Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 937/2015 din 01.10.2015


1. Tip document : sentinţă civilă

2. Număr document: 937/2015

3. Data elaborării documentului : 01.10.2015

4. Titlu: contestaţie la executare

5. Domeniu asociat: Contestaţie la executare 

6. Autor: Judecătoria Beiuş

7. Text speţă

 

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe  contestator C V , contestator C V  M  şi pe intimat C  S  -A , având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  nu  se  prezintă  părţile . 

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că ,  mersul  dezbaterilor  şi  concluziile  părţilor  au  fost  consemnate  în încheierea  de  şedinţă  din  17 septembrie  2015  ,  care  face  parte  integrantă din prezenta ,  iar pentru  a  da  posibilitate  contestatorilor  să formuleze  şi  să  depună  la  dosar  concluzii  scrise , s-a  amânat  pronunţarea pentru termenul de  azi : 1 octombrie  2015  , când :

INSTANŢA

Prin  contestaţia la  executare înregistrată  la  această  instanţă  la  data  de 17 noiembrie  2014  ,  contestatorii C  V  şi C  V M ,  au  solicitat  instanţei  , în  contradictoriu  cu  intimatul C  S – A  , ca  prin  hotărârea  ce  o  va pronunţa  să dispună  admiterea contestaţiei  la  executare  ;  anularea  somaţiei  de  plată  din  data  de  28.10.2014  şi comunicată  cu  contestatorii  în data  de  30.10.2014 ; anularea  încheierii  de  stabilire  a  debitului şi cheltuielilor  de  executare  din  data  de  28.10.2014  ;  anularea  tuturor  actelor  de  executare  întreprinse în dosarul  execuţional  nr.  728/2014  de  BEJ G  D ; obligarea intimatului  la  plata  cheltuielilor  de  judecată  ocazionate  cu prezenta  cauză .

În motivare se  arată  că , în  data  de  30.10.2014  ,  contestatorilor le-a fost comunicată somaţia  din 28.10.2014  , emisă  în  dosarul  execuţional  cu  nr.  728/2014  al BEJ G  D  , prin  care  au  fost somaţi  să  achite suma  de  33.000 Euro  ( la cursul BNR din ziua  plăţii) , reprezentând  debit  euro şi  9.005,41 lei , reprezentând  cheltuieli  de  executare  .

Aşa-zisul  debit  de  33.000  Euro  ,  contestatorii  arată că, nu  îl recunosc  ca  fiind debitul  pe  care îl datorează  intimatului C  S – A şi  care  provine  din contractul  de  împrumut  încheiat  la  BNP C  N la  data  de  11.11.2011 ,  deoarece au  beneficiat  numai  de  suma  de  21.300 Euro ,  care  a fost  depusă în contul  bancar  la  data  de  20.10.2011 , cu  scopul radierii  ipotecii instituită  de  către  bancă  pentru un credit  ipotecar  . 

Contestatorii  mai  arată  faptul  că , deţin  un  imobil  situat  în Beiuş ,  identificat în  CF  100245 B ,  care  a  fost  ipotecat  la  Bancă , având două  rate  restante  la  bancă  pe  care  nu au  reuşit  să le  achite  la  timp , fiind  ameninţaţi  de  către  bancă  că ,  imobilul  va fi scos  la  vânzare ,  pentru  recuperarea debitului restant . 

Spre  sfârşitul  anului  2011  , contestatorii  au  fost  contactaţi  de  către  intimatul C  S - A  ,  care  le-a  spus  că ,  banca  va  vine  imobilul lor  şi  că ,  el  are  un  client  pentru  acel  imobil  şi  care  s-a  arătat  intenţionat  să-l  cumpere  ,  iar  în  această  modalitate  se  va  putea recupera  o  parte  din preţul  real  al imobilului.

Contestatorii precizează că ,  în  acel  moment aveau  o  datorie  mai  veche la  intimatul C  S ,  care  i-a  spus  că ,  în  acest  mod  ,  din  banii  pe  care  îi  va  recupera  din  vânzarea  imobilului , se  vor  putea  compensa  şi  îi  va  remite  şi contestatorului  o  parte  din  banii  obţinuţi  în  urma  vânzării  imobilului . 

Contestatorii arată  că ,  intimatul  era  prieten  apropiat  cu  directorul  băncii  de  unde ei  au  contractat  acel  credit  ipotecar  ,  care , se  pare  că ,  l-a  informat  pe C S  ,  despre  faptul  că,  ar  avea  credit  restant  la bancă  şi  că , urmează  a  fi  scos  la  licitaţie imobilul  în  vederea  valorificării .  Directorul  băncii  a  şi  fost  concediat ca  urmare  a unor  probleme  de  acest  gen ,  respectiv furnizare  de informaţii  confidenţiale  de  către  conducerea  băncii  la  circa 6  luni  de  la  acest  eveniment  . 

Intimatul C  S A s-a  ocupat  de  toate  formalităţile  în ceea  ce  priveşte  scoaterea  de  sub  ipotecă  a  imobilului  şi obţinerea unui  extras  CF  fără  sarcini , respectiv  fără  datorii  , fără  ca  ,  contestatorul  să  aibă  cunoştinţă ,  ştiind  doar despre  depunerea  sumei  de  21.300  euro în  contul  societăţii  S.C.  D C  P S.R.L. ,  titularul creditului ,  cu  scopul  stingerii  datoriei  către  bancă .

Valoarea  imobilului  înscris  în CF  100245 B , la  data  contractării  creditului  bancar  avea  valoarea  de  piaţă peste  70.000  Euro  , iar  în  anul 2011  ,  când  contestatorii  au  fost  presaţi  de  către  intimat  ,  avea  valoarea  de  piaţă  de  peste  50.000  euro .

Contestatorii  arată  că ,  nu  au avut  cunoştinţă  despre  discuţiile  purtate  de  către  intimat cu clientul  pe  care  acesta  l-a  găsit în  persoana  soţilor  K ,  astfel  cum  rezultă  din  contractul  de  vânzare - cumpărare  a  imobilului de  mai  sus  ,  necunoscând  preţul  la  care  C  S  şi  cumpărătorul  l-au  stabilit  , observând  din conţinutul  contractului  preţul  de  10.000  Euro  ,  cu  ocazia când  au  fost  anunţaţi  de  către  intimat  să  se  prezinte  la  Biroul  Notarului Public  C N pentru  a  semna contractul  de  vânzare  cumpărare  ,  lucru  pe  care l-au şi  făcut  , fiindu-le  înmânat contractul  de  către  notar spre  citire  ,  iar ei  nu  au  primit  nici  un  ban  din  preţul  de  10.000  euro înscris  în contract  . 

