Cerere contopire pedeapsă

Hotărâre 2374 din 30.09.2015


Prin cererea formulată și înregistrată la data de XXXX pe rolul Judecătoriei XXXX sub număr dosar XXXX, petenta T.A.M.A a solicitat contopirea pedepsei privative de libertate de 1 an și 70 zile și a măsurii educative a internării într-un centru de detenție în cuantum de 3 ani și  6 luni aplicate prin sentința penală nr.XX/ pronunțată de Judecătoria XXX în dosarul penal nr.XXXXși sentința penală nr.XXpronunțată de Judecătoria XXX în dosarul penal nr.XXXX/.

Cererii i-au fost atașate mandatul de executare a pedepsei închisorii nr.XX din XXXX emis în baza sentinței penale nr.XXpronunțată de Judecătoria XXXX în dosarul penal nr.XXXX, rămasă definitivă prin neapelare la data de.XXXX și minuta soluției pronunțată în dosarul penal nr.XX.

La dosar au fost atașate sentința penală nr.XX pronunțată de Judecătoria XXXX în dosarul penal nr.XXXX/rămasă definitivă prin neapelare la data de.XXXX, sentința penală nr.XX/ pronunțată de Judecătoria XXXX în dosarul penal nr.XXXX/, rămasă definitivă prin neapelare la data de XXXX, sentința penală nr.XXXX pronunțată de Judecătoria XXXX în dosarul penal nr.XXXXși sentința penală  nr.XXXX/ pronunțată de Judecătoria XXXX în dosarul nr.XXXX/.

Analizând cererea formulată prin raportare la situația de fapt și dispozițiile legale incidente, instanța reține următoarele:

Potrivit art.129 alin.(1) din Codul penal, în caz de concurs de infracțiuni săvârșite în timpul minorității se stabilește și se ia o singură măsură educativă pentru toate faptele în condițiile art.114, ținând seama de criteriile prevăzute de art.74.

De asemenea, potrivit art.129 alin.(2) lit.b Cod penal, în cazul săvârșirii a două infracțiuni, dintre care una înt impul minorității și una în majorat, pentru infracțiunea comisă în timpul minorității se ia o singură măsură educativă, iar pentru infracțiunea săvârșită după majorat se stabilește o  pedeapsă, după care (...) dacă măsura educativă este privativă de libertate, iar pedeapsa este închisoarea, se aplică pedeapsa închisorii, care se majorează cu o durată egală cu cel puțin o pătrime din durata măsurii educative ori din restul rămas neexecutat din aceasta la data săvârșirii infracțiunii comise după majorat.

Din cuprinsul sentinței penale nr.XXpronunțată de Judecătoria XXXX în dosarul penal nr.XXXX, rămasă definitivă la data de XXXX prin nepelare rezultă că petenta a fost condamnată la pedeapsa închisorii în cuantum de 1 an pentru săvârșirea la data de XXXX a unei infracțiuni de furt. Întrucât aceasta infracțiune este concurentă cu cele pentru care s-a dispus condamnarea petentei prin sentința penală nr.XXXX din data de.XXXX pronunțată de Judecătoria XXXX, rămasă definitivă prin nerecurare la data de.XX.XXX prin care petenta a fost condamnată la pedeapsa cea mai grea de 2 ani și 6 luni, din a cărei executare a fost liberată condiționat la data de.XXXX, rămânând un rest de 238 zile, s-a dispus înlocuirea restului rămas neexecutat cu măsura educativă a internării într-un centru de detenție după care a majorat pedeapsa închisorii de 1 an cu 70 de zile (reprezentând cel puțin o pătrime din durata măsuroo educative) urmând ca inculpata să execute în final o pedeapsă de 1 an și 70 zile închisoare.

De asemenea, din cuprinsul sentinței penal nr.XX/pronunțată de Judecătoria XXXX în dosarul penal nr.XXXX, rămasă definitivă prin neapelare la data de.XXXX, rezultă că petenta a fost condamnată la pedeapsa închisorii de 6 luni pentru săvârșirea infracțiunii de furt în dauna persoanei vătămate HEA (XXXX) și pedeapsa închisorii în cuantum de 1 an și 6 luni pentru săvârșirea infracțiunii de violare de domiciliu, săvârșită în daune persoanei vătămate TV (XXXX).

Constatând că cele două infracțiuni sunt concurente între ele, dar și cu cele pentru care petenta a fost condamnată la pedeapsa rezultantă de 2 ani și 6 luni închisoare aplicată prin sentința penală nr.XXXX pronunțată de Judecătoria XXXX, definitivă prin nerecurare la data de XXXX s-a procedat la contopirea pedepselor în cea mai grea de 2 ani și 6 luni închisoare, în final rezultând pedeapsa închisorii de 3 ani și 6 luni, care a fost înlocuită cu măsura educativă a internării într-un centru de detenție pe aceeași durată.

