Suspendarea provizorie a executării silite fiscale. Inadmisibilitate

Sentinţă civilă 2552/23.07.2015, definitivă din 23.07.2015


Suspendarea provizorie a executării silite fiscale. Inadmisibilitate

Dispoziţiile privind suspendarea provizorie a executării silite prevăzute de Codul de procedură civilă nu sunt aplicabile în materie fiscală, impunându-se respingerea cererii de suspendare provizorie a executării silite ca inadmisibilă, contestatorul având deschisă calea obţinerii suspendării executării în condiţiile articolului 719 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Judecătoria Satu Mare, Secţia civilă, Sentinţa civilă nr. 2552/23.07.2015, definitivă

Instanţa a reţinut că, prin cererea înregistrată la  Judecătoria Satu Mare  în dosarul cu numărul de mai sus,  la data de  13.07.2015,  contestatoarea a solicitat suspendarea provizorie a executării silite iniţiate împotriva reclamantei, până la soluţionarea cererii de suspendare a executării silite formulată în cadrul contestaţiei la executare care face obiectul dosarului nr. … al Judecătoriei Satu Mare, precum şi ridicarea popririi asigurătorii aplicate asupra conturilor bancare ale acesteia.

În motivarea în fapt a cererii, reclamanta a arătat că, în perioada 18 iunie 2015-6 iulie 2015 , a fost subiectul unui control efectuat de către intimată, fiind verificat modul în care a fost ţinută contabilitatea acesteia în perioada 1 octombrie 2012-31 decembrie 2014. În urma acestui control a fost întocmit raportul de inspecţie fiscală nr. F-SM 221 din data de 6 iulie 2015 şi decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală nr. F-SM 272 din data de 6 iulie 2015 prin care s-au stabilit în sarcina reclamantei următoarele obligaţii suplimentare de plată: impozit pe profit suplimentar, în sumă de 276.791 tei; dobânzi şi penalităţi de întârziere, impozit pe profit în cuantum de 68.309 lei; T.V.A. suplimentar de plată în cuantum de 515.890 lei; dobânzi şi penalităţi de întârziere T.V.A. în cuantum de 160.801 lei, deci, în total au fost stabilite în sarcina acesteia obligaţii suplimentare de plată în cuantum de 1.021. 791 lei.

Reclamanta a achitat cauţiune, în cuantum de 14.521,79 lei, consemnată conform recipiselor  nr. 3836412/1 din 14.07.2014 (fila 118) şi nr. 3842448/1 din 17.07.2015.

Instanţa a analizat cererea de suspendare provizorie a executării silite, prin prisma admisibilităţii acesteia, prin raportare la dispoziţiile prevăzute de art. 172, alin 2 din OG 92/2003, privind Codul de procedură fiscala conform cărora dispoziţiile privind suspendarea provizorie a executării silite prin ordonanţă preşedinţială prevăzute de art. 718 (actual 719) alin. 7  din Codul de procedura civila nu sunt aplicabile.

Analizând textul de lege citat, rezultă  faptul că, în materia contestaţiei formulate împotriva executării creanţelor fiscale legiuitorul a înlăturat posibilitatea debitorului de a obţine suspendarea provizorie, acesta având dreptul de a formula doar cerere de suspendare, în condiţiile articolului 719, alin 1 Cod pr. cv. Din interpretarea dispoziţiilor menţionate, chiar dacă fac trimitere la procedura ordonanţei preşedinţiale, textul menţionat este art. 719, alin. 7 C pr. civ, rezultând astfel scopul urmărit de legiuitor,  acela de excludere de la aplicarea în materie fiscală a instituţiei suspendării provizorii.

Contestatorul are deschisă calea obţinerii suspendării executării în condiţiile articolului 719 alin. 1 din Cod proc.civ., procedură care îndeplineşte cerinţele unui proces echitabil. Din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului rezultă faptul că dreptul de acces la justiţie nu este un drept absolut; de exemplu, în hotărârea Golder c Marea Britanie din 21 februarie 1975 Curtea a arătat faptul că “pot fi aduse restricţii exerciţiului acestui drept întrucât dreptul de acces, prin natura sa, cere o reglementare din partea statului”. În cazul de faţă, eliminarea posibilităţii obţinerii suspendării provizorii a executării urmăreşte un scop legitim, şi anume recuperarea creanţelor bugetare, fiind respectat raportul rezonabil de proporţionalitate între acest scop şi mijlocul ales, restricţia nefiind absolută, putându-se utiliza, după cum s-a arătat, procedura reglementată de art. 719, alin. 1 Cod pr cv.

În acest sens s-a pronunţat şi Curtea Constituţională prin Decizia nr. 43/20136 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. 2 din OG 92/2003.

Instanţa de judecată poate dispune suspendarea executării în condiţiile prevăzute de art. 719 alin. 1 C pr. civ, întrucât Codul de procedură fiscală nu prevede dispoziţii speciale în acest sens, însă dispoziţiile privind suspendarea provizorie a executării silite prevăzute de Codul de procedură civilă nu sunt aplicabile în materie fiscală, în consecinţă, instanţa a respins cererea de suspendare provizorie a executării silite, ca inadmisibilă.