La  câteva  zile  ,  respectiv  în  data  de  11.11.2011  intimatul C  S  A le-a spus  că  trebuie  să  meargă  din  nou  la  notar  pentru  a  rezilia  contractul ,  întrucât notarul nu  a  observat  din  eroare existenţa  unei sarcini  asupra  imobilului  înscrise  în CF  100245 B  ,  sub  C.2.1. ,  datorită  căruia  nu  se  putea  înstrăina  imobilul  , existând  un  sechestru  asigurator  asupra  imobilului .

Cu  ocazia  semnării tranzacţiei  privind rezoluţiunea  contractului  de  vânzare  cumpărare  ,  cumpărătorul  a  solicitat  preţul contractului  de  la C  S  A  ,  care  la acel  moment  nu  a  avut  posibilitatea  de  a  returna  preţul  contractului ,  situaţia  în  care notarul  public  şi-a  asumat  greşeala restituind  această  sumă  de  10.000  euro  cumpărătorului  , contestatorul  neştiind  dacă  a  existat o  discuţie  prealabilă  între  notar  şi C  S privind  restituirea  preţului  contractului  către  cumpărător ,  sau  dacă  C S a  restituit vreodată  suma  notarului .

Imediat după momentul  încheierii  tranzacţiei  privind  rezoluţiunea contractului de  vânzare cumpărare  a  imobilului  înscris  în  c.f. 100245 B s-a  încheiat  un  contract  de  împrumut  între contestatori şi  intimatul  C S  A pentru  suma  de  33.000 euro , reprezentând  suma  plătită în  contul  bancar în cuantum  de  21.300  euro . 

Contestatorul  arată  că , nu  a  citit  contractul  de  împrumut  , stabilind  cu  intimatul  încheierea  unui  contract  de  împrumut  pentru  suma  pe  care  i-a  achitat-o în  cont  la  data  de 20.10.2011 , în  cuantum  de  21.300  euro şi  niciodată  nu  a  împrumutat vreo  altă  sumă decât  suma  pe care  i-a achitat-o  cu  titlu  de  preţ  al  contractului , în  cuantum  de  21.300  euro ,  nicidecum  suma  de  33.000  euro .

De asemenea  ,  notarul  public  le-a  comunicat  faptul  că ,  a  redactat  contractul  astfel  cum  s-a stabilit de  comun  acord  între contestatori  şi  intimat  ,  situaţie  în  care  nu  au  avut  nici  un  dubiu  cu  privire  la  suma  înscrisă în  contract  , că  ,  nu  ar fi suma  plătită în cont  în cuantum de  21.300 euro .

Aşa  cum  rezultă  din  contractele  anexate  , sumele  de  bani  nu  s-au plătit  în  faţa  notarului ,  fiind achitate  anterior  ,  ori  toate aceste  menţiuni  se  coroborează  cu  susţinerile contestatorilor  .

Având în  vedere  că , intimatul  a  solicitat  executorului  judecătoresc  demararea  executării  silite  ,  contestatorii arată  că , sunt  nevoiţi  a  recurge  la  prezenta  contestaţie  , ţinând cont  de faptul  că ,  suma  aşa  zisă  împrumutată  nu  este  de  33.000  euro  .

În  ceea  ce  priveşte cheltuielile  de  executare  ,  contestatorii  arată  că,  acestea sunt nejustificate  ,  având  un  caracter  ilegal ,  putând  fi  cenzurate  de  către  instanţa  de  judecată  , stabilindu-se dacă  sunt reale  şi dacă  nu  sunt  disproporţionate , faţă  de  cuantumul  creanţei . 

Chiar dacă debitorul  este  în culpă  pentru  faptul  că , nu  a  executat  de bună  voie creanţa  cuprinsă  într-un  titlu  executoriu ,  aceasta  nu  înseamnă  că  , creditorul  său  poate  efectua  cheltuieli  de  executare  exagerate , ştiind  că ,  le  va  recupera  în  temeiul  art.  669 alin. 2  NCPC  . 

În  drept contestatorii  invocă dispoziţiile art.  711 ,662  NCPC  . 

În  probaţiune contestatorii  solicită proba  cu  martori ,  înscrisuri ,  interogatoriu ,  expertiză ,  precum  şi  orice  altă  probă  utilă  soluţionării  prezentei  plângeri  . 

În  susţinere au  anexat somaţia din  28.10.2014  emisă în  dosarul de  executare  nr. 728/2014  de  BEJ G  D  , Încheierea  nr.  1  din  28.10.2014  emisă în  dosarul de  executare  nr. 728/2014  de  BEJ G  D , înştiinţările din  28.10.2014 emisă în  dosarul de  executare  nr. 728/2014  de  BEJ G  D ,  Încheierea  civilă  nr.  738/2014  pronunţată  de  Judecătoria Beiuş ,în  dosar  nr.  1938/187/2014 ,  contractul  de  împrumut autentificat  cu  nr.  2376/11.11.2011 de BNP  C  N ,  comunicare  încheiere  de  către  BCPI B  ,  extras  c.f.  100245 B  , încheierea  nr.  21622 emisă  de  OCPI B  ,  contract  de  vânzare  cumpărare  autentificat  cu  nr. 2254/2011  de BNP  C  N ,  tranzacţie  privind  rezoluţiunea contractului  de  vânzare  cumpărare  autentificat  cu  nr.  2254/24.10.2011 de  BNP  C  N ,  autentificat  cu  nr.  2375/2011,  contract de  împrumut autentificat  cu  nr.  2376/11.11.2011 de BNP  C  N  , extras  de  cont  ,  filele  31-35  .

La  data  de  19  decembrie  2015 intimatul  C  S a  depus  la dosar întâmpinare prin  care  solicită  respingerea  contestaţiei formulate ,  ca  fiind  neîntemeiată , menţinerea  tuturor formelor  de  executare  silită , ca  fiind  în  conformitate  cu  dispoziţiile  legale  şi  obligarea  contestatorilor  la  plata  cheltuielilor  de  judecată  aferente  soluţionării  prezentei  cauze .

Pe cale  de  excepţie  , intimatul  invocă  excepţia netimbrării  cererii  în  concordanţă  cu  dispoziţiile  OUG  80/2013  ;  excepţia  tardivităţii  contestaţiei ,  raportat  la  actele  de  executare  contestate  şi  data  introducerii  cererii  de  către  reclamant .

