Contestaţie la executare. Admisibilitate apărări vizând prescripţia executării sancţiunii contravenţionale

Sentinţă civilă 1884/22.05.2015, definitivă prin respingerea apelu din 22.05.2015


Contestaţie la executare. Admisibilitate apărări vizând prescripţia executării sancţiunii contravenţionale

Pot fi invocate pe calea contestaţiei la executare apărări privitoare la omisiunea comunicării procesului-verbal de contravenţie obiect al executării silite, problema prescripţiei executării sancţiunii contravenţionale, ca urmare a necomunicării actelor de constatare si sancţionare a contravenţiilor in termenul prevăzut de lege, nefiind un aspect vizând nelegalitatea întocmirii procesului-verbal de contravenţie, situaţie în care contestaţia ar fi fost inadmisibilă.

Judecătoria Satu Mare, Secţia civilă, Sentinţa civilă nr. 1884/22.05.2015, definitivă prin respingerea apelului prin Decizia civilă nr. 583/16.10.2015 pronunţată de Tribunalul Satu Mare

În fapt,  somaţia emisa in dosarul execuţional 30/30/1/2015/303010025306918 i-a fost comunicata contestatorului prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la data de 04.03.2015, in baza prevederilor art. 145 alin. 1 din OG 92/2003, in caz de neachitare a sumelor menţionate pentru care termenul legal de plata a expirat.

Instanţa a constatat că prin apărările formulate petentul invocă în fapt excepţia prescripţiei executării sancţiuni contravenţionale aplicate, arătând faptul că nu i-au fost comunicate procesele verbale menţionate în somaţie în termenul de  o luna prevăzut de art. 14 din OG 2/2001.  Astfel, in această cauza, contestatorul a arătat ca înţelege sa conteste executarea pornita in baza celor trei procese verbale întrucât nu i-au fost comunicate in termenul prevăzut de lege. In aceste condiţii, instanţa a apreciat ca reclamantul contestator nu a înţeles sa invoce nelegalitatea întocmirii celor trei procese verbale (situaţie in care contestaţia ar fi fost intr-adevăr inadmisibila), ci a pus in discuţie problema prescripţiei executării sancţiunii contravenţionale, ca urmare a necomunicării actelor de constatare si sancţionare a contravenţiilor in termenul prevăzut de lege. Ori, aceste apărări pot fi invocate si pe calea contestaţiei la executare.

Conform înscrisurilor depuse de intimată de la dosarul cauzei, respectiv conform procesului-verbal de îndeplinire a procedurilor de comunicare a procesului verbal de constatare a contravenţiilor seria R12 nr. 0194421 din data de 21.03.2012, procesului-verbal de îndeplinire a procedurilor de comunicare a procesului verbal de constatare a contravenţiilor seria R13 nr. 0044559 din data de 13.03.2013 si procesului-verbal de îndeplinire a procedurilor de comunicare a procesului verbal de constatare a contravenţiilor seria R13 nr. 0140448 din data de 09.09.2013 aceste procese verbale a fost comunicate contestatorului prin afişare la domiciliu.

Prin decizia ÎCCJ nr. 10 din 10 iunie 2013 privind examinarea recursului  în interesul legii s-a statuat faptul ca in interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 27 teza I raportat la art. 14 alin. (1), art. 25 alin. (2) şi art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, modalitatea de comunicare a procesului-verbal de contravenţie şi a înştiinţării de plată, prin afişare la domiciliul sau sediul contravenientului, este subsidiară comunicării prin poştă, cu aviz de primire.

Instanţa a reţinut faptul ca intimata nu a făcut dovada comunicării prin posta, cu aviz de primire a proceselor-verbale menţionate mai sus. Prin urmare, instanţa, constatând ca nu s-a respectat modalitatea de comunicare a proceselor verbale de constatare a contravenţiilor, a retinut faptul ca reclamantul contestator a aflat despre întocmirea acestor procese verbal doar prin primirea somaţiei emisa in dosarul execuţional 30/30/1/2015/303010025306918 comunicata contestatorului prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la data de 04.03.2015.

Instanţa a constatat de asemenea ca nici unul din cele trei procese verbale menţionate mai sus nu au făcut obiectul dosarului prin care Tribunalul Satu Mare in apel a respins prin decizia 235/06.06/2014 plângerea contravenţionala formulata de reclamantul contestator împotriva procesul verbal de constatare a contravenţiei seria R13 nr.0076950/11.06.2013.

Conform art. 14 din OG 2/2001 executarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la data aplicării sancţiunii.

Instanţa a constatat ca procesele verbale au fost comunicate contestatorului in data de 04.03.2015, fiind întocmite in data de 21.03.2011, 13.03.2013 si 09.09.2013. Prin urmare, instanţa a reţinut ca procesele-verbale de constatare si sancţionare a contravenţiilor au fost comunicate la mai mult de o luna de la data întocmirii acestora, motiv pentru care a admis excepţia executării sancţiunii contravenţionale si a admis contestaţia la executare formulata, dispunând anularea actelor de executare realizate in dosarul execuţional nr. 30/30/1/2015/303010025306918.