Legea nr. 10/2001. Dispoziţie. Contestare. Interes

Decizie 242 din 21.09.2016


- Legea nr. 10/2001, rep.: art.26 alin. (3)

- Codul de procedură civilă: art. 32, art. 33

Câtă vreme dispoziţia emisă în baza Legii nr. 10/2001 nu poate fi pusă în executare întrucât prefectul nu i-a dat aviz de legalitate ci a solicitat revizuirea ei, persoanele ce se pretind îndreptăţite au interes să conteste dispoziţia emisă ulterior în soluţionarea aceleiaşi notificări.

(Secţia I civilă, Decizia civilă nr. 242 din 21 septembrie 2016, rezumată de judecător Florin Şuiu)

Prin acţiunea civilă înregistrată la 17.11.2015 la Tribunalul Arad, reclamanţii A…, B… şi C… au chemat în judecată pârâtul Primarul Comunei D..., solicitând anularea dispoziţiei nr. 15 emisă de pârât şi obligarea acestuia la emiterea unei dispoziţii de restituire în natură a unei părţi din imobilul  înscris în CF nr. 2 constând în terenul liber de 1062 mp.

În motivare au arătat că prin notificarea nr. 2/2001 au solicitat pârâtului restituirea imobilelor moară şi teren aferent înscrise în CF arătată. Deşi prin dispoziţia nr. 3/2001 Primarul a dispus restituirea în natură a terenului, a acordat despăgubiri pentru casa demolată şi a făcut  recomandarea de a se adresa deţinătoarei SC E... pentru moară, până în prezent terenul nu a fost restituit în natură sau prin echivalent, iar reclamanţii nu au primit despăgubiri pentru casa demolată şi nici pentru moară; au învederat că, prin dispoziţia contestată, primarul a dispus respingerea cererii de restituire în natură a terenului de 1350 mp. pentru lipsa expertizei de evaluare, soluţie contrară legii şi dispoziţiei anterioare din 2001.

Prin sentinţa civilă nr. 148/25.02.2016, pronunţată în dosarul nr. x/108/2015, Tribunalul Arad a respins ca lipsită de interes acţiunea reclamanţilor, reţinând, în esenţă, că aceştia sunt beneficiarii dispoziţiei din anul 2001 care are forţa probantă a unui înscris autentic şi constituie titlu executoriu pentru punerea în posesie, după îndeplinirea formalităţilor de publicitate imobiliară.

Apelul declarat de reclamanţii care au invocat nelegala soluţionare a cererii în temeiul excepţiei lipsei de interes a fost admis de curtea de apel pentru următoarele considerente: 

În sens procesual, prin interes - condiţie de exercitare a acţiunii civile [art. 32 alin. (1) lit. d) C. pr. civ.] se înţelege folosul practic urmărit de cel care a sesizat instanţa de judecată; interesul trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut şi actual.

În cauză, tribunalul a respins ca lipsită de interes legitim acţiunea reclamanţilor reţinând că interesul acestora a fost realizat prin emiterea dispoziţiei nr. 3/2001 prin care s-a dispus restituirea în natură a terenului înscris în CF nr. 2, dispoziţia nefiind atacată în justiţie şi nici revocată, astfel că procedura prevăzută de Legea nr. 10/2001 a fost epuizată, nefiind permisă reluarea acesteia.

Or, a constatat Curtea, chiar dacă dispoziţia nr. 3/2001 prin care s-a dispus în sensul restituirii în natură a terenului şi a construcţiilor din CF nr. 2 nu a fost revocată, ea nu a fost pusă în executare de reclamanţi întrucât nu a primit avizul de legalitate al Prefecturii, care a restituit-o Primăriei D... cu menţiunea de a fi revizuită, aspect comunicat şi reclamanţilor, acesta fiind contextul în care pârâtul a emis prezenta dispoziţie de respingere a notificării nr. 2/2001, dispoziţie care poate fi atacată la secţia civilă a tribunalului de persoana care se pretinde îndreptăţită, conform art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001, normă din care decurge interesul reclamanţilor în promovarea prezentei acţiuni.

În consecinţă, constatând că în mod greşit a soluţionat prima instanţă acţiunea pe baza excepţiei lipsei de interes fără a intra în cercetarea fondului, instanţa de apel a anulat hotărârea astfel pronunţată şi a trimis cauza spre rejudecare la tribunal.