Plângere împotriva refuzului executorului judecătoresc - executorul judecătoresc, în mod corect, a refuzat eliberarea sumei consemnate la dispoziţia creditorului şi/sau continuarea executării silite, până la soluţionarea cererii de către instanţă, urmăr

Hotărâre 4591 din 14.03.2016


Prin contestaţia la executare înregistrată la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti sub nr. 116397/299/07.12.2015,  precizată în şedinţa publică/11.01.2016 şi prin actul procedural de la fila nr. 363 dosar, contestatorul  S.I. în contradictoriu cu intimatul BEJ şi cu intimata  T.M., a solicitat să se constate nelegalitatea şi netemeinicia refuzului de continuare a executării silite imobiliare prin Procesul - Verbal din data de 27.11.2015 emis de BEJ şi să se dispună anularea acestuia şi obligarea BEJ la continuarea executării silite în dosarul de executare nr. 9/2012, precum şi amendarea executorului judecătoresc cu suma de 2500 lei.

În motivare, în esenţă, se arată că, în baza Sentinţei civile nr. 252/22.03.2002 pronunţată de Tribunalul Bucureşti –Secţia a V-a Civilă, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 215A-22.03.2010 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, a fost declanşată procedura executării silite imobiliare împotriva intimatei – debitoare T.M.., ce formează obiectul dosarului de executare nr. 9/2012 aflat pe rolul BEJ.

Debitoarea a solicitat suspendarea provizorie a executării silite printr-o cerere ce a făcut obiectul Dosarului nr. 21875/299/2012, cerere ce a fost admisă de către Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti astfel: “dispune suspendarea provizorie a executării silite până la soluţionarea cererii de suspendare formulată în cadrul contestaţiei la executare ce face obiectul Dosarul nr. 14697/299/2012 “.

Dosarul nr. 14697/299/2012 a fost soluţionat de către Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti prin Sentinţa civilă nr. 5135/25.03.2014 astfel: “respinge contestaţia la executare formulată de contestatoarea T.M. în contradictoriu cu intimaţii S.N. şi S.I. ca neîntemeiată. Respinge cererea privind suspendarea executării silite…”

Împotriva hotărârii instanţei de fond a formulat recurs debitoarea, acesta fiind soluţionat de către Tribunalul Bucureşti, Secţia a III-a Civilă, prin decizia civilă nr. 1513R/22.06.2015, astfel: “admite recursul formulat de către contestatoarea T.M. casează în parte sentinţa recurată şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă. Menţine dispoziţiile sentinţei referitoare la cererea de suspendare….Irevocabilă”.

Prin urmare, faţă de soluţia irevocabilă a instanţei de recurs în ceea ce priveşte respingerea cererii de suspendare a executării silite, la acest moment nu mai există nici un impediment pentru continuarea executării silite imobiliare, situaţie constatată de către executorul judecătoresc, care refuză însă continuarea executării silite faţă de dispoziţiile art. 523 CPC 1865.

Astfel, prin interpretarea sistematică a celor două texte de lege, executarea silită imobiliară este suspendată de drept până la soluţionarea cererii de încetare a executării silite de către instanţă, prin îndeplinirea următoarelor condiţii cumulative: consemnarea la dispoziţia creditorului urmăritor a întregii valori a creanţei; 2. depunerea recipisei de consemnare a sumei la executorul judecătoresc; 3. depunerea unei copii de pe cererea de încetare a executării silite depusă la instanţa competentă.

Or, în dosarul de executare nr. 9/2012, aceste condiţii nu sunt îndeplinite, întrucât debitoarea nu a făcut dovada solicitării de încetare a executării silite la instanţa competentă, motiv pentru care la acest moment din perspectiva art. 523 CPC executarea silită imobiliară nu poate fi suspendată.

În dovedirea contestaţiei, s-au depus la dosarul cauzei: înscrisuri. Contestaţia la executare a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru - 1.000,00 de lei .