Astfel  contestaţia  se poate  face  în  termen  de  15  zile  de  la  data  când : …. debitorul  care  contestă  executarea însăşi  a primit  somaţia, ori de la  data  când  acesta  a luat  act  de  primul  act  de  executare , în cazurile  când nu a  primit  somaţia  sau executarea  se  face  fără somaţie  ,  ori  actele  de  executare au  fost  emise  de  către  BEJ G  D  la  data  de 28.10.2014  în dosarul  de  executare nr. 728/2014 , iar  contestatorii  au  intrat în posesia  acestora la  data de  30.10.2014 , fiind  depăşit  cu mult  termenul  legal  de  15 zile  ,  acţiunea  fiind  înregistrată  la  17.11.2014 .

Privitor  la  cel  de-al  doilea  capăt  de  cerere  privind  cheltuielile  de  executare  ,  termenul  legal  pentru  contestarea  încheierii  nr. 1/28.10.2014  este  de 5 zile  de  la  comunicare  , ori ,  cum aceasta  a  fost  comunicată la  data  de  30.10.2014  ,  acţiunea  fiind  înregistrată  la  17.11.2014  a  fost  depăşit  cu mult  termenul legal .

În motivare pe  fondul  cererii intimatul  arată  că , la data  de  11.11.2011  contestatorii C  V şi V M au  încheiat  cu intimatul  C S  A contractul  de împrumut  cu  garanţie  imobiliară  autentificat  prin  încheierea  de  autentificare  nr.  2376/11.11. 2011. Prin încheierea  acestui  contract , a  fost  consfinţit  împrumutul  în sumă de  33.000 euro , echivalentul  a  143.649  lei , pe  care intimatul C  S A le-a  acordat contestatorilor  ,  soţii C V şi  C  V M ,  care  au  garantat  pentru  acesta  cu  imobilul  identificat  cu  nr.  top.  1204/18 ,  cad. C.1 top. 1204/18 înscris  sub A.1, 1.1, sub B.1.1 ,1.2, 2.1.2.2 , respectiv C.2 în  c.f.  100245 B , provenit  din  conversia  CF  3483 , precum şi  cu  orice bunuri  mobile  sau  imobile ,  împrumutătorul  având  drept  de  gaj  asupra  tuturor  bunurilor  prezente  şi viitoare  .  Aşa  cum  prevede  şi  contractul  de  împrumut  autentificat  la  BNP  C N  ,  scadenţa  împrumutului  era  la  data  de  30.12.2012  , iar  de  la  această  dată şi până  la  punerea  în  executare  a  contractului  au  trecut  aproape  doi  ani  ,  perioadă  în  care  contestatorii  cu rea  credinţă s-au  sustras  succesiv  de  la  respectarea  obligaţiei  asumate  de  restituire  a  sumei împrumutate  .

Intimatul  arată  că  ,  susţinerile  contestatorilor  sunt  profund  neîntemeiate ,  cu  rea credinţă  aceştia  dorind  să  inducă în  eroare  completul  de  judecată  în  privinţa situaţiei  reale  de  fapt . Nu pot  fi  primite  sub  nici  o  formă  susţinerile  potrivit  cărora ,  urmare  a  neachitării  ratelor  bancare timp  de  două  luni ,  intimatul  i-a  contactat  să  le  spună  că  banca  le  va  vinde imobilul . Intimatul  nu  este angajat  şi nici nu  a  fost  vreodată  angajat  al Băncii pentru  a  avea  calitatea  calificată  de  a-i  anunţa  pe contestatori  că , banca  le  scoate  imobilul  la vânzare  .  Este  cunoscut  aspectul  potrivit  căruia ,  în  situaţiile  în care împrumutatul nu îşi  achită la  timp  obligaţiile  asumate  prin contract  ,  banca  emite  o  serie  de  somaţii  ,  ulterior  se  procedează la  începerea  executării  silite , în  cadrul  căreia  sunt  organizate  licitaţii  în  condiţiile  prevăzute  de  lege  .

Contractul  de  împrumut  a  fost  semnat  şi  acceptat  de  către  contestatori  cu  bună ştiinţă  şi  la  solicitarea  acestora , deoarece  aveau  nevoie  de  lichidităţi  financiare  ,  iar  în  prezent  aceştia contestă  câtimea  sumei  luate  cu  împrumut şi  contestă  contractul  încheiat  motivând  că  ,  nu  l-au  citit  ,  deşi  prevederile  contractuale  dovedesc  contrariul  ;  contestă  integritatea  notarului public  ,  toate  aceste  aspecte  fiind  de  natură  doar  a  induce  instanţe de  judecată impresia  că , la  acel  moment  al  anului 2011  s-au  întrunit  împotriva  contestatorilor toate forţele  oculte  în vederea  determinării  acestora  la  plata  unor  sume  nedatorate .  Mai  departe  ,  se  face  referire  la faptul  că ,  împotriva lui C S  ,  soţii C vor formula  plângere  penală pentru înşelăciune şi pentru redactarea în fals a unui contract de împrumut , în alte condiţii decât cele discutate , profitând de buna credinţă a lor.  Aceste  susţineri  sunt  hilare , iar  pe  de  altă  parte  ,  dacă  soţii C ar  fi  fost atât  de  nedreptăţiţi ,  ar  fi  acţionat  cu  mult mai  devreme  decât  la  distanţă  de  trei  ani  de  la  încheierea  contractului , în vederea  protejării  propriilor  interese . 

Referitor  la  capătul  de  cerere  privind  contestarea  cheltuielilor  de  executare  ,  solicită  a se  respinge  , în  principal ca  tardiv  ,  întrucât  a  fost  depăşit termenul  legal  de  5 zile  pentru  contestarea  acestora  , iar  în  plan  secundar ca  fiind  neîntemeiat întrucât  au  fost  respectate  de  către  BEJ G  D , prevederile  legale  în  materia  aplicării onorariilor  executorilor judecătoreşti.

Intimatul  arată  că , ne aflăm  în  prezenţa  unei  creanţe  certe  ,  lichide  şi  exigibile ,  conform  prevederilor  art. 662 NCPC ,  având  în  vedere  existenţa  unui  titlu  executoriu  valabil  ,  au  fost  respectate  în  totalitate prevederile  legale  la  încheierea  contractului  de  împrumut cu  garanţie  imobiliară ,  faţă  de  care  , datorită  neexecutării  de  bună  voie  ,  s-a  început  executarea  silită  în  dosarul  execuţional  nr.  728/08.10.2014  prin încuviinţarea  acesteia  de către  Judecătoria  Beiuş  , în cadrul dosarului  cu  nr.  1938/187/2014 .

