Contestaţie la executare

Hotărâre 1560 din 26.10.2015


Deliberând asupra cauzei penale de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată la data de XXXX pe rolul Judecătoriei XXXX sub nr. dosar XXXX, petentul BCD a formulat contestaţie la executare solicitând să se constate că a intervenit prescripţia executării pedespei închisorii în cuantum de 1 an aplicată acestuia prin sentinţa penală nr.XXX pronunţată la data de XXXX de către Judecătoria XXXX în dosarul penal nr.XXXX, în baza căreia la data de XXXX a fost emis mandatul de executare a pedepsei cu închisoare nr.XXXX.

În motivare, petentul a arătat că în conformitate cu prevederile art.162 alin.(1) lit.b Cod penal, termenele de prescripţie a executării pedepsei sunt de 5 ani plus durata pedepsei ce urmează a fi executată, respectiv în cazul petentului BCD termenul de prescripţie este de 6 ani.

Întrucât sentinţa civilă mai sus menţionată a rămas definitivă la data de XXXX, petentul a apreciat că s-a împlinit termenul de prescripţie de 6 ani şi a solicitat admiterea contestaţiei la executare.

În drept, au fost invocate prevederile legale ale art.598 alin.(1) lit.d Noul Cod proc. pen. şi art.162 alin.(1) lit.b din Noul Cod penal.

Cererii i-a fost ataşată sentinţa penală nr.XXXX pronunţată de Judecătoria XXXXu în dosarul penal nr.XXXX, rămasă definitivă la data de XXXX.

La termenul de judecată din data de XXXX instanţa a dispus amânarea cauzei pentru solicitare relaţii.

La termenul de judecată din data de XXXX s-a acordat cuvântul pe fondul cauzei şi a rămas în pronunţare.

Analizând cererea formulată prin raportare la situaţia de fapt şi dispoziţiile legale incidente, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală nr.XXX pronunţată la data de XXXX de către Judecătoria XXXX în dosarul penal nr.XXXX, instanţa a dispus condamnarea petentului la pedeapsa închisorii în cuantum de 1 an pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere prevăzută de art.217 alin.(1) Cod pen.. Sentinţa a rămas definitivă la data de XXXX, prin nerecurare.

Din cuprinsul fişei de cazier judiciar internaţional, rezultă că petentul a mai fost condamnat prin Decizia din data de XXXX pronunţată de XXXX, rămasă definitivă la data de XXXX, în dosarul penal nr.XXX pentru infracţiuni comise în data de XXXX şi prin Decizia din data de XXXX pronunţată de către XXXX, rămasă definitivă la data de XXXX pentru infracţiuni comise în data de XXXX.

Din cuprinsul acestei sentinţe care a fost ataşată la dosar şi, ulterior, tradusă rezultă că petentul a săvârşit în noaptea de XXXX, în XXXX, mai multe infracţiuni, respectiv deţinere sau folosire neautorizată de arme, arme de foc, părţi şi componente ale acestora, muniţii şi explozivi, încălcarea dreptului la viaţă privată, alta decât încălcarea proprietăţii private pentru care a fost condamnat la pedeapsa cu închisoarea în cuantum de 8 luni a cărei executare a fost suspendată condiţionat şi amenda în cuantum de 800 euro.

Conform art. 140¹ alin.(2) din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, recunoşterea hotărârilor judecătoreşti străine, în vederea producerii de alte efecte decât cel al executării în regim de detenţie a pedepsei se face şi pe care incidentală, în cadrul unui proces penal în curs (…) de către instanţa de judecată pe rolul căreia se află cauza spre soluţionare.

Potrivit art.163 alin.(2) Cod penal, cursul termenului de prescripţie a executării se întrerupe şi prin săvârşirea din nou a unei infracţiuni. În conformitate cu aceste dispoziţii legale, instanţa reţine că la data de XXXX cursul termenului de prescripţie a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.XXX pronunţată la data de XXXX de către Judecătoria XXXX în dosarul penal nr.XXXX, s-ar întrerupe şi efectul imediat ar fi că începe să curgă un nou termen de prescripţie.

Însă pentru constatarea întreruperii termenului de prescripţie, instanţa constată necesar recunoaşterea pe cale incidentală a Deciziei din data de XXXX pronunţată de XXXX, rămasă definitivă la data de XXXX, în dosarul penal nr.XXXX.

Potrivit art. 140¹ alin.(3) raportat la art.136 din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală o hotărâre judecătorească străină poate fi recunoscută în România dacă este de natură să producă efecte juridice potrivit legii penale român şi sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) hotărârea este definitivă şi executorie; b) fapta pentru care s-a aplicat pedeapsa ar fi constituit, în cazul în care ar fi fost săvârşită pe teritoriul României, o infracţiune; c) persoana condamnată a consimţit la executarea pedepsei în România (…) d) nu este incident vreunul dintre motivele de nerecunoaştere şi neexecutare prevăzute la alin.(2), e) executarea în România a pedepsei detenţiunii pe viaţă sau a închisorii ori a măsurii privative delibertate este de natură să faciliteze reintegrarea socială a persoanei condamnate.

Prin raportare la considerentele Deciziei din data de XXXX pronunţată de XXXX, rămasă definitivă la data de XXX, în dosarul penal nr.XXXX, instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art.136 din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Astfel, decizia din data de XXXX pronunţată de XXXX a rămas definitivă la data de XXXX, faptele pentru care s-au aplicat pedepsele ar fi constituit, în cazul în care ar fi fost săvârşite pe teritoriul României, infracţiuni, respectiv uzul de armă fără drept prev. şi ped. de art.343 alin.(1) Cod penal şi ameninţare, prev. de art.206 Cod penal şi nu este incident vreunul dintre motivele de nerecunoaştere şi neexecutare prevăzute la alin.(2). În ceea ce priveşte condiţiile prevăzute la art.136 alin.(1) lit.c şi e din acelaşi act normativ, instanţa constată că acestea nu sunt aplicabile în prezenta cauză întrucât pedeapsa cu închisoarea aplicată petentului a fost suspendată.

Faţă de aceste considerente, instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile recunoaşterii pe cale incidentală şi în baza art.140¹ alin.(2) din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, va recunoaşte sentinţa penală pronunţată de către XXXX în data de XXXX, rămasă definitivă la data de XXXX, în dosarul penal nr.XXXX prin care s-a aplicat petentului BCD, pedeapsa închisorii în cuantum de 8 luni a cărei executare a fost suspendată.

Ca efect imediat al recunoşterii hotărârii străine pe cale incidentală instanţa constată că termenul de prescripţie în cuantum de 6 ani (5 ani plus durata pedepsei aplicate, conform art.162 alin.(1) lit.c Cod penal) a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.230 pronunţată la data de XXXX de către Judecătoria XXXX în dosarul penal nr.XXXX, s-a întrerupt la data săvârşirii infracţiunilor constatate prin decizia străină mai sus recunoscută, iar la data de XXXX a început să curgă un nou termen de prescripţie în cuantum de 6 ani.

Prin urmare, instanţa constată că termenul de prescripţie a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.XXXX pronunţată la data de XXXX de către Judecătoria XXXX în dosarul penal nr.XXXX s-a împlinit la data de XXXX.

În consecinţă, va dispune stingerea executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.XXX pronunţată la data de XXXX de către Judecătoria XXXX în dosarul penal nr.XXXX şi anularea formelor de executare emise în baza acestei sentinţe.

În temeiul art.275 alin.(3) Cod proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia