Contestatie la executare

Sentinţă civilă 1926 din 03.09.2013


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 2746 /270/2013 contestaţie  la executare

suspendare executare

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1926 

Şedinţa publică din data de  3.09.2013

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN :

Preşedinte  -  ANGHEL LUMINIŢA

Grefier - BEJENARU SABINA MARIA

Astăzi a fost pe rol judecarea contestaţiei la executare formulată de contestatoarele ----, în contradictoriu cu intimata ----.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă contestatoarele, personal şi asistat de avocat Marin Diana care depune împuternicire avocaţială la dosarul cauzei şi intimata personal.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Avocat Marin Diana, având cuvântul asupra probei testimoniale solicitate de contestatoare, solicită admiterea acesteia întrucât punerea în posesie a intimatei s-a făcut cu rea-credinţă şi cheltuielile de executare nu sunt datorate. Hotărârea respectivă s-a pronunţat în contradictoriu cu ----, dar a fost vorba despre o suprapunere de loturi şi nu despre un fapt al posesiei. Două tulpini au ajuns să aibă terenuri suprapuse. Nu a fost vorba despre o stăpânire efectivă, astfel că acele cheltuieli de executare nu sunt datorate. Între părţi a existat o înţelegere privind datoria rezultată din titlul executoriu. Se începuse plata voluntară a debitului, dar intimata a început şi urmărirea silită.

Intimata, întrebată fiind, precizează că din luna iulie, nu a mai primit nimic de la contestatoare.

Avocat Marin Diana precizează că s-au făcut popriri şi din această cauză s-a oprit plata voluntară. Depune în acest sens la dosar trei cupoane de pensie, în copie. Precizează că iniţial ---- s-a înţeles cu intimata să-i achite câte 100 lei lunar; a achitat 100 lei şi a primit somaţie de la executorul judecătoresc, astfel că a înţeles că înţelegerea iniţială nu mai este valabilă. Faţă de pensia cuvenită, s-a stabilit cuantumul care rezultă din cupoanele de pensie depuse.

În baza art. 259 noul Cod de procedură civilă, instanţa revine asupra probei testimoniale şi constată că nu mai este necesară.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe cererea de suspendare a executării silite şi pe fond:

Avocat Marin Diana, pentru contestatoare, solicită admiterea cererii de suspendare a executării silite până la rămânerea definitivă a contestaţiei la executare, având în vedere situaţia de fapt prezentată. În baza titlului executoriu, s-a început executarea silită împotriva lui ---- pentru suma de 250 lei şi împotriva lui ----, pentru suma de 1133 lei. În baza relaţiei de rudenie dintre părţi, s-a ajuns la o înţelegere. ---- a achitat voluntar datoria, dar această plată voluntară nu a fost avută în vedere de executorul judecătoresc, punându-i-se în vedere să achite suma de 250 lei şi cheltuieli de executare. Plata voluntară fusese făcută pe 9 mai, iar pe data de 23 mai i s-a comunicat somaţia. Faţă de plata voluntară a debitului, nu se mia impune obligarea la plata cheltuielilor de executare. Mai mult decât atât, somaţia nu i-a fost comunicată contestatoarei în Oneşti, unde se ştia de altfel că domiciliază, a fost o totală rea-credinţă. În ceea ce o priveşte pe contestatoarea ----, există un debit de 1133 lei, necontestat de aceasta, dar a existat o înţelegere între părţi ca debitul să fie plătit eşalonat, câte 100 lei lunar. Intimata a trecut peste această înţelegere şi a început executarea silită. Cheltuielile de executare nu le sunt opozabile contestatoarelor. În dosarul nr. 5527/270/2011 nu a fost vorba despre o stăpânire, ci despre o suprapunere de titluri. Nu se poate imputa contestatoarelor această punere în posesie, intimata putea să intre liber, nestânjenit în teren. Totodată, executorul judecătoresc nu a avut în vedere nici suma de bani achitată voluntar de ----. Cheltuielile de executare sunt de 1900 lei. S-a dublat suma iniţială. Solicită astfel suspendarea executării silite întrucât continuarea executării ar conduce la sume mult prea mari care vor trebui urmărite ulterior de către contestatoare pentru recuperare. Solicită admiterea contestaţiei la executare, cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată – taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar (62 lei pentru contestatoarea --- şi 174 lei pentru contestatoarea --- şi onorariu avocat conform chitanţelor pe care le depune la dosarul cauzei.