Intimata T.M., a depus în şedinţa publică din data de 08.02.2016, note de şedinţă prin care a solicitat, în principal, să se respingă plângerea/contestaţia la executare ce face obiectul prezentei cauze ca fiind tardiv formulată, iar, în subsidiar, să respingă plângerea-contestaţia la executare ca neîntemeiată .

 În raport de împrejurarea că prezenta acţiune a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de 07.12.2015, rezultă că, faţă de prevederile art. 58 alin. (2) din Legea nr. 188/2000, plângerea îndreptată împotriva procesului – Verbal din data de 27.11.2015 al executorului judecătoresc BEJ este tardiv formulată.

În măsura în care obiectul prezentei cauze îl formează refuzul de eliberare către creditori a sumei consemnate în dosarul execuţional şi refuzul executorului judecătoresc de a continua executare silită, contestaţia la executare este tardiv formulată, de vreme ce aceste măsuri au fost dispuse de executorul judecătoresc la datele de 05.05.2014 şi respectiv, 28.05.2014, iar nu la data de 27.11.2015.

În raport de împrejurarea că prezenta contestaţie la executare a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti abia în luna decembrie 2015, este evident că aceasta este tardiv formulată, motiv pentru care vă rugăm să admiteţi excepţia tardivităţii contestaţiei şi să o respingeţi ca atare.

Intimata T.M. a investit instanţa de judecată cu o contestaţie la executare împotriva procedurii execuţionale declanşate de S.N. şi S.I. în temeiul Sentinţei civile nr. 252/22.03.2002 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti formându-se, astfel, dosarul nr. 14697/299/2012.

Întru-un prim ciclu procesual, prin sentinţa 5135/25.03.2014 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 14697/299/2012, prima instanţă a respins contestaţia la executare a subscrisei, fără a se pronunţa asupra celor două aspecte mai sus prezentate, mulţumindu-se să reţină faptul că examinarea actelor de executare nu relevă motive de nulitate. Nici prescripţia şi nici lipsa calităţii de creditor nu au fost analizate de către prima instanţă, asupra lor neregăsindu-se nici o motivare în cuprinsul sumarelor considerente ale sentinţei pronunţate.

Faţă de modul vădit nelegal de soluţionare a cauzei, intimata T.M. a formulat recurs, iar prin decizia civilă nr. 1513/22.06.2015, instanţa de control judiciar, constatând că hotărârea primei instanţe este nemotivată, a admis recursul subscrisei, a casat hotărârea recurată cauza fiind trimisă spre rejudecare.

Prin sentinţa civilă nr. 25600/24.12.2015 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 14697/299/2012*, rejudecând cauza, a fost admisă contestaţia la executare formulată de intimata T.M., dispunându-se anularea executării silite şi a tuturor actelor de executare silită efectuate în dosarul nr. 9/2012 al BEJ.

Aşadar, printr-o hotărâre pronunţată de prima instanţă, atât executarea silită însăşi ce face obiectul dosarului de executare nr. 9/2012 al BEJ, cât şi toate actele de executare silită efectuate împotriva intimatei T.M. au fost deja anulate.

Pentru soluţionarea cererii de desfiinţarea măsurilor de executare silită, fundamentată pe dispoziţiile art. 523 alin. (1) coroborate cu art. 428 alin. (3) CPC, a fost format dosarul nr. 30881/299/2014 al Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti .

Prin încheierea de şedinţă din data de 20.11.2014, în baza art. 244 alin. (1) CPC, instanţa a dispus suspendarea cauzei până la rămânerea irevocabilă a sentinţei civile nr. 5135/25.03.2014.

Astfel cum am arătat anterior, sentinţa civilă nr. 5135/25.03.2014 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti a fost casată prin decizia civilă nr. 1513/22.06.2015 a Tribunalului Bucureşti, care a trimis cauza spre rejudecare primei instanţe.