Faţă  de  probaţiunea  solicitată  de  către  contestator  ,  intimatul  solicită  respingerea  în  totalitate a  acesteia  ,  proba  cu  interogatoriul  intimatului  nu  constituie  o probă  pertinentă şi utilă , având în vedere  înscrisurile de  la  dosar  şi  dosarul execuţional .

În  probaţiune intimatul  solicită  încuviinţarea  probei  cu  înscrisuri şi  a oricărei  alte  probe  a  cărei utilă  administrare  ar  reieşi  din  dezbateri .

În  drept art. 205  , art. 662  şi  următoarele NCPC .

În  susţinere depune  la  dosar somaţia  din  28.10.2014  din  dosarul  de executare  nr.  728/2014 a  BEJ  G  D ,  încheierea  nr.  1 din  28.10.2014  emisă în  dosarul de  executare  nr. 728/2014  de  BEJ G  D , înştiinţările din  28.10.2014 emisă în  dosarul de  executare  nr. 728/2014  de  BEJ G D ,  Încheierea  civilă  nr.  738/2014  pronunţată  de  Judecătoria Beiuş în  dosar  nr.  1938/187/2014 ,  contractul  de  împrumut autentificat  cu  nr.  2376/11.11.2011 de BNP  C  N .

La  data  de  6  ianuarie  2015 contestatorii  au  depus  la  dosar răspuns  la  întâmpinare prin  care  solicită  respingerea  excepţiilor  invocate  de  către  intimat ,  ca  nefondate şi  admiterea  cererii  de  chemare  în  judecată.

În  ceea  ce  priveşte  excepţia  netimbrării  se  arată  că, potrivit  art.  33  din  OUG 80/2013  coroborat  cu  art. 200 alin.2 NCPC  nu  au  primit nici o  comunicare  a  instanţei , privind  obligativitatea achitării  taxei  de  timbru şi  cuantumul  acesteia  .

Cu  privire  la excepţia  tardivităţii  contestaţiei  ,  solicită  respingerea acestei  excepţii ,  având  în  vedere  că  ,  formularea  contestaţiei este în  termenul  prevăzut  de  art. 714 NCPC  . 

În  ceea  ce  priveşte  apărările  formulate  de  intimat  ,  contestatorii  arată  că, nu  au  susţinut  faptul  că ,intimatul  ar  fi  angajatul  vreunei  bănci, ci  faptul  că , i-a  contactat , comunicându-le  că ,  imobilul urmează  a  fi  scos  la  vânzare  de  către bancă  , faptul  că , are  posibilitate  de  a  vine  imobilul  ,  iar  în  această  manieră , vor  mai  putea  recupera o parte  din  bani . 

De asemenea  ,  contestatorii arată  că ,  consideră  pertinente , utile  şi  concludente  pentru  lămurirea cauzei , administrarea probaţiunii  solicitată prin  cererea  introductivă pentru  dovedirea  stării  de  fapt  ,  respectiv  că ,  executarea  silită  demarată  împotriva  lor  este  nelegală în  integralitatea  sa  ,  titlul  executoriu  de  care  se  prevalează  intimatul  neavând  caracter  cert  ,  lichid  şi  exigibil,  suma  înscrisă  în contractul  de  împrumut nu  este legală . 

Contestatorii  solicită acvirarea  dosarului  execuţional  nr.  728/2014  a BEJ  G D  .

În  drept art. 33  alin.  2  din OUG  80/2013, art. 200 ,  255 ,  258 , 451 , 656 , 669 , 711  NCPC  .

La  data  de  26  ianuarie  2015  , BEJ G  D  a  comunicat  instanţei copiile  certificate  de pe  actele dosarului  de  executare  nr.  728/2014 , având  un  număr  de  38  de  file,  filele  75- 103  din  dosar .  De asemenea  ,  conform  art.  716 alin. 2 NCPC  , solicită  obligarea  părţilor să  achite  contravaloarea  copiilor  actelor  din  dosarul  execuţional  , în  sumă  de  47,12  lei  .

La  data  de  17 aprilie 2015  ,  contestatorii  au  depus  la  dosar taxa  judiciară  de  timbru  în  valoare  de  3205,5  lei  .

Prin  încheierea  de şedinţă  din  20  aprilie  2015 s-a  luat  act  de  faptul  că  intimatul  nu mai susţine  excepţia tardivităţii  introducerii  contestaţiei  şi a apreciat  instanţa  că, nu  este  justificată  excepţia  netimbrării  invocată  de  intimat  în  raport  cu  taxa  de  timbru  achitată ulterior .

La  termenul  de  judecată  din  18  mai  2015 instanţa  a  încuviinţat proba  cu  interogatoriul intimatului  .

