Plangere inpotriva solutiei procurorului, innadmisibilitatea cereri de revizuire, incidenta r.i.l. xvii/2007

Sentinţă penală - din 28.04.2015


SENTINŢA PENALĂ NR. …/2015

Şedinţa Camerei de Consiliu din 28 aprilie 2015

Preşedinte :…

Grefier : …

Ministerul Public este reprezentat de procuror … din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu.

S-au luat în examinare cererea  de revizuire a  sentinţei penale nr. … pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr. …/246/2013, formulată de revizuienta DS.

La apelul nominal lipsă revizuienta.

Procedura legal îndeplinită fără citarea părţilor conform prevederilor art. 459 alin. 2 Cod procedură penală.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care instanţa constată că la data de 14.04.2015, cauza a fost amânată la cererea revizuientei pentru  studierea dosarului şi depunerea motivelor revizuirii.

Se constată că revizuienta nu a indicat în scris motivele revizuirii, în cauză fiind fixat termen pentru examinarea admisibilităţii de principiu a cererii de revizuire.

Văzând că a fost acvirat dosar nr…./246/2013 al Judecătoriei Ineu,  în care s-a pronunţat sentinţa penală nr…., instanţa, constatând că nu s-au formulat alte cereri, acordă cuvântul asupra admisibilităţii în principiu a cererii de revizuire.

Procuror … în baza prevederilor art.459 alin.5 cod procedură penală solicită respingerea ca inadmisibilă a cererii de revizuire.

J U D E C A T A

Asupra cererii de faţă, înregistrată la data de …, constată că revizuienta DS, domiciliată în … a solicitat revizuirea sentinţei penale nr. … pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr. …

În fapt, revizuienta menţionează că solicită revizuirea sentinţei penale nr. … pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr. …., deoarece instanţa de judecată a respins cererea de amânarea solicitată în vederea studierii dosarului, iar la judecarea recursului acesta s-a făcut în lipsa sa la Curtea de Apel Timişoara, vinovat de această situaţie creată fiind factorul poştal, numitul ZV, deoarece acesta  nu i-a înmânat citaţia pentru proces, astfel că dezbaterea recursului s-a efectuat în lipsa sa, revizuienta neavând cunoştinţă de termen.

Instanţa, analizând admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire privind privind sentinţa penală nr…. pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr. …, aşa cum se arată la 459  alin.2, c.pr.penală, constată că  revizuienta nu a indicat în scris motivele revizuirii, cu arătarea cazului de revizuire pe care  se întemeiază şi a mijloacelor de probă în dovedirea acestora, deşi prin adresa din data de 11.03.2015, i s-au comunicat aceste cerinţe, cu sub sancţiunea art.459 al.5 cod procedură penală, iar revizuienta a luat cunoştinţă de acestea la data de 25.03.2015.

În cuprinsul art. 453 c.pr.penală, sunt menţionate cazurile de revizuire a hotărârilor judecătoreşti definitive, cu privire la latura penală, şi anume: a) s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la soluţionarea cauzei şi care dovedesc netemeinicia hotărârii pronunţate în cauză; b) hotărârea a cărei revizuire se cere s-a întemeiat pe declaraţia unui martor, opinia unui expert sau pe situaţiile învederate de un interpret, care a săvârşit infracţiunea de mărturie mincinoasă în cauza a cărei revizuire se cere, influenţând astfel soluţia pronunţată; c) un înscris care a servit ca temei al hotărârii a cărei revizuire se cere a fost declarat fals în cursul judecăţii sau după pronunţarea hotărârii, împrejurare care a influenţat soluţia pronunţată în cauză;d) un membru al completului de judecată, procurorul ori persoana care a efectuat acte de urmărire penală a comis o infracţiune în legătură cu cauza a cărei revizuire se cere, împrejurare care a influenţat soluţia pronunţată în cauză; e) când două sau mai multe hotărâri judecătoreşti definitive nu se pot concilia; f) hotărârea s-a întemeiat pe o prevedere legală ce a fost declarată neconstituţională după ce hotărârea a devenit definitivă, în situaţia în care consecinţele încălcării dispoziţiei constituţionale continuă să se producă şi nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunţate.

