Evacuare. Irelevanţa existenţei unui demers judiciar având ca obiect valabilitatea titlului proprietarului

Sentinţă civilă 2498/10.07.2015, definitivă prin respingerea apelu din 10.07.2015


Evacuare. Irelevanţa existenţei unui demers judiciar având ca obiect valabilitatea titlului proprietarului

În litigiul având ca obiect o acţiune în evacuare, este lipsită de relevanţă împrejurarea că titlul de proprietate al reclamanţilor face obiectul unei acţiuni privind constatarea nulităţii absolute a acestuia, atâta vreme cât, la acest moment, pârâţii nu pot face dovada unui titlu valabil, în baza căruia să beneficieze de un drept locativ.

Judecătoria Satu Mare, Secţia civilă, Sentinţa civilă nr. 2498/10.07.2015, definitivă prin respingerea apelului prin Decizia civilă nr. 599/17.11.2015 pronunţată de Tribunalul Satu Mare

Instanţa a reţinut că reclamanţii sunt proprietari ai imobilului situat in …., nr. CF vechi 816 Băbeşti, nr. top. 711, imobil dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 8230/29.11.2007 la BNP B. Satu Mare. În acest imobil  locuiesc pârâţii, respectiv fiul reclamanţilor, împreună cu concubina sa şi fiica lor minoră. Instanţa a reţinut că, deşi pârâţii în apărare au depus un înscris sub semnătură privată denumit „contract de vânzare-cumpărare” acesta nu valorează titlu, care aparţine proprietarului, aşa cum este definit de art. 1034, lit. din  C proc. civ.

Faptul că titlul de proprietate al reclamanţilor face obiectul unei acţiuni privind constatarea nulităţii absolute a  acestuia este irelevant atâta vreme cât, la acest moment, pârâţii nu pot face dovada unui titlu valabil, în baza căruia să beneficieze de un drept locativ.

Problemele de fond privitoare la eventuale motive de nulitate ale antecontractului de vânzare-cumpărare nu pot fi analizate de către instanţă în prezenta cauză, instanţa nefiind investită în această privinţă, de asemenea, reclamantul  a înţeles să formuleze cererea de chemare în judecată, în temeiul art. 1034 şi următ. din C pr. civ, procedură specială, cu caracter urgent.

De asemenea, susţinerile privitoare la neconcordanţele privitoare la numărul imobilului, respectiv faptul că, în cererea principală reclamanţii solicită evacuarea din imobilul situat la nr. 31 din loc. ...i, în timp ce, în extrasul CF depus la fila 4 numărul imobilului este 46 nu sunt întemeiate deoarece reclamanţii solicită evacuarea din imobilul situat în loc. …., nr. 31, imobil pentru care aceştia au făcut dovada dreptului de proprietate cu contractul de vânzare-cumpărare încheiat în formă autentică, depus la filele 5 şi 6 din dosar, de asemenea, domiciliul pârâţilor, înscris în cărţile de identitate depuse la fila 25 este sat …, nr. 31.

Potrivit dispoziţiilor art. 555 C. civ., proprietatea este dreptul titularului de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege. În calitatea lor de proprietari exclusivi asupra imobilului în discuţie, reclamanţii deţin prerogativa folosirii acestuia în mod absolut şi perpetuu, având, pe de o parte, dreptul de a se bucura de bunul lor conform propriei voinţei, iar, pe de altă parte, obligaţia, ca prin exercitarea acestuia, să nu aducă atingere drepturilor altor subiecţi de drept civil.

În cauză, reclamanţii au înţeles să promoveze acţiunea, uzând de procedura specială prevăzută de art 1034 şi următ din C pr. civ. Instanţa arată că reclamantul a realizat notificarea pârâţilor, cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 1039 C pr. civ. De asemenea, vor fi reţinute dispoziţiile art 1041 C pr. civ conform cărora, dacă locatarul sau ocupantul notificat în condiţiile prezentului titlu refuză să evacueze imobilul ori dacă locatarul a renunţat la dreptul său de a fi notificat şi a pierdut, din orice motive, dreptul de a folosi imobilul, locatorul sau proprietarul va solicita instanţei să dispună, prin hotărâre executorie, evacuarea imediată a locatarului sau ocupantului din imobil, pentru lipsă de titlu.

Raportat la cele mai sus expuse, instanţa, văzând legătura de rudenie care există între părţi, respectiv pârâtul VK este fiul reclamanţilor, a analizat dacă pârâtul deţine un drept locativ izvorând din obligaţia legală de întreţinere astfel cum este acesta reglementată de dispoziţiile art. 499, art. 513 şi urm. C. civ. şi, în ce măsură, prin dispunerea măsurii evacuării pârâtului din imobil s-ar aduce atingere dreptului la întreţinere al acestuia.

Astfel, conform dispoziţiilor art. 516 alin. 1 Codul civil, obligaţia de întreţinere există între copii şi părinţi, fără a deosebi dacă aceştia sunt din căsătorie sau din afara căsătoriei, fiind reglementată în conţinutul său şi obligaţia de a-i asigura o locuinţă, conform dispoziţiilor art. 496 alin.1 C. civ. Această din urmă obligaţie priveşte, însă, numai descendenţii minori. Prin urmare, în timp ce dispoziţiile art. 516 alin.1 C. civ. reprezintă temeiul juridic al obligaţiei reciproce de întreţinere între părinţi şi copii, minori sau majori, cel de-al doilea text legal este temeiul obligaţiei ce incumbă părinţilor exclusiv faţă de copiii minori.

Totodată, dispoziţiile art. 499 alin. 3 C. civ. stabilesc în sarcina părinţilor obligaţia de a acorda întreţinere şi copilului devenit major, dacă acesta se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani. Mai mult, făcând referire la  condiţiile obligaţiei de întreţinere şi la persoanele care beneficiază de acest drept, dispoziţiile art. 524 şi urm. C. civ. reglementează prezumţia existenţei stării de nevoie a copilului minor, ceea ce implică, în cazul copilului major, dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de dispoziţiile legale în materie pentru obligarea părintelui la asigurarea întreţinerii, referitoare la starea de nevoie, în condiţiile în care acesta nu se poate întreţine din munca sau bunurile sale. Or, în speţă, pârâţii nu au solicitat administrarea niciunei probe apte a răsturna prezumţia legală mai sus amintită.

În concluzie, instanţa reţine că dispoziţiile legale analizate exclud existenţa unui drept locativ decurgând din lege în patrimoniul pârâtului, motiv pentru care, constatând că reclamanţii sunt proprietarii imobilului în litigiu, iar pârâţii ocupă în mod abuziv locuinţa, va admite acţiunea şi va dispune evacuarea pârâţilor din imobilul situat in sat …, nr. 31, com. …, jud. Satu Mare.