La  termenul  de  judecată  din 17 septembrie  2015 a  fost  luat  interogatoriul intimatului  C S  A , care la  întrebarea  nr.  1 recunoaşte  iniţiativa  încheierii  contractului  de  vânzare  cumpărare autentificat  sub  nr.  2254/2011  ; la  întrebarea  nr.  2, arată  că,  s-a  întâlnit  cu d-l C  V  ,  dar  nu  l-a  contactat  telefonic  ;  la  întrebarea  nr. 3  arată  că , ştia  de  la directorul  Băncii S  P şi inclusiv  de  la  C V că , acesta are  probleme  cu ratele  la  bancă  şi  i  s-a  acordat  un  termen de  3  sau  6  luni  să-şi  achite  datoriile  ,  iar  în  caz  contrar  urma  să  fie  executat  silite ; la  întrebarea  nr. 4  arată  că  , recunoaşte  că ,i-a  achitat contestatorului datoria  de  21.300  euro  fără  să  fie  însoţit  de  acesta  ,  iar  contestatorul  i-a  spus  că ,  vine  şi  el  ,  lucru  care  s-a realizat  după  jumătate  de  oră ; la  întrebarea  nr.  5  arată  că , nu  a  fost  la CF  B  pentru  a  obţine extras  c.f.  pentru  imobilul  proprietatea lui C  V  ; la  întrebarea  nr.  6  arată  că,este  adevărat  că ,  a  găsit  cumpărător  la  imobilul  proprietatea  contestatorilor  ;  la  întrebarea  nr. 7  arată  că , recunoaşte că  ,s-a  ocupat  de negocierea  preţului  pentru  imobilul  în litigiu, stabilind  preţul de  33.000  euro  cu  cumpărătorii  K ,  însă  cu  acordul  lui  C V  ;  la  întrebarea  nr. 8  intimatul  recunoaşte  că, el  a încasat  preţul  contractului  de  33.000  euro  ; întrebarea  nr.  9, 10 11  -  au  fost  omise deoarece  nu  au  legătură  cu cauza ; la  întrebarea  nr.  12  , arată  că,  este  adevărat  că  la  aproximativ  11-12  zile  după  semnarea contractului  de  vânzare  cumpărare  autentificat  sub nr. 2254 /2011, l-a sunat pe C V că, ar  fi  probleme  cu  vânzarea încheiată  . De asemenea  după  cca.  3  săptămâni  s-a  prezentat  la domiciliul  contestatorilor,  când  s-a  primit  răspuns  de  la  BCPI că ,  nu  se  poate  opera în  coală ; la  întrebarea  nr.  13 s-a  răspuns  prin  răspunsul  la  întrebarea  12 ; la  întrebarea  nr.  14 arată  că , este  adevărat  că  ,s-a  prezentat  la  notar  la  11.11.2011,  cu  ocazia încheierii  înscrisului  „tranzacţie  privind  rezoluţiunea  contractului  de  vânzare  cumpărare  autentificat  sub  nr.  2254/2011” ; la  întrebarea  nr.  15  arată  că, el  a  restituit banii  cumpărătorilor ; la  întrebarea  nr.  16  arată  că , este  adevărat  că, a  primit  o  parte  din  preţul  contractului  de  vânzare  cumpărare în  cuantum  de 10000 euro  pentru  a  putea  fi  restituit  preţul  contractului  de  vânzare  cumpărare cumpărătorilor  K  ; la  întrebarea  nr.  17 -  nu îşi  mai  aminteşte dacă  a  achitat  cheltuielile ce-i  reveneau  vânzătorului şi  ulterior  cu  tranzacţia  privind  rezoluţiunea  contractului ; întrebarea  nr.  8  s-a omis  ;  la  întrebarea  nr.  19  ,  intimatul  arată  că, în  data  de  11.11.2011  contestatorul  a  fost  prezent  ,  iar  în  aceeaşi  zi , s-a încheiat  tranzacţia  privind  rezoluţiunea contractului de  vânzare  cumpărare şi  contractul  de  împrumut . Contestatorul nu  a negociat  şi  a  fost  de  acord, atât  cu vânzarea  cât  şi  cu  rezoluţiunea  contractului. Preţul solicitat  de  contestator  pentru  imobil  a  fost  de  35.000  euro  şi a  fost de  acord  cu  33.000 euro ; la  întrebarea  nr.  20 contestatorul  arată că , în  prima  zi  după  încheierea contractului  de  vânzare  cumpărare, contestatorul  a  primit  suma  de  5000  lei  şi în mod  repetat  i-a mai  dat acestuia  sume de  bani ,până  la  data  la  care  a  fost  descoperită problema  de  la  CF  ,  când  a  stopat  să  îi  mai  dea bani . Până  la  acea  dată i-a  mai  dat o  dată  sau  de  două  ori 5000  lei  sau  contravaloarea  a  1000 l motorină . Arată că , înaintea  contractului  de  vânzare  cumpărare , i-a  dat  contestatorului  sume  de  bani  care  depăşesc  suma  de  33.000  euro  ,  iar  acesta  a spus  că, dacă va vinde  terenul  îi va  achita  o  parte  din  datoriile  pe  care  le  are  . Acestea  s-au  derulat înainte  de încheierea  contractului  de  vânzare  cumpărare  ; la  întrebarea  nr.  21  contestatorul  arată  că, este  adevărat  că, s-a  încheiat  contractul  de împrumut , după  ce  banii au  fost restituiţi  către  d-l K  . Nu  a  virat  suma  de  21.300  euro  după  acest  moment  ;  a virat  suma  de  21.300  euro  înainte  de  încheierea  contractului  de  vânzare  cumpărare în contul societăţii  domnului C  .  De asemenea ,  parte  din suma  mai  sus  arătată,  reprezintă  parte  din  contractul de  împrumut  ; a  întrebarea  nr.  22 intimatul  arată  că , diferenţa  de  12.700  euro reprezintă  datorii  anterioare  ale  contestatorului  către intimat  şi  datorii  ulterioare  contractului  de  vânzare  cumpărare  .

Tot la termenul de judecată din 17 septembrie 2015 instanţa a încuviinţat ca reprezentantul contestatorilor să  adreseze întrebări  suplimentare intimatului . 1. La întrebarea  reprezentantului  contestatorilor „ dacă  contestatorii  au  negociat  sau  nu preţul  contractului  de  vânzare cumpărare  „ -  instanţa  o  respinge ,  având  în  vedere  că, la această  întrebare  s-a  răspuns  în  interogatoriul  scris .2.La întrebarea reprezentantului  contestatorilor „ care  este  motivul  pentru  care  a  dat  intimatul contestatorilor  sume  de  bani  „ intimatul  arată  că , a dat  bani  împrumut  contestatorilor  în virtutea  unei  prietenii de 10  ani  şi a relaţiilor de încredere . 3. La  întrebarea reprezentantului  contestatorilor „ dacă  suma de 10.000 Euro  erau incluşi în  contract „  intimatul arată  că, la încheierea  contractului  de împrumut  contestatorul  a  semnat  de  bună  voie  şi  l-a  garantat atât  pe  el  cât  şi pe  d-na  notar că , lui  îi va  restituit  suma  de  33000 Euro ,  iar  doamnei  notar suma  de  10.000 Euro . 4. La  întrebarea reprezentantului  contestatorilor „ să  arate motivul  pentru  care nu  a  trecut  suma  reală în  contractul  de  împrumut „  intimatul  arată  că ,  cumpărătorul  K a spus  că va  aştepta  1  an  de  zile pentru  a  cumpăra  imobilul  , însă  contestatorii  nu  au făcut  nimic în acest sens  , datoria lor  către intimat fiind mult mai mare. 5. La  întrebarea reprezentantului  contestatorilor „ cum  de valoarea contractului  de  împrumut  este  identică  cu  valoarea  contractului  de  vânzare  cumpărare  „  intimatul  arată  că  ,  cele două  sume  au  coincis  pentru  că , aceea era  suma  pe  care  o  putea  recupera  de  la  contestatori . 6. La  întrebarea reprezentantului  contestatorilor  „  dacă  are  cunoştinţă  că ,  contestatorii  au  şi  alte  bunuri  imobile  „ -  instanţa  o  respinge deoarece  nu  are  relevanţă  în  cauză .

