Actiune in raspundere delictuala

Decizie 236/2013 din 30.01.2013


R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ  Nr. 236/2013

Şedinţa publică de la 30 Ianuarie 2013

Obiectul cauzei:actiune in raspundere delictuala

TRIBUNALUL

Asupra recursului civil de faţă, deliberind, va retine urmatoarele :

Prin cererea înregistrată sub nr.717/216/8.03.2012, reclamanţii R.M. , R.M. şi N.E. au chemat în judecată pe pârâtul S.G., primarul com. Arefu, jud. Argeş, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtului la plata sumei de 30.000 lei reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă pe o perioadă de 3 ani pentru terenul agricol în suprafaţă de 14 ha. În subsidiar s-a solicitat ca pârâtul să fie obligat să plătească cel puţin subvenţia acordată de stat pentru această suprafaţă de teren pe aceeaşi perioadă de timp.

În motivarea cererii s-a arătat că potrivit deciziei nr.545/22.02.2011 pronunţată de Tribunalul Argeş în dosarul nr.533/216/2010, C.L.F.F.Arefu şi primarul Com. Arefu, pârâtul S.G. au fost obligaţi obligaţi să îi pună în posesie pe suprafaţa de 27 ha care a fost reconstituit prin HCJ Argeş nr.531/20.06.2002 şi ,,recunoscut” conform Deciziei nr.2028/R/2007 a Tribunalului Argeş.S-a mai arătat că au fost puşi în posesie doar pentru suprafaţa de 13 ha conform procesului verbal de punere în posesie nr.445/12.03.2010 emis de CLFF Arefu, astfel încât din cauza refuzului pârâtului S.G.  , primarul com.Arefu, a-i pune în posesie şi pentru diferenţa de 14 ha, au fost privaţi de recoltele pe care le-ar fi putut obţine de pe suprafeţele respective şi de asemenea au fost împiedicaţi să îşi exercite dreptul de proprietate asupra acestui teren. Tot din culpa pârâtului au fost privaţi şi de subvenţia acordată de stat în cuantum de 182 euro/HA/an.

Cererea nu a fost întemeiată în drept.

La data de 25.04.2012, pârâtul a formulat întâmpinare prin care  a  solicitat  respingerea cererii de chemare în judecată ca nefondată. În acest sens pârâtul a arătat în esenţă că deşi a depus toate diligenţele pentru ca reclamanţii să fie puşi în posesie, aceştia au refuzat întrucât doresc să fie puşi în posesie numai pe vechiul amplasament.

La data de 25.05.2012, reclamanţii au formulat o cerere precizatoare prin care au arătat că au formulat cererea de chemare în judecată a pârâtului S.G.  , în calitatea acestuia de primar al comunei Arefu şi de preşedinte al Comisiei de Aplicare a Legii Fondului Funciar. Totodată s-a mai arătat că pârâtul refuză cu rea-credinţă să execute decizia civilă nr. nr.545/22.02.2011 şi decizia civilă nr.2028/R/2007, ambele pronunţate de Tribunalul Argeş şi în consecinţă solicită transformarea daunelor cominatorii la care pârâtul a fost obligat prin hotărârea pronunţată de Tribunalul Argeş , în daune interese, astfel încât pârâtul să acopere integral prejudiciul pe care l-a produs din culpa sa.

Prin sent. civ. nr. 720/01.06.2012 pronuntata de Judecatoria Curtea de Arges in dos. nr. 717/216/2012 s-a respins ca nefondată acţiunea si au fost obligati în solidar reclamanţii să achite pârâtului suma de 1.550 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat şi cv.redactare concluzii scrise.

Pentru  a decide astfel, instanta de fond a retinut ca prin decizia civilă nr.2028/R/13.12.2007, pronunţată de Tribunalul Argeş în dosarul nr.168/216/2007 a fost admis recursul declarat de reclamanţii R.M. , R.M. şi N.E. împotriva sentinţei civile nr.795/2007 pronunţată de Judecătoria Curtea de Argeş, a fost modificată sentinţa în sensul că a fost obligată Comisia Locală de Fond Funciar Arefu să îi pună în posesie pe reclamanţi şi intervenienta în interes propriu asupra terenului de 27 ha teren validat pe raza localităţii Arefu, Jud. Argeş.

