Contestatie la executare

Hotărâre 887 din 11.10.2017


Prin contestaţia la executare formulată la data de 13.02.2017 şi înregistrată sub nr. dosar 228/310/2017 contestatoarea P.R.M., în contradictoriu cu intimata K.I.P. NVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.  a solicitat:

- admiterea contestaţiei.

- admiterea excepţiei prescripţiei dreptului de a mai putea solicita executarea silită a contractului de credit nr. 313100210062796690/10.11.2010.

- admiterea excepţiei lipsei capacităţii procesuale de folosinţă în ceea ce-l priveşte pe debitorul Petroi Constantin.

- anularea în totalitate a actelor şi formelor de executare silită efectuate în dosarul de executare nr. 3298/2016 de către Biroul Executor Judecătoresc Costoaie Marcel din Ploieşti, întrucât a intervenit prescripţia extinctivă.

- anularea în totalitate a încheierii nr. 681/22.12.2016 a Judecătoriei Sinaia, dosar

2143/310/2016, a actelor şi formelor de executare silită, referitoare la cheltuielile de

executare, efectuate în dosarul de executare nr. 3298/2016, întrucât a intervenit prescripţia

extinctivă.

- obligarea creditorului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii contestatoarea a arătat următoarele:

1. Referitor la excepţia prescripţiei dreptului de a mai putea solicita executarea silita a contractului de credit nr. 313100210062796690 din 10.11.2010, deoarece contractul de s-a încheiat la data de 10.11.2010, în cauza fiind aplicabile dispoziţiile Codului civil anterior, conform dispoziţiilor art. 3 şi 5 din Legea 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii 287/2009 privind Codul civil.

Astfel, apreciază că norma aplicabilă care reglementează prescripţia extinctivă în cazul de faţă este Decretul nr. 167 din 10.04.1958, care prevede în art. 6 că: "dreptul de a cere executarea silită în temeiul oricărui titlu executor se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani, iar în raporturile dintre organizaţiile socialiste, de un an."

Art. 7 din acelaşi act normativ prevede ca "prescripţia începe să curgă de la data când se naşte dreptul de acţiune sau dreptul de a cere executarea silită."

De asemenea, au fost invocate dispoziţiile art. 705 şi 706 Cod proc.civilă. referitor la termenul de prescripţie.

Astfel, se arată că ultima plată făcută în contul acestui credit a fost la data de 15.06.2012, apreciind că executare de faţă este prescrisă.

2. Referitor la excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă în ceea ce-l priveşte pe debitorul P.C., întrucât acesta era decedat la momentul întocmirii actelor de executare şi încuviinţării executării silite.

In drept, contestatoarea a invocat dispoziţiile art. 711, 712 alin. 2, 713, 714 alin. 1 pct. 1,3, 705, 706 NCPC, coroborate cu disp. art. 194 NCPC, raportat la art. 24 NCPC si art. 3 din Legea 76/2012.

In dovedirea susţinerilor contestatoarea a solicitat proba cu înscrisuri şi a anexat un set de acte (file

La cererea instanţei s-a depus de către BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC COSTOAIE MARCEL duplicatul dosarului execuţional nr.3298/2016 (file 32-170).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa  reţine  următoarele:

Studiind apărările părţilor , înscrisurile depuse de acestea dar şi  prevederile art. 201 din Legea nr. 71/2011 în conformitate cu care, "prescripţiile începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a Codului Civil (ca în cazul de faţă) sunt şi rămân supuse dispoziţiilor legale care le-au instituit", instanţa va avea în vedere inclusiv dispoziţiile art. l, alin (1) şi art. 3, alin (1) din Decretul 167/1958 care prevăd că "dreptul la acţiune se stinge prin prescripţie dacă nu a fost exercitat în termen de 3 ani ".

Totodată art. 6 din Decretul 167/1958  prevede că "dreptul de a cere executarea silită în temeiul oricărui titlu executor se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani", iar potrivit următoare din acelaşi act normativ, "prescripţia începe să curgă de la data  naşterii raportului de drept".

Cu privire la excepţia prescripţiei dreptului de a mai putea solicita executarea silita a contractului de credit nr. 313100210062796690 din 10.11.2010,  excepţie invocată de către contestatoarea P.R.M. motivat de faptul că  contractul de  credit s-a încheiat la data de 10.11.2010,  consideră  că în cauza sunt  aplicabile dispoziţiile Codului civil anterior, conform dispoziţiilor art. 3 şi 5 din Legea 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii 287/2009 privind Codul civil.

În consecinţă , instanţa apreciază că norma aplicabilă care reglementează prescripţia extinctivă în cazul de faţă este Decretul nr. 167 din 10.04.1958, care prevede în art. 6 că: "dreptul de a cere executarea silită în temeiul oricărui titlu executor se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani, iar în raporturile dintre organizaţiile socialiste, de un an."

Art. 7 din acelaşi act normativ prevede ca "prescripţia începe să curgă de la data când se naşte dreptul de acţiune sau dreptul de a cere executarea silită."

Totodată se pot avea în vedere inclusiv  dispoziţiile art. 705 şi 706 Cod proc. civilă. referitor la termenul de prescripţie, motivat de faptul că ultima plată făcută de contestatoare  în contul acestui credit a fost la data de 15.06.2012, astfel că pe bună dreptate se poate aprecia că executarea de faţă este prescrisă

Pentru aceste considerente de fapt şi de drept, urmează a fi admisă excepţia prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită a sumei de 25.946,85 lei reprezentând creanţă datorată conform Contactului de credit  nr. 313100210062796690 şi a dobânzilor  penalizatoare ,  excepţie invocată de  contestatoarea P.R.M..

De asemenea, instanţa  va admite excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă în ceea ce îl priveşte pe debitorul P.C., care e decedat din 25.11.2015 (fila 13) în contextul în care acesta nu mai era în viaţă la momentul întocmirii actelor de executare silită cât şi  la momentul încuviinţării executării silite.

Ca atare  urmează a se  dispune anularea tuturor formelor de executare întreprinse de intimat în dosarul de executare cu numărul 3298/2016 al  B.E.J.  Costoaie Marcel.

În baza art. 453 Cod procedură civilă va  obliga pe  intimatul K. I.P. INVESTMENTS (LUXEMBOURG)  S.A  la cheltuieli de judecată pe seama contestatoarei  în cuantum de 1000 lei.