 La  data  de  30 septembrie  2015 contestatorii  au depus  la  dosar note în  vederea  soluţionării cauzei  , prin care solicită  admiterea  contestaţiei la executare  ,  respectiv  ca  instanţa  să  dispună anularea  somaţiei  de  plată  din  data  de  28.10.2014  şi comunicată  cu  contestatorii  în data  de  30.10.2014 ; anularea  încheierii  de  stabilire  a  debitului şi cheltuielilor  de  executare  din  data  de  28.10.2014  ;  anularea  tuturor  actelor  de  executare  întreprinse în dosarul  execuţional  nr.  728/2014  de  BEJ G D ; obligarea intimatului  la  plata  cheltuielilor  de  judecată  ocazionate  cu prezenta  cauză .

În motivare, contestatorii arată aceleaşi aspecte ca în cererea  introductivă.

 La data de 1 octombrie 2015 intimatul a depus la dosar concluzii  scrise prin care solicită respingerea contestaţiei formulate ca neîntemeiată, menţinerea  tuturor  formelor  de  executare  silită , ca  fiind  în  conformitate  cu  dispoziţiile  legale, cu obligarea contestatorilor la plata cheltuielilor de judecată aferente  soluţionării  prezentei  cauze  pe  care separată .

 În  motivare se  arată  că, există  o  creanţă  certă  lichidă  şi  exigibilă  ,  conform prevederilor art.662  NCPC,  având  în  vedere  că,  titlul  executoriu  este  valabil , au  fost  respectate  în  totalitate  prevederile  legale  la  încheierea  contractului  de  împrumut  cu garanţie  imobiliară  , faţă  de  care , întrucât  nu  au  fost  respectate  obligaţiile  asumate, s-a început executarea  silită  în  dosarul  execuţional nr. 728/2014 prin încuviinţarea acesteia de către Judecătoria Beiuş în cadrul  dosarului  cu  nr.  1938/187/2014 . 

În motivare, intimatul  arată aceleaşi aspecte ca în întâmpinarea  depusă la  dosar .

 Analizând  întreg  materialul probator  de  la  dosar  ,  instanţa  reţine  în  fapt  următoarele  :

 La data  de  11.11.2011  contestatorii C V  şi V  M au  încheiat  cu intimatul  C  S  A contractul  de împrumut  cu  garanţie  imobiliară  , autentificat  prin  încheierea  de  autentificare  nr.  2376/11.11. 2011 , filele  18-19 din dosar . Prin încheierea  acestui  contract  a  fost  consfinţit  împrumutul  în sumă de  33.000 euro , echivalentul  a  143.649  lei  pe  care intimatul C  S A le-a  acordat contestatorilor  ,  soţii C V  şi  C  V M ,  care  au  garantat  pentru  acesta  cu  imobilul  identificat  cu  nr.  top.  1204/18 ,  cad. C.1 top. 1204/18 înscris  sub A.1, 1.1, sub B.1.1 ,1.2, 2.1.2.2 , respectiv C.2 în  c.f.  100245 B provenit  din  conversia  CF  3483 , precum şi  cu  orice bunuri  mobile  sau  imobile ,  împrumutătorul  având  drept  de  gaj  asupra  tuturor  bunurilor  prezente  şi viitoare  .  Aşa  cum  prevede  şi  contractul  de  împrumut  autentificat  la  BNP  C  N  , scadenţa  împrumutului  era  la  data  de  30.12.2012  .

Tot  în  cuprinsul  contractului , s-a  inserat  faptul  că ,  înainte  de  semnarea  actului părţile declară  că ,  au  citit  personal  actul ,  că ,  acesta  corespunde  voinţei şi  condiţiilor  stabilite  de  ei  ,  de  comun  acord .

Datorită  neexecutării  de  bună  voie  de  către contestatori  a  contractului ,  intimatul  s-a  adresat Biroului  Executorului  Judecătoresc  G  D ,  potrivit  art.665 NCPC .

 Prin  încheierea nr.  738/2014 pronunţată  de  către  Judecătoria  Beiuş în  dosar  nr.  1938/187/2014  a  fost  încuviinţată  executarea  silită în  dosarul  nr.  728/2014  al  Biroului Executorului  Judecătoresc  G  D  ,  prin  toate  formele  prevăzute  de lege , privind  obligaţiile  stabilite  în  contractul  de  împrumut  cu garanţie  imobiliară autentificat sub  nr.  2376/11.11.2011 de către BNP C  N  ,  conform  filelor  16-17  din  dosar .

Potrivit dispoziţiilor  art. 668  NCPC contestatorii – debitori au fost somaţi  să îşi îndeplinească  obligaţia  de  îndată , sau în  termenul  acordat  de  lege  ,  cu  arătarea  că , în caz  contrar  se  va  proceda  la  continuarea  executării silite , respectiv  de  15  zile , conform  somaţiei  imobiliare din  data  de  28.10.2014 din  dosarul  de  executare  nr.  728/2014 , fila  12  din dosar .

Potrivit art.  670  NCPC executorul  judecătoresc  a procedat  la  stabilirea cheltuielilor  de  executare silită  în  dosarul  execuţional ,  conform  încheierii  nr.  1/28.10.2014 din  dosarul  de  executare  nr.  728/2014 ,  indicând  în  mod  concret  suma  ce  reprezintă creanţa  de  33.000 euro  precum  şi  sumele  ce  compun  cheltuielile  de  executare  în cuantum de  9005,41  lei  cu  TVA  inclus , fila 13  din  dosar .

Astfel ,  la  data  de  30.10.2014 contestărilor  le-a  fost  comunicată  somaţia  din  28.10.2014 emisă în dosarul execuţional  nr.  728/2014  a  BEJ G  D  , fiind somaţi  să achite  suma  de  33.000 euro  ( la  cursul  BNR din  ziua  plăţii  ) şi  suma  de  9005,41  lei  cu  TVA  inclus  reprezentând  cheltuieli  de  executare  ,  fila  12  din dosar .

În  termen  legal , contestatorii  au  formulat prezenta  contestaţie  la  executare  , prin care  au solicitat anularea  somaţiei de  plată din  28.10.2014 , a încheierii  de  stabilire  a  debitului şi  cheltuielilor  de  executare  din aceeaşi dată , precum şi a tuturor  actelor de  executare  întreprinse în dosarul execuţional  nr. 728/2014  al BEJ G D .