Astfel cum s-a reţinut şi prin decizia nr.1469/R/22.10.2009 a Tribunalului Argeş, dispozitivul acestei decizii stabileşte în mod clar obligaţia CLFF Arefu de a realiza punerea în posesie pe raza com. Arefu, iar în situaţia în care restituirea pe vechile amplasamente nu mai este posibilă se va oferi fostului proprietar sau moştenitorilor acestora un alt amplasament situat în aceeaşi localitate, sau într-o localitate învecinată, aspecte prevăzute de art.10 alin.1 din HG 890/2005.

Prin decizia civilă nr.545/22.02.2011 pronunţată de Tribunalul Argeş în dosarul nr.533/216/2010 a fost admis recursul declarat de reclamanţii R.M. , R.M. şi N.E. împotriva sentinţei civile nr.554/5.05.2011 pronunţată de Judecătoria Curtea de Argeş, a fost modificată sentinţa în sensul că a fost admisă în parte plângerea şi în consecinţă a fost obligat intimatul S.G. la plata daunelor cominatorii în cuantum de 50 de lei pe zi întârziere, începând cu data de 22.02.2011 şi până la îndeplinirea efectivă şi în integralitate a obligaţiei de punere în posesie a recurenţilor potrivit deciziei nr.2082/R/13.12.2007.

S-a retinut ca prin adresa nr.49/15.02.2011, Agenţia Domeniilor Statului a comunicat primăriei com. Arefu că nu deţine suprafeţe de teren pe raza com. Arefu. Prin aceeaşi adresă s-a menţionat că pe raza jud. Argeş, deţin suprafeţe de păşune alpină( gol alpin) ce pot fi puse la dispoziţie în vederea retrocedării, după cum urmează: Nucşoara -789,89 ha ( Muntele Dara, Netotu, Ludişoara, Roşu); Lereşti -12 ha( muntele Grădişteanu) şi Stoeneşti-62,69 ha( fila 59 ), iar prin adresa nr.884/22.02.2011 şi nr.885/22.02.2011, CLFF Arefu le-a solicitat  reclamanţilor să precizeze dacă sunt de acord să fie puşi în posesie pe vreuna din aceste suprafeţe de teren.

Din adresa înregistrată sub nr. 1535/19.03.2010 rezultă că reclamanţii au arătat că refuză propunerea CLFF Arefu de a fi puşi în posesie pe suprafaţa de 12,50 ha situat în Islazul Albina, com. Arefu. De asemenea şi din înscrisuri precum şi din  concluziile scrise formulate de reclamanţi rezultă că aceştia acceptă să fie puşi în posesie numai pe vechiul amplasament, astfel cum a fost validat prin  HCJ nr.531/20.06.2002.

De asemenea, s-a mai retinut de prima instanta că prin decizia civilă nr.2028/R/13.12.2007, pronunţată de Tribunalul Argeş în dosarul nr.168/216/2007 s-a constatat că terenul solicitat de reclamanţi este ocupat de terţe persoane astfel incit s-a admis acţiunea şi a obligat CLFF Arefu să îi pună în posesie pe reclamanţi asupra terenului de 27 ha validat pe raza localităţii Arefu, pe cât posibil în apropierea terenului solicitat.

S-a retinut că nu s-a făcut dovada de către reclamanţi că pârâtul S.G.  , primarul com.Arefu, a săvârşit o faptă ilicită sau a avut vreo culpă în exercitarea atribuţiilor sale de preşedinte al CLFF Arefu, întrucât pe de o parte, vechile amplasamente solicitate de reclamanţi nu sunt libere şi în consecinţă nu se putea efectua punerea în posesie pe acele amplasamente, iar pe de altă parte, pârâtul a oferit reclamanţilor teren pe alt amplasament conf. disp. art. 10 din HG nr.890/2005, ofertă care a fost refuzată însă de aceştia.

Împotriva sentinţei  civile nr. 720/01.06.2012 pronuntata de Judecatoria Curtea de Arges in dos. nr. 717/216/2012 au declarat recurs reclamantii criticând hotărârea primei instanţe sub aspecte de nelegalitate şi netemeinicie, invocind disp. art. 304 pct.9 si 304 ind.1 C. proc. civ după cum urmează :

Au aratat acestia ca in mod gresit s-a retinut neindeplinirea conditiilor raspunderii civile pentru ca suma de bani solicitata de recurenti este independenta de despagubirile ce trebuie sa constituie echivalentul prejudiciului cauzat. Ratiunea acordarii unor astfel de daune o constituie exercitarea efectului lor de constringere asupra debitorului care persista in neexecutarea obligatiei stabilite. Instanta de fond ar fi trebuit sa analizeze daca paratul si-a indeplinit sau nu obligatiile si nu sa incalce autoritatea de lucru judecat cu privire la conditiile raspunderii civile delictuale. In sustinerea recursului s-a facut vorbire de Dec. nr. XX/12.12.2005 a ICCJ.

Analizând recursul prin prisma criticilor formulate încadrate în disp.art.304 pct.9 C.pr.civilă şi a disp.art.304/1 C.pr.civilă, Tribunalul apreciază că acesta este fondat pentru următoarele considerente :

Astfel cum a retinut si instanta de fond, prin decizia civilă nr.545/22.02.2011 pronunţată de Tribunalul Argeş în dosarul nr.533/216/2010 a fost admis recursul declarat de reclamanţii R.M., R.M. şi N.E. împotriva sentinţei civile nr.554/5.05.2011 pronunţată de Judecătoria Curtea de Argeş, a fost modificată sentinţa în sensul că a fost admisă în parte plângerea şi în consecinţă a fost obligat intimatul S.G. la plata daunelor cominatorii în cuantum de 50 de lei pe zi întârziere, începând cu data de 22.02.2011 şi până la îndeplinirea efectivă şi în integralitate a obligaţiei de punere în posesie a recurenţilor potrivit deciziei nr.2082/R/13.12.2007, decizie prin care a fost obligată Comisia Locală de Fond Funciar Arefu să îi pună în posesie pe reclamanţii de fata asupra terenului de 27 ha teren validat pe raza localităţii Arefu, Jud. Argeş.

Recurentii au fost puşi în posesie doar pentru suprafaţa de 13 ha conform procesului verbal de punere în posesie nr.445/12.03.2010 emis de CLFF Arefu, raminind o diferenta de 14 ha .

Demersurile invocate de parata comisie locala s-au concretizat intr-o serie de adrese, respectiv corespondenta cu recurentii si alte comisii funciare sau institutii implicate in retrocedare. Astfel, prin adresa nr.49/15.02.2011, Agenţia Domeniilor Statului a comunicat primăriei com. Arefu că nu deţine suprafeţe de teren pe raza com. Arefu. Prin aceeaşi adresă s-a menţionat că pe raza jud. Argeş, deţin suprafeţe de păşune alpină( gol alpin) ce pot fi puse la dispoziţie în vederea retrocedării, după cum urmează: Nucşoara -789,89 ha ( Muntele Dara, Netotu, Ludişoara, Roşu); Lereşti -12 ha( muntele Grădişteanu) şi Stoeneşti-62,69 ha( fila 59 ), iar prin adresa nr.884/22.02.2011 şi nr.885/22.02.2011, CLFF Arefu le-a solicitat  reclamanţilor să precizeze dacă sunt de acord să fie puşi în posesie pe vreuna din aceste suprafeţe de teren.

Este real ca din adresa înregistrată sub nr. 1535/19.03.2010 rezultă că reclamanţii au refuzat propunerea CLFF Arefu de a fi puşi în posesie pe suprafaţa de 12,50 ha situat în Islazul Albina, com. Arefu .

Cu toate acestea, in considerentele deciziei civile nr.545/22.02.2011 pronunţată de Tribunalul Argeş în dosarul nr.533/216/2010 se retine culpa paratului, atitudinea sa pasiva, ce a condus la prejudicierea nejustificata a reclamantilor recurenti.

Si in acea cauza se retine ca singura oferta propriu-zisa pentru atribuire este cea care rezulta si din adresa înregistrată sub nr. 1535/19.03.2010 iar refuzul reclamantilor de a primi terenurile oferite neputind constitui cauza de exonerare de raspundere a intimatului, in conditiile in care prevederile legale care acopera si aceasta situatie nu au fost respectate.

Tribunalul constata ca in prezenta cauza nu s-au facut alte dovezi decit cele retinute cu putere de lucru judecat in considerentele deciziei civile nr.545/22.02.2011, in sensul ca recurentilor le-ar fi fost eliberat proces verbal de punere in posesie pentru diferenta de teren validata anterior.

