Calitate procesuală pasivă a unității administrativ-teritoriale.

Sentinţă civilă 10225 din 18.11.2015


1.Uzucapiune. Calitate procesuală pasivă a unității administrativ-teritoriale. Terenurile situate în intravilanul localităților, rămase la dispoziția autorităților administrației publice locale, de la persoanele care au decedat și nu au moștenitori, potrivit art. 26 alin. 1 din Legea nr. 18/1991 trec în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale, în baza certificatului de vacanță succesorală eliberat de notarul public. În lipsă de moștenitori legali sau testamentari, bunurile defunctului trec în proprietatea statului în temeiul art. 680 C.civ.

Sentința civilă nr. 10225/18.11.2015 a Judecătoriei Galați

Prin sentința civilă pronunțată de Judecătoria Galați a fost admisă excepția lipsei calității procesuale pasive a Municipiului Galați prin Primar și s-a respins cererea de chemare în judecată ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasiva.

Instanța de fond a reținut următoarele:

Din adresa nr. ....2013 emisă de Camera Notarilor Publici Galați a rezultat că G. E. este decedată din data de 08.04.1979 și că nu s-a găsit înregistrată succesiunea privind această defunctă.

Din modul în care este reglementată uzucapiunea în textele de lege menționate, rezultă că uzucapiunea se invocă de posesor în contradictoriu cu proprietarul de drept al bunului imobil.

În cauză, s-a reținut că, proprietarul de drept al imobilului a decedat din 08.04.1979 și succesiunea nu a fost dezbătută.

Conform art. 680 C.civ. de la 1865 (act normativ în vigoare la data decesului proprietarului și incident în cauză), în lipsă de moștenitori legali sau testamentari, bunurile lăsate de defunct trec în proprietatea statului.

Potrivit art. 26 din Decretul nr. 40/1953 (în vigoare la data decesului), dacă după trecerea termenului de 6 luni de la deschiderea succesiunii notarul de stat nu constată existența vreunui moștenitor care să fi acceptat succesiunea, el eliberează, la cererea organului financiar, certificat de succesiune vacantă, statul dobândind moștenirea ope legis, de la deschiderea ei, indiferent de data eliberării certificatului de vacanță succesorală. 

În cauză, reclamanta nu a dovedit că a fost eliberat certificat de succesiune vacantă, astfel încât imobilul să fie intrat în proprietatea statului.

Calitatea procesuală pasivă presupune identitatea între pârâtă şi persoana obligată prin raport juridic dedus judecății.

Recursul formulat împotriva sentinței anterior indicată a fost respins ca nefondat, însă a reținut în motivare pe de o parte că o vocație succesorală generală, abstractă a statului nu îi poate legitima acestuia calitatea de pârât, iar reclamantul nu poate justifica atragerea în procedura jurisdicțională a unei părți căreia nu are motive să îi opună dreptul afirmat, iar pe de altă parte că Municipiul Galați nu este un reprezentant al statului.