Contestaţie la executare

Hotărâre 3956 din 13.06.2015


Asupra cauzei de faţă,  constată următoarele  :

Prin cererea înregistrată la data de 29.09.2014 pe rolul Judecătoriei Bacău, contestatorul D.V.A. a solicitat în contradictoriu cu  intimata D.R.D., anularea formelor de executare emise de C.A. în dosarul de executare  nr.1209/2014.

În motivarea cererii sale, contestatorul a arătat că la data de 18.09.2014 a primit de la .C.A. somaţia prin care i s-a adus la cunoştinţă că a fost declanşată urmărirea silită în baza titlului executoriu proces-verbal de contravenţie seria xxx şi i s-a pus în vedere  să achite în termen de o zi  de la primirea somaţiei suma de 28 Euro + 144,4 lei, reprezentând 28 Euro debit şi 144,4 lei cheltuieli de executare. Cu aceeaşi ocazie i-a fost comunicată şi încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare silită, o copie a procesului verbal de contravenţie şi a procesului verbal de comunicare a acestuia, precum şi încheierea pronunţată în dosarul .xxxx  prin care a fost încuviinţată executarea silită.

Prin cererea formulată, contestatorul a invocat prescripţia executării sancţiunii amenzii contravenţionale motivat de faptul că procesul verbal de contravenţie nu a fost comunicat niciodată şi nu a avut cunoştinţă de existenţa sa până în momentul când i-a fost comunicat de executorul judecătoresc, că potrivit art.14 alin.1 din OG 2/2001 executarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie dacă procesul verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la data aplicării sancţiunii

În susţinere , contestatorul a invocat Decizia ÎCCJ nr.10 din 10 iunie 2013 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Î.C.C.J. privind interpretarea şi aplicarea  dispoziţiilor art.27 teza I raportat la art.14 alin.1, art.25 alin.2 şi art.31 alin.1 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

În drept, contestatorul şi-a întemeiat cererea pe prevederile  art.711 şi urm. NCPC, art.13,14,25,27 şi 31 din OG 2/2001 şi RIL-ul pronunţat prin Decizia Î.C.C.J. nr.10 din 10 iunie 2013.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru de 21,45 lei.

În susţinerea contestaţiei, contestatorul  a depus  somaţie, încheierea  nr.1209/2014, proces verbal de contravenţie, încheierea din 4.09.2014, proces verbal de comunicare a procesului verbal de constatare a contravenţiei.

În termen legal, intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei motivat de faptul că procesul verbal de constatare a contravenţiei a fost comunicat prin procedura afişării la data de 10.10.2011, fapt dovedit cu procesul verbal de îndeplinire a procedurilor de comunicare yyy, că comunicarea s-a efectuat la adresa indicată de contestator în acţiune, unde au fost comunicate şi actele de executare.

Cu privire la modalitatea de comunicare a procesului verbal de constatare a contravenţiei, intimata a arătat că Decizia Î.C.C.J. nr.10/2013 a intrat în vigoare la 23.07.2013, , deci ulterior afişării actului sancţionator

Cu privire la excepţia dreptului  de a cerere executarea silită, intimata  a arătat că a solicitat executarea silită a tarifului de despăgubire în termenul legal de 3 ani de la data  la care s-a născut dreptul de a cere executarea silită – adică 26.10.2011, iar cererea de executare silită a fost înregistrată la data de 05.08.2014, deci înlăuntrul termenului de prescripţie de 3 ani.

În drept, intimata şi-a întemeiat întâmpinarea pe prevederile OG  nr.2/2001, O.G. 15/2002, Legea nr.144/2012 pt. modificarea O.G. nr.15/2002 şi dispoziţiile Codului de procedură civilă.

În susţinerea întâmpinării, intimata a depus procesul verbal de contravenţie cu dovada comunicării, cerere de executare silită – fl.32-33.

Din actele  şi lucrările dosarului instanţa reţine :

La data de 29.09.2014, contestatorul D.V.A. formulat cerere prin care  a solicitat în contradictoriu cu  intimata D.R.D., anularea formelor de executare emise de C.A. în dosarul de executare  nr.1209/2014.

Potrivit procesului verbal de contravenţie seria xxx întocmit de intimata D.R.D., contestatorul a fost sancţionat contravenţional cu amendă in cuantum de 250 lei, pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 8 din OG 15/2002 şi a fost obligată să achite contravaloarea tarifului de despăgubire în sumă de 28 euro.

S-a reţinut că la data de 21 03 2011, ora 07.31  autovehiculul proprietatea contestatorului s-a deplasat fără rovinietă valabilă pe DN 2 km 115+85 m. Procesul verbal a fost generat şi semnat electronic şi a fost comunicat petentului doar prin afişare, potrivit procesului verbal yyy..

