Contestaţie în anulare. Nelegală citare.

Decizie 53 din 29.02.2016


Importantă nu este doar adresa unde s-a îndeplinit procedura de citare, ci şi persoana (în cazul de faţă, instituţia) căreia s-a solicitat să-i fie comunicate actele de procedură, primirea lor de altă persoană decât cea desemnată fiind echivalentă cu neîndeplinirea procedurii de citare.

Cum neîndeplinirea acestei condiţii echivalează cu nelegalitatea citării, consecinţa acestei situaţii fiind reprezentată de vătămarea părţii care nu a fost legal citată, fiind astfel pusă în imposibilitate de a cunoaşte data judecăţii şi de a-şi face apărările necesare, sancţiunea care intervine este nulitatea absolută a deciziei pronunţate.

 Decizia civilă nr. 53/29.02.2016

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Galaţi, în data de 0x.1x.201x, A.J.F.P. Galaţi, în numele contestatoarei D.G.R.F.P. Galaţi, a formulat contestaţie în anulare împotriva deciziei civile nr. 4xx/3x.0x.201x a Tribunalului Galaţi, solicitând casarea acestei decizii şi trimiterea cauzei spre rejudecare.

În motivare s-a arătat că prin decizia contestată s-a admis excepţia netimbrării şi a fost anulat ca netimbrat recursul pe care îl formulase, însă decizia a fost pronunţată fără observarea formelor de procedură.

Astfel, a învederat contestatoarea că prin încheierea din 3x.0x.201x, pronunţată în dosarul nr. 3xxx/233/201x/a1 instanţa a reţinut că dovada de citare către recurenta DGRFP Galaţi, prin care i s-a pus în vedere să facă dovada achitării taxei judiciare de timbru sub sancţiunea anulării, a fost comunicată în 1x.0x.201x, dar nu a observat că prin cererea de recurs se arătase că sediul procesual ales era la AJFP Galaţi.

A mai arătat că Tribunalul Galaţi a comunicat citaţia pentru termenul din 3x.0x.201x către DGRFP Galaţi, nu către AJFP Galaţi, astfel încât sunt aplicabile prevederile art. 317 alin.1 pct.1 C.pr.civ., procedura de citare nefiind legal îndeplinită.

S-a mai precizat că citaţia a fost trimisă la sediul din str. B. nr. 33, însă la acea dată DGRFP Galaţi desfăşura activitate în str. P., citaţia fiind direcţionată la acest sediu, unde a fost înregistrată în 1x.0x.201x şi apoi trimisă la sediul AJFP Galaţi, unde a fost înregistrată în 2x.0x.201x, motiv pentru care şi cererea de reexaminare a fost depusă în termen.

Intimatele Manoliu Maria şi Budeanu Eugenia nu au depus întâmpinare, dar au formulat concluzii scrise, prin care au solicitat respingerea contestaţiei în anulare ca nefondată, deficienţele de comunicare între DGRFP Galaţi şi AJFP Galaţi cu privire la înmânarea actelor de procedură nefiind un motiv pentru admiterea contestaţiei în anulare.

Tribunalul a reţinut următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.1xxxx/3x.1x.201x, Judecătoria Galaţi a admis în parte cererea formulată de reclamantele M.M. şi B.E. în contradictoriu cu pârâta DGFP. A obligat pârâta să plătească reclamantelor suma de 1.xxx,xx lei cu titlu de contravaloare a lipsei de folosinţă a terenului, situat în Galaţi, str. B., nr.3x, calculată pentru perioada 0x.0x.201x-1x.0x.201x şi totodată, suma de 1.xxx lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei sentinţe civile a declarat recurs pârâta, recursul fiind anulat ca netimbrat, ca urmare a admiterii excepţiei netimbrării, prin decizia civilă nr. 4xx/3x.0x.201x.

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa de recurs a reţinut că prin citaţia emisă pentru termenul de judecată din data de 3x.0x.201x i s-a pus în vedere recurentei-pârâte achitarea unei taxe judiciare de timbru în cuantum de 7x,xx lei.

La data de 2x.0x.201x recurenta a formulat cerere de reexaminare a taxei judiciare de timbru, ce a fost respinsă ca tardiv formulată.

La termenul de judecată din data de 3x.0x.201x, Tribunalul a invocat din oficiu excepţia netimbrării, având în vedere că deşi recurentei i s-a pus în vedere să achite taxa  judiciară de timbru, sub sancţiunea anulării cererii, acesta nu s-a conformat dispoziţiilor instanţei în sensul de a timbra recursul declarat, excepţie pe care a admis-o şi a anulat recursul ca nefondat.

În prezenta cauză, contestatoarea DGRFP Galaţi, prin AJFP Galaţi, a invocat prin contestaţia în anulare formulată că instanţa de recurs a soluţionat recursul, deşi procedura de citare nu era legal îndeplinită, cererea fiind întemeiată pe disp. art. 317 alin.1 pct.1 C.pr.civ.

Potrivit art. 317 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ., hotărârile irevocabile pot fi atacate cu contestaţie în anulare, când procedura de chemare a părţii, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost îndeplinită potrivit cu cerinţele legii, numai dacă aceste motiv nu a putut fi invocat pe calea apelului sau recursului.

Prin cererea de recurs formulată în numele recurentei DGRFP Galaţi de AJFP Galaţi s-a indicat ca sediul procesual ales al recurentei sediul AJFP Galaţi, din Galaţi str. B. nr. 3x.

Pentru termenul din 3x.0x.201x, recurenta a fost citată la adresa din Galaţi, str. B. nr. 3x, dar nu la sediul persoanei pe care a indicat-o pentru primirea corespondenţei, respectiv AJFP Galaţi, ci la sediul său, citaţia fiind primită de personalul din cadrul DGRFP Galaţi, deşi recurenta avea dreptul să fie citată prin AJFP Galaţi, după cum solicitase prin cererea de recurs.

Instanţa a apreciat că importantă nu este doar adresa unde s-a îndeplinit procedura de citare, ci şi persoana (în cazul de faţă, instituţia) căreia s-a solicitat să-i fie comunicate actele de procedură, primirea lor de altă persoană decât cea desemnată fiind echivalentă cu neîndeplinirea procedurii de citare.

Cum neîndeplinirea acestei condiţii echivalează cu nelegalitatea citării recurentei pentru termenul din 3x.0x.201x şi este sancţionată conform art. 89 C. proc. civ. cu nulitatea absolută a deciziei pronunţate, consecinţa acestei situaţii este reprezentată de vătămarea părţii nelegal citate, care a fost pusă în imposibilitate de a cunoaşte data judecăţii şi de a-şi face apărările necesare.

În consecinţă, faţă de cele expuse mai sus, s-a constatat că sunt îndeplinite condiţiile art. 317 alin.1 pct.1 C.pr.civ., s-a admis contestaţia în anulare şi s-a anulat decizia civila nr. 4xx/3x.0x.201x, pronunţata de Tribunalul Galaţi, fixându-se termen pentru soluţionarea recursului.