Uzucapiune

Sentinţă civilă 5689 din 22.10.2022


Şedinţa publică din data de 22 octombrie 2019

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE

GREFIER

Constată că, prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Oradea,  sub nr.  293/271/2019, din data de 10.01.2019, reclamantul P.TE., în contradictoriu cu pârâtul F.A, a solicitat să se constate că a uzucapat terenul în suprafață de 5000 mp, compus din topo 666 în suprafață de 446 mp, cota de 3619/6287 din nr. topo 667/2 și cota de 935/14049 părți din terenul cu nr. topo 668, înscrise în CF ..... Fughiu și CF .....Fughiu.

A solicitat intabularea dreptului de proprietate în cartea funciară.

În motivare, reclamantul învederează că a cumpărat de la numita K.V. terenul menționat, fiica E.H., moștenitoarea proprietarilor tabulari, pârâtul fiind fiul și moștenitorul defunctei K.V.

Având în vedere că ultimele intabulări sunt din anul 1915, apreciază că există o prezumție potrivit căreia proprietarii tabulari sunt decedați, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 28 din D.L. nr. 115/1938, în temeiul cărora este îndreptățit la constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune.

În probațiune, înscrisuri, solicită audierea martorilor B.N. și B.I.C., pentru a dovedi folosința terenului.

În drept, art. 194 din codul de procedură civilă, DL nr. 115/1938.

Prin întâmpinare (f.40), pârâtul F.A. a învederat că nu se opune admiterii acțiunii, recunoscând că terenul litigios a fost înstrăinat de mama sa.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Pârâtul F.A. este moștenitorul defunctei vânzătoare K.V., care, potrivit Certificatului de moștenitor nr. 208/14.12.2017 (f.19) și Certificatului de moștenitor nr. 183/2003 (f.18), este succesoarea defunctei H.E., fiica proprietarului tabular, H.S.A.(înscris sub B1, CF ...... Fughiu, f.27 verso).

Potrivit contractului de vânzare cumpărare sub semnătură privată din data de 20 august 1997, antecesoarea pârâtului a vândut terenul în suprafață de 0,50 ha, identificat de ing. C.D.C. și evidențiat în planul de situație depus la fila 20, teren compus din terenul cu nr. topo 666, în suprafață de 446 mp, terenul cu nr. topo 667/2, în suprafață de 3619 mp - cota de 3619/6287 părți din imobil, terenul cu nr. topo ...., în suprafață de 935 mp cota de 935/14049 părți din imobil.

Imobilele cu nr. topo 666 și 667/2 sunt înscrise în CF ..... Fughiu, iar terenul cu nr. topo 668, este înscris în CF ...Fughiu, situate în comuna Oșorhei.

În drept, referitor la dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, prin Decizia în interesul legii nr. LXXXVI (86)/10.12.2007, pronunţată de Secţiile Unite ale ICCJ s-a statuat că „în situaţia prescripţilor achizitive începute sub imperiul Decretului - Lege nr. 115/1938 şi implinite înainte sau după intrarea în vigoare a Legii nr. 7/1996, acţiunile în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune în regim de carte funciara sunt guvernate de dispozitiile legii vechi, respectiv cele ale Decretului - Lege nr. 115/1938”, iar potrivit prevederilor art. 329 alin. (3) Cod pr. Civilă,  dezlegarea data problemelor de drept de către Sectiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, este obligatorie pentru instanţe.

Astfel că, imobilul fiind situat într-o zonă cu regim de carte funciară, nu sunt aplicabile dispoziţiile Codului Civil privind prescripţia achizitivă de 30 de ani prevăzută de art. 1890 vechiul cod civil, ci dispoziţiile Decretului - lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, iar potrivit disp. art. 28 din decret „cel ce a posedat un bun nemişcător în condiţiunile legii, timp de 20 ani, după moartea proprietarului înscris în cartea funciară, va putea cere înscrierea dreptului uzucapat. În prezent, art. 930 Noul Cod Civil prevede dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, în folosul celui care a posedat imobilul timp de 10 ani, dacă proprietarul înscris în cartea funciară a decedat ori după caz, şi-a încetat existenţa.

