CVIIL.Desfacerea căsătoriei

Sentinţă civilă 46 din 11.04.2016


Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile promovată de reclamantul D. V.-M.,  în contradictoriu cu pârâta D. O.-M.A, având ca obiect desfacerea căsătoriei încheiată între părţi la data de  23 octombrie 2010 şi înregistrată în Registrul de stare civilă al comunei Largu sub nr.4/2010, fără stabilirea culpei, exercitarea  autorităţii părinteşti cu privire la minorii D. G. Ş., născut la data de  20.01.2011 şi D. C. M., născută la data de  19.02.2015, exclusiv de către reclamant, stabilirea locuinţei minorilor la tatăl-reclamant, obligarea pârâtei la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorilor.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc la data de 28.09.2015, când s-au pus concluzii în fond, consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar instanţa, pentru revederea materialului probator administrat în cauză, neavând timpul material necesar în acest sens, a amânat pronunţarea la data de 8.10.2015, orele 14,00, când, în urma deliberării, a pronunţat această hotărâre.

JUDECATA:

 1.Obiectul acţiunii.

Prin acţiunea înregistrată pe rolul instanţei la data de 22.07.2015 reclamantul D. V.-M. a chemat în judecată pe pârâta D. O.-M., solicitând desfacerea căsătoriei încheiate la data de 23.10.2010 fără stabilirea cuplei, revenirea pârâtei la numele purtat anterior încheierii căsătoriei,acela de V., exercitarea unică a autorităţii părinteşti faţă de minorii D. G.-Ş.,născut la data de 30.01.2011 şi D. C.-M.,născută la data de 19.02.2015,stabilirea la domiciliul său a locuinţei minorilor  obligarea pârâtei la plata pensiei lunare de întreţinere.

 

2.Motivarea în fapt şi în drept a acţiunii.

În motivarea acţiunii reclamantul a învederat că s-a căsătorit cu pârâta la data de 23.10.2010,că din căsătorie au rezultat cei doi copiii,că motivul pentru care cere divorţul este întemeiat pe art.373 lit.d cu referire la art.381 cod civil,respectiv că pârâta suferă de o boală nevindecabilă,respectiv schizofrenie nediferenţiată reactivă,în tratament permanent,că au avut domiciliul comun în munic.Buzău dar după ce pârâta a revenit din Spitalul Săpoca unde a fost internată în perioada 9.06-3.07.2015,a provocat scandal pe holul blocului,fiind nevoit să se mute în comuna Largu, că pârâta a fost internată de mai multe ori în spital şi că are tendinţe suicidare.

A mai învederat reclamantul că cei doi minori se află în grija sa,că locuiesc împreună cu bunicii paterni,că în casa acestora au asigurate condiţii pentru creştere,îngrijire şi educare şi că nu neagă sentimentele materne ale pârâtei.

În drept,art.373 lit.d în referire la art.381 cod civil,art.398,400 alin.1,402 rap.la art.516 şi 529 şi arft.383 alin.3 cod civil..

3.Înscrisuri ataşate în dovedirea acţiunii.

S-au depus în copie certificate de stare civilă şi acte medicale privind starea de sănătate a pârâtei-filele 11-18.

4.Poziţia pârâtei faţă de cauza dedusă judecăţii/întâmpinarea şi cererea reconvenţională.

Prin rezoluţia judecătorului din data de 24.07.2015 un exemplar al cererii şi înscrisurilor depuse s-au comunicat pârâtului cu menţiunea ca în termen de 25 de zile de la data comunicării să formuleze şi să depună  întâmpinare/cerere reconvenţională,sub sancţiunea decăderii,conform prevederilor art.208 alin.2 şi 209 alin.4 cod proc.civilă ; pârâta nu s-a conformat,la data de 18.08.2015 depunând la dosar o cerere în care a arătat că actele doveditoare le-a depus la dosarul nr.861/282/2015-fila 23.

5.Măsuri ordonate din oficiu de instanţa de judecată.

S-a solicitat autorităţilor tutelare,primarii comunelor Luciu şi Largu,efectuarea de anchete psihosociale la domiciliul părţilor, fiind înaintate instanţei referatele  nr.1312/7.09.2015 şi nr.2443/8.09.2015-filele 34-35 şi 37-38.