Prin Dec. nr. XX/12.12.2005 a ICCJ s-a stabilit admisibilitatea cererii privind obligarea la daune cominatorii şi în condiţiile reglementării posibilităţii constrângerii debitorului la îndeplinirea obligaţiei de a face sau a obligaţiei de a nu face, prin aplicarea unei amenzi civile în temeiul art. 5803 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

In cauza, prin pronuntarea deciziei civile nr.545/22.02.2011 a Tribunalului Argeş s-a constatat ca obligarea la daune cominatorii este posibila, S.G. fiind obligat la plata daunelor cominatorii în cuantum de 50 de lei pe zi întârziere, începând cu data de 22.02.2011 şi până la îndeplinirea efectivă şi în integralitate a obligaţiei de punere în posesie a recurenţilor potrivit deciziei nr.2082/R/13.12.2007. Se constata totodata ca temeiul acordarii acestor daune cominatorii este cel prevazut de art. 64 alin.2 din Lg. nr. 18/1991, fiind diferit de art. 580 ind.3 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

In aceeasi decizie s-a stabilit cu putere obligatorie pentru instante, fiind vorba de un recurs in interesul legii, ca daunele cominatorii reprezintă o sancţiune pecuniară, ce se aplică de instanţele de judecată în vederea asigurării executării unei obligaţii de a face sau de a nu face, determinată prin hotărâre judecătorească, precum şi că suma de bani stabilită să fie achitată cu acest titlu este independentă de despăgubirile ce trebuie să constituie echivalentul prejudiciului cauzat, iar raţiunea acordării unor astfel de daune o constituie exercitarea efectului lor de constrângere asupra debitorului care persistă în neexecutarea obligaţiei pe care şi-a asumat-o, prin silirea lui la plata către creditor a unor sume calculate în raport cu durata întârzierii îndeplinirii obligaţiei de a face sau de a nu face.

S-a mai stabilit că hotărârea judecătorească prin care s-au acordat daune cominatorii nu este susceptibilă de executare silită, fiind necesar ca aceste daune să fie transformate mai întâi de instanţa de judecată, la cererea creditorului, în daune compensatorii.

Sub acest aspect, Tribunalul constata ca in mod gresit a retinut instanta de fond ca nu sint indeplinite conditiile pentru atragerea raspunderii civile a primarului deoarece acesta a depus diligentele necesare pentru a realiza punerea in posesie a reclamantilor.

Asa cum s-a aratat mai sus, culpa acestuia a fost deja retinuta printr-o hotarire judecatoreasca, ulterior acestei pronuntari nefacindu-se dovada ca primarul comunei ar fi facut si alte diligente pentru punerea in posesie a reclamantilor, prin emiterea actului in discutie.

Constatind ca pina la data prezentei pronuntari paratul nu si-a indeplinit obligatia de a pune in posesie pe reclamantii recurenti, Tribunalul, in baza art. 312 C. proc. civ., va admite recursul, va modifica sentinta, in sensul ca va admite actiunea introductiva astfel cum a fost ea precizata si va transforma daunele cominatorii stabilite prin  decizia civilă nr.545/22.02.2011 pronunţată de Tribunalul Argeş în dosarul nr.533/216/2010 in daune  compensatorii in suma de 30 000 lei, urmind a fi obligat paratul la plata acestei sume catre reclamanti, cu titlu de despagubiri. 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE

Admite recursul declarat de reclamantii R.M. , R. M., N. E. împotriva sentintei civile nr. 720/01 06 2012 pronunţată de Judecătoria Curtea de Argeş în dosarul nr. 717/216/2012 intimat fiind pârâtul S.G., primarul com. Arefu, jud. Argeş, având ca obiect „actiune in raspundere delictuala”. Modifică sentinţa în sensul că admite actiunea precizată. Transformă daunele cominatorii stabilite prin decizia civilă nr.545/22.02.2011 pronunţată de Tribunalul Argeş în dosarul nr.533/216/2010 in daune  compensatorii in suma de 30 000 lei. Obligă  pârâtul la plata acestei sume către reclamanti. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30 Ianuarie 2013, la Tribunalul Argeş, sectia civilă.

Domenii speta