Tot în acest sens, prin art. 72 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 247/2005, s-a prevăzut că dispoziţiile Decretului-lege nr. 115/1938 îşi încetează aplicabilitatea la data finalizării lucrărilor de cadastru general şi a registrelor de publicitate imobiliară pe întreg teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale.

Rezultă, deci, că pentru posesia imobilelor situate în regimul de carte funciară, începute sub imperiul Decretului-lege nr. 115/1938, acţiunea în constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune este reglementată de prevederile acestui decret chiar şi după data intrării în vigoare a Legii nr. 7/1996.

In aceste condiţii având în vedere data de la care reclamantul a început posesia asupra terenului, respectiv anul 1997 şi faptul că lucrările cadastrale începute sub imperiul legii 7/1996, nu s-au finalizat încă, rezultă că sunt aplicabile dispoziţiile art. 28 din Decretul – Lege nr. 115/1938, care reglementează un caz exceptional de dobândire a dreptului de proprietate prin uzucapiune, când posesorul unui imobil pe care l-a posedat în conditiile legii, timp de 20 de ani de la moartea proprietarului tabular poate cere intabularea dreptului în favoarea sa în temeiul uzucapiunii.

Din probatoriul administrat în cauza constând în planul de situaţie anexă la raportul de expertiză extrajudiciară depus la filele 62, 66, depoziția martorului B.I.C. (f.58), completată la această dată, declarațiile martorilor B.N.D. și C.F., audiați în dosarul nr. 13880/271/2015, care confirmă susţinerile reclamantului, rezultă că acesta din urmă a  folosit efectiv terenul în mod paşnic, public şi sub nume de proprietar.

Din răspunsul comisiei locale de fond funciar (fila 55), rezultă că acest teren a fost cooperativizat, susținere care se coroborează cu evidențele de carte funciară, din care rezultă că aceste terenuri sunt situate în duleul Vamfuzes – arabil și fâneață, în extravilanul satului Fughiu, iar terenurile din extravilan au fost cooperativizate până în anul 1962.

Potrivit art 8 din Legea nr. 18/1991, ”stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor care se găsesc în patrimoniul cooperativelor agricole de producţie se face în condiţiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau construirea acestui drept”.

Prin urmare, pentru terenurile cooperativizate, dobândirea dreptului de proprietate poate avea loc în condițiile Legii nr. 18/1991.

Pe perioada cooperativizării, până la adoptarea Legii nr. 18/1991, aceste terenuri nu au fost scoase, prin lege, din circuitul civil. Potrivit Constituției din anul 1965 – art 6 și art. 9 alin 1:

ART. 6

Proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producţie este fie proprietate de stat - asupra bunurilor aparţinînd întregului popor, fie proprietate cooperatistă - asupra bunurilor aparţinînd fiecărei organizaţii cooperatiste.

ART. 9

Pămîntul cooperativelor agricole de producţie, animalele, uneltele, instalaţiile şi construcţiile ce le aparţin sînt proprietate cooperatistă.

Sintagma ” întrucît terenurile nu s-au găsit în circuitul civil,”, din cuprinsul art. 12 alin 2 din Legea nr. 18/1991, semnifică faptul că terenurile cooperativizate nu puteau face obiect al înstrăinării sau transmiterii pe cale succesorală. Membrii cooperatori nu se puteau retrage din cooperativă cu terenurile aduse în proprietate cooperatistă, contravaloarea părţii sociale din bunurile aduse de el în cooperativă, stabilită conform art 13 din Statutul CAP, nereprezentând o justă despăgubire.

Potrivit prevederilor 17 din Legea nr. 18/1991, în forma în vigoare de la data adoptării:

ART. 17

Terenurile din extravilan aduse sau preluate în orice alt mod în patrimoniul cooperativei de la cooperatori sau alte persoane care au decedat şi nu au moştenitori, precum şi terenurile pentru care nu s-au formulat cereri de restituire rămîn la dispoziţia comisiei.

Toate terenurile cooperativei care nu sînt atribuite conform art. 13-16, precum şi terenurile extravilane proprietatea statului aflate în folosinţa cooperativei, rămîn, de asemenea, la dispoziţia comisiei, urmînd a fi atribuite altor persoane îndreptăţite, potrivit prevederilor prezentei legi.

