Pretenţii

Sentinţă civilă 361/2013 din 10.10.2013


R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 361/2013

Obiectul cauzei:pretenţii

INSTANŢA

Asupra cauzei civile de faţă ;

Constată că, La Tribunalul Argeş, la data de 12.09.2012, sub nr.21899/109/2012, a fost înregistrată contestaţia formulată de reclamanta SC V.P. SRL împotriva documentaţiei de atribuire elaborată de pârâta SC S.  SA în cadrul procedurii de atribuire prin cerere de ofertă pentru contractul de furnizare având ca obiect „Achiziţie utilaje” pentru Lotul 3 „Achiziţie staţie asfalt 120 to./h. – 1 buc.” finanţat din Fondul european pentru dezvoltare regională şi bugetul de stat, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CEE) 2007-2013, Axa prioritară 1, Domeniul de intervenţie 1.1., Operaţiunea 1.1.1.

În motivare se arată că,  reclamanta a formulat contestaţie împotriva documentaţiei de atribuire elaborată de către pârâtă în cadrul procedurii de atribuire prin cerere de oferte  , iar potrivit ar5t. 287 ind.7 alin.1 din OUG nr. 34/2006  se arată că  în cazuri  temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente instanţa până  la soluţionarea fondului cauzei poate să dispună până la cererea părţii interesate prin încheiere motivată cu citarea părţilor, suspendarea executării contractului  .

Se invocă faptul că  în cazul în care nu se dispune o asemenea măsură de suspendare s-ar încheia procedura  de atribuire  cu încălcarea dreptului reclamantei  de a participa la desfăşurarea acesteia alături de alţi operatori economici pe  poziţie de egalitate cu aceştia , fără favorizarea unora dintre ei în detrimentul altor şi în condiţii de transparenţă  .

Se arată că, s-au încălcat drepturile reclamantei în legătură cu participarea la procedura de atribuire ,aspecte care rezultă din modul de întocmire a documentaţiei de atribuire  , a invitaţiei de participare , cât şi a caietului de sarcini  şi chiar dacă un ofertant nu are certitudinea câştigării contractului , prin  întocmirea caietului de sarcini cu încălcarea disp.art. 38 alin.1 din OUG nr.34/2006  autoritatea contractantă  a compromis din start orice posibilitate a reclamantei de a  câştiga cu  prejudicierea intereselor acesteia  .

În drept s-au  invocat disp.art. 287 ind.7 alin.ş1 din oUG nr. 34/2006.

Prin întâmpinarea depusă la data de 19.10.2012 pârâta  a invocat excepţia de necompetenţă funcţională a  completului de contencios administrativ, excepţia netimbrării contestaţiei şi a cererii de suspendare,  a inadmisibilităţii cererii de suspendare a procedurii de achiziţii ,  a inadmisibilităţii contestaţiei ,  a tardivităţii acesteia  , iar pe fond respingerea cererii de suspendare cu motivarea că nu sunt îndeplinite cele trei condiţii prev. de art. 287 ind.17 alin.1 din OUG nr. 34/2006.

Prin  sentinţa nr. 10/F-CC/06.03.2013  pronunţată de Curtea de  Apel Piteşti s-a  stabilit competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Argeş –secţia civilă  reţinându-se că raporturile juridice dintre reclamantă  şi pârâtă este un raport  civil de drept comun precum şi faptul că nu sunt incidente  disp. OUG nr. 34/2006 şi că procedura de achiziţie derulată de pârâtă  s-a realizat conform anexei 7 din Normele interne de achiziţii  - instrucţiuni  pentru beneficiarii operatori economici privaţi ai Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CEE) 2007-2013 Axa prioritară 1, Domeniul de intervenţie 1.1., Operaţiunea 1.1.1., pârâta fiind beneficiarul contractului de finanţare nr.229331/19.06.2012 încheiat cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în calitate de autoritate de management pentru POS CEE.

La dosarul cauzei au fost depuse înscrisuri .

Analizând actele  şi lucrările dosarului tribunalul constată următoarele :

Cu privire la excepţiile invocate de către  pârâtă  prin întâmpinare tribunalul va reţine că excepţia netimbrării contestaţiei şi a cererii de suspendare a procedurii de achiziţie publică nu poate fi primită întrucât  aceasta vizează obligaţia de a face neevaluabilă  , iar în ceea ce priveşte cererea de suspendare a procedurii de achiziţie, aceasta nu este supusă cauţiunii, nefiind prevăzute dispoziţii legale sub acest aspect  .

Referitor la excepţia tardivităţii formulării contestaţiei tribunalul va reţine că în raport de contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor  înregistrată sub nr. 131/31.08.2012 şi de data la care s-a luat cunoştinţă de documentaţia de atribuire la 21.08.2012 rezultă că a fost respectat termenul de 10 zile  în care trebuia formulată o asemenea contestaţie ,fără a avea relevanţă faptul că Consiliul Naţional a înaintat soluţionarea cererii Tribunalului Argeş – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal.

Cu privire la  inadmisibilitatea contestaţiei şi a cererii de suspendare tribunalul va reţine că  prin contestaţia formulată s-a solicitat doar  suspendarea procedurii de achiziţie publică  nu şi obligarea autorităţii contractante la remedierea documentaţiei de atribuire , prin remedierea invitaţiei de participare  cât şi a caietului de sarcini  ,aspecte care rezultă din conţinutul contestaţiei  iniţiale care vizează doar cererea de suspendare întemeiată pe disp.art. 287 ind 7 alin.1 din OUG nr. 34/2006 .

Ca urmare ,  excepţia inadmisibilităţii  invocată prin întâmpinare urmează a fi examinată ca o apărare de fond  în cadrul soluţionării cererii de suspendare a procedurii de achiziţie publică  şi care a fost întemeiată în mod expres pe disp.art. 287 ind. 7 alin.1 din OUG nr. 34/2006.

Pe fondul contestaţiei  urmează a se avea în vedere  că acest text de lege nu este aplicabil în prezenta cauza  întrucât procedura de achiziţie  derulată de pârâtă  s-a realizat prin normele interne  de achiziţii ce constituie anexă la contractul de finanţare nr. 229331/19.06.2012 încheiat cu MECMA  ,respectiv  o procedură de achiziţii  care s-a desfăşurat după reguli impuse de autoritatea de management pentru programul care oferă respectiva finanţare . Tocmai  de aceea s-a apreciat că raportul juridic dintre reclamantă şi pârâtă este u n raport  juridic civil de drept comun  ,astfel că nu se poate obţine suspendarea executării contractului potrivit OUG  nr. 34/2006  în condiţiile în care procedura de achiziţii se desfăşoară  conform regulilor proprii impuse de autoritatea care  oferă  respectiva finanţare şi nu  de cele ce guvernează raportul juridic  referitor la finanţarea nerambursabilă.

În cauză nu pot fi aplicabile disp.art. 287 ind. 7 din OUG nr. 34/2006  avându-se în vedere că în cauză se solicită suspendarea procedurii de achiziţie ,respectiv va unei faze premergătoare încheierii contractului şi executării  şi care  vizează o fază ulterioară declarării câştigătorului  procedurii .

Pentru aceste considerente,tribunalul va respinge cererea de suspendare  întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 287 ind. 7 alin.1 din OUG nr. 34/2006 .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţiile.

Respinge cererea formulată de reclamanta SC V.P. SRL  cu sediul în … în contradictoriu cu pârâta SC S.  SA cu sediul în …

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10 octombrie 2013.