Grăniţuire

Hotărâre 407 din 26.01.2015


Prin acţiunea civilă înregistrată la data de ........... pe rolul Judecătoriei Bacau  sub nr. unic ............., reclamanta X  a chemat în judecată pe pârâtul Y solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună stabilirea liniei de hotar care desparte cele doua proprietati situate in ............... , obligarea paratului sa respecte dreptul de proprietate  si posesie asupra  corpului de teren pe care a acaparat-o  si obligarea la plata cheltuielilor de judecata .

În fapt, reclamanta arată că este proprietara asupra suprafetei de 6209 mp teren  , drept constatat de catre Curtea de Apel Bacau prin decizia civila nr. ...............Precizeaza ca intre cele doua terenuri nu exista o limita izibila  care sa desparta cele doua proprietati , existand litigii .Invedereaza instantei faptul  ca paratul cunoaste situatia juridica a terenului  dar refuza sa ia masurile necesare in vederea delimitariii  corpurilor de proprietate .

Reclamanta nu a indicat temeiul legal al acţiunii.

În probaţiune reclamanta nu  a depus nici un act .

Paratul , legal citat a deăus intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesual active a reclamantului deoerece calitate procesuala poate avea doar X . De asemenea aceasta exceptie a fost invocata referitor si la fondul dreptului in sensul ca reclamanta nu si-a dovedit dreptul sau de proprietate asupra acestui teren , acesta nejustificand calitatea sa de proprietar si vecin cu terenul proprietatea paratului .A invocat si exceptia lipsei de interes motivat de faptul ca cererea de chemare in judecata nu a fost promovata in virtutea apararii intereselor cetatenilor mun. Bacau . Pe fondul actiunii a solicitat respingerea acesteia  deoerece prin decizia civila nr.............. data de Tribunalul Bacau s-a constatat faptul ca sunt proprietarii suprafaetei de 11000mp precum si faptul ca au construit si amenjat baza sportiva  situat in ..................

In sprijinul intampinarii a depus : decizia civila nr............ data de Tribunalul Bacau, , sentinta civila nr. ...............,decizia civila nr. ............. , raport expertiza tehnica judiciara ,

Paratul a mai depus o serie de inscrisuri in copie : ordonanta din data de 05,02,2008, sentinta civila nr. ........... , recurs formulat impotriva acestei sentinte , cererea de interventie formulata de catre reclamanta in cadrul dosarului ............ a Tribunalului Bacau , adrese catre Primaria Bacau , proces verbal .

Partile au depus si concluzii scrise .

În cauză in baza art.167 Cod procedura civila au fost incuviintate si  au fost administrate proba cu înscrisuri si proba cu expertiza tehnică în specialitatea topografie-cadastru.

Analizând probatoriul administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesual active invocata de catre parat si unita cu fondul cauzei , instanta retine urmatoarele :

Cererea de chemare in judecata a fost formulata de catre X in calitatea sa de reprezentant . Fata de acestea, instanta constata ca cererea a fost introdusa de o persoana care isi justifica calitatea sa procesual activa in conditiile art.21  si 62 din legea 215/2001, motiv pentru care aceasta exceptie va fi respinsa .

Cu privire la lipsa  calitatii procesual active a reclamantului invocata de parata referitoare la inexistenta calitatii sale  de proprietar , instanta retine ca aceasta  in  fapt nu este o veritabila exceptie , ci tine chiar de analiza fondului cauzei . Este adevarat ca jurisprudenta a stabilit in foarte multe cazuri faptul ca atat timp cat una intre parti nu-si poate justifica calitatea sa de proprietar in cadrul unor actiuni in granituire , aceste actiuni vor fi respinse pentru lipsa calitatii procesual active sau pasive , insa avand in vedere faptul ca in cadrul prezentului dosar se analizeaza insasi existenta dreptului de proprietate a reclamantului , instanta constata ca aceasta exceptie este de fapt o aparare ci tine indubitabil de fondul cauzei. De altfel , potrivit art. 548 Cod civil  obligatia de granituire indreptateste pe orice proprietar de a impune vecinului sau  sa-si granituiasca  proprietatea sa . In consecinta , avand in vedere ca reclamantul in cererea sa introductiva se considera proprietar si invoca un titlu de proprietate , avand in vedere ca acest titlu este contestat de catre parata  si avand in vedere ca instanta va analiza in cadrul acestui dosar insasi titlul de proprietate al reclamantului , rezulta in mod evident faptul ca astfel de actiuni nu pot fi solutionate pe cale de exceptie procesual activa sau pasiva , in cazul in care una din parti nu-si poate justifica calitatea sa de proprietar indeptatit la granituire .