Prin urmare, instanța constată că infracțiunea pentru care petenta a fost condamnată prin sentința penală nr.XXXX pronunțată de Judecătoria XXXX, definitivă prin nerecurare la data de XXXX a fost reținută în structura concursului de infracțiuni atât prin sentința penală sentința penală nr.X pronunțată de Judecătoria XXXX în dosarul penal nr.XXXX, rămasă definitivă la data de 11.02.XXXX prin nepelare cât și prin sentința penală nr.XX pronunțată de Judecătoria XXXX în dosarul penal nr.XXXX/, rămasă definitivă prin neapelare la data de XXXX.

Prin urmare, pentru ca petenta să nu execute de două ori aceeași pedeapsă, instanța va proceda în primul rând la descontopirea pedepsei de 1 an și 70 zile închisoare aplicată prin sentința penală sentința penală nr.XX/ pronunțată de Judecătoria XXXX în dosarul penal nr.XXXX , rămasă definitivă la data de XXXX prin nepelare în pedepsele componente de 70 zile închisoare reprezentând cel puțin o pătrime din restul de 238 zile internare într-un centru de detenție, rest rămas de la pedeapsa închisorii în cuantum de 2 ani și 6 luni închisoare aplicată prin sentința penală nr.XXXX pronunțată de Judecătoria XXXX, definitivă prin nerecurare la data de XXXX și pedeapsa închisorii de 1 an.

În continuare, instanța constată că această din urmă condamnare la pedeapsa închisorii de 1 an s-a dispus prin sentința penală nr.XX pronunțată de Judecătoria Sibiu în dosarul penal nr.XXXX, rămasă definitivă la data de XXXX prin nepelare pentru săvârșirea unei infracțiuni de către petentă în cursul perioadei de majorat, respectiv la data de XXXX, iar infracțiunile de furt și violare de domiciliu (data săvârșirii- XXXX) pentru care s-a dispus condamnarea petentei prin sentința penală nr.XX pronunțată de Judecătoria XXXX în dosarul penal nr.XXXX , rămasă definitivă prin neapelare la data de XXXX au fost săvârșite de către petentă în perioada minorității.

Astfel, instanța constată că devin incidente dispozițiile art.129 alin.(2) lit.b Cod penal, respectiv petenta a săvârșit în cursul minorității un concurs de infracțiuni pentru care s-a aplicat măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru de detenție (I-ul termen), iar în perioada majoratului a săvârșit o nouă infracțiune pentru care s-a dispus condamnarea sa la pedeapsa închisorii (al II-lea termen).

Față de regimul sancționator prevăzut de art.129 alin.(2) lit.b Cod penal, pentru această pluralitate de infracțiuni, instanța apreciază că nu se mai impune descontopirea măsurii educative privative de libertate în cuantum de 3 ani și 6 luni (1278 zile) aplicată petentei prin sentința penală nr.XXpronunțată de Judecătoria XXXX, în dosarul penal nr.XXX/, rămasă definitivă la data de XXXX pentru infracțiuni concurente comise în timpul minorității și va constată că din această măsură educativă rezultantă petenta a executat 677 zile, rămânând un rest de 601 zile.

În continuare, va aplica pedeapsa închisorii de 1 an (stabilită pentru infracțiunea comisă în perioada majoratului prin sentința penală nr.XX pronunțată de Judecătoria XXXX în dosarul penal nr.XXXX, rămasă definitivă la data de XXXX prin nepelare, pe care o majora cu 8 luni închisoare, reprezentând cel puțin o pătrime (cel puțin 150 zile) din restul rămas neexecutat din durata măsurii educative rezultante a internării într-un centru de detenței (601 zile), petent urmând să execute 1 an și 8 luni închisoare.

În teemiul art.129 alin.(3) Cod penal, va scădea din durata pedepsei aplicate perioada executată de la data de XXXX (data încarcerării) până la zi.

Va anula mandatele de executare ale pedepsei închisorii emise în baza sentinșei penale nr.XX pronunțată de Judecătoria XXXX în dosarul penal nr.XXXX, rămasă definitivă la data de XXXX prin neapela și sentința penală nr.XX pronunțată de Judecătoria XXXX, în dosarul penal nr.XXXX , rămasă definitivă prin neapelare la data de XXXX.

În teemiul art.275 alin.(3) Cod proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de către stat vor rămâne în sarcina acestuia.

Onorariul apărătorului desemnat din oficiu se va avansa din fondurile Ministerului Justiției.

Domenii speta