Contestatie la executare

Sentinţă civilă 1852 din 28.08.2012


Prin cererea introdusa la aceasta instanta contestatorul B. M., în contradictoriu cu intimatul C.D., a solicitat anularea tuturor formelor de executare îndeplinite de executorul judecatoresc N.V., în dosarul de executare si suspendarea executarii pâna la solutionarea definitiva si irevocabila a contestatiei, în baza art. 403 alin. 1 Cod procedura civila.

În motivarea, în fapt, contestatorul a aratat ca prin sentinta civila nr. 182 pronuntata de Judec. Rosiorii de Vede, el împreuna cu C. Gh., în calitate de pârâti, au fost obligati, în temeiul art. 274 Cod procedura civila la plata sumei de 1900 lei reprezentând cheltuieli de judecata.

Prin Încheierea nr. 540 pronuntata în dosarul nr. 2265/292/2012 de Judec .R.d.V. s-a încuviintat executarea sentintei în contra debitorilor B.M. si C. Gh. Astfel, intimatul a înteles ca în baza acestei hotarâri sa porneasca executarea pentru întreaga suma acordata de instanta cu titlu de cheltuieli de judecata si pentru cheltuielile de executare doar împotriva contestatorului, desi plata acestor cheltuieli trebuie recuperata proportional de la ambii pârâti, nefiind vorba de o obligatie solidara.

Contestatorul a mai sustinut ca în dispozitivul si considerentele sentintei mentionate nu exista nici o mentiune privind modalitatea în care aceste cheltuieli de judecata urmeaza a fi suportate de parti, ceea ce a determinat promovarea contestatiei de fata, în conditiile în care executorul judecatoresc însarcinat cu punerea în executare a deciziei a emis somatie doar catre contestator prin care solicita plata întregii sume, la care s-au adaugat cheltuieli de executare.

Temeiul în baza caruia contestatorul si C. Gh., în calitate de pârâti, au fost obligati la plata cheltuielilor de judecata este art. 274 Cod procedura civila, care reprezinta sediul general în materie.

În situatia în care exista o coparticipare activa sau pasiva, legiuitorul a prevazut prin art. 277 Cod procedura civila, ca acestia vor fi obligati sa plateasca cheltuielile de judecata în mod egal, proportional sau solidar, potrivit cu interesul ce are fiecare sau dupa felul raportului de drept dintre ei.

Ca urmare, modalitatea efectiva de suportare a cheltuielilor de judecata este determinata dupa unul din cele doua criterii: interesul sau felul raportului de drept dintre parti.

Nu poate fi luata în considerare ipoteza potrivit careia obligatia de plata a cheltuielilor de judecata stabilita în sarcina pârâtilor este una solidara, în temeiul raspunderii civile delictuale.

S-a aratat ca la obligatiile cu pluralitate de subiecte, divizibilitatea drepturilor si obligatiilor constituie regula în dreptul nostru civil, exceptia de la aceasta regula constituind-o obligatiile solidare si obligatiile indivizibile. Or, solidaritatea este o exceptie de la regula de drept comun a divizibilitatii datoriei, astfel ca ea trebuie sa fie stipulata expres deoarece solidaritatea nu se prezuma.

Contestatorul a mai precizat ca nu s-a facut dovada existentei vreunei conventii în acest sens, întrucât nu exista o astfel de conventie.

Chiar daca prin promovarea unei actiuni în justitie una dintre parti a efectuat cheltuieli de judecata, ceea ce i-a cauzat indiscutabil un prejudiciu material, nu se poate afirma ca exercitiul acestui drept a cauzat un prejudiciu unui drept subiectiv, astfel ca nu poate fi angajata raspunderea solidara în temeiul raspunderii civile delictuale.

Întrucât nu s-a retinut incidenta în cauza a cazurilor în care legea a prevazut solidaritatea pasiva, iar solidaritatea este o exceptie de la regula, contestatorul a solicitat sa se constate ca obligatia de plata a cheltuielilor de judecata  este una divizibila.

Nu s-a retinut culpa lui exclusiva întrucât ambii pârâti au avut aceeasi pozitie, fiind parti în acelasi act de donatie atacat prin actiunea introdusa de C.D., acesta manifestând acelasi interes în promovarea actiunii si în formularea apararilor în cauza, cel mai echitabil fiind, în raport de interesul exercitat în cauza, ca pârâtii sa suporte în parti egale cheltuielile efectuate de reclamant.

Referitor la cererea de suspendare a executarii silite s-a apreciat ca aceasta masura se impune a fi luata întrucât sunt în prezenta unui caz urgent, executorul punând deja poprire pe pensia contestatorului

Analizând înscrisurile de la dosar instanta a retinut ca prin încheierea nr. 540 din 13 iulie 2012 pronuntata de Judec . R.d.V. în cauza se face dovada ca a fost încuviintata executarea silita a titlului executoriu Sentinta civila nr. 182/04.02.2011 pronuntata de Judec . R.d.V..

S-a retinut în mod expres în dispozitivul sentintei civile nr. 182 din 4 februarie 2011 pronuntata de Judec . R.d.V, definitiva si irevocabila: „obliga pe pârât sa plateasca reclamantului suma de 1900 lei reprezentând cheltuieli de judecata” iar în considerentele aceluiasi titlu executoriu: „În baza art. 274 – 275 Cod procedura civila, pârâtul B.M. va fi obligat la plata cheltuielilor de judecata”.

 Sustinerile contestatorului privitoare la aspectul ca nu exista nici o mentiune privind modalitatea suportarii cheltuielilor de judecata de catre parti sunt nefondate deoarece se mentioneaza în mod expres obligatia singulara a pârâtului de a plati cheltuielile de judecata.

Cu motivarea ce precede, instanta a constatat ca legala si întemeiata executarea pornita împotriva contestatorului si temeiul art. 399 si urmatoarele Cod procedura civila a respins contestatia ca nefondata si, în consecinta, conform art. 403 alin. 1 Cod procedura civila si capatul de cerere privind suspendarea executarii silite pâna la solutionarea definitiva si irevocabila a prezentei contestatii.

Conform art. 403 Cod procedura civila instanta a dispus restituirea cautiunii în cuantum de 190 lei depusa de contestator.