De altfel, si doctrina a statuat  faptul ca daca in urma unor dezbateri contradictorii  in care se cerceteaza fondul dedus judecatii – in cazul de fata verificarea titlurilor de proprietate ale celor doua parti implicate in operatiunea de granituire -  se constata ca dreptul pretins nu exista ori acesta nu indeplineste conditiile de validitate impuse de lege  pentru a putea fi exercitat , cererea va fi respinsa ca nefondata sau neintemeiata .

Strans legat de aceasta motivare este legata si exceptia lipsei de interes care va fi respinsa deoerece reclamantul in virtutea faptului ca se considera proprietar isi justifica folosul practic  si imediat pe care l-ar putea obtine prin granituirea celor doua proprietati .

Cu privire la fondul cauzei , instanta retine ca reclamantul  a formulat in fapt doua capete de cerere strans legate intre ele – granituire si revedincarea suprafatei de teren asupra careia se considera proprietar , invecinata cu terenul proprietatea paratului.

In fapt,decizia civila nr. ............Tribunalul Bacau  a admis actiunea civila in constatare formulata de catre Y , constatand  ca acesta a construit si amenajat baza sportiva situata in ................ precum si faptul ca  dobandit prin efectul uzucapiunii de 30 ani suprafata de 11000mp. In considerentele acestei decizii ramsa irevocabila , instanta a retinut ca  terenul care putea fi cerut de reclamant pe calea actiunii formulate era de 17209mp , insa avand in vedere ca acesta nu si-a marit petitul actiunii , in virtutea principiului disponibilitatii , cererea a fost admisa doar pentru suprafata ceruta in cererea introductiva .

Prin sentinta civila nr. ............. a fost admisa actiunea formulata de catre Y ,instanta constatand ca reclamantul este proprietarul suprafetei de 6209mp situat in ...................

Prin decizia civila nr. ............ a fost admis apelul formulat de catre X , actiunea fiind respinsa pe fond. In considerentele deciziei nr............. a instantei de recurs s- a retinut  faptul ca Y a primit suprafata de teren in folosinta de la adevaratul sau proprietar X

Din raportul de expertiza efectuat in cauza de expert S.F., instanta retine faptul ca acesta a individualizat distinct suprafata de 11000mp si de 6209mp , cele doua bucati de teren alcatuind insa un singur trup in suprafata totala de 17209mp . Asa cum rezulta din schitele anexa la raportul de expertiza si la suplimentele raportului de expertiza , instanta retine faptul ca acest  teren este stapanit pe toata suprafata de parata Y, terenul revendicat de reclamanta fiind teren de antrenament –gazon . Din raportul de expertiza efectuat de expert D.L.rezulta faptul ca terenul revendicat de reclamanta  face parte din suprafata totala ingradita de 17209mp  fiind situat in continuarea suprafetei de 11000mp teren dobandit prin uzucapiune

In drept, cu privire la capatul de cerere avand ca obiect revendicarea terenului in suprafata de 6209mp  , instanta retine ca in temeiul art 480  c.civ. , proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi a dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut, însă în limitele determinate de lege .

De asemenea art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia Europeană a drepturilor Omului  prevede următoarele: "Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.

