Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 1762 din 13.10.2016


Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei M. în data de 02.09.2015 sub nr. 3456/260/2015, contestatorul B. F. a formulat, în contradictoriu cu intimata C. G., contestaţie la executare, solicitând anularea tuturor formelor de executare silită în dosarul de executare nr. 251/E/2015 al BEJ A.C. D., precum şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii, contestatorul a arătat că şi-a executat toate obligaţiile pe care le-a avut faţă de intimată, executarea silită pornită împotriva sa fiind fără obiect.

Contestatorul a arătat că s-a prezentat la executorul judecătoresc căruia i-a arătat toate chitanţele cu care face dovada că a achitat pensia de întreţinere astfel cum a fost majorată conform sentinţei civile nr. 526/13.03.2014 pronunţată în dosarul nr. 5149/260/2013. Cu toate acestea, executorul judecătoresc nu a luat în considerare înscrisurile cu care contestatorul a înţeles să facă dovada faptului că a achitat lunar pensia de întreţinere datorată minorului.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 711 şi următoarele din Codul de procedură civilă.

Contestatorul a depus la dosarul cauzei înscrisuri.

Acţiunea a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 190,7 lei.

Intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare ca nefondată. Intimata a arătat că prin sentinţa civilă nr. 2510/20.08.2012 pronunţată de Judecătoria M. în dosarul nr. 164/260/2012 contestatorul a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere de 200 lei lunar pentru minorul B. T. R., începând cu luna ianuarie 2012 şi până la majoratul acestuia. Ulterior, prin sentinţa civilă nr. 526/13.03.2014 pronunţată de aceeaşi instanţă în dosarul nr. 5149/260/2013 contestatorul a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere de 350 lei lunar începând cu data de 11.11.2013. Contestatorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată a pensiei de întreţinere în cuantumul stabilită de instanţă, astfel că a înregistrat restanţe la plata pensiei de întreţinere în fiecare an, astfel că la data formulării cererii de executare silită acesta datora intimatei suma de 1350 lei.

În drept, au fost invocate prevederile art. 205 Cod procedură civilă.

În data de 11.12.2015 BEJ A.C. D. a depus la dosarul cauzei copia certificată a dosarului de executare silită nr. 251/2015.

La termenul din 18.02.2016 instanţa a dispus introducerea în cauză în calitate de terţ poprit a Centrului Regional de Exploatare şi Întreţinere Reparaţii Căi Ferate G.

La termenul din 14.04.2016, instanţa a încuviinţat pentru contestator proba cu înscrisuri şi proba cu interogatoriul intimatei, iar pentru intimată proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 526/13.03.2014 pronunţată de Judecătoria M. în dosarul nr. 5149/260/2013 a fost admisă acţiunea formulată de reclamanta Colăcel Georgiana în contradictoriu cu pârâtul B. F. în sensul că a fost majorată pensia de întreţinere stabilită prin sentinţa civilă nr. 2510/20.08.2012 pronunţată de Judecătoria M. în dosarul nr. 164/260/2012 în sarcina pârâtului şi în favoarea minorului B. R. de la 200 lei lunar la 350 lei lunar, începând cu data de 11.11.2013 şi până la majoratul acestuia, fiind sistate începând cu 11.11.2013 efectele sentinţei civile nr. 2510/20.08.2012 pronunţată de Judecătoria M. în dosarul nr. 164/260/2012.

Prin cererea depusă în data de 19.08.2015 la BEJ A. C. D., intimata C. G. a solicitat începerea executării silite împotriva debitorului B. F. pentru recuperarea sumei de 2200 lei datorată în temeiul titlului executoriu sentinţa civilă nr. 526/13.03.2014.

Prin încheierea din 19.08.2015 pronunţată în dosarul de executare nr. 251/2015, executorul judecătoresc a încuviinţat executarea silită formulată de creditoarea C. G. împotriva debitorului B. F. în temeiul titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 526/13.03.2014 pronunţată de Judecătoria M. în dosarul nr. 5149/260/2013 pentru recuperarea creanţei în cuantum de 2200 lei.

