Contestatie la executare

Sentinţă civilă 413 din 09.02.2011


R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI 

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 3760/270/2009 - contest. executare -

Înreg. 12.01.2011

SENTINTA  CIVILA  NR. 413

Sedinta publica din data de 9.02.2011

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – …….

GREFIER  -  ……

Astazi a fost pe rolul instantei solutionarea cauzei civile pentru contestatie la executare, formulata de contestatoarea S.C. „…..” SRL ……, cu sediul în ……, în contradictoriu cu intimatii: …..si ….. domiciliati în …..; ….. domiciliata în ….. si S.C. „….” SRL .., cu sediul în ……

La apelul nominal  facut în sedinta publica, a raspuns avocat …. pentru intimata ……, lipsa fiind celelalte parti.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, instanta pune în discutie exceptia incompatibilitatii, invocata de intimata ……. prin aparator.

Avocat …… solicita admiterea exceptie, motivat de faptul ca presedintele prezentului complet s-a pronuntat o data în prezenta cauza, aceasta fiind la rejudecare. Depune la dosar Decizia  Tribunalului Bacau.

Instanta respinge exceptia si, nemaifiind  cereri de formulat, constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Avocat …. pentru intimata ……, solicita respingerea contestatiei la executare si mentinerea publicatiei de vânzare si a procesului verbal de vânzare la licitatie. Fara cheltuieli de judecata.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata,

Constata ca prin cererea introdusa în data de 19.06.2009 pe rolul acestei instante sub nr. 3760/270/2009, contestatoarea S.C. „…. SRL ……., cu sediul în ….., în contradictoriu cu intimatii: ….. si …… domiciliati în …….; ….. domiciliata în ….. si S.C. „…..” SRL …. cu sediul în ……, a solicitat în baza probelor administrate în vederea solutionarii acestei cauze, anularea actelor de executare începute de Biroul Executorului Judecatoresc ….. în dosarul de executare  nr. 275/2008.

Taxa judiciara de timbru a fost achitata de catre contestatoare în cuantum legal de 194 lei conform dispozitiilor prev. de art. 2 pct. 2 din Legea nr. 146/1997, privind taxa judiciara de timbru în cazul actiunilor intzroduse la instantele judecatoresti si s-a aplicat timbru judiciar mobil în valoare de 0,3 lei, potrivit art. 3(1) din OG nr. 32/1995.

În motivarea contestatiei se arata de catre contestatoare ca organul de executare silita nu a respectat dispozitiile  procedurale aratate în art. 509 alin. 1-4 cod procedura civila.

În sustinerea contestatiei, s-au depus înscrisuri si în copii certificate actele de executare silita, iar din analiza acestora instanta retine în fapt urmatoarele:

Intimata S.C. „…….” SRL .. s-a adresat Biroului Executorului Judecatoresc ….., cu cerere pentru recuperarea unei creante de  438.858,22 lei, reprezentând contravaloare marfa livrata si neachitata; de 118.635,32 lei cu titlu de pretentii; de 1.137,08 lei reprezentând facturi telefonice neachitate si 11,798 lei reprezentând cheltuieli arbitrare.

Cererea intimatei a fost însotita de Sentinta arbitrara  nr. 50 din 29.02.2008 a Curtii de Arbitraj Comercial International, care a fost investita cu formula executorie în vederea executarii silite a acesteia.

Organului de executare silita i s-a încuviintat executarea silita, dupa care a procedat la întocmirea procesului verbal cu privire la cheltuielile de executare si a procesului verbal de vânzare la licitatie dosar 275/2008.

Pe cale de consecinta s-a emis publicatia de vânzare în data de 27.04.2009 de catre Biroul Executorului Judecatoresc ………, în care arata ca în ziua de 4.06.2009 ora 12 va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecatoresc …..  vânzarea bunului imobil  (apartament cu 3 camere si dependinte), apartinând debitorului-intimat, situat în ……. la pretul de 72.052,50 redus cu 25%.

Contravaloarea bunului imobil a fost stabilita prin expertiza de catre expert inginer …… si a fost ipotecat în favoarea S.C. „…..” – SRL …

Numita ….., în calitate de tert adjudecator al imobilului  apartament descris anterior, a formulat întâmpinare în care arata ca a participat la licitatia organizata de catre Biroul Executorului Judecatoresc …… pentru apartamentul situat în ……, iar pretul la începutul licitatiei a fost conform raportului de expertiza expert inginer …., diminuat cu 25%  si totodata, aceasta arata ca cunoaste exact ce s-a întâmplat în acest dosar.

Intimatii ……. si …… au formulat întâmpinare la aceasta contestatie, solicitând respingerea acesteia ca fiind neântemeiata, motivat de faptul ca daca contestatoarea ar fi fost nemultumita de pretul de pornire al licitatiei, cu siguranta ar fi formulat contestatie si ar fi anuntat si executorul judecatoresc, care a avut acordul creditorului pentru toate actele efectuate.

Instanta va respinge exceptia tardivitatii, întrucât, contestatia a fost introdusa în termen, tinând cont de data încalcarii normelor juridice privitoare la publicatia de vânzare si data introducerii acestei cereri.

Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Biroului Executorului Judecatoresc ……, instanta  constata ca acesta nu are calitate procesuala pasiva în cauza, fiind doar un executant al acestor raporturi juridice, motiv pentru care va fi admisa aceasta exceptie.

Cu privire la vânzarea la licitatie, instanta constata ca organul de executare a stabilit pretul apartamentului redus cu 25% la prima zi, încalcând astfel dispozitiile art. 509 pct. 5 cod procedura civila.

Fata de cele aratate, în baza art. 399 cod procedura civila, se va anula publicatia de vânzare din 27.04.2009 si procesul verbal din 4.06.2009, acte de executare ale B.E.J. ……..

Se va respinge capatul de cerere privind suspendarea executarii silite în cauza, întrucât nu se impune, având în vedere stadiul executarii silite.

Se va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H  O  T  A  R  A  S  T  E 

Respinge exceptia tardivitatii.

Admite din oficiu exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a B.E.J. …...

Admite contestatia la executare introdusa de S.C. „…..” SRL .., cu sediul în ….., în contradictoriu cu intimatii: ….. si … domiciliati în ….; …. domiciliata în ….. si S.C. „….” SRL …, cu sediul în ……..

Anuleaza publicatia de vânzare încheiata în data de 27.04.2009 si procesul verbal de vânzare la licitatie încheiat în data de 4.06.2009 ale B.E.J. …., cu sediul secundar în ………

Respinge capatul de cerere privind suspendarea executarii silite în cauza.

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata  în sedinta publica azi 9.02.2011.

PRESEDINTE, GREFIER,