Uzucapiune

Sentinţă civilă 651 din 14.04.2016


Prin acţiunea înregistrată în data de 09.12.2014 pe rolul Judecătoriei M sub nr. 5000/260/2014, reclamantul DP a formulat în contradictoriu cu pârâta UAT B cerere de înscriere a drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii.

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că din anul 1966 a exercitat atributele posesiei asupra imobilului teren în suprafaţă de 4800 mp, situat în T 89, P 7838, 7840 la punctul „ses-bozu”.

Reclamantul a mai arătat că imobilul nu este înscris în cartea funciară astfel cum reiese din certificatul de sarcini emis la 20.11.2011 de OCPI Bacău, că a primit imobilul de la părinţii săi în anul 1966 şi că posesia a fost exercitată neîntrerupt şi sub nume de proprietar.

In drept, au fost invocate prevederile art. 1049-1051 din noul Cod de procedură civilă şi art. 1890 din vechiul cod civil.

Reclamantul a depus la dosar înscrisuri.

Cererea a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 160 lei.

Pârâta UAT B nu a formulat întâmpinare în termenul prevăzut de lege.

Prin încheierea de şedinţă din 30.06.2015, instanţa a dispus citarea reclamantului cu menţiunea de a indica temeiul de drept al acţiunii, obiectul acesteia precum şi de a indica persoana care are calitatea de pârât în prezenta cauză.

În data de 20.10.2015 reclamantul a depus la dosarul cauzei precizări prin care a arătat că temeiul de drept al acţiunii îl constituie dispoziţiile art. 35, art. 1049-1052 din noul cod de procedură civil, art. 1890 din vechiul cod civil, art. 56,76, 82 din Legea nr. 71/2011. Reclamantul a mai arătat că, potrivit art. 24 din noul Cod de procedură civilă, prezentei cauze îi sunt aplicabile dispoziţiile noului Cod de procedură civilă.

Din examinarea probelor administrate în cauză, instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Prin cererea de chemare în judecată reclamantul a formulat în contradictoriu cu pârâta UAT B cerere de înscriere a drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii arătând că din anul 1966 a exercitat posesia asupra imobilului teren în suprafaţă de 4800 mp situat în T 89, P 7838, 7840 la punctul „ses-bozu”.

Potrivit art. 76 din Legea nr. 71/2011, „Dispozițiile art. 876–915 din Codul civil privitoare la cazurile, condițiile, efectele și regimul înscrierilor în cartea funciară se aplică numai actelor și faptelor juridice încheiate sau, după caz, săvârșite ori produse după intrarea în vigoare a Codului civil”.

Potrivit art. 82 alin. 1 din Legea nr. 71/2011 „Dispozițiile art. 930-934 din Codul civil referitoare la uzucapiunea imobiliară se aplică numai în cazurile în care posesia a început după data intrării în vigoare a acestuia. Pentru cazurile în care posesia a început înainte de această dată sunt aplicabile dispozițiile referitoare la uzucapiune în vigoare la data începerii posesiei. Cu privire la imobilele pentru care, la data începerii posesiei, înainte de intrarea în vigoare a Codului civil, nu erau deschise cărţi funciare, rămân aplicabile dispozițiile în materie de uzucapiune din Codul civil din 1864.”

De asemenea, prin decizia nr. 19/2015, ÎCCJ a statuat că procedura specială reglementată de prevederile art. 1050-1053 din Codul de procedură civilă, nu este aplicabilă în privinţa posesiilor începute anterior intrării în vigoare anterior Codului civil.

Prin urmare, având în vedere prevederile legale arătate mai sus precum şi decizia nr. 19/2015 a ÎCCJ, instanţa reţine că reclamantul nu poate formula o cerere de chemare în judecată având ca obiect uzucapiune care vizează o posesie începută anterior intrării în vigoare a dispoziţiilor noului Cod civil în temeiul dispoziţiilor art. 1050-1053 din noul Cod de procedură civilă.

Pentru aceste considerente, având în vedere şi precizările formulate de reclamant în data de 20.10.2015(fila 49 dosar) prin care a arătat că temeiul de drept al acţiunii îl constituie dispoziţiile art. 1049-1052 din noul Cod de procedură civilă, instanţa va respinge acţiunea formulată de reclamantul DP în contradictoriu cu pârâta UAT B având ca obiect cerere de înscriere a drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii ca neîntemeiată.