Intimata precizează că a dat bani grămadă şi la executor şi la avocat, nu trebuia să mai fie chemată în judecată. A cheltuit toţi banii şi este datoare. Întrebată fiind, precizează că a fost pusă în posesie în primăvară, a îngrădit terenul, dar nu a mai putut să-l cultive. Precizează că a primit sumele despre care s-a vorbit, 100 lei şi 250 lei.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă, constată că:

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de 08.05.2013 şi înregistrată sub nr. 2746/270/2013 contestatoarele ---- au chemat în judecată pe intimata ----, solicitând anularea tuturor formelor de executare din dosarul nr. ----al B.E.J. Prisecariu Cezar Sorin şi suspendarea executării silite până la judecarea contestaţiei la executare. Au solicitat şi cheltuieli de judecată.

În motivare se arată că a au discutat cu mătuşa lor, creditoarea ----, să efectueze plăţi voluntare fără a mai apela la procedura executării silite. Ca urmare, contestatoarea ---- a achitat de bunăvoie suma de 250 lei, iar contestatoarea ---- a achitat suma de 100 lei. Cu toate acestea creditoarea a demarat procedura executării silite, contestatoarele primind somaţii în acest sens.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 711 şi următoarele Cod Procedură Civilă (nou).

Contestaţia a fost timbrată cu 50 lei, 10 lei, 164 lei, 10 lei taxe judiciare de timbru şi 5,10 lei timbre judiciare.

Prin recipisele de consemnare C.E.C. BANK nr. ---- contestatoarea ---- a plătit cauţiunea în sumă de 36 lei, iar contestatoarea ---- a plătit cauţiunea de 190 lei.

Conform art. 200 Cod Procedură Civilă (nou) cauza a urmat etapa scrisă în cadrul căreia:

-contestatoarele au complinit lipsurile referitoare la plata taxelor judiciare de timbru şi a cauţiunilor;

-contestaţia a fost comunicată intimatei la data de 23.05.2013;

-intimata a depus întâmpinare la data de 04.06.2013;

-întâmpinarea a fost comunicată contestatoarelor la data de 06.06.2013, însă numai contestatoarea ---- a răspuns la întâmpinare.

Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea contestaţiei motivat de faptul că nu a existat nicio înţelegere referitoare la executarea prin bună înţelegere a sentinţei civile nr. 506/13.02.2013, nici cu privire la punerea în posesie asupra terenului, nici cu privire la executarea cheltuielilor de judecată. Recunoaşte primirea sumei de 250 lei de la ---- şi 100 lei de la ----.

În probaţiune, contestatoarele au depus la dosar: somaţiile nr. 302/22.04.2013 şi încheierea nr. 302/1/22.04.2013 ale B.E.J. Prisecariu Cezar Sorin, sentinţa civilă nr. 506/13.02.2013 a Judecătoriei Oneşti, încheierea nr. 1003/16.04.2013 pronunţată în dosarul nr. 2298/270/2013 al Judecătoriei Oneşti, recipisele poştale nr. 1104/09.04.2013 şi nr. 277/22.04.2013. A solicitat şi proba cu martori.

Intimata a depus la dosar: titlul executoriu, fotocopia buletinului de identitate, proces verbal de punere în posesie, mandate poştale. A solicitat şi proba cu martori.

Executorul judecătoresc a depus dosarul de executare nr. 302/2013.

În baza art. 237, 255 şi 257 Cod Procedură Civilă (nou) instanţa a încuviinţat probele cu înscrisuri şi cu martori ca fiind pertinente şi concludente cauzei.

La termenul din 03.09.2013 instanţa a revenit asupra probei cu martori şi în temeiul art. 259 Cod Procedură Civilă (nou) a considerat că nu se mai impune administrarea acestei probe.

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 08.04.2013 creditoarea ---- a solicitat executorului judecătoresc punerea în executare a titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 506/13.02.2013 a Judecătoriei Oneşti, cererea fiind înregistrată la B.E.J. Prisecariu Cezar Sorin prin încheierea nr. 302/08.04.2013. La aceeaşi dată, executorul judecătoresc a solicitat instanţei încuviinţarea executării silite. Prin încheierea nr. 1003/16.04.2013 pronunţată în dosarul nr. 2298/270/2013 al Judecătoriei Oneşti a fost admisă cererea şi a fost încuviinţată executarea silită a titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 506/13.02.2013 a Judecătoriei Oneşti împotriva debitoarelor ----.