Terenurile neatribuite, rămase la dispoziţia comisiei, trec în domeniul privat al statului, urmînd a fi puse la dispoziţia celor care doresc să întemeieze sau să dezvolte exploataţii agricole, prin închiriere, concesiune sau vînzare, în condiţiile legii.

Persoanelor prevăzute la alin. 3 li se pot atribui, în 1991, fără plată, terenurile intrate în domeniul privat al statului, conform prevederilor legii.

În vederea administrării acestor terenuri se va înfiinţa, prin lege, Agenţia pentru Dezvoltare şi Amenajare Rurală.

Pînă la preluarea în administrare de către agenţie, terenurile vor fi administrate de primării.

Așadar, abia prin alin 3 al acestui articol, fostele terenuri proprietate cooperatistă, neatribuite, trec în domeniul privat al statului, dacă nu fac obiectul restituirii.

Întrucât terenurile cooperativizate – proprietate cooperatistă în perioada 1962 – 1991, devenite proprietate privată a statului de la adoptarea Legii nr. 18/1991, nu au fost niciodată trecute în domeniul public al statului, au putut face obiect al uzucapiunii. Așa cum s-a arătat, Înalta Curte de Casație și Justiție, soluționând recursul în interesul legii, prin Decizia nr. 86/2007 a Secțiilor Unite, considerând că în regiunile supuse regimului de publicitate imobiliară prin vechile cărţi funciare, uzucapiunea a operat în condiţiile prevăzute în art. 27 şi 28 din Decretul-lege nr. 115/1938, a stabilit că în situaţia prescripţiilor achizitive începute sub imperiul Decretului-lege nr. 115/1938 şi împlinite după intrarea în vigoare a Legii nr. 7/1996, acţiunile în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune în regim de carte funciară sunt guvernate de dispoziţiile legii vechi, respectiv ale Decretului-lege nr. 115/1938.

Potrivit prevederilor art. 35 C.pr.civ., partea care are interes poate să facă cerere pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept. Din această dispoziţie legală rezultă că acţiunea în constatare nu urmăreşte realizarea dreptului, ci numai constatarea existenţei, ori, după caz, a inexistenţei lui.

În speţă, reclamantul a solicitat să se constate că are dreptul de proprietate asupra terenurilor cu nr. terenul cu nr. topo 666, 667/2, 668 Fughiu, dobândit prin uzucapiune.

Din perspectiva protecției proprietății, nu are relevanță trecerea terenurilor, după decesul titularului dreptului tabular, în proprietatea privată a statului, întrucât toate bunurile din domeniul privat, indiferent de titular, sunt prescriptibile. În speță, terenurile încă sunt la dispoziția comisiei locale de fond funciar.

În ceea ce priveşte condiţia posesiei utile a terenului, instanţa constată că aceasta este îndeplinită, luând în considerare declaraţiile martorului, iar pârâţii nu au făcut dovada contrară. În acest mod, reclamantul se poate prevala de o posesie continuă şi neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar.

Întrucât proprietarul de carte funciară este defunctul H.S.A. (f.9, CF ...... Fughiu, decedat cu peste 20 de ani în urmă) și S.S. (CF .....Fughiu, f.17), iar posesia utilă a început în anul 1997, sub imperiul D.L. nr. 115/1938, instanţa va admite acţiunea şi, în consecinţă, va constata că sunt îndeplinite condiţiile uzucapiunii reglementata de art. 28 din Decretul- Lege nr. 115/1938.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul P.T. în contradictoriu cu pârâtul F.A., Comisia Locala de Aplicare a Legii nr. 18/1991 Oșorhei, cu sediul in comuna Oșorhei, jud. Bihor.

Constată că reclamantul a dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra imobilelor cu nr. topo 666, în suprafață de 446 mp, nr. topo 667/2, în suprafață de 3619 mp - cota de 3619/6287 părți din imobil, ambele imobile înscrise în CF 330 Fughiu și terenul cu nr. topo 668, în suprafață de 935 mp - cota de 935/14049 părți din imobil, înscris în CF 19 Fughiu.

Dispune  înscrierea  dreptului de  proprietate astfel dobândit în cartea  funciară, cu titlu de uzucapiune.

Cu drept de a declara apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Cererea de declarare a căii de atac se va depune la Judecătoria Oradea.

Pusă la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, azi, 22.10.2019.

Preşedinte,

Grefier