Acţiune în revendicare. Reclamant neproprietar

Sentinţă civilă 1863/20.05.2015, definitivă prin respingerea recur din 20.05.2015


Acţiune în revendicare. Reclamant neproprietar

În ipoteza în care reclamantul dintr-o acţiune în revendicare, beneficiar al unei hotărâri judecătoreşti anterioare prin care s-a dispus anularea în parte a titlului de proprietate emis în favoarea unui terţ, nu a procedat la continuarea demersurilor în vederea obţinerii, subsecvent acestei hotărâri judecătoreşti, unui titlu de proprietate în care să figureze ca titular al dreptului de proprietate, acesta nu justifică calitatea de proprietar necesară în promovarea unei acţiuni specifice în revendicare.

Astfel, sentinţa arătată mai sus îi conferă reclamantului doar o vocaţie la reconstituirea dreptului de proprietate, nefăcând dovada dreptului său de proprietate, întrucât, în cazul terenurilor pentru care s-a făcut reconstituirea dreptului de proprietate după procedura instituită de legile speciale, reclamantul putea să redobândească posesia numai pentru suprafeţele de teren atribuite în cadrul procedurii de reconstituire, iar dovada dreptului de proprietate pentru terenul ce face obiectul revendicării se face cu titlul de proprietate emis în condiţiile art. 116 din Legea nr. 18/1991.

Judecătoria Satu Mare, Secţia civilă, Sentinţa civilă nr. 1863/20.05.2015, definitivă prin respingerea recursului prin Decizia civilă nr. 189/17.11.2015 pronunţată de Tribunalul Satu Mare

În fapt, potrivit extrasului de carte funciară cu nr. … Viile Satu Mare (CF vechi nr. … N Viile Satu Mare) proprietar asupra imobilelor de sub nr. top. 5151, 5150, 5149, 5148 şi 5147 este numitul DVF, înscrierea făcându-se în baza contractului de vânzare cumpărare 6283 din 2006.

Potrivit extrasului de carte funciară cu nr. …  (nr. CF vechi .. Satu Mare), reclamanta BG apare înscrisă cu un drept de proprietate asupra cotei de ½ parte din casă, înscriere făcută în baza contractului de vânzare cumpărare aut. 2060/1983.

Totodată, instanţa a reţinut, aşa cum rezultă din contractul de vânzare cumpărare autentificat prin Încheierea cu nr. 2060/1.06.1983, faptul că reclamanta împreună cu fostul soţ FI au cumpărat „în întregime casa cu construcţiile gospodăreşti anexe situate în comuna Viile Satu Mare cu nr. top. 11014 de sub B. 3…”.

Prin contractul de vânzare cumpărare autentificat prin Încheierea cu nr. 344/05.02.1999 a BNP DR, FI vinde cumpărătoarei FG (reclamanta) cota sa parte de proprietate asupra imobilului situat în Viile Satu Mare, compus din casă şi curte în suprafaţă de 924 mp cu nr. cadastral al parcelei 11014 înscris în CF nr. … Satu Mare de sub B. 4 partea a II a şi transmite dreptul de folosinţă pe toată durata existenţei construcţiei asupra cotei sale de teren aferentă din suprafaţa totală de 250 mp cadastral al parcelei 11014 înscris în CF nr. … Satu Mare, din C. 1 partea a III a.

Prin contractul de vânzare cumpărare autentificat prin Încheierea cu nr. 6283/31.08.2004 a BNP DB, FI vinde pârâtului DVF „curţi- construcţii cărora în natură le corespunde casa de locuit din vaioage compusă din două camere, bucătărie, hol, cămară şi construcţii gospodăreşti anexe, împreună cu 5899 mp teren intravilan, arabil, vii, livezi şi curţi construcţii, imobile situate în Com. Viile Satu Mare, str. Codrului, nr. 61, Judeţul Satu Mare, din CF nr. … nedefinitiv Viile Satu Mare cu nr. top. 5147, 5148, 5149, 5150 şi 5151, de sub B.1…”.

Potrivit concluziilor raportului de expertiză tehnică judiciară, se arată că în urma măsurătorilor efectuate au fost identificate două construcţii: o casă de locuit şi o anexă gospodărească construită din lemn. S-a concluzionat că aceste construcţii sunt amplasate pe terenul înscris în CF vechi … Satu Mare, sub nr. top 11014. S-a mai constatat că atât parcela cu nr. cadastral 5147 pe care este amplasată casa revendicată cât şi parcela 5148 se suprapun cu numărul topografic 11014, pe o suprafaţă de 924 mp.