La data de 30.07.2014, intimata creditoare a formulat cererea de executare silită a sumei de 28 euro cu titlu de tarif de despăgubire, în baza procesului verbal de contravenţie seria yyy, executare care face obiectul dosarului de executare nr. 1209/2014 al C.A.

Potrivit dispoziţiilor articolului 711 Cod procedura civilă „Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii.”

Scopul contestaţiei la executare este acela de a înlătura neregularităţile comise cu prilejul urmăririi silite.

Potrivit art. 662 al 1 Cod proc civilă, executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă  şi doar în temeiul unui titlu executoriu, din cele prevăzute la art. 632 C.pr.civ:  „(1) Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu.

(2) Constituie titluri executorii hotărârile executorii prevăzute la art. 633, hotărârile cu executare provizorie, hotărârile definitive, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.”

Conform art. 37 din Og. 2/2001 „ Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.”

Potrivit art. 26 alineatul 3 din OG 2/2001 cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum şi a înştiinţării de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult o lună de la data încheierii.

Potrivit art. 27 din acelaşi act normativ, comunicarea procesului-verbal şi a înştiinţării de plată de face prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor.

Potrivit procesului verbal din data de 10.10.2011, procesul verbal a fost comunicat prin afişare la uşa domiciliului petentului.

Privind modalitatea de comunicare a procesului verbal, prin Decizia in recurs in interesul legii nr. 10/2013 a I.C.C.J. s-a statuat că simpla expediere a procesului-verbal, fără ca acesta să ajungă efectiv la destinatar, nu este conformă cu dispoziţia legală cuprinsă în art. 27 teza I din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care obligă organul constatator să facă dovada că a comunicat procesul-verbal şi că destinatarul a primit actul; pentru o comunicare valabilă, se impune deci ca organului constatator să-i parvină "avizul de primire", care să facă dovada că destinatarul a luat efectiv cunoştinţă de procesul-verbal de contravenţie.

S-a stabilit de către ICCJ că modalitatea de comunicare a procesului-verbal de contravenţie şi a înştiinţării de plată, prin afişare la domiciliul sau sediul contravenientului, este subsidiară comunicării prin poştă, cu aviz de primire iar  cerinţa comunicării procesului-verbal de contravenţie şi a înştiinţării de plată este îndeplinită şi în situaţia refuzului expres al primirii corespondenţei, consemnat în procesul-verbal încheiat de funcţionarul poştal.

Nefăcându-se dovada refuzului de primire a corespondenţei, potrivit Deciziei in recurs in interesul legii nr. 10/2013 a I.C.C.J procedura de comunicare prin afişare la uşa domiciliului petentului nu îndeplineşte cerinţa comunicării  procesului verbal in termen de o lună de la data încheierii conform dispoziţiilor O.G. 2/2001.

În ceea ce priveşte apărarea intimatei potrivit căreia la data încheierii şi comunicării procesului verbal nu era în vigoare Decizia 10/2013, aceasta fiind publicată în Monitorul Oficial după comunicare, la data de 23.07.2013.

Instanţa urmează a respinge această apărare a intimatei, reţinând că efectele unei decizii pronunţate într-un recurs în interpretarea legii, vizează unificarea practicii judiciare si dau dezlegare problemelor de drept care au fost percepute diferit de către instanţe, în speţă cea privind comunicare procesului verbal încheiat în lipsa contravenientului. De la momentul publicării in Monitorul Oficial, instanţele sunt obligate, sa judece conform celor statuate in hotărârea pronunţată de ICCJ, recurs in interesul legii.

Potrivit art. 14 din O.G. 2/2001 cu modificările şi completările ulterioare, executarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la data aplicării sancţiunii.

În speţă, procesul verbal a fost încheiat la data de 19.09.2011, însă nu a fost legal comunicat petentului în termen de o lună, potrivit prevederilor legale enunţate.

Pentru considerentele de mai sus, instanţa urmează a admite excepţia prescripţiei dreptului de a solicita executarea silită a sumelor stabilite prin procesul verbal de contravenţie seria yyy,  admiţând contestaţia.

Astfel, în temeiul  719 C.pr.civ, potrivit cărora „Dacă admite contestaţia la executare, instanţa, ţinând seama de obiectul acesteia, după caz, va îndrepta ori anula actul de executare contestat, va dispune anularea ori încetarea executării înseşi, va anula ori lămuri titlul executoriu.”, instanţa va anula actele de executare emise în dosarul de executare 1209/2014 al  C.A.