Investire cu formulă executorie

Decizie 3878/2015 din 09.12.2015


R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ*

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIE CIVILA Nr. 3878/2015

Şedinţa camerei de consiliu de la 09 Decembrie 2015

Obiectul cauzei:investire cu formulă executorie

TRIBUNALUL

Asupra apelului civil de faţă ;

Constată că, la data de 28.09.2015, petenta (...) a solicitat învestirea cu formulă executorie a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit pentru nevoi personale nr. (...) .

S-au ataşat cererea creditorului şi titlul executoriu.

Prin încheierea de şedinţă din data de 02.10.2015 pronunţată de Judecătoria Piteşti,  s-a respins  cererea de învestire cu formulă executorie formulată de petenta (...) ,  împotriva intimatului (...) .

Pentru a dispune astfel s-a reţinut de prima instanţă că la data de 26.05.2006, între (...) în calitate de creditoare şi (...)  în calitate de debitor, s-a încheiat contractul de credit pentru nevoi personale nr. (...) , prin care debitoarea şi-a asumat rambursarea acestuia.

Între (...) şi (...) s-a încheiat contractul de asigurare (...) (aflat în copie la dosar), în baza căruia petenta din cauza de faţă a preluat riscul neachitării creditului de către debitor.

La data de 02.02.2007, petenta a achitat (...) o sumă ce include şi creditul neachitat de intimatul din speţa de faţă.

Potrivit dispoziţiilor art. 705 Cod Procedură Civilă, dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel; termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită.

În cauză, creditoarea cesionară a sesizat instanţa la data de 28.09.2015 depăşind termenul de prescripţie, calculat de la data efectuării plăţii amintite.

Prescripţia stinge dreptul de a obţine executarea silită şi orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie.

Având în vedere cele expuse anterior, instanţa în baza art. art. 6401 alin. 3 Cod Procedură Civilă,  a respins cererea, reţinând că actul invocat şi-a pierdut puterea de titlu executoriu.

Împotriva încheierii instanţei de fond a declarat  apel ,petenta  (...) apel înregistrat pe rolul Tribunalului Argeş la data de 12.12.2015 sub nr. 15829/280/2015.

In motivarea apelului se arata ca in mod greşit  a invocat  instanţa de fond din  oficiu excepţia prescripţiei , iar in  temeiul art. 247 alin.2 C.pr.civ. excepţiile relative pot fi invocate  de partea care justifică un interes , cel mai  târziu  până la primul termen de judecată  după săvârşirea  neregularităţii procedurale în etapa cercetării procesului şi înainte de a se pune concluzii  în fond. Prescripţia  nu operează de plin drept ci numai la cererea persoanei interesate, astfel că excepţia prescripţiei  invocate din oficiu de către instanţă nu corespunde principiului  imparţialităţii de care trebuie să dea dovadă  judecătorul în analizarea speţei dedusă judecăţii .

Analizând sentinţa apelată  în raport de criticile formulate, tribunalul  constată că apelul este fondat pentru următoarele considerente de fapt şi de drept : 

Tribunalul constată că instanţa de fond a  fost  investită cu cererea petentei (...) prin care s-a solicitat investirea cu formulă executorie  a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit pentru nevoie personale , iar  instanţa de fond a procedat la respingerea cererii  de investire cu formulă executorie , motivat de faptul că  cererea s-a  formulat după împlinirea termenului de prescripţie de a obţine executarea silită ,termen de 3 ani prev. de art 705 C.pr.civ.  şi ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie de 3 ani titlul executoriu şi-a pierdut puterea executorie.

Potrivit disp.art. 640 ind.1  C.pr.civ. acestea  prevăd că  titlurile executorii altele decât hotărârile judecătoreşti  pot fi puse în executare numai dacă sunt investite  cu formulă executorie, iar cererea de investire cu formulă executorie  se soluţionează de către judecătoria  în circumscripţia căreia se află domiciliul sau sediul creditorului , ori al debitorului, după caz ,în camera de consiliu fără citarea părţilor, iar instanţa de judecata  va  verifica odata cu solutionarea cererii de investire cu formula executorie, dacă înscrisul întruneşte toate  condiţiile de formă cerute de lege pentru a fi titlu executoriu, precum şi alte cerinţe  în cazurile anume prevăzute de lege .

Reţinem aşadar că , învestirea cu formulă executorie se realizează într-o procedură necontencioasă care presupune o verificare formală a titlului executoriu, în  conditiile  art. 6401 alin. 3 C. proc. civ. Astfel, instanta verifică dacă titlul executoriu indeplineste conditiile  de formă prevăzute de textul legal care conferă caracterul executoriu, precum semnătură sau alte elemente extrinseci proprii titlului executoriu. Altfel spus, judecătorul învestirii face o verificare a regularitatii exterioare a actului supus învestirii, iar regularitatea exterioară creează o prezumtie  de regularitate internă. Rezultă aşadar, că, dată fiind natura necontencioasă a procedurii  ce reglementează investirea cu formulă  executorie,  iar în această procedură nu se urmăreşte stabilirea unui drept potrivnic faţă de o altă persoană şi reţinând totodată că  instanţa verifica doar dacă titlul executoriu  îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute de lege care conferă caracterul executoriu , prescripţia dreptului de a cere executarea silită  nu este compatibilă  a  se invoca în această procedură contencioasă,  tocmai pentru că  presupune apărări şi din partea debitorului ,ori  în această procedură  cererea se soluţionează fără  citarea părţilor în faţa instanţei de fond  şi doar a creditorului în faţa instanţei de apel  iar exceptia presupune  si administrarea de alte probe în afară de depunerea la dosar a titlului executoriu în original  şi din acest punct de vedere în mod greşit  instanţa de fond a procedat la  considerarea asupra prescripţiei dreptului de a cere executarea  silită , prescripţie ce se poate invoca de către debitorul interesat pe calea contestaţiei la executare.]  Analizând condiţiile formale ale contractului de credit ,  acesta  fiind  încheiat  între o societate bancară şi o persoană fizică  în temeiul Legii nr  58 /1998, acesta reprezintă titlu executoriu  şi astfel se impune admiterea apelului,  schimbarea  încheierii în sensul admiterii cererii  şi  învesteşte  cu formulă executorie contractul de credit nr.(...)  încheiat la data de 26.05.2006 între (...) şi (...) .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite apelul declarat de petenta  (...), împotriva încheierii din data de 02.10.2015 pronunţată de Judecătoria Piteşti. Schimbă încheierea, în sensul că admite cererea. Învesteşte cu formulă executorie contractul de credit nr. (...)  încheiat la data de 26.05.2006 între (...) şi (...) . Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 09 Decembrie 2015.