Contestatie executare admisa

Sentinţă civilă 3483 din 16.10.2013


Dosar nr. ___

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TULCEA

SECTIA CIVILA SI PENALA

Sentinţă civilă  Nr. 3483/2013

Şedinţa publică de la 16 Octombrie 2013

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile dedusă judecăţii, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei sub nr. **** la 20.06.2013, contestatoarea __¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬. a formulat, în contradictoriu cu intimata __, contestaţie la executare împotriva somaţiei de plată nr. _____ şi a titlului executoriu nr. ____, emise de intimată, solicitând anularea acestora şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

În fapt, contestatoarea a învederat că prin titlul executoriu nr.--- s-a stabilit în sarcina sa obligaţia de plată a sumei de ___ lei, reprezentând TVA, stabilit pentru luna aprilie 2013, arătând că decizia de impunere nr.____, menţionata in titlul executoriu, reprezintă de fapt numărul declaraţiei depuse de petentă, la data de ___.

A arătat contestatoarea faptul că suma de 18.718 lei la care se face referire in titlul executoriu si in somaţie a fost achitată de către societatea reclamantă prin OP nr.___ (fila 6), suma ce a fost transferata de către organul fiscal in contul datoriei stabilite prin decizia de impunere nr. ____ si a raportului de inspecţie fiscala nr.___, emise de către ___

A mai învederat contestatoarea faptul că ca organul constatator in mod greşit a redistribuit suma de 18.718 lei, reprezentând TVA, stabilit pentru luna aprilie 2013, întrucât in conformitate cu OG nr. 16/2012 de modificarea Codului de procedura fiscala, la articolul 115, după alin.3ind1 s-a introdus un nou alineat, alin.3 indice 2 potrivit căruia „Prin excepţie de la prevederile alin. (1), in cazul obligaţiilor fiscale de plata stabilite de organele de inspecţie fiscala, precum si a amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligaţia fiscala sau amenda pe care o alege contribuabilul.”

Împotriva deciziei de impunere nr. ____ si a raportului de inspecţie fiscala nr.____, emise de către ANAF, petenta a formulat in condiţiile art.205-207 C.proc.fisc. contestatie adresată organului emitent si inregistrată la ANAF sub nr.___, arătând ca organul de control a aplicat in mod eronat prevederile Codului fiscal in ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor legale de declarare si plată a impozitului pe profit şi TVA aferent anilor 2008-2011. Prin sentinta civila nr.2978/14.06.2013, pronuntata de către Tribunalul Tulcea, in dosarul nr.1568/88/2013 s-a dispus suspendarea executării deciziei de impunere nr. ___ si a raportului de inspecţie fiscala nr. ____, emise de către ___.

În drept, contestatoarea s-a întemeiat pe dispoziţiile art. 172-173 din OG nr.92/200.

 Cererea a fost legal timbrată cu 194 lei taxă judiciară de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar, conform prevederilor  Legii nr. 146/1997.

La dosar s-au depus de către reclamantă somaţia şi titlul executoriu (fila 4-5), dovada comunicării acestora (fila 3), ordinul de plată nr.341/27.05.2013 (fila 6).

Prin a doua rezoluţie, instanţa a solicitat intimatei depunerea unei copii certificate a dosarului de executare.

La data de 29.07.2013, intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare ca fiind rămasă fără obiect motivat de faptul că ordinul de plată nr.___ a stins obligaţia fiscală cea mai veche, respectiv cea stabilită prin decizia de impunere nr. ____, potrivit prevederilor art.115 alin.2 lit.b) din OG nr.92/2003. A ataşat la dosarul cauzei, în copii conforme cu originalul, referatul nr.____ întocmit de numita ____ – Şef Birou Evidenţă Analitică pe Plătitori din cadrul ANAF – ___ (fila 23), somatia şi titlul executoriu contestate, precum şi dovada comunicării acestora către contestatoare.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa va admite contestaţia la executare, pentru următoarele considerente:

În fapt, împotriva contestatoarei s-a emis de către intimată somaţia de plată nr. ___ şi a titlului executoriu nr. ___, în dosarul de executare nr. ____ pentru achitarea sumei de 18.718 lei, achitată de contestatoare prin ordinul de plată nr.___ la data de 27.05.2013.

În temeiul art.248 alin.1 N.C.proc.civ., instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiei rămânerii fără obiect a cererii, invocată de intimată prin întâmpinare motivat de faptul că ordinul de plată nr.___ a stins obligaţia fiscală cea mai veche, respectiv cea stabilită prin decizia de impunere nr. ___, potrivit prevederilor art.115 alin.2 lit.b) din OG nr.92/2003.