Totodată, s-a mai concluzionat că această casă înscrisă în CF … Satu Mare nu este identică cu casa amplasată pe nr. cadastral 5147 înscris în CF electronic … Viile Satu Mare, respectiv CF … N Viile Satu Mare. Construcţia – casă de locuit revendicată de părţi fiind reconstruită pe alt amplasament decât cel vechi, dar pe aceeaşi parcelă cadastrală. Se mai arată că această casă veche înscrisă în CF nr. … nu mai există în teren fiind demolată.

Aceeaşi expertiză a concluzionat că terenul cumpărat de către pârât prin contractul de vânzare cumpărare nr. 6283/2004 şi înscris în CF electronic … Viile Satu Mare este situat în Localitatea Viile Satu Mare, str. Codrului, nr. 61 şi este format din teren în suprafaţă de 5899 mp. Casa de locuit cumpărată de pârât prin contractul de vânzare cumpărare arătat mai sus, nu este înscrisă în CF … Viile Satu Mare.

Casele de locuit înscrise în cele două acte (ale reclamantei şi ale pârâtului) nu sunt identice, fiind vorba despre două construcţii poziţionate diferit pe o suprafaţă de teren care se suprapune doar pe 924 mp, în partea de vest (către strada Codrului). Casa înscrisă în CF … pe nr. topo 11014 nu mai există pe teren, ea era poziţionată haşurării de la Planşa nr. 2, construcţia actuală revendicată de către părţi a fost realizată ulterior.

Ca şi concluzie finală s-a arătat că „o casă de locuit este înscrisă în actul de proprietate al reclamantei (această casă nemaiexistând pe teren) şi altă casă în contractul de V.C. nr. 6823/2004 al pârâţilor, casă care există pe teren şi care este revendicată de ambele părţi. În ceea ce priveşte terenul, se suprapune doar pe o porţiune de 924 mp în partea de vest a imobilului, către stradă, având doi proprietari diferiţi, DVF şi BG”.

În drept, instanţa a arătat că potrivit noilor reglementări, art. 919 alin. 3 C. civ. „până la proba contrară, posesorul este considerat proprietar, cu excepţia imobilelor înscrise în cartea funciară”. Deci cel care pretinde că este proprietar trebuie să facă dovada dreptului său de proprietate. Noua regulă generală instituită de art. 565 C. civ  este aceea că proba dreptului de proprietate asupra imobilelor înscrise în CF se va face cu extrasul de carte funciară. Însă, conform dispoziţiilor art. 56 din Legea 71/2011, această regulă se va aplica numai după finalizarea lucrărilor de cadastru pentru fiecare unitate administrativ-teritorială şi deschiderea, la cerere sau din oficiu, a cărţilor funciare pentru imobilele respective, în conformitate cu dispoziţiile legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996.

În acest sens, instanţa constată că reclamanta a învestit instanţa cu soluţionarea, în principal, a unei acţiuni în revendicare imobiliară („să obligaţi pârâtul DVF să predea în proprietatea reclamantei casa de locuit situată în Viile Satu Mare, str…”)

Potrivit art. 563 C. civ. „Proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la posesor sau de la o altă persoană care îl deţine fără drept…”.

Totodată, instanţa arată că regula „cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească”, este aplicabilă şi în materia revendicării. Aşadar, reclamantul este cel care trebuie să facă dovada pozitivă, în sensul că el este titularul dreptului de proprietate asupra terenului revendicat. Pârâţii posesori au o situaţie pur pasivă, de aşteptare, în favoarea lor operând o prezumţie de proprietate dedusă din simplul fapt al posesiei. Această susţinere se verifică numai la începutul procesului şi pe măsură ce reclamantul va produce anumite dovezi privitoare la pretinsa existenţă a dreptului său de proprietate, pârâţii vor trebui să iasă din pasivitate şi, eventual, să combată, prin probe pertinente, susţinerile reclamanţilor.

Analizând întregul material administrat în cauză instanţa a respins acţiunea reclamantei apreciind-o ca neîntemeiată.

Astfel, cu privire la primul capăt de cerere privind constatarea faptului că reclamanta este proprietara casei de locuit, instanţa arată că nu poate fi primit faţă de concluziile raportului de expertiză care arată că „Casele de locuit înscrise în cele două acte (ale reclamantei şi ale pârâtului) nu sunt identice, fiind vorba despre două construcţii poziţionate diferit pe o suprafaţă de teren care se suprapune doar pe 924 mp, în partea de vest (către strada Codrului). Casa înscrisă în CF … pe nr. topo 11014 nu mai există pe teren, ea era poziţionată haşurării de la Planşa nr. 2, construcţia actuală revendicată de către părţi a fost realizată ulterior. Ca şi concluzie finală s-a arătat că „o casă de locuit este înscrisă în actul de proprietate al reclamantei (această casă nemaiexistând pe teren) şi altă casă în contractul de V.C. nr. 6823/2004 al pârâţilor, casă care există pe teren şi care este revendicată de ambele părţi.”

