Contestaţie la executare.

Hotărâre 13731 din 10.07.2015


2.Ţinând cont de cuprinsul contractului de asistenţă juridică nr.317009/16.12.2010, instanţa constată că cele două părţi au convenit ca, în speţă, clientul să achite atât un onorariu fix (calculat potrivit pct.2.1.), cât şi un onorariu de succes (pct.2.1.5.2, pct.2.1.5.3) (fila 63, vol.I).

În speţă, cât priveşte onorariul prevăzut la pct. 2.1.5.1 din contract, văzând că  părţile au stabilit că acestea reprezintă onorariu fix (forfetar = aferent unei sume globale şi invariabile) în cuantum de 7% + TVA,  calculat la „valoarea pretenţiilor”, instanţa apreciază că art.2.1.5.1 din contract nu poate fi interpretat decât în sensul că onorariul ar trebui calculat la valoarea pretenţiilor (debit principal şi  accesorii) solicitate de client şi datorate de către debitor la momentul introducerii cererii de chemare în judecată (fila 63, vol.I).

Aceasta reprezintă singura interpretare care ar respecta atât dispoziţiile Statutului profesiei de avocat (art.134 alin.3, în vigoare pana la data de 19.12.2011), cât şi voinţa părţilor.

3.Ţinând seama de cuprinsul contractului de asistenţă juridică nr.259833/06.01.2012, instanţa constată că cele două părţi au convenit ca, în speţă, clientul să achite atât un onorariu fix (calculat potrivit pct.2.1.), cât şi un onorariu de succes (pct.2.2).

Astfel, părţile au ţinut seama de prevederile art.129 alin.1 din Statutul profesiei de avocat (aprobat prin Hotararea nr.64/2011 emisă de U.N.B.R.), în sensul că onorariile pot fi stabilite astfel: a) onorarii orare; b) onorarii fixe (forfetare); c) onorarii de succes;  d) onorarii formate din combinarea criteriilor prevăzute la lit. a)-c). 

Potrivit art.129 alin.(3)-(5) din acelaşi statut, „(3)Onorariul fix (forfetar) constă într-o sumă fixă cuvenită avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care îl prestează sau, după caz, le prestează clientului. (4) Onorariul orar şi fix (forfetar) se datorează avocatului indiferent de rezultatul obţinut prin prestarea serviciilor profesionale. (5) Avocatul poate să primească de la un client onorarii periodice, inclusiv sub formă forfetară.

În speţă, cât priveşte onorariul prevăzut la pct. 2.1.5.1 din contract, văzând că  părţile au stabilit că acestea reprezintă onorariu fix (forfetar = aferent unei sume globale şi invariabile) în cuantum de 6%/7% + TVA,  calculat la „valoarea pretenţiilor (debit principal + penalitati/dobanzi)”, instanţa apreciază că art.2.1.5.1 din contract nu poate fi interpretat decât în sensul că onorariul ar trebui calculat la valoarea pretenţiilor (debit principal şi  accesorii) solicitate de client şi datorate de către debitor la momentul introducerii cererii de chemare în judecată (fila 49, vol.I).

Aceasta reprezintă singura interpretare care ar respecta atât dispoziţiile Statutului profesiei de avocat (art.129 alin.3), cât şi voinţa părţilor.

4.Urmare a acordării asistenţei juridice în dosarele având nr. -, intimata a emis factura nr. 9418737/01.10.2014, pentru suma de 774,04 lei, reprezentând diferenţa onorariu fix conform art.2 din contractul de asistenţă juridica nr.243025/2010, nr.317009/2010 şi nr.259833 din 06.01.2012 (fila 94, vol. II).

-

Faţă de considerentele de la III pct.1-3, instanţa apreciază că petenta nu datorează sumele de bani menţionate în facturile individualizate la III. pct.4, întrucât societatea de avocatură a facturat aceste sume interpretând eronat clauzele contractuale inserate în cele 3 contracte de asistenţă juridică referitoare la modul de determinare a onorariului fix.

În acest context, instanţa apreciază că intimata a demarat executarea silită sub acest aspect cu nesocotirea dispoziţiilor art.632 C.pr.civilă, care prevăd că executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu.

Faţă de cele mai sus expuse, vazând şi susţinerile reprezentantului intimatei în sensul că, în măsura în care s-ar reţine interpretarea facută de client, calculul acestuia din urmă corespunde adevărului, în temeiul art.632 raportat la art.719 C.pr.civilă, instanţa va anula în parte actele de executare efectuate în dosarul nr.- pana la concurenţa sumei de 35.527,37 lei, reprezentând debit principal datorat.

Ţinând seama de faptul că stabilirea onorariului executorului judecatoresc se realizează în funcţie de valoarea debitului datorat, în baza art.179 alin.3 raportat la art.642 C.pr.civilă, instanţa apreciază că, în speţă,  se impune reducerea onorariului executorului judecătoresc corespunzător debitului ce putea fi recuperat pe calea executării silite, cu respectarea  limitelor prevăzute de Ordinul M.J. nr.2550/2006.

Motiv pentru care, instanţa va anulează în parte încheirea de stabilire a cheltuielilor de executare, în sensul că va reduce onorariul executorului judecătoresc de la suma de 4.748,48 lei la suma de 4.405,39 lei.

Faţă de cele mai sus reţinute, în baza art.723 C.pr.civilă, instanţa va dispune întoarcerea executarii silite prin restabilirea situaţiei anterioare.