Evacuare

Hotărâre 14550 din 09.09.2016


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de …., sub numărul x/299/2016, reclamanţii D.E. şi D.I. au solicitat evacuarea pârâţilor P.N. şi T.G. din imobilul situat în Bucuresti, ...sector 1, precum şi obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, reclamanţii au arătat că imobilul se află în proprietatea reclamanţilor, fiind dobândit prin cumpărare de la numitul L.N., conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4../2005 de către BNP N. La data de 15.01.2010 între reclamanţi şi pârâta P.N. s-a încheiat antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. A/2010 de către BNP N, prin care părţile au convenit plata de către pârâtă a unui avans eşalonat, în vederea transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilului. La aceeaşi dată, reclamanţii au predat imobilul către pârâtă şi şi-au exprimat acordul privind stabilirea domiciliului acesteia la respectiva adresă.

Au mai învederat reclamanţii că pârâta nu a reuşit să efectueze plata avansului prevăzut în antecontract, în cuprinsul căruia părţile stipulaseră un pact comisoriu de gradul IV, potrivit căruia, dacă la împlinirea unui termen de plată a avansului promitenta-cumpărătoare nu a efectuat plata datorată, antecontractul se consideră reziliat de drept, fără punere în întârziere, notificare ori obţinerea unei hotărâri judecătoreşti în acest sens.

La data de 03.03.2016 a fost încheiată convenţia de reziliere autentificată sub nr. B/2016 prin care părţile au fost puse în situaţia anterioară încheierii antecontractului, stabilindu-se ca pârâta să elibereze şi să predea imobilul către reclamanţi, la data de 30.06.2016. La această dată, pârâta a refuzat să elibereze imobilul, ocupându-l fără vreun titlu legal. Reclamanţii au arătat că atât pârâta, cât şi numitul T.G., care ocupa imobilul alături de pârâtă, au fost notificaţi prin executor judecătoresc în vederea eliberării imobilului.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 1034 şi urm.  C. proc. civ.

În probaţiune, reclamanţii au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi martori.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 100 lei (f. 27).

Pârâta P.N. a formulat note de şedinţă, solicitând suspendarea cauzei, iar în subsidiar respingerea acţiunii ca inadmisibilă, cu obligarea reclamanţilor la plata cheltuielilor de judecată. A arătat pârâta că la data de 26.04.2016 a solicitat Judecătoriei Buftea rezoluţiunea convenţiei de reziliere autentificată sub nr. B/2016 – ca urmare a nerestituirii de către reclamanţi a sumei de 7.000 euro, reprezentând 5% din avansul achitat acestora la data autentificării antecontractului – şi repunerea părţilor în situaţia anterioară, anume repunerea părţilor în drepturile şi obligaţiile izvorâte din antecontractul de vânzare-cumpărare. Pe cale de consecinţă, şi ţinând cont de faptul că imobilul este locuit de pârâtă şi copiii acesteia în temeiul unui titlu valabil, a apreciat aceasta că se impune suspendarea prezentei cauze până la soluţionarea litigiului aflat pe rolul Judecătoriei Buftea.

A mai apreciat pârâta că este necesară analizarea condiţiilor de admisibilitate a prezentei cereri, prin prisma prevederilor art. 44 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi a jurisprudenţei Curţii Europene e Drepturilor Omului.

S-a mai subliniat că nu sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate a procedurii speciale de evacuare, pârâta deţine un titlu valabil, tocmai urmare a solicitării rezoluţiunii convenţiei de reziliere. Pe de altă parte, a arătat că sunt necesare dezbateri ample pe fond, pentru a se analiza eventualele contestaţii ale reclamanţilor asupra dreptului pârâtei de a ocupa imobilul.

În drept, au fost invocate prevederile art. 1033 şi urm. C. proc. civ., precum şi cele ale Legii nr. 274/2004.

În probaţiune, pârâta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Pârâtul T.G. nu a formulat apărări în cauză, deşi a fost legal citat.

În cauză, instanţa a încuviinţat şi administrat în cauză proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Cu titlu preliminar, instanţa se va pronunţa asupra cererii de suspendare formulată de pârâta P.N.. Astfel, conform prevederilor art. 413 alin. (1) C. proc. civ., instanţa poate suspenda judecata când dezlegarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existenţa ori inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi.