În dosarul de executare nr. 302/2013 executorul judecătoresc a emis şi comunicat următoarele acte de executare: încheiere privind cheltuielile de executare, somaţie mobiliară către debitoarea ----, somaţie mobiliară şi imobiliară către debitoarea ----, adresă de înfiinţarea popririi pe veniturile debitoarei ----, procesul verbal de punere în posesie nr. 302 din 20 mai 2013 prin care creditoarea a fost pusă în posesie pe cele două suprafeţe de teren din titlul executoriu.

Prin titlul executoriu de mai sus debitoarea ---- a fost obligată să plătească creditoarei ---- 250 lei cheltuieli de judecată. Prin acelaşi titlu executoriu debitoarea ---- a fost obligată să lase creditoarei în deplină proprietate şi posesie două suprafeţe de teren situate în comuna Bogdăneşti şi a fost obligată la plata sumei de 1133 lei cheltuieli de judecată.

Analizând actele de executare emise de executorul judecătoresc prin prisma dispoziţiilor din titlul executoriu instanţa va constata că, la data de 09.04.2013, deci după sesizarea executorului judecătoresc, dar mai înainte de emiterea somaţiei, debitoarea ---- a achitat suma de 250 lei prin recipisa poştală nr. 1104/09.04.2013 (fila 12 dosar), aspect recunoscut de creditoare care a depus dovada şi la dosarul executorului judecătoresc.

În ceea ce o priveşte pe contestatoarea ----, văzând dispoziţiile art. 719 Cod Procedură Civilă (nou), instanţa va admite contestaţia la executare şi va desfiinţa formele de executare emise împotriva acesteia, constatând achitat debitul.

Referitor la contestatoarea ----, aceasta a plătit creditoarei 100 lei prin  recipisa poştală nr. 277/22.04.2013 (fila 13 dosar), în ziua în care a fost emisă somaţia. Această plată parţială nu a fost avută în vedere de executorul judecătoresc la emitere adresei de înfiinţare a popririi nr. 302/30.04.2013 care a solicitat înfiinţarea popririi pentru suma de 3040,30 lei, compusă din: 1133 lei debit principal, 0,30 lei timbru judiciar, 7 lei taxe judiciare de timbru şi 1900 lei cheltuieli de executare.

Nu vor fi analizate celelalte motive ale contestaţiei formulate de ----,cu referire la ocuparea şi folosirea terenurilor, întrucât afirmaţiile au fost analizate cu ocazia judecării în fond a cauzei.

Dată fiind neregularitatea actelor de urmărire din dosarul execuţional atacat, privind pe contestatoarea ----, instanţa va admite în parte contestaţia la executare, urmând a desfiinţa somaţia şi adresa de înfiinţare a popririi pentru suma de 3040,30 lei şi a le menţine pentru suma de 2940,30 lei.

Partea interesată (contestatorul) poate formula, conform art. 718 Cod Procedură Civilă (nou),  în cadrul contestaţiei la executare, cererea de suspendare a executării, până la soluţionarea contestaţiei sau a altei cereri-petiţie separată privind executarea silită. Instanţa se va pronunţa asupra acestui aspect numai după depunerea unei cauţiuni în cuantumul fixat de către aceasta, afară de cazurile în care legea dispune altfel. Condiţionarea suspendării executării silite de depunerea unei cauţiuni, în cuantum stabilit de instanţa judecătorească se impune pentru prevenirea exercitării abuzive a dreptului de a cere suspendarea executării, precum şi pentru protejarea intereselor legitime ale creditorilor, legate de executarea cât mai operativă a creanţelor lor, stabilite prin titluri executorii. În acelaşi timp, depunerea cauţiunii constituie o garanţie în sensul că, în urma respingerii contestaţiei la executare, creditorul va putea cere şi obţine despăgubiri pentru pagubele suferite datorită întârzierii executării silite.

Plata cauţiunii nu atrage automat suspendarea executării silite, măsura urmând a fi dispusă în cazuri excepţionale şi temeinic justificate, pentru că măsura temporizării executării aduce atingere dreptului creditorului de a obţine în termen cât mai scurt punerea în executare a titlului său.

