Contestaţie la executare.Poprire

Decizie 959 din 09.10.2015


Pe calea contestaţiei la executare nu se pot invoca motive de fond (nedatorarea taxei pe teren), instanţa nefiind îndreptăţită să examineze fondul raporturilor juridice dintre creditor şi debitor, controlul instanţei limitându-se la actele de urmărire silită.

Decizia nr. 959/09.10.2015 - Secţia a II a Civilă,  de Contencios Administrativ şi Fiscal

Prin sentinţa civilă nr.90/21.01.2015 pronunţată de Judecătoria Caransebeş în dosarul nr.3348/208/2014 s-a admis contestaţia la executare formulată de contestatorul Ocolul Silvic Păltiniş, prin RNP Romsilva, reprezentată de directorul Direcţiei Silvice Caraş-Severin în contradictoriu cu intimatul Departamentul Impozite şi Taxe, Urmăriri şi Executare Silită a Municipiului Caransebeş din cadrul Primăriei Caransebeş, s-a dispus anularea actelor şi formelor de executare silită emise de intimat pe seama contestatorului în dosarul de executare silită nr.3895/19.06.2014 şi a fost obligat intimatul la plata sumei de 735 lei cheltuieli de judecată către contestator, reprezentând taxă de timbru.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că, între părţi s-a încheiat contractul de administrare de la fila 10 dosar, înregistrat la Ocolul Silvic Păltiniş sub nr.3034/18.12.2012, la Direcţia Silvică Caraş-Severin sub nr.460/21.01.2013, la ISV Caraş-Severin sub nr.49 din 21.01.2013 şi la Municipiul Caransebeş sub nr.6230, 29080/18.12.2012.

Deşi art.28 din contract prevede că beneficiarul, în speţă intimatul, este cel care trebuia să suporte taxele şi impozitele prevăzute de lege, totuşi, acesta a emis pe seama contestatorului, în baza art.149 al.11 şi 12 OG 92/2003, adresele de înfiinţare poprire nr.2155, 2156, 2157 – din 31.07.2014 în dosar exec. 3895/19.06.2014 de la filele 7-9 către BCR, BRD şi Raiffeisen Bank SA, pentru debitul de 12.598 lei reprezentând contravaloare taxă teren extravilan în baza Titlului executoriu 70586/19.06.2014.

Anterior fuseseră emise Titlul executoriu şi Somaţia nr.70586/19.06.2014 pentru aceeaşi sumă, iar dosarul execuţional a fost întocmit urmare a Raportului de audit financiar din 30.04.2014 al Camerei de Conturi Caraş-Severin.

Analizând înscrisurile de la dosar, prima instanţă a apreciat ca întemeiată şi dovedită contestaţia la executare, raportat la disp. art.28 din contractul părţilor şi art.133 din Legea 46/2008 (Codul Silvic), în condiţiile în care RNP Romsilva nu datorează impozite şi taxe pentru terenuri proprietate publică, cu atât mai mult aceasta nu poate fi obligată la plata acestora pentru terenul proprietatea Municipiul Caransebeş.

S-au avut în vedere şi disp. art.256 Cod Fiscal şi art.2 din Legea 273/2006, art.172 şi urm. Cod pr. Fiscală, art.1270 şi urm. Noul Cod civil.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a formulat apel intimatul Municipiul Caransebeş-Serviciul Impozite şi Taxe Locale a Municipiului Caransebeş, solicitând admiterea apelului aşa cum a fost formulat, modificarea în totalitate a hotărârii apelate în sensul respingerii contestaţiei la executare şi, pe cale de consecinţă, menţinerea actelor de executare silită ca fiind legale şi temeinice.

În motivarea apelului, apelantul arată că, în mod greşit, prima instanţă a admis contestaţia la executare formulată, raportându-se la dispoziţiile art.133 din Legea nr.46/2008, fără să ţină cont de dispoziţiile art.1 din Legea nr.571/2003.

Apelantul consideră că, potrivit dispoziţiilor art.256 alin.3 şi art.259 alin.6 coroborat cu pct.73 alin.3 şi pct.89 alin.1 din Normele de aplicare, contestatorul avea obligaţia de a depune la sediul instituţiei apelante declaraţia fiscală la care trebuia să anexeze, în copie, contractul de administrare pentru a se calcula obligaţiile fiscale datorate. Nedepunerea acestei declaraţii în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de administrare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, potrivit art.259 alin.6 coroborat cu art.249 alin.2 lit.b şi alin.6 Cod fiscal.