Raportat la cele de mai sus actiunea in revedicare este actiunea reala prin care reclamantul  care pretinde ca este proprietarul unui bun individual determinat , cu privire la care a pierdut posesia , solicita obligarea paratului care stapaneste bunul respectiv  sa ii recunoasca dreptul de proprietate si sa-i restituie bunul .Asadar calitatea de reclamant într-o acţiune în revendicare o are persoana care isi poate justifica calitatea sa de proprietar asupra bunului revendicat deoerece actiunea in revendicare este o acţiune reală prin care  reclamantul care pretinde că este titularul dreptului real de proprietate urmăreşte predarea posesiunii bunului . 

Fata de inscrisurile depuse la dosarul cauzei , fata de raportul de expertiza efectuat in cauza precum si rapoartele de expertiza efectuate de catre expert C.P. , D.L. , instanta retine faptul ca reclamantul nu isi justifica calitatea sa de proprietar asupra suprafetei de 6209mp teren . Titlul invocat – respectiv decizia nr............. nu stabileste prin dispozitiv vreun drept de proprietate in patrimoniul mun. Bacau . Desi sunt retinute anumite chestiuni referitoare la situatia juridica a terenului , acestea vizeaza netemeinicia invocarii uzucapiunii de catre Y. De altfel , reclamantul nu a depus nici  document care macar sa ateste ca acest bun a fost vreodata in proprietatea sa , invocarea onsiderentelor unei hotarari judecatoresti netinand loc de titlu de proprietate .

De asemenea , analizand actele depuse la dosarul  cauzei se constata ca nici paratul nu poate justifica vreun titlu pe aceasta suprafata de teren .

Pe cale de consecinta , instanta va face aplicarea prevederilor consacrate din doctrina . Astfel, atunci cand nici una dintre parti nu are titlu si nu poate invoca dobandirea lui prin uzucapiune sau ocupatiune , se va proceda la compararea celor doua posesii  si va avea castig de cauza cel care are posesia mai caracterizata .  Fata de acestea , instanta retine ca paratul este cel care se bucura de o posesie mai caracterizata in detrimentul reclamantului .Astfel  din considerentele deciziei civile nr............, a deciziei civile nr............  , coroborate cu raportele de expertiza efectuate de expert S.F. , C.P. , D.L., reiese in mod evident faptul ca paratul se afla in posesia acestui teren de peste 30 ani , acesta  fiind un posesor de buna credinta , fapt care face ca posesia sa fie caracterizata si in defavoarea reclamantului care pe langa lipsa titlului de proprietate nu poate justifica nici macar o posesie a acestui teren la un moment dat in timp.

Strans  legat de aceste aspecte retinute mai sus , instanta va analiza si capatul de cerere avand ca obiect granituire .

Astfel, Potrivit art.548 Cod civil ,obligatia de granituire indreptateste pe orice proprietar de a impune vecinului sau  sa-si  granituiasca proprietatea sa , adica sa-i fixeze limite de despartire , de hotar  prin semne vizibile .

Granituirea unei proprietati pe calea unei actiuni in justitie consta in verificarea titlurilor de proprietate  a celor doi vecini , in masurarea proprietatilor lor , in fixarea liniei despartitoare a celor doua proprietati  a celor doua proprietati vecine .

Instanta , asa cum a retinut si mai sus , constata ca reclamantul nu a  facut dovada unui titlu de proprietate asupra terenului  de 6209mp  in virtutea caruia sa justifice actiunea de granituire .

In concluzie , instanta va respinge cererea de chemare in judecata formulata de reclamant X in contradictoriu cu parat Y , avand ca obiect granituire si revendicare ca neintemeiata.

Vazand si prevederile art. 274 cod procedura civila va obliga reclamanta la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 400 lei reprezentand onorariu avocat .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale active.

Respinge exceptia lipsei de interes.

Respinge cererea de chemare in judecata formulata de reclamant X in contradictoriu cu parat Y , avand ca obiect granituire ca neintemeiata.

 Obliga reclamanta la plata cheltuielilor de judecata.

 Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare.

 Pronuntata in sedinta publica, azi...................

Domenii speta