Astfel, esenţial pentru a se dispune suspendarea este ca soluţia din procesul în care se pune problema suspendării să fie influenţată, în tot sau în parte, de stabilirea într-un alt proces a existenţei sau inexistenţei unui drept.

Or, instanţa consideră că în prezenta cauză soluţia ce urmează a se pronunţa nu este influenţată de soluţia ce se va pronunţa în dosarul nr. X/94/2016 aflat pe rolul Judecătoriei Buftea. Astfel, în acest litigiu se urmăreşte rezoluţiunea convenţiei de reziliere autentificată sub nr. B/2016, cu consecinţa punerii părţilor în situaţia anterioară, anume repunerea părţilor în drepturile şi obligaţiile izvorâte din antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. A/2010. Cu toate acestea, instanţa consideră că în speţă s-a făcut dovada că pârâţii nu ocupă în mod valabil imobilului, ca urmare a rezilierii de drept a antecontractului de vânzare-cumpărare prin producerea efectelor pactului comisoriu de gradul IV inserat de părţi în antecontract.

Pe de altă parte, instanţa mai arată că pârâta, deşi invocă faptul că locuieşte în imobil împreună cu copiii săi şi că se impune protejarea intereselor acestora, nu a făcut dovada că are copii minori şi nici dovada că aceştia ar locui în imobilul str...., sector 1.

Pe cale de consecinţă, instanţa apreciază că nu se impune suspendarea prezentei cauze, urmând să respingă cererea de suspendare, că neîntemeiată.

Pe fondul cauzei, instanţa reţine că prin cererea de chemare în judecată reclamanţii au solicitat evacuarea pârâţilor din imobilul situat în Bucuresti, ...sector 1, pentru lipsa unui titlu valabil.

În fapt, instanţa reţine că la data de 15.01.2010 între reclamanţi şi pârâta P.N. s-a încheiat antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. A/2010 de către BNP N, prin care părţile au convenit plata de către pârâtă a unui avans eşalonat, în vederea transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilului. La aceeaşi dată, reclamanţii au predat imobilul către pârâtă şi şi-au exprimat acordul privind stabilirea domiciliului acesteia la respectiva adresă. Părţile au stipulat în antecontract un pact comisoriu de gradul IV, conform căruia, dacă la împlinirea unui termen, suma devenită certă, lichidă şi exigibilă au a fost plătită, antecontractul se consideră reziliat, fără punere în întârziere, notificare sau obţinerea unei hotărâri judecătoreşti în acest sens.

La data de 03.03.2016 părţile au încheiat convenţia de reziliere autentificată sub nr. B/2016 prin care au fost puse în situaţia anterioară încheierii antecontractului, stabilind ca pârâta să elibereze şi să predea imobilul către reclamanţi, la data de 30.06.2016. În cuprinsul convenţiei de reziliere, pârâta declară că a primit de la reclamanţi, la data autentificării prezentei convenţii, suma de 7.000 euro, reprezentând 5% din avansul achitat.

La data de 30.06.2016, pârâţii au refuzat să elibereze imobilul, ocupându-l fără vreun titlu valabil, deşi au fost notificaţi prin executor judecătoresc în vederea eliberării imobilului.

Potrivit extrasului de Carte Funciară (filele 38-40), rezultă că a fost întabulat dreptul de proprietate al reclamanţilor asupra imobilului situat în Bucuresti, ...sector 1, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4../2005 de către BNP N B.M..

Din aceste înscrisuri, instanţa reţine că reclamanţii deţin în proprietate imobilul situat în Bucuresti, ...sector 1.

Prin executor judecătoresc, reclamanţii au notificat pârâţii în sensul eliberării imobilului în termen de 5 zile de la comunicarea notificării (f. 6-11).

În solutionarea cererii, instanţa are în vedere prevederile art. 1.034 şi urm. C. proc. civ.

