regăsesc.

Prin urmare, nu se poate imputa organului de executare nicio culpă, sub acest aspect.

Referitor la capătul de cerere privind suspendarea executării silite, acesta se va respinge ca rămas fără obiect.

Referitor la cererea privind cheltuielile judiciare – aceasta se va admite în totalitate, pe fondul dispoz. art.274 alin.1 Cod proc.civ.

Intimata va fi obligată la plata sumei de 2000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, constând în onorariul expertului judiciar.