Având în vedere că prin ordinul de plată nrt.___, contestatoarea a achitat suma de 18.718 lei la care se face referire in titlul executoriu si in somaţie, emise după data achitării sumei menţionate, se va respinge ca neîntemeiată excepţia rămânerii fără obiect, şi faţă de referatul nr.___întocmit de numita ___ – Şef Birou Evidenţă Analitică pe Plătitori din cadrul ANAF – ___ (fila 23), prin care s-a dispus îndreptarea din oficiu a erorii materiale în sensul reîntregirii obligaţiei de plată reprezentând TVA-ul stabilit prin decizia de impunere nr. ____, precum şi efectuarea stingerii documentului de plată nr.____ în cuantum de 18.718 lei cu obligaţia de plată reprezentând TVA-ul declarat de agentul economic prin declaraţia 300 nr.___ din 27.05.2013 în cuantum de 18.718 lei.

Se reţine faptul că obiectul contestaţiei la executare îl reprezintă cenzurarea neregularităţilor procedurale săvârşite cu prilejul executări silite, prin urmare, indiferent de cursul procedurii execuţionale, nu se poate susţine că îndeplinirea obligaţiei înscrise în titlul executoriu, îndeplinire care a avut loc anterior emiterii actelor de executare contestate, este de natură să lipsească acţiunea civilă de unul dintre elementele acesteia, respectiv de obiect.

Ca natură juridică, contestaţia la executare are valoarea unei acţiuni civile de tip special întrucât nu urmăreşte recunoaşterea unui drept propriu în contradictoriu cu altă persoană, ci înlăturarea măsurilor nelegale şi prejudiciabile intervenite în faza executării silite.

În drept, potrivit prevederilor art.115 alin.2 lit.b din OG nr.92/2003, vechimea obligaţiilor fiscale de plată se stabileşte în funcţie de data comunicării, pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de organele competente, precum şi pentru obligaţiile fiscale accesorii.

Astfel, suma de 18.718 lei la care se face referire in titlul executoriu si in somaţie a fost achitată de către societatea reclamantă prin OP nr.____ (fila 6), suma ce a fost transferata de către organul fiscal in contul datoriei stabilite prin decizia de impunere nr. ___ si a raportului de inspecţie fiscala nr.____, emise de către ANAF Tulcea.

În speţă, având în vedere operarea corespunzătoare a plăţilor efectuate în baza Ordinului de plată nr.____ (fila 6), se reţine faptul că societatea contestatoare şi-a îndeplinit obligaţia de plată a TVA-ului la data de 27.05.2013, anterior emiterii titlului executoriu nr.___ şi somaţiei nr.___, astfel că intimata în mod nelegal a emis aceste acte de executare deşi contestatoarea îşi îndeplinise obligaţia înscrisă în titlul executoriu la data emiterii acestuia.

Se mai reţine faptul că, prin sentinta civila nr.2978/14.06.2013, pronuntata de către Tribunalul Tulcea, in dosarul nr.1568/88/2013 s-a dispus suspendarea executării deciziei de impunere nr___ si a raportului de inspecţie fiscala nr.___, emise de către ANAF Tulcea.

Mai mult, faţă de susţinerile din întâmpinarea depusă la dosarul cauzei şi având în vedere conţinutul referatului nr.__ întocmit de numita ___ – Şef Birou Evidenţă Analitică pe Plătitori din cadrul ANAF – __ (fila 23), se constată că s-a dispus îndreptarea din oficiu a erorii materiale în sensul reîntregirii obligaţiei de plată reprezentând TVA-ul stabilit prin decizia de impunere nr.__, precum şi efectuarea stingerii documentului de plată nr.__ în cuantum de 18.718 lei cu obligaţia de plată reprezentând TVA-ul declarat de agentul economic prin declaraţia 300 nr.__ din __ în cuantum de 18.718 lei.

Pentru aceste considerente, instanţa va admite acţiunea şi va anula titlul executoriu nr.__ şi somaţia nr.__.

Se va respinge cererea privind obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată, având în vedere că petenta contestatoare nu a depus dovada altor cheltuieli ocazionate de prezenta cauză în afara taxei de timbru şi a timbrului judiciar, iar în privind acestora sunt aplicabile prevederile art.23 alin.1 lit.e) din Legea nr.146/1997 privind taxa judiciară de timbru, potrivit cărora sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, la cererea petiţionarului, când contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas irevocabilă, motive pentru care nu se poate dispune obligarea pârâtei la plata contravalorii  taxei de timbru, contestatoarea având posibilitatea de a solicita restituirea acesteia la data rămânerii irevocabile a prezentei hotărâri.