6.Situaţia de fapt şi de drept reţinută de instanţa de judecată.

6.1.Asupra desfacerii căsătoriei.

Părţile în proces s-au căsătorit la data de 23.10.2010,după o relaţie de concubinaj, căsătoria fiind înregistrată în registrele stării civile de la Primăria comunei Largu sub nr.4/2010.

Aşa după cum am reţinut ,reclamantul-pârât a solicitat desfacerea căsătoriei în baza prevederilor art.373 lit.d)cod civil,invocând starea de sănătate precară a pârâtei,însă motivul de divorţ prevăzut de textul invocat prevede că divorţul poate avea lor la cererea aceluia dintre soţi a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei,deci este vorba de starea de sănătate a reclamantului şi nu a pârâtei.

În faţa instanţei,la termenul de judecată din 28.09.2015, cei doi soţi au convenit ca desfacerea căsătoriei să fie pronunţată prin acordul lor,înţelegându-se şi în ceea ce priveşte soluţionarea majorităţii cererilor accesorii divorţului.

Aşa fiind,văzând prevederile art.373 lit.a) şi 374 alin.1 cod civil şi pe cele ale art.929-931 cod proc.civilă,instanţa va admite acţiunea şi va declara desfăcută, prin acordul soţilor,căsătoria încheiată la data de 23.10.2010 şi înregistrată în registrele de căsătorie de la Primăria comunei Largu sub nr.4/2010.

6.2.Asupra cererilor accesorii divorţului.

Soţii s-au învoit şi asupra cererilor accesorii divorţului referitoare la nume,exercitarea autorităţii părinteşti,stabilirea locuinţei minorilor şi obligaţia de întreţinere,aşa cum prevede art.931 alin.1 cod proc.civilă,neajungând la un acord în ceea ce priveşte modalităţile de legături personale cu minorii ale părintelui nerezident,respectiv ale mamei pârâte.

 Chiar dacă soţii s-au învoit,la stabilirea măsurilor privitoare la minori,  trebuie avut în vedere respectarea principiului interesului superior al copilului la care fac referire art.396 alin.1 , art.483 alin.2 cod civil şi art.2 din Legea nr.272/2004,în cauza dedusă judecăţii,în determinarea interesului superior al minorului, instanţa ţinând seama de criteriile la care face referire alin.6 al art.2 mai sus arătat,respectiv:  nevoile de dezvoltare fizică, psihologică, de educaţie şi sănătate, de securitate şi stabilitate şi apartenenţă la o familie; istoricul copilului, având în vedere, în mod special, situaţiile de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violenţă asupra copilului, precum şi potenţialele situaţii de risc care pot interveni în viitor; capacitatea părinţilor sau a persoanelor care urmează să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului de a răspunde nevoilor concrete ale acestuia;menţinerea relaţiilor personale cu persoanele faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament.

 Pe baza criteriilor mai sus arătate instanţa reţine că în cauza dedusă judecăţii înţelegerea soţilor respectă întrutotul principiul interesului superior al copiilor.

6.2.1.Asupra numelui de familie după căsătorie.

În temeiul prevederilor art.383 alin.3 cod civil,pârâta îşi va relua numele purtat anterior  căsătoriei, acela de  V.

6.2.2.Asupra exercitării autorităţii părinteşti.

 Având în vedere criteriile arătate la pct.6.2. , în temeiul  prevederilor art.503,5094 şi 506 rap.la art.397 din codul civil, autoritatea părintească în ceea ce îi priveşte pe minorii D. G.-Ş.,născut la data de 30.01.2011 şi D. C.-M.,născută la data de 19.02.2015 , se exercită de ambii părinţi.

6.2.3.Asupra stabilirii locuinţei minorei după divorţ.

În ceea ce priveşte stabilirea locuinţei copilului, instanţa este obligată să aibă în vedere acelaşi principiu al interesului superior al acestuia,aşa cum prevede art.21 alin.1 din Legea nr.272/2004 ,pe lângă elementele la care face referire art.2 alin.6 din  lege,ţinând seama şi de următoarele aspecte:  disponibilitatea fiecărui părinte de a-l implica pe celălalt părinte în deciziile legate de copil şi de a respecta drepturile părinteşti ale acestuia din urmă; disponibilitatea fiecăruia dintre părinţi de a permite celuilalt menţinerea relaţiilor personale; situaţia locativă din ultimii 3 ani a fiecărui părinte;istoricul cu privire la violenţa părinţilor asupra copilului sau asupra altor persoane; distanţa dintre locuinţa fiecărui părinte şi instituţia care oferă educaţie copilului.