Cu privire la cerinţele de formalitate a cererii de revizuire, art. 456 alin.2,3 din cod procedură penală arată că „Cererea se formulează în scris şi trebuie motivată, cu arătarea cazului de revizuire pe care se întemeiază şi a mijloacelor de probă în dovedirea acestuia. La cerere se vor alătura copii de pe înscrisurile de care cel ce a formulat cererea de revizuire înţelege a se folosi în proces, certificate pentru conformitate cu originalul. Când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se vor alătura în traducere efectuată de un traducător autorizat.

În ceea ce priveşte procedura de soluţionare a cererii de revizuire, potrivit art. 459 alin.3, c.pr.penală, la admisibilitatea în principiu instanţa examinează dacă: a) cererea a fost formulată în termen şi de o persoană dintre cele prevăzute la art. 455; b) cererea a fost întocmită cu respectarea prevederilor art. 456 alin. 2 şi 3; c) au fost invocate temeiuri legale pentru redeschiderea procedurilor penale; d) faptele şi mijloacele de probă în baza cărora este formulată cererea nu au fost prezentate într-o cerere anterioară de revizuire care a fost judecată definitiv; e) faptele şi mijloacele de probă în baza cărora este formulată cererea conduc, în mod evident, la stabilirea existenţei unor temeiuri legale ce permit revizuirea;f) persoana care a formulat cererea s-a conformat cerinţelor instanţei dispuse potrivit art. 456 alin. 4.”

Prin urmare, din dispoziţiile legale de mai sus, rezultă că legiuitorul a prevăzute expres faptele şi împrejurările ce pot constitui temei de admisibilitate a cererii de revizuire, şi de asemenea cerinţa ca persoana care a formulat cererea s-a conformat cerinţelor instanţei dispuse potrivit art. 456 alin. 4.”.

Revizuientei i s-a acordat posibilitatea de a indica în scris motivele revizuirii, cu arătarea cazului de revizuire pe care  se întemeiază şi a mijloacelor de probă în dovedirea acestora, cauza fiind amânată de la termenul din 14.04.2015 pe acest motiv la cererea revizuientei.

 Ori, revizuienta a solicitat revizuirea sentinţei penale nr…. pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr. …, prin care a fost respinsă ca nefondată plângerea formulată de  revizuientă împotriva rezoluţiei din … din dosar nr. … al Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu şi a rezoluţiei din 13.09.2013 dată în dosar nr. … a prim procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu, privind pe intimaţii VLF, SM, ND, BA, BD, EG, OE, DM, DS, HI, SE şi FLA, sentinţă împotriva căreia revizuienta a formulat recurs, acesta fiind respins ca inadmisibil prin decizia penală nr. … a Curţii de Apel Timişoara, deoarece a fost judecată în lipsă, deşi la dosarul de fond se regăsesc depuse dovezile de citare cu aceasta pentru termenele din 22.10.2013, respectiv 12.11.2013.

Pe de altă parte, revizuienta nu a indicat probele şi mijloacele de probă de care înţelege să uzeze în examinarea cererii de revizuire,  deşi prin adresa din data de 11.03.2015, instanţa i-a solicitat revizuientei să indice, în scris, sub sancţiunea prevederilor art. 459 alin. 5 Cod procedură penală, toate motivele cererii de revizuire, cu arătarea cazului de revizuire pe care se întemeiază cererea şi a mijloacelor de probă în dovedirea acestora.

Prin urmare, pentru considerentele de mai sus, instanţa, văzând în drept dispoziţiile art. 459 alin. 5 cod procedură penală, va respinge ca inadmisibilă cererea de revizuire formulată de revizuienta DS,  privind sentinţa penală nr. … pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr. ….

În baza dispoziţiilor art. 275 al.2 cod procedură penală, urmează a obliga revizuienta la 20 lei cheltuielile judiciare către stat, justificate prin cheltuieli cu procedura.

Pentru aceste motive, în numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E

În baza art. 459 alin. 5 cod procedură penală, respinge ca inadmisibilă cererea de revizuire formulată de revizuienta DS, domiciliată în … privind sentinţa penală nr. … pronunţată în dosar nr. … al Judecătoriei Ineu.

În baza art. 275 alin. 2 cod procedură penală, obligă revizuienta la 20 lei cheltuielile judiciare către stat.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică din ….

Preşedinte Grefier