Instanţa  , având  în  vedere  motivele  invocate  de  către  contestatori  în  cuprinsul contestaţiei  la  executare  , constată  că , acestea  nu  au  legătură  cu condiţiile  de  admisibilitate  ale  contestaţiei  la  executare  ,  astfel  cum  prevăd  dispoziţiile art. 713 NCPC (1) Daca executarea silita se face in temeiul unei hotărâri judecătoreşti sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestaţie motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune in cursul judecaţii in prima instanţa sau intr-o cale de atac ce i-a fost deschisa. (2) In cazul in care executarea silita se face in temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătoreasca, se pot invoca in contestaţia la executare si motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins in titlul executoriu, numai daca legea nu prevede in legătura cu acel titlu executoriu o cale procesuala specifică pentru desfiinţarea lui. (3) Nu se poate face o noua contestaţie de către aceeaşi parte pentru motive care au existat la data primei contestaţii. Cu toate acestea, contestatorul îşi poate modifica cererea iniţiala adăugând motive noi de contestaţie daca, in privinţa acestora din urma, este respectat termenul de exercitare a contestaţiei la executare. (4) Creditorii neurmăritori au dreptul de a interveni in executarea efectuata de alţi creditori, pentru a lua parte la executare sau la distribuirea sumelor obţinute din urmărirea silita a bunurilor debitorului. (5) In cazul procedurii urmăririi silite mobiliare sau imobiliare ori a predării silite a bunului imobil sau mobil, contestaţia la executare poate fi introdusa si de o terţă persoana, insa numai daca aceasta pretinde un drept de proprietate ori un alt drept real cu privire la bunul respectiv .

Raportat  la  motivele  invocate  de  către  contestatori  ,  instanţa  constată  că  este  pus  în  discuţie  un  titlu  executoriu , în  speţă contractul de  împrumut cu  garanţie  imobiliară  încheiat  între  contestatori  şi intimat  ,  autentificat  sub  nr.2376/11.11.2011 . Conform  dispoziţiilor  mai  sus  arătate  , la  alineatul  2  se  prevede  că , în  cazul în  care  executarea  silită  se  face  în  temeiul  unui  titlu  executoriu ,  altul decât  o  hotărâre  judecătorească ,  se  pot  invoca  , în  cadrul  contestaţiei  la  executare  şi motive  de  fapt  sau  de drept  privitoare  la  fondul  dreptului  pretins  în  titlul  executoriu ,numai dacă  legea  nu  prevede  în legătură cu  acel  titlu  o  cale  procesuală specifică  pentru  desfiinţarea  lui .

Ori , în  speţa  de  faţă , contestatorii  s-au limitat  la  a  formula  apărări  de  fond  cu  privire  la titlul executoriu reprezentat  de  contracul  mai sus  indcat  , însă  fără  a  uza  de  calea  procesuală  specifică  în ceea  ce  priveşte valabilitatea  acestuia .

Apărările invocate  de  către  contestatori , s-au limitat  la  a  arăta  că, nu  recunosc  suma  cuprinsă în  contractul de  împrumut ,  deşi  de  bună  voie  şi  în  urma citirii contractului  aceştia  au  semnat actul  , constatând  că , corespunde  voinţei  lor  şi  condiţiilor  stabilite  de  către  părţi .

De asemenea au  invocat  faptul  că ,  au primit de  la  intimat doar  suma  de  21.300 euro  , ce a  fost  depusă în  cont  la  20.10.2011 , iar  diferenţa  de  sumă nu  o  recunosc ,  suma  respectivă  ,  fiind  depusă  cu scopul radierii  unei  ipoteci  instituite  de  bancă  pentru  un  credit  ipotecar  .

În ceea  ce  priveşte  restul  motivelor  invocate  de  către  contestatori  , instanţa  consideră că , acestea  nu  au  nici  o legătură  cu  obiectul  contestaţiei la  executare  , atâta  vreme  cât  contestorii  nu  au  reuşit  să  dovedească  faptul  că ,  contractul  de  împrumut  ce  reprezintă  titlu  executoriu în  cauză nu a  fost  încheiat  în  condiţiile  de  legalitate  instituite  de dispoziţiile art. 1166 – 1323 Noul Cod  Civil .

Cu  privire  la creanţa  contestată  ,  de  către  contestatori ,  instanţa  consideră  că , raportat  la  titlul  executoriu în  cauză ,  aceasta  îndeplineşte  condiţiile  prevăzute  de  art. 663  NCPC  creanta certa, lichida si exigibila  (1) Executarea silita nu se poate face decat daca creanta este certa, lichida si exigibila. (2) Creanta este certa cand existenta ei neindoielnica rezulta din insusi titlul executoriu. (3) Creanta este lichida atunci cand obiectul ei este determinat sau cand titlul executoriu contine elementele care permit stabilirea lui. (4) Creanta este exigibila daca obligatia debitorului este ajunsa la scadenta sau acesta este decazut din beneficiul termenului de plata. (5) Creantele cu termen si cele conditionale nu pot fi puse in executare, insa ele pot participa, in conditiile legii, la distribuirea sumelor rezultate din urmarirea silita a bunurilor apartinand debitorului. 

Astfel ,  creanţa  este  neîndoielnică ,  rezultând  din  contractul de împrumut  autentificat  sub  nr.  2376/2011 ,  este  lichidă , deoarece  suma  a  fost determinată  ,  respectiv  33.000  euro  şi  este  exigibilă  datorită  faptului  că  ,  scadenţa  împrumutului  a  fost  la  30.12.2012 .

Lecturând  instanţa întregul  dosar  execuţional  aflat  la  filele  76-103  a  constatat  că,  executorul  judecătoresc a  urmat  toate  fazele  procesuale  , astfel  cum  prevăd  dispoziţiile  art. 664- 670  NCPC  ,  Cererea de executare silita (1) Executarea silita poate porni numai la cererea creditorului, daca prin lege nu se prevede altfel. (2) Cererea de executare silita se depune, personal sau prin reprezentant legal ori conventional, la biroul executorului judecatoresc competent ori se transmite acestuia prin posta, curier, telefax, posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului si confirmarea primirii cererii de executare cu toate documentele justificative.