În cauza de faţă minorii au locuit încă de la naştere împreună cu părinţii în munic.Buzăude la separarea în fapt a părinţilor locuind împreună cu tatăl în comuna Largu,în casa bunicilor paterni,pârâta locuind în munic.Buzău după ce,după separarea în fapt,a locuit o perioadă scurtă de timp în casa părinţilor săi din comuna Luciu.

Din referatul de anchetă psihosocială al autorităţii tutelare, primarul comunei Largu reiese că aceasta locuinţa este funcţională,modest mobilată dar bine întreţinută, asigurând condiţii optime de locuit-filele 34-35.

Aşa fiind,instanţa constată că învoiala soţilor în ceea ce priveşte stabilirea locuinţei minorilor la tată  corespunde interesului superior al acestora şi va decide în acest sens,văzând prevederile art.496 alin.3 şi art.400 alin.1 cod civil, deciziile curente pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea îndatoririlor părinteşti putând fi luate de către părintele rezident,prezumat că are şi consimţământul celuilalt părinte,potrivit prevederilor art.503 alin.2  cod civil, deciziile importante, precum cele referitoare la alegerea felului învăţăturii sau pregătirii profesionale, tratamente medicale complexe sau intervenţii chirurgicale, reşedinţa copilului sau administrarea bunurilor, urmând a se lua numai cu acordul ambilor părinţi,potrivit prevederilor art.36 alin.3 din Legea nr.272/2004.

6.2.4.Asupra stabilirii contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere,educare şi învăţătură ale minorilor,conform prevederilor art.402 cod civil.

În temeiul prevederilor art.402 cu aplicarea prevederilor art.516 alin.1,art.525,alin.1,art.527,art.529 alin.1 şi 2 şi art.530 alin.1 şi 2 cod civil părinţii datorează minorilor întreţinere,obligaţia de întreţinere executându-se de către tată în natură, prin asigurarea celor necesare traiului şi a cheltuielilor pentru educare,învăţătură şi pregătire profesională,pârâta urmând a fi  obligată la plata unei pensii lunare de întreţinere de 250 de lei,câte 125 de lei pentru fiecare copil,cu începere de la data introducerii acţiunii-22.07.2015 şi până la împlinirea de către fiecare minor a vârstei majoratului.

6.2.5.Asupra drepturilor părintelui separat de copil.

Potrivit prevederilor art.401 alin.1 cod civil,in cazurile prevăzute la art.400,părintele separat de copii are dreptul de a avea legături personale cu aceştia.

De asemenea,potrivit prevederilor art.17 alin.1 din Legea nr.272/2004,cu modificările şi completările ulterioare, copilul are dreptul de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament.

În ceea ce priveşte  exercitarea dreptului mamei nerezidente din prezenta cauză de avea legături personale cu minorii,în temeiul prevederilor art.401 alin.1 cod civil,va stabili ca modalitate întlniri de două ori pe lună,în prima şi a treia sâmbătă a fiecărei luni,de la ora 12,00 la ora 16,00 la Complexul de Servicii Comunitare nr.3 Buzău-Centrul maternal-în prezenţa unui asistent social.

Pentru a hotărî în acest sens instanţa a avut în vedere starea tensionată existentă între părinţi,împrejurarea că pârâta refuză să meargă în domiciliul reclamantului,starea de sănătate precară a acesteia, diagnosticată cu schizofrenie nediferenţiată,aşa cum reiese din biletul de ieşire din Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca,depus la fila 16,unde a fost internată până la data de 3.07.2015 pentru idei de grandoare,logoree,comportament delirant,idei interpretative, ostilitate şi nu în ultimul rând solicitarea formulată de pârâtă în acest sens,reclamantul neopunându-se.

6.2.6.Caracterul executoriu al hotărârii judecătoreşti.

Sentinţa este executorie în ceea ce priveşte stabilirea modului de exercitare a autorităţii părinteşti,stabilirea locuinţei minorilor , obligaţia de întreţinere şi modalitatea de exercitare a dreptului de legături personale,conform prevederilor art.448 alin.1 pct.1 şi 4 cod proc.civilă.