Prin încheierea din 19.08.2015 din acelaşi dosar de executare nr. 251/E/2015, executorul judecătoresc a stabilit suma de 453 lei cheltuieli de executare.

În data de 26.08.2015, BEJ A. C. D. a comunicat contestatorului B. F. înştiinţarea prin care i s-a adus la cunoştinţă acestuia că a fost declanşată executarea silită împotriva sa, somaţia, încheierea de încuviinţare a executării silite, copia titlului executoriu şi încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare.

Instanţa reţine că până la data de 11.11.2013 contestatorul a fost obligat prin sentinţa civilă nr. 2510/20.08.2012 să plătească pentru minorul B. T. R. o pensie de întreţinere în cuantum de 200 lei, iar începând cu 11.11.2013 contestatorul a fost obligat prin sentinţa civilă nr. 526/13.03.2014 să plătească pentru acelaşi minor o pensie de întreţinere în cuantum de 350 lei până la majoratul acestuia.

Instanţa nu va reţine critica contestatorului referitoare la faptul că ar fi achitat integral debitul reprezentat de pensia de întreţinere datorată minorului B. T. R. având în vedere că, din înscrisurile depuse la dosarul cauzei, nu reiese acest aspect. Astfel, din chitanţele depuse de contestator la dosarul cauzei(fila 12-14 dosar) reiese că în perioada noiembrie 2013, ianuarie 2014, februarie 2014 şi aprilie 2014 contestatorul a achitat o pensie de întreţinere în cuantum de 200 lei, deşi conform sentinţei civile nr. 526/13.03.2014 pentru această perioadă datora o pensie de întreţinere în cuantum de 350 lei. Totodată, pentru lunile decembrie 2013, martie 2014, octombrie 2014 nu a achitat pensia de întreţinere.

Tot din înscrisurile depuse de contestator(fila 14-21 dosar) reiese că acesta a achitat pensia de întreţinere în cuantum de 350 lei în 21.05.2014, 07.07.2014, 23.07.2014, 25.08.2014, 25.09.2014, 05.11.2014, 16.12.2014, 23.04.2015, 14.05.2015, 06.08.2015 şi 19.08.2015. În data de 02.02.2015, 20.02.2015 şi 06.07.2015 contestatorul a achitat câte 500 lei, iar în data de 24.06.2015 a achitat suma de 200 lei.

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei(fila 171, 172 dosar) reiese că pentru anul 2012 contestatorul a achitat o pensie de întreţinere în cuantum total de 2100 lei deşi suma datorată era de 2300 lei, iar pentru anul 2013 a achitat 2400 lei(fila 107, 108, 111, 112, 114, 116, 117, 119, 120) deşi datora o pensie totală pentru acest an în cuantum de 2700 lei.

Pentru anul 2014, contestatorul a achitat suma totală de 3050(fila 13-17 dosar) deşi datora o pensie de întreţinere în cuantum de 4200 lei, iar pentru anul 2015, până la data formulării cererii de executare silită a achitat suma totală de 3100 lei, respectiv cu 300 lei mai mult decât suma de 2800 lei pe care o datora.

Potrivit art. 249 din noul cod de procedură civilă, cel care face o susţinere în cursul procesului trebuie să o dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege, lucru pe care contestatorul nu l-a făcut, din probele administrate în cauză rezultând că acesta nu şi-a îndeplinit integral obligaţia de plată a pensiei de întreţinere astfel cum a fost stabilită de instanţă.

Instanţa reţine că, în speţa de faţă, executarea silită a fost efectuată cu respectarea prevederilor art. 667, art. 668 şi art. 670 din noul cod de procedură civilă.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 720 cod procedură civilă, instanţa va respinge contestaţia la executare formulată de contestatorul B. F. în contradictoriu cu intimata C. G. şi terţul poprit Centrul Regional de Exploatare şi Întreţinere Reparaţii Căi Ferate G., ca neîntemeiată.

În temeiul art. 453 Cod procedură civilă, va obliga contestatorul să plătească intimatei cheltuieli de judecată în cuantum de 1000 lei reprezentând onorariu apărător.