Se arată că suma datorată este una legală, reprezentând neplata impozitului datorat, iar în titlul executoriu emis de organul de executare potrivit legii se înscriu toate creanţele fiscale neachitate la scadenţă, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat, precum şi accesoriile aferente acestora, stabilite în condiţiile legii. Cu privire la accesoriile stabilite prin Titlul executoriu nr.70586/19.06.2014, apelanta precizează că acestea sunt stabilite în conformitate cu art.21 Cod procedură fiscală. Dobânzile şi penalităţile de întârziere se fac venit la bugetul căruia îi aparţine creanţa principală, iar dosarul execuţional evidenţiază existenţa debitului în cuantum de 12.598 lei, astfel că instituirea măsurii popririi cât şi toate actele de executare eferente sunt legale şi justificate.

În drept, apelantul a invocat disp. art.466-470-471 Cod procedură civilă, Legea nr.571/2003, OG nr.92/2003.

Intimatul  Ocolul Silvic Păltiniş, prin RNP-ROMSILVA, a formulat întâmpinare, solicitând respingerea apelului ca nefondat şi menţinerea sentinţei apelate ca temeinică şi legală.

Astfel, în condiţiile în care clauza cuprinsă la art.28 din Contractul nr.3034/2012 nu a fost modificată sau reziliată, prima instanţă a reţinut corect că apelantul a procedat greşit la emiterea actelor de executare silită, ignorând propriile obligaţii asumate prin contractul semnat.

În drept, invocă dispoziţiile art.205 Cod procedură civilă.

Examinând sentinţa civilă apelată potrivit dispoziţiilor art.479 Cod procedură civilă şi motivelor de apel invocate, sub aspectul temeiniciei şi legalităţii, Tribunalul reţine următoarele:

Din actele şi lucrările dosarului, Tribunalul reţine că prin contestaţia la executare silită formulată de către Ocolul Silvic Păltiniş s-a solicitat admiterea contestaţiei şi anularea actelor de executarea silită îndeplinite de către intimată.

Contestatoarea a înţeles să conteste poprirea sumei de 12.598 lei dispusă asupra conturilor sale, considerând că nu datorează taxa pentru teren.

Din probele administrate în cauză, Tribunalul observă că, anterior înfiinţării popririi, intimata a emis Somaţia şi Titlul executoriu nr.70586/19.06.2014, pentru debitul neachitat privind suma de 12.598 lei, comunicate contestatoarei la data de 30.06.2014, conform scrisorii recomandate cu confirmare de primire (filele 45-47 dosar fond).

Împotriva acestor acte de executare silită, Tribunalul reţine că nu s-a formulat, în termen de 15 zile, contestaţie la executare, în conformitate cu prevederile art.172-173 din OG nr.92/2003.

În vederea stingerii debitului, intimata, prin adresa nr.2157/31.07.2014 a dispus înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti ale contestatoarei, în temeiul prevederilor art.149 alin.11 şi alin.12 din Codul de procedură fiscală (filele 7-9 dosar fond).

Întrucât Ocolul Silvic Păltiniş nu a contestat Titlul executoriu nr.70586/19.06.2014 şi nici nu a achitat debitul, Tribunalul reţine că intimata a procedat corect la înfiinţarea popririi, în vederea stingerii debitului, în conformitate cu prevederile art.136 alin.1 din OG nr.92/2003, care reglementează procedura executării silite, poprirea fiind o modalitate de executare silită.

Tribunalul a constatat că hotărârea apelată a fost pronunţată cu aplicarea greşită a legii, întrucât pe calea contestaţiei la executare nu se pot invoca motive de fond (nedatorarea taxei pe teren), instanţa nefiind îndreptăţită să examineze fondul raporturilor juridice dintre creditor şi debitor, controlul instanţei limitându-se la actele de urmărire silită.

Ca atare, Tribunalul a considerat că, în speţa de faţă, contestaţia la executare este neîntemeiată şi, pe cale de consecinţă, hotărârea apelată este netemeinică şi nelegală.