Contestatie la executare. Cerere de anulare act de adjudecare.

Hotărâre 13085 din 30.06.2015


La cererea creditorului -), în dosarul execuţional nr. - al Executorului Judecatoresc Dorina Gonţ, Lucian Gonţ şi Marian Panait s-a început executarea silită împotriva debitorului intimat -, pentru recuperarea creanţei in valoare de 30500 Euro izvorâtă din contractul de împrumut cu garantie imobiliară autentificat sub nr. - de SPN -, precum si a tuturor cheltuielilor de executare .

Prin încheierea civila din data de - din dosarul nr. - Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti încuviinţează începerea executării silite în favoarea creditorului în vederea recuperării creanţei în suma de 30.500 Euro precum şi a tuturor cheltuielilor de executare.

Potrivit procesului-verbal de licitaţie încheiat la data de 13.01.2015 din dosarul execuţional nr. - al. se vinde la licitaţie publica imobilul situat in Str. -, in favoarea adjudecatarului intimat - la preţul de 290000 lei.

Contestatoarea - a formulat contestaţie la executare susţinând că deşi este terţ de executarea începută în dosarul nr. - al BEJ Dorina Gonţ, Lucian Gonţ şi Marian Panait este coproprietar al imobilului executat silit, motiv pentru care a solicitat anularea actului de adjudecarea şi a actelor subsecvente.

Instanţa apreciază că contestaţia la executare, formulată în baza art. 713 alin 5 rap la art. 715 alin 4 C. proc. civ., este neîntemeiată pentru următoarele motive.

Imobilul situat in Str-4 compus din teren în suprafaţă de 500 mp (în acte 549 în măsurători) pe care este edificată o construcţie de locuinţe plus anexa este proprietatea intimatului - în cota de 1/1, dreptul acestuia fiind înscris în CF (f. 50 D -).

Deşi contestatoarea susţine că dreptul intimatului înscris în cartea funciară este obţinut în mod fraudulos, în sensul declarării în fals că este unic moştenitor la numitului -, defunctul soţ al contestatoarei -, instanţa reţine că acesta nu a făcut dovada niciunui demers în sensul anulării acestui certificat de moştenitor.

Deşi contestatoarea a susţinut, prin avocat, că a introdus pe rolul instanţelor o cerere în petiţie de ereditate, instanţa constată că aceasta nu a produs o astfel de dovadă.

Instanţa reţine că, prin avocat, contestatoarea a solicitat admiterea contestaţie în baza unui „drept neperfectat în considerarea stăpânirii îndelungate împreună cu defunctul soţ”

Însă, instanţa apreciază, că dreptul de proprietate asupra bunului supus executării silite trebuie să existe în patrimoniul terţului ce se pretinde vătămat prin executare, nefiind suficient ca contestatoarea să invoce în favoarea sa doar prezumţia dobândirii în proprietate a bunului.

Dovada dreptului de proprietate al terţului poate fi realizata cu orice mijloace de proba, în condiţiile dreptului comun, însă instanţa apreciază că declaraţia de acceptare a moştenirii nu este titlu de proprietate, şi nu poate crea decât o eventuală prezumţie de temeinicie a pretenţiilor contestatoarei cu privire la moştenirea fostului soţ, în patrimoniul căruia se găsea cota de ½ din imobilul din -.

In speţă, executorul a început procedura de vânzare a imobilului înscris in C.F. situat in Str. -, sector 1 Bucureşti, înscris în CF nr. -, cu respectarea dispoziţiilor legale privind vânzarea la licitaţie, având în vedere că debitorul intimat - figurează ca unic proprietar al imobilului vândut la licitaţie publică.

Astfel, instanţa constată că dreptul contestatoarei nu este înscris în CF iar potrivit regimul cărţilor funciare supus reglementării Legii nr. 7/1996, drepturile de proprietate sunt opozabile terţilor numai prin înscrierea lor în cartea funciară.

În acest sens, instanţa va respinge susţinerile contestatoarei referitoare la neînştiinţarea sa cu privire la executarea silită şi procedura vânzării la licitaţie, având în vedere că nu există o astfel de obligaţie în sarcina executorului decât cu privire la titularii unor drepturi reale sau alte sarcini care grevează imobilul urmărit înscrise în CF, ceea ce nu este cazul prezentei contestatoare.

În ceea ce priveşte dosarul de executare nr. - având ca obiect predarea imobilului situat în Bucureşti, str. - sector 1, contestatoarea a arătat că nu au fost respectate dispoziţiile art. 895 C. proc. civ. referitor la perioada de efectuare a evacuărilor, somaţia fiind emisă la data de 23.02.2015.

Instanţa apreciază neîntemeiate susţinerile contestatoarei şi constată că potrivit dispoziţiilor art. 897 C. proc. civ, debitorul şi persoanele care ocupă imobilul în fapt fără nici un titlu opozabil  creditorului au la dispoziţie 8 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare, de altfel, astfel cum rezultă din procesul verbal de predare silită, acesta a fost efectuată în data de 06.03.2015 cu respectarea dispoziţiilor art. 896 C. proc. civ referitoare la termenul de executare al obligaţiei de predare.

Pentru considerentele mai sus arătate, instanţa va respinge contestaţia la executare formulată de contestatoarea - ca neîntemeiată.