(3) Cererea de executare silita, in afara mentiunilor prevazute la art. 148, va cuprinde: a) numele, prenumele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul creditorului si debitorului; b) bunul sau, dupa caz, felul prestatiei datorate; c) modalitatile de executare solicitate de creditor. (4) La cerere se vor atasa titlul executoriu in original sau in copie legalizata, dupa caz, si dovada achitarii taxelor de timbru, inclusiv timbrul judiciar, precum si, daca este cazul, inscrisurile anume prevazute de lege. art. 665 Inregistrarea cererii de executare De indata ce primeste cererea de executare, executorul judecatoresc va dispune inregistrarea acesteia. art. 666 Incuviintarea executarii silite (1) Cererea de executare silita se solutioneaza in maximum 3 zile de la inregistrarea ei. (2) Executorul judecatoresc se pronunta asupra incuviintarii executarii silite, prin incheiere, fara citarea partilor. Motivarea incheierii se face in cel mult 7 zile de la pronuntare. (3) Incheierea va cuprinde, in afara mentiunilor prevazute la art. 657 alin. (1), aratarea titlului executoriu pe baza caruia se va face executarea, suma, atunci cand aceasta este determinata sau determinabila, cu toate accesoriile pentru care s-a incuviintat urmarirea, cand s-a incuviintat urmarirea silita a bunurilor debitorului, si modalitatea concreta de executare silita, atunci cand s-a solicitat expres aceasta. (4) Incuviintarea executarii silite permite creditorului sa ceara executorului judecatoresc competent sa recurga, simultan ori succesiv, la toate modalitatile de executare prevazute de lege in vederea realizarii drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. Incuviintarea executarii silite produce efecte pe intreg teritoriul tarii. De asemenea, incuviintarea executarii silite se extinde si asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecatoresc in cadrul procedurii de executare silita incuviintate. (5) Executorul judecatoresc va respinge cererea de incuviintare a executarii silite numai daca: 1. cererea de executare silita este de competenta altui organ de executare decat cel sesizat; 2. hotararea sau, dupa caz, inscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu; 3. inscrisul, altul decat o hotarare judecatoreasca, nu este investit cu formula executorie; 4. creanta nu este certa, lichida si exigibila; 5. debitorul se bucura de imunitate de executare;

6. titlul cuprinde dispozitii care nu se pot duce la indeplinire prin executare silita; 7. exista alte impedimente prevazute de lege. (6) Incheierea prin care s-a dispus incuviintarea executarii silite poate fi supusa controlului instantei de executare pe calea contestatiei la executare, in conditiile legii. Incheierea prin care se respinge cererea de incuviintare a executarii silite poate fi contestata de catre creditor, in termen de 15 zile de la comunicare, la instanta de executare. art. 667 Instiintarea debitorului (1) Daca cererea de executare a fost incuviintata, executorul judecatoresc va comunica debitorului o copie de pe incheierea data in conditiile art. 666, impreuna cu o copie, certificata de executor pentru conformitate cu originalul, a titlului executoriu si, daca legea nu prevede altfel, o somatie. (2) Comunicarea titlului executoriu si a somatiei, cu exceptia cazurilor in care legea prevede ca executarea se face fara somatie ori fara comunicarea titlului executoriu catre debitor, este prevazuta sub sanctiunea nulitatii executarii. art. 668 Somatia Debitorul va fi somat sa isi indeplineasca obligatia, de indata sau in termenul acordat de lege, cu aratarea ca, in caz contrar, se va proceda la continuarea executarii silite. art. 669 Exceptii de la comunicare Nu este necesara comunicarea titlului executoriu si a somatiei: 1. in cazurile prevazute la art. 675; 2. in cazul ordonantelor si incheierilor pronuntate de instanta si declarate de lege executorii. art. 670

Cheltuieli de executare (1) Partea care solicita indeplinirea unui act sau a altei activitati care intereseaza executarea silita este obligata sa avanseze cheltuielile necesare in acest scop. Pentru actele sau activitatile dispuse din oficiu, cheltuielile se avanseaza de catre creditor. (2) Cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt in sarcina debitorului urmarit, in afara de cazul cand creditorul a renuntat la executare, situatie in care vor fi suportate de acesta, sau daca prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi tinut sa suporte cheltuielile de executare stabilite sau, dupa caz, efectuate dupa inregistrarea cererii de executare si pana la data realizarii obligatiei stabilite in titlul executoriu, chiar daca el a facut plata in mod voluntar. Cu toate acestea, in cazul in care debitorul, somat potrivit art. 668, a executat obligatia de indata sau in termenul acordat de lege, el nu va fi tinut sa suporte decat cheltuielile pentru actele de executare efectiv indeplinite, precum si onorariul executorului judecatoresc si, daca este cazul, al avocatului creditorului, proportional cu activitatea depusa de acestia. (3) Sunt cheltuieli de executare: 1. taxele de timbru necesare declansarii executarii silite; 2. onorariul executorului judecatoresc, stabilit potrivit legii; 3. onorariul avocatului in faza de executare silita; 4. onorariul expertului, al traducatorului si al interpretului;

5. cheltuielile efectuate cu ocazia publicitatii procedurii de executare silita si cu efectuarea altor acte de executare silita; 6. cheltuielile de transport;

7. alte cheltuieli prevazute de lege ori necesare desfasurarii executarii silite.

(4) Sumele datorate ce urmeaza sa fie platite se stabilesc de catre executorul judecatoresc, prin incheiere, pe baza dovezilor prezentate de partea interesata, in conditiile legii. Aceste sume pot fi cenzurate de instanta de executare, pe calea contestatiei la executare formulate de partea interesata si tinand seama de probele administrate de aceasta. Dispozitiile art. 451 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator, iar suspendarea executarii in privinta acestor cheltuieli de executare nu este conditionata de plata unei cautiuni. (5) In cazul in care sumele stabilite potrivit alin. (4) nu pot fi recuperate de la debitor, din lipsa bunurilor urmaribile sau din alte asemenea cauze, acestea, cu exceptia onorariului executorului judecatoresc, vor fi platite de creditor, care le va putea recupera de la debitor cand starea patrimoniala a acestuia o va permite, inauntrul termenului de prescriptie. (6) Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol, incheierea constituie titlu executoriu atat pentru creditor, cat si pentru executorul judecatoresc, fara a fi necesara investirea cu formula executorie  .

Toate  înscrisurile  menţionate  în  articolele  mai  sus  arătate , se  află în  dosarul  execuţional  şi constată  instanţa  că  au  fost emise  cu  respectare dispoziţiilor legale  enunţate  .

Faţă  de  cele  de  mai  sus  arătate  ,  instanţa  va  respinge  contestaţia  la  executare  formulată  de contestatori.

Cheltuieli  de  judecată nu  au  fost  solicitate  de  către  intimat în prezenta  cauză . 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge  contestaţia  la  executare  formulată  de contestatorii C  V , , C V M , în  contradictoriu  cu  intimatul  C S  – A  , ca  nefondată .

Cu  apel în 30  de  zile  de  la  comunicare , care  se  depune  la  Judecătoria  Beiuş  .

Pronunţată  în  şedinţă  publică  azi 1  octombrie 2015 .

PREŞEDINTE, GREFIER,