Prin sentinţa civilă nr. 25600/24.12.2015 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 14697/299/2012*, rejudecând cauza, a fost admisă contestaţia la executare formulată de intimata T.M., dispunându-se anularea executării silite şi a tuturor actelor de executare silită efectuate în dosarul nr. 9/2012 al BEJ.

Sentinţa pronunţată de prima instanţă este, în prezent, neredactată, iar împotriva acesteia va putea fi exercitată calea de atac a recursului, în termen de 15 zile de la comunicare.

La data de 25.04.2015 executorul judecătoresc a constatat suspendată de drept executarea silită, în temeiul art. 523 alin. 2 coroborat cu art. 428 alin. 2 teza finală CPC.

Această suspendare a intervenit de drept, urmând să îşi producă efectele până la data la care instanţa se va pronunţa asupra cererii de desfiinţare a măsurilor de executare silită.

Faţă de împrejurarea că solicitarea de desfiinţare a măsurilor de executare silită face obiectul dosarului nr. 30881/299/2014 al judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, iar judecata acestei cauze a fost suspendată prin încheierea de şedinţă din data de 20.11.2014, rezultă că executarea silită în discuţie este, şi la acest moment, suspendată de drept.

Pe cale de consecinţă, executorul judecătoresc nu mai poate face nici un act de executare silită, căci în caz contrar ar încălca prevederile imperative ale art. 523 coroborate cu art. 428 alin (2) teza finală CPC şi ar efectua acte de executare lovite de nulitate absolută.

Oricum, atât executarea silită însăşi ce face obiectul dosarului de executare nr. 9/2012 al BEJ, cât şi toate actele de executare silită efectuate împotriva subscrisei au fost deja anulate printr-o hotărâre pronunţată de prima instanţă (sentinţa civilă nr. 25600/24.12.2015 pronunţată de prima instanţă (sentinţa civilă nr. 25600/24.12.2015 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 14697/299/2012*). Au fost anexate înscrisuri .

Intimatul BEJ,  legal citat şi cu copii ale contestaţiei la executare şi înscrisuri, a formulat întâmpinare prin care, în esenţă, se arată că, la data de 25.04.2014, debitorul a consemnat la dispoziţia creditorului întreaga creanţă şi toate cheltuielile de executare, conform disp. art. 523 C.proc.civ., executorul apreciind că a intervenit suspendarea de drept a executării silite imobiliare. Astfel, nu se poate imputa executorului  tergiversarea soluţionării acţiunii ce formează obiectul dosarului nr. 19708/299/2014, executorul îndeplinind cu bună - credinţă actele de executare. Pe de altă parte, creanţa a fost consemnată integral la dispoziţia creditorului astfel încât continuarea executării silite imobiliare ar putea fi apreciată ca lipsită de interes. A fost depusă copia certificată a dosarului de executare .

Pentru judecarea în condiţii de legalitate şi temeinicie a cauzei, instanţa de judecată a dispus următoarele măsuri: citarea părţilor cu menţiunile legale corespunzătoare; prin încheierile premergătoare au fost soluţionate cererile ( inclusiv cele de probatorii) formulate de părţi .

Analizând contestaţia la executare prin prisma motivelor formulate, a dovezilor existente la dosar şi a dispoziţiilor legale incidente, instanţa de judecată reţine următoarele :

Prin procesul –verbal /27.11.2015 contestat în prezent cauză şi  întocmit de către BEJ în dosarul de executare nr. 9/2012 , executorul judecătoresc ,, a refuzat eliberarea sumelor consemnate în acest dosar de executare, având în vedere disp. art. 523 alin.3  C.proc.civ., din care reiese faptul că eliberarea sumelor se poate dispune doar în cazul admiterii cererii, eliberarea urmând  a  se dispune de către instanţa de executare. În ceea ce priveşte continuarea executării silite imobiliare urmare a încetării efectelor suspendării provizorii a executării silite, executorul a avut în vedere acest aspect la data de 28.03.2014 când a dispus reluarea executării silite imobiliare şi a emis publicaţia de vânzare emisă la data de 28.03.2014. La data de 25.04.2014, debitorul a consemnat la dispoziţia creditorului întreaga creanţă şi toate cheltuielile de executare, conform art. 523 C.proc.civ., executorul judecătoresc apreciind că a intervenit suspendarea de drept a executării silite ,, 