7.Cheltuielile de judecată.

 Instanţa va lua act că în cauză nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

8.Calea de atac.

Hotărârea este definitivă ,conform prevederilor art.931 alin.4  cod proc.civilă.

9.Comunicarea hotărârii.

 În temeiul prevederilor art.927 alin.4 cod proc.civilă, hotărârea de divorţ definitivă se comunică din oficiu serviciului de stare civilă al Primăriei comunei Glodeanu Sărat.

Hotărârea se comunică şi  părţilor, potrivit prevederilor art.427 alin.1 cod procedură civilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite ca întemeiată ,aşa cum a fost modificată şi completată,acţiunea civilă de divorţ formulată de reclamantul D. V.-M., în contradictoriu cu pârâta D. O.-M.,  şi în consecinţă:

În baza prevederilor art.373 lit.a şi 374 alin.1  cod civil,rap.la art.928-931 cod proc.civilă,declară desfăcută, prin acordul soţilor, căsătoria  încheiată la data de 23.10.2010 , înregistrată în registrul actelor de căsătorie de la Primăria comunei Largu sub nr.4/2010.

 În baza prevederilor art.934 alin.1 cod proc.civilă,ia act de învoiala soţilor în ceea ce priveşte  soluţionarea  cererilor accesorii divorţului,astfel:

În baza prevederilor art.383 alin.3 cod civil pârâta îşi va relua numele purtat anterior încheierii căsătoriei, acela de V.

În baza prevederilor art.503,504 şi 506 rap.la  art.397  cod civil autoritatea părintească în ceea ce îi priveşte pe minorii D. G.-Ş.,născut la data de 30.01.2011 şi D. C.-M.,născută la data de 19.02.2015 , se exercită de ambii părinţi.

În temeiul prevederilor art.496 alin 3 şi art.400 alin.1 din codul civil stabileşte  locuinţa minorilor la domiciliul tatălui reclamant din comuna Largu,satul Largu,judeţul Buzău , deciziile curente pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea îndatoririlor părinteşti putând fi luate de către părintele rezident,prezumat că are şi consimţământul celuilalt,potrivit prevederilor art.503 alin.2  cod civil, deciziile importante, precum cele referitoare la alegerea felului învăţăturii sau pregătirii profesionale, tratamente medicale complexe sau intervenţii chirurgicale, reşedinţa copiilor sau administrarea bunurilor, urmând a se lua numai cu acordul ambilor părinţi,potrivit prevederilor art.36 alin.3 din Legea nr.272/2004.

În temeiul prevederilor art.402 cu aplicarea prevederilor art.516 alin.1,art.525,alin.1,art.527,art.529 alin.1 şi 2 şi art.530 alin.1 şi 2 cod civil părinţii datorează minorilor întreţinere,obligaţia de întreţinere executându-se de către tată în natură, prin asigurarea celor necesare traiului şi a cheltuielilor pentru educare,învăţătură şi pregătire profesională,pârâta fiind obligată la plata unei pensii lunare de întreţinere de 250 de lei,câte 125 de lei pentru fiecare copil,cu începere de la data introducerii acţiunii-22.07.2015 şi până la împlinirea de către fiecare minor a vârstei majoratului.

În temeiul prevederilor art.401 alin.2 cod civil stabileşte modalitatea de exercitare a dreptului mamei de a avea legături personale cu minorii, de două ori pe lună,în prima şi a treia sâmbătă a fiecărei luni,de la ora 12,00 la ora 16,00 la Complexul de Servicii Comunitare nr.3 Buzău-Centrul maternal-în prezenţa unui asistent social.

 Sentinţa este executorie în ceea ce priveşte stabilirea modului de exercitare a autorităţii părinteşti,stabilirea locuinţei minorilor , obligaţia de întreţinere şi modul de exercitare a dreptului de avea legături personale cu minorii,conform prevederilor art.448 alin.1 pct.1 şi 4 cod proc.civilă.

În baza prevederilor art.927 alin.4 cod proc.civilă hotărârea definitivă de divorţ se  înaintează din oficiu Serviciului de stare civilă de la Primăria comunei Largu.

Ia act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată.

Definitivă,conform prevederilor art.931 alin.4 cod proc.civilă.