În acest sens, instanţa a arătat că reclamanta deţine un titlu de proprietate asupra unei case care, deşi înscrisă în CF, nu mai există, pe când pârâtul deţine un titlu de proprietate asupra unei case care deşi există, nu este încă înscrisă în CF.

În condiţiile în care primul capăt de cerere al reclamantei vizează constatarea dreptului de proprietate asupra casei existente faptic, instanţa reţine că titlul acesteia nu vizează acest imobil, astfel că urmează a fi respins.

În ceea ce priveşte cel de-al doilea capăt de cerere privind constatarea faptului că în baza Sentinţei civile nr. 2037/03.05.2006 pronunţată de Judecătoria Satu Mare cota de 1/2 parte din terenul înscris în Cf … N  Viile Satu Mare, Cf electronic nr. … Viile Satu Mare, pe numele defunctului FI, formează proprietatea reclamantei BG, prin reconstituire în baza Legii 18/1991, instanţa a arătat că nu poate fi primit pentru următoarele motive:

În primul rând, instanţa a arătat că prin sentinţa respectivă s-a dispus admiterea acţiunii reclamantei din prezenta cauză în contradictoriu cu FI şi Comisiile de fond funciar şi s-a dispus anularea în parte a Titlului de proprietate nr. 31-136328 emis la data de 20 mai 2002 în privinţa parcelelor 5147, 5148, 5149 şi 5150.

În al doilea rând, instanţa a constatat că reclamanta nu a procedat la punerea în executare a acestei sentinţe, în condiţiile în care nu a făcut dovada că ar fi solicitat emiterea (ori obţinerea) unui nou titlu de proprietate în care să figureze ca titular al dreptului de proprietate.

În acest sens, instanţa a arătat că sentinţa arătată mai sus îi conferă doar o vocaţie la reconstituirea dreptului de proprietate, căci în cazul terenurilor pentru care s-a făcut reconstituirea dreptului de proprietate după procedura instituită de legile speciale reclamantul poate să redobândească posesia numai pentru suprafeţele de teren atribuite în cadrul procedurii de reconstituire, iar dovada dreptului de proprietate pentru terenul ce face obiectul revendicării se face cu titlul de proprietate emis în condiţiile art. 116 din Legea nr. 18/1991.

Or, sub acest aspect reclamanta nu are un titlu, căci nu a continuat demersurile pentru eliberarea unui nou titlu de proprietate în care să figureze ca şi titular.

Nici cel de-al treilea capăt de cerere privind rectificarea înscrierilor de carte funciară nu poate fi primit.

Astfel, instanţa a arătat că potrivit art. 907 C. civ. pentru a se putea proceda la rectificare este necesar ca înscrierea făcută să nu corespundă cu situaţia juridică reală. Situaţia juridică reală trebuie să rezulte dintr-o recunoaştere făcută de titularul înscrierii a cărei rectificare se solicită, prin declaraţie dată în formă autentică notarială, ori dintr-o hotărâre judecătorească definitivă pronunţată împotriva acestuia, prin care s-a admis acţiunea de fond.

În aceste condiţii instanţa a arătat că cele consemnate în cuprinsul cărţii funciare corespund realităţii căci pârâtul deţine un titlu perfect valabil pentru întreaga suprafaţă de teren, în speţă contractul de vânzare cumpărare autentificat prin Încheierea cu nr. 6283/31.08.2004, titlu ce de altfel a şi fost menţinut de către instanţele judecătoreşti. Prin acest contract pârâtul a cumpărat întreaga suprafaţă de 5899 mp.

În schimb, instanţa a reţinut că titlul reclamantei, respectiv contractul de vânzare cumpărare autentificat prin Încheierea cu nr. 344/05.02.1999, vizează doar cota de ½ din imobilul casă şi curte în suprafaţă de 924 mp, pentru restul terenului reclamanta nedeţinând un titlu astfel cum susţine.

Drept urmare, instanţa a arătat că nu poate proceda la rectificarea înscrierilor făcute în CF … N Viile Satu Mare, în sensul celor solicitate de reclamantă, atâta timp cât aceste înscrieri corespund situaţiei juridice reale.

Pe cale de consecinţă, având în vedere cele arătate mai sus, instanţa a respins în întregime acţiunea reclamantei, ca neîntemeiată.