Astfel, ca urmare a consemnării, la dispoziţia creditorului  a valorii întregii creanţei, cu toate accesoriile şi cheltuielile de executare – filele nr. 97 şi 111 dosar, intimata –debitoare  a promovat la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti , în condiţiile disp. art. 523 raportat la art. 428 alin.3  C.proc.civ.,  o cerere, ce ulterior a fost precizată, şi care a vizat şi desfiinţarea măsurilor de executare, capăt de cerere disjuns potrivit încheierii /26.06.2014 pronunţată în dosarul nr. 20071/299/2014 – fila nr.40 dosar .

Astfel, acest capăt de cerere disjuns a format obiectul dosarului nr. 30881/299/2014 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, iar, în acest dosar, instanţa a dispus suspendarea până la rămânerea irevocabilă a sentinţei civile nr. 5135/25.03.2014 pronunţată de Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 14697/299/2012, adică, în condiţiile disp. art. 244 alin.1 pct.1  C.proc.civ.,  până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr. 14697/299/2012 (devenit 14697/299/2012* ca urmare a casării primei sentinţe şi rejudecării ). 

Ori,  instanţa a constatat  îndeplinirea întocmai  de către intimata –debitoare a disp. art. 523 şi art. 428 alin. 2-3 C.proc.civ, fiind depuse la executorul judecătoresc atât recipisa de consemnare, cât şi copia cererii de chemare în judecată mai sus amintită.

De altfel, în condiţiile în care, şi în prezent, capătul de cerere disjuns şi formulat de intimata –debitoare privind desfiinţarea măsurilor de executare, respectiv judecata în dosarul nr. 30881/299/2014 este suspendată până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr. 14697/299/2012 (devenit 14697/299/2012* ca urmare a casării primei sentinţe şi rejudecării )- filele nr. 360, 387 - 394 dosar, instanţa a mai constatat că executorul  judecătoresc, în mod corect, a refuzat eliberarea sumei consemnate la dispoziţia creditorului şi/sau continuarea executării silite potrivit disp. art. 428 alin. 2 teza ultimă C.procv.civ,  întrucât,, până la soluţionarea  cererii  de către instanţă, urmărirea se va opri în tot sau în parte,, .

În altă ordine de idei, instanţa de judecată a mai constatat şi reţine, totodată, lipsa de interes legitim, ca şi condiţie de exercitare a prezentei acţiuni civile, ce necesită a fi întrunită în tot cursul procesului civil, în condiţiile în care, prin sentinţa civilă nr. 25600/24.12.2015 pronunţată în dosarul nr. 14697/299/2012* (deci  în rejudecare), a fost admisă contestaţia la executare formulată de către intimata din prezentul dosar, fiind dispusă anularea executării silite şi a tuturor actelor de executare efectuate în dosarul nr. 9/2012 al BEJ, dosarul nr. 14697/299/2012  (devenit 14697/299/2012* ca urmare a casării primei sentinţe şi rejudecării) nefiind, nici în acest moment (data pronunţării prezentei sentinţe) soluţionat in mod irevocabil (pronunţată o hotărâre care să fi devenit irevocabilă).

Pentru considerentele de fapt şi de drept mai sus expuse, instanţa a respins,  ca neîntemeiată,  contestaţia  la  executare formulată  şi precizată de către contestatoare şi, pe cale de consecinţă,  a  respins cererea contestatoarei privind acordarea cheltuielilor de judecată reprezenta taxa judiciară de timbru. Totodată, va lua act de voinţa intimatei T.M., prin apărător, privind recuperarea, pe cale separată, a cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu de avocat .