În speţă, contestatoarele şi-au dovedit susţinerile, în totalitate în ceea ce o priveşte pe ---- şi, parţial, în ceea ce o priveşte pe ----, motiv pentru care cererea de suspendare a executării silite va fi admisă.

Cu privire la cauţiunile depuse cu ocazia soluţionării cererii de suspendare a executării silite, instanţa va face aplicarea dispoziţiilor art. 1063 Cod Procedură Civilă (nou) şi va dispune restituirea acesteia în măsura în care cel îndreptăţit în cauză nu a formulat cerere pentru plata despăgubirii cuvenite, până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data la care, prin hotărâre definitivă, s-a soluţionat fondul cauzei. Cu toate acestea, cauţiunea se va elibera de îndată dacă partea interesată declară în mod expres că nu urmăreşte obligarea părţii adverse la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate.

Se va face aplicarea dispoziţiilor art. 23 al. 1 lit. e şi al. 2 din Legea nr. 146/1997 în sensul că sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se vor restitui, la cererea petiţionarului când contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă. În cazul prevăzut la lit. e, taxa se restituie proporţional cu admiterea contestaţiei.

Aşa fiind, i se va restitui în totalitate taxa judiciară de timbru contestatoarei ---- şi, parţial, contestatoarei ----.

În conformitate cu dispoziţiile art. 451 al. 2 Cod Procedură Civilă (nou), instanţa, ţinând seamă de complexitatea cauzei şi de activitatea desfăşurată de avocat, va reduce cuantumul onorariului de la câte 500 lei (plătit de fiecare contestatoare) la câte 100 lei şi, în consecinţă, cheltuielile de judecată la care va fi obligată intimata vor fi de câte 110 lei, incluzând şi taxa judiciară de timbru pentru capătul de cerere privind suspendarea executării silite.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite contestaţia la executare formulată de contestatoarea ---- împotriva intimatei ----

Admite în parte contestaţia la executare formulată de contestatoarea ---- împotriva intimatei ----

Desfiinţează formele de executare, privind pe contestatoarea ----, din dosarul de executare nr. 302/2013 al B.E.J. Prisecariu Cezar Sorin.

Constată că debitoarea-contestatoare ---- a achitat debitul în sumă de 250 lei prin recipisa poştală nr. 1104/09.04.2013.

Desfiinţează în parte formele de executare, privind pe contestatoarea ----, din dosarul de executare nr. 302/2013 al B.E.J. Prisecariu Cezar Sorin în sensul că:

-desfiinţează somaţia mobiliară nr. 302/22.04.2013 pentru suma de 3040,30 lei şi o menţine pentru suma de 2940,30 lei;

-desfiinţează poprirea nr. 302/30.04.2013 pentru suma de 3040,30 lei  şi o menţine pentru suma de 2940,30 lei, compusă din 1400 lei către executorul judecătoresc şi 1540,30 lei către intimata ----;

-menţine celelalte acte de executare privind pe contestatoarea ----.

Constată că debitoarea-contestatoare ---- a achitat intimatei 100 lei prin recipisa poştală nr. 277/22.04.2013.

Dispune suspendarea executării din dosarul de executare nr. 302/2013 al B.E.J. Prisecariu Cezar Sorin, privind pe ambele contestatoare, până la rămânerea definitivă a contestaţiei la executare.

Dispune restituirea către contestatoarea ---- a taxei judiciare de timbru în sumă de 50 lei, plătită cu chitanţa seria PMO nr. 46439/29.04.2013 a Municipiului Oneşti.

Dispune restituirea către contestatoarea ---- a taxei judiciare de timbru în sumă de 64 lei reprezentând o parte din taxa judiciară de timbru plătită cu chitanţa seria PMO nr. 49772/16.05.2013 a Municipiului Oneşti.

Obligă intimata să plătească fiecărei contestatoare câte 110 lei cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru şi onorariu de avocat diminuat.

Dispune ca la rămânerea definitivă a prezentei să se restituie contestatoarei ---- cauţiunea în sumă de 36 lei şi contestatoarei ---- cauţiunea în sumă de 190 lei în condiţiile art. 1063 din Codul de procedură civilă (nou).

Cu apel în 30 de zile de la comunicare care se depune la Judecătoria Oneşti.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 03.09.2013.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. A.L. – 9.09.2013

Tehn. B.S.M. – 9.09.2013

Exemplare : 5 (cinci)

Com. contest (2) – 9.09.2013

Com. intimată (1) – 9.09.2013