Potrivit art. 1034 alin. (1) C. proc. civ., aceste dispoziţii se aplică în litigiile privind evacuarea din imobilele folosite sau, după caz, ocupate fără drept de către foştii locatari sau alte persoane. În sensul art. 1034 alin. (2) lit. b) şi e) C. proc. civ., locatarul este locatarul principal, chiriaş sau arendaş, sublocatarul sau un cesionar al locatarului, indiferent dacă persoana care solicită evacuarea este locatorul sau sublocatorul ori dobânditorul imobilului, iar ocupantul este oricare persoană, alta decât proprietarul sau locatarul, care ocupă în fapt imobilul cu sau fără permisiunea ori îngăduinţa proprietarului.

Conform art. 1040 C. proc. civ., dacă locatarul sau ocupantul notificat în condiţiile prezentului titlu refuză să evacueze imobilul ori dacă locatarul a renunţat la dreptul său de a fi notificat şi a pierdut, din orice motive, dreptul de a folosi imobilul, locatorul sau proprietarul va solicita instanţei să dispună, prin hotărâre executorie, evacuarea imediată a locatarului sau ocupantului din imobil, pentru lipsă de titlu.

Totodată, instanţa reţine că potrivit art. 555 C. civ., reclamanţii are dreptul de a se bucura nestingheriţi de bunul ce face obiectul dreptului lor de proprietate. Dreptul de proprietate asupra imobilului ocupat de pârâţi fără titlu, conferă reclamanţilor, printre altele, şi atributul folosinţei.

De asemenea, conform art. 1 din Protocolul 1 la Convenţia Europeană privind Drepturile Omului şi Libertăţile Fundamentale, orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi privat de proprietatea sa decât din cauza unei utilităţi publice şi în condiţiile prevăzute de lege şi principiile generale ale dreptului internaţional. Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului pe care îl deţin statele de a pune în vigoare legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosirea bunurilor în conformitate cu interesul general sau pentru a asigura plata impozitelor sau altor contribuţii sau amenzilor.

Faţă de situaţia de fapt reţinută, instanţa constată că, la data formulării cererii de chemare în judecată (...2016), pârâţii nu mai deţin niciun titlu locativ care să le permită ocuparea imobilului situat în Bucuresti, ...sector 1, care a făcut obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare, întrucât acetat a încetat ca urmare a rezilierii, în baza pactului comisoriu de ultim grad inserat de părţi în cuprinsul antecontractului. Stipularea de către părţi a unui asemenea pact înlătură rolul instanţei de judecată sub aspectul aplicării sancţiunii rezilierii.

Apărarea invocată de pârâtă, privitoare la cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buftea având ca obiect rezoluţiunea convenţiei de reziliere, nu înlătură valabilitatea pactului comisoriu expres prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare şi nici producerea efectelor acestuia.

În consecinţă, având în vedere că obligaţia de predare a spaţiului nu a fost îndeplinită de  bună-voie, în temeiul art. 1.041 şi art. 1.042 C. proc. civ., instanţa va admite cererea reclamanţilor şi va dispune evacuarea pârâţilor din imobilul situat în Bucuresti, ...sector 1.

Totodată, reţinând culpa procesuală a pârâţilor în demararea prezentului litigiu şi având în vedere şi dispoziţiile art. 451 şi 453 C. proc. civ., instanţa va obliga pârâţii la plata către reclamanţi a sumei de XX lei cu titlu de cheltuieli de judecată, dintre care 100 lei reprezintă taxă judiciară de timbru, iar suma de X1X1 lei onorariu avocaţial, conform facturii  fiscale nr. SM16-109 din 19.08.2016 şi a ordinului de plată din 27.08.2016.

De asemenea, instanţa reţine că prezenta hotărâre este executorie, conform art. 1.041 alin.  (5) C. proc. civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge, ca neîntemeiată, cererea de suspendare a judecăţii cauzei, formulată de pârâta P.N..

Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii D.E. şi D.I., ambii cu domiciliul în Bucureşti, …. sector 1 în contradictoriu cu pârâţii P.N., cu domiciliul în Bucureşti, …sector 1, …., cu domiciliul ales în Bucureşti, …. şi T.G., cu domiciliul în Bucureşti, …., sector 1, ….

Dispune evacuarea pârâţilor din imobilul situat în Bucureşti, …...

Obligă pârâţii la plata către reclamanţi a cheltuielilor de judecată în cuantum de XX lei.

Executorie.

Cu apel în termen de